Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    fputc, fputs, putc, putchar, puts - wyprowadzanie znaków i łańcuchów

SKŁADNIA

    #include <stdio.h>

    int fputc(int c, FILE *stream);

    int fputs(const char *s, FILE *stream);

    int putc(int c, FILE *stream);

    int putchar(int c);

    int puts(const char *s);

OPIS

    fputc() zapisuje znak c, rzutowany na unsigned char, do strumienia stream.

    fputs() zapisuje łańcuch s do strumienia stream, pomijając kończący bajt null ('\0').

    putc() jest równoważne fputc() poza tym, że może być zaimplementowane jako makro, które
    przetwarza wyrażenie stream więcej niż raz.

    putchar(c) jest równoważny putc(c,stdout).

    puts() zapisuje łańcuch s oraz kończący znak nowej linii do stdout.

    Wywołania opisanych tu funkcji dla danego strumienia wyjściowego można mieszać pomiędzy
    sobą, jak też można je mieszać z wywołaniami innych funkcji wyjściowych z biblioteki
    stdio, dla tego samego strumienia wyjściowego.

    Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    fputc(), putc() i putchar() zwracają znak zapisany jako unsigned char i rzutowany na int
    lub zwracają EOF w przypadku błędu.

    puts() i fputs() zwracają liczbę nieujemną w przypadku pomyślnego zakończenia lub EOF w
    przypadku błędu.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │fputc(), fputs(), putc(), │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    │putchar(), puts()     │            │     │
    └──────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

    Nie jest zalecane łączenie wywołań funkcji  wyjściowych  z  biblioteki  stdio  z
    niskopoziomowymi wywołaniami write(2) dla tego samego deskryptora pliku stowarzyszonego z
    tym samym strumieniem wyjściowym. Wyniki takich działań są niezdefiniowane i bardzo
    prawdopodobne, że będą się różnić od oczekiwanych.

ZOBACZ TAKŻE

    write(2), ferror(3), fgets(3), fopen(3), fputwc(3), fputws(3), fseek(3), fwrite(3),
    putwchar(3), scanf(3), unlocked_stdio(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert
    Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.