Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    fopen, fdopen, freopen - funkcje otwarcia strumienia

SKŁADNIA

    #include <stdio.h>

    FILE *fopen(const char *path, const char *mode);
    FILE *fdopen(int fildes, const char *mode);
    FILE *freopen(const char *path, const char *mode, FILE *stream);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Funkcja fopen otwiera plik, którego nazwę wskazuje path i wiąże z nim strumień.

    Argument mode wskazuje na łańcuch rozpoczynający się jednym z poniższych ciągów (mogą po
    nich występować dodatkowe znaki):

    r   Otwarcie pliku tekstowego do odczytu. Strumień wskazuje początek pliku.

    r+   Otwarcie pliku do odczytu i zapisu. Strumień wskazuje początek pliku.

    w   Usunięcie zawartości pliku lub utworzenie nowego pliku tekstowego do zapisu.
       Strumień wskazuje początek pliku.

    w+   Otwarcie do odczytu i zapisu. Jeśli plik nie istnieje, zostaje utworzony, w
       przeciwnym wypadku jego zawartość zostaje usunięta. Strumień wskazuje początek
       pliku.

    a   Otwarcie do dopisywania (zapisu na końcu pliku). Jeśli plik nie istnieje, zostaje
       utworzony. Strumień wskazuje na koniec pliku.

    a+   Otwarcie do odczytu i dopisywania (zapisu na końcu pliku). Jeśli plik nie istnieje,
       zostaje utworzony. Strumień wskazuje na koniec pliku.

    Łańcuch mode może także zawierać literę ``b'' zarówno jak ostatni znak jak też jako znak
    umeszczony pomiędzy znakami dowolnego dwuznakowego łańcucha opisanego powyżej.  Służy to
    wyłącznie zgodności z ANSI X3.159-1989 (``ANSI C'') i nie powoduje żadnego efektu, ``b''
    jest ignorowane we wszystkich systemach zgodnych z POSIX, włączając Linuksa.  (Inne
    systemy mogą różnie traktować pliki tekstowe i pliki binarne. Dodanie ``b'' może być
    dobrym pomysłem, jeśli wykonywane są operacje I/O dla pliku binarnego a przewidywane jest
    przeniesienie programu do środowisk nieuniksowych.)

    Wszystkie     pliki     będą     tworzone     z     uprawnieniami
    S_IRUSR|S_IWUSR|S_IRGRP|S_IWGRP|S_IROTH|S_IWOTH (0666), zmodyfikowanymi przez  wartość
    umask procesu (patrz umask(2)).

    Odczyt i zapis może występować w strumieniu do zapisu/odczytu w dowolnej kolejności.
    Należy zauważyć, że ANSI C wymaga interwencji funkcji ustalającej pozycję pliku pomiędzy
    zapisem i odczytem, chyba że operacja odczytu napotka koniec pliku. (Jeśli ten warunek
    nie jest spełniony, operacja odczytu może zwrócić wynik innego zapisu niż ostatni.)  Tak
    więc dobrą zasadą (i czasami konieczną pod Linuksem) jest wstawianie funkcji fseek lub
    fgetpos pomiędzy operacjami zapisu i odczytu na takim strumieniu. Ta operacja może być
    pozornym rozkazem pustym, no-op, (tak jak w fseek(..., 0L, SEEK_CUR) wywoływanym w celu
    wykorzystania ubocznych skutków synchronizujących.

    Otwarcie pliku w trybie dopisywania (a jako pierwszy znak mode) powoduje, że wszystkie
    późniejsze operacje zapisu do tego strumienia wystąpią na końcu pliku, tak jakby były
    poprzedzone wywołaniem
       fseek(stream,0,SEEK_END);

    Funkcja fdopen wiąże strumień z istniejącym deskryptorem pliku, fildes. Łańcuch mode
    strumienia (jeden z "r", "r+", "w", "w+", "a", "a+") musi być zgodny z trybem otwarcia
    deskryptora pliku. Pozycja nowego strumienia jest taka sama, jak pozycja deskryptora
    fildes, a znaczniki błędu i końca pliku są wyłączane. Tryby "w" oraz "w+" nie powodują
    usunięcia zawartości pliku. Deskryptor pliku nie jest powielany i zozstanie zamknięty w
    chwili zamknięcia strumienia utworzonego za pomocą fdopen. Rezultat wywołania funkcji
    fdopen dla obiektu pamięci dzielonej jest niezdefiniowany.

    Funkcja freopen otwiera plik, którego nazwa jest zawarta w łańcuchu wskazywanym przez path
    i wiąże z nim strumień wskazywany przez stream. Pierwotny strumień jest zamykany (jeśli
    istnieje). Argument mode ma takie samo znaczenie jak w przypadku funkcji fopen.  Głównym
    zastosowaniem funkcji freopen jest zamiana pliku związanego ze standardowym strumieniem
    tekstowym (stderr, stdin lub stdout).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Jeśli funkcja fopen, fdopen czy freopen zakończy się pomyślnie, zwraca wskaźnik do
    struktury FILE. W przeciwnym wypadku zwraca NULL a zmiennej globalnej errno nadawana jest
    wartość określającą rodzaj błędu.

BŁĘDY

    EINVAL Argument mode podany dla fopen, fdopen, lub freopen jest nieprawidłowy.

    Funkcje fopen, fdopen i freopen mogą także zakończyć się niepowodzeniem i ustawić wartość
    errno na dowolny błąd wymieniony w opisie funkcji malloc(3).

    Funkcja fopen może także zakończyć się niepowodzeniem i ustawić wartość errno na dowolny
    błąd wymieniony w opisie funkcji open(2).

    Funkcja fdopen może także zakończyć się niepowodzeniem i ustawić wartość errno na dowolny
    błąd wymieniony w opisie funkcji open(2).

    Funkcja freopen może także zakończyć się niepowodzeniem i ustawić wartość errno na dowolny
    błąd wymieniony w opisie funkcji open(2), fclose(3) i fflush(3).

ZGODNE Z

    Funkcje fopen oraz freopen są zgodne z ANSI X3.159-1989 (``ANSI C''). Funkcja fdopen jest
    zgodna z IEEE Std1003.1-1988 (``POSIX.1'').

ZOBACZ TAKŻE

    open(2), fclose(3), fileno(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 3 fopen

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.