Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    fgetwc, getwc - odczytuje szeroki znak ze strumienia FILE

SKŁADNIA

    #include <stdio.h>
    #include <wchar.h>

    wint_t fgetwc(FILE *stream);
    wint_t getwc(FILE *stream);

OPIS

    Funkcja fgetwc() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji fgetc(3). Wczytuje szeroki
    znak ze stream i zwraca go. W razie natrafienia na koniec strumienia lub  gdy
    ferror(stream) stanie się prawdziwe, zwraca WEOF. Jeśli wystąpi błąd konwersji znaku,
    ustawia errno na EILSEQ i również zwraca WEOF.

    Funkcja lub makro getwc() zachowuje  się  identycznie  jak  fgetwc().  Może  być
    zaimplementowane jako makro, więc może wskutek tego rozwijać swój argument więcej niż raz.
    Nie ma żadnego powodu, aby tej funkcji/makra używać.

    Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja fgetwc() zwraca następny szeroki znak pobrany ze strumienia lub WEOF. W przypadku
    błędu ustawiane jest errno, wskazując na przyczynę błędu.

BŁĘDY

    Oprócz zwykłych jest jeszcze

    EILSEQ Dane otrzymane ze strumienia wejściowego nie tworzą prawidłowego znaku.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │fgetwc(), getwc() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

UWAGI

    Zachowanie fgetwc() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.

    W przypadku nieprzekazania dodatkowych informacji przy wywołaniu fopen(3) rozsądne jest
    oczekiwanie,  że fgetwc() faktycznie odczyta wielobajtowy łańcuch ze strumienia i
    przetworzy go na szeroki znak.

ZOBACZ TAKŻE

    fgetws(3), fputwc(3), ungetwc(3), unlocked_stdio(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man  są:  Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.