Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    fgetgrent - pobranie wpisu z pliku grup

SKŁADNIA

    #include <stdio.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <grp.h>

    struct group *fgetgrent(FILE *stream);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    fgetgrent():
      Od glibc 2.19:
        _DEFAULT_SOURCE
      Glibc 2.19 i wcześniejsze:
        _SVID_SOURCE

OPIS

    Funkcja fgetgrent() zwraca wskaźnik do struktury zawierającej informacje o grupie z
    odczytane z pliku, do którego odnosi się strumień stream. Po pierwszym wywołaniu zwraca
    pierwszą pozycję, później zwraca kolejne. Plik, do którego odnosi się stream, musi mieć
    taki sam format, jak /etc/group (patrz group(5)).

    Struktura group jest następująco zdefiniowana w pliku <grp.h>:

      struct group {
        char  *gr_name;   /* nazwa grupy */
        char  *gr_passwd;  /* hasło grupy */
        gid_t  gr_gid;    /* identyfikator grupy */
        char **gr_mem;    /* zakończona NULL-em tablica wskaźników
                    do nazw członków grupy */
      };

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja fgetgrent() zwraca wskaźnik do struktury group lub NULL, gdy nie ma więcej wpisów
    lub gdy wystąpił błąd. W przypadku wystąpienia błędu ustawia errno, wskazując na przyczynę
    błędu.

BŁĘDY

    ENOMEM Zabrakło pamięci na przydzielenie struktury group.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość         │
    ├────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┤
    │fgetgrent() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:fgetgrent │
    └────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┘

ZGODNE Z

    SVr4.

ZOBACZ TAKŻE

    endgrent(3), fgetgrent_r(3), fopen(3), getgrent(3), getgrgid(3), getgrnam(3), putgrent(3),
    setgrent(3), group(5)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <alpha@irc.pl>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert
    Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.