Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    fpclassify,  isfinite,  isnormal,  isnan,  isinf  -  makra  klasyfikacji  liczb
    zmiennoprzecinkowych

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    int fpclassify(x);

    int isfinite(x);

    int isnormal(x);

    int isnan(x);

    int isinf(x);

    Proszę linkować z -lm.

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    fpclassify(), isfinite(), isnormal():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
    isnan():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || _XOPEN_SOURCE
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE
    isinf():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

    Liczby zmiennoprzecinkowe mają specjalne wartości takie jak nieskończoność lub NaN ("nie
    jest liczbą"). Makro fpclassify(x) pozwala określić typ parametru x, który może być
    dowolnym wyrażeniem zmiennoprzecinkowym. Wynikiem makra jest jedna z następujących
    wartości:

    FP_NAN    x ma wartość "nie jest liczbą" ("Not a Number").

    FP_INFINITE  x jest albo dodatnią nieskończonością, albo ujemną nieskończonością

    FP_ZERO    x jest zerem.

    FP_SUBNORMAL x jest zbyt małe, by być reprezentowane w postaci znormalizowanej.

    FP_NORMAL   jeśli żadne z powyższych nie jest właściwe, to x musi to być zwykłą liczbą
           zmiennoprzecinkową.

    Inne makra dostarczają prostych odpowiedzi na kilka standardowych pytań.

    isfinite(x)  zwraca wartość niezerową, gdy
           (fpclassify(x) != FP_NAN && fpclassify(x) != FP_INFINITE)

    isnormal(x)  zwraca wartość niezerową, gdy (fpclassify(x) == FP_NORMAL)

    isnan(x)   zwraca wartość niezerową, gdy (fpclassify(x) == FP_NAN)

    isinf(x)   zwraca 1, gdy x jest dodatnią nieskończonością, lub -1, gdy x jest ujemną
           nieskończonością.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌─────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├─────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │fpclassify(), isfinite(),  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    │isnormal(), isnan(), isinf() │            │     │
    └─────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

    W wypadku isinf() standardy jedynie stwierdzają, że wartość zwracana jest niezerowa wtedy
    i tylko wtedy, gdy parametr funkcji ma wartość nieskończoną.

UWAGI

    W wersji 2.01 i wcześniejszych biblioteki glibc isinf() zwraca wartość niezerową
    (dokładnie: 1), jeżeli x jest dodatnią lub ujemną nieskończonością. (To jest wszystko,
    czego wymaga standard C99).

ZOBACZ TAKŻE

    finite(3), INFINITY(3), isgreater(3), signbit(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man  są:  Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15               FPCLASSIFY(3)