Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    fgetws - odczytuje łańcuch szerokich znaków ze strumienia FILE

SKŁADNIA

    #include <wchar.h>

    wchar_t *fgetws(wchar_t *ws, int n, FILE *stream);

OPIS

    Funkcja fgetws() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji fgets(3). Wczytuje łańcuch
    zawierający co najwyżej n-1 szerokich znaków do tablicy szerokich znaków wskazywanej przez
    ws oraz dodaje znak końca łańcucha (L'\0'). Kończy czytanie, gdy natrafi na szeroki znak
    końca linii. Znak ten jest wczytywany do tablicy. Kończy również w razie napotkania końca
    strumienia.

    Programista musi zapewnić w ws miejsce na co najmniej n szerokich znaków.

    Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja fgetws() w przypadku pomyślnego zakończenia zwraca ws. W razie natrafienia na
    koniec strumienia lub wystąpienia błędu zwraca NULL.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │fgetws() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

UWAGI

    Zachowanie fgetws() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.

    W przypadku nieprzekazania dodatkowych informacji przy wywołaniu fopen(3) rozsądne jest
    oczekiwanie, że fgetws() faktycznie odczyta wielobajtowy łańcuch ze strumienia  i
    przetworzy go na szeroki znak.

    Na funkcji tej nie można polegać, gdyż nie pozwala na prawidłowe traktowanie szerokich
    znaków null, które mogą się pojawić na wejściu.

ZOBACZ TAKŻE

    fgetwc(3), unlocked_stdio(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man  są:  Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.