Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    getdate() - przekształca łańcuch w strukturę struct tm

SKŁADNIA

    #define _XOPEN_SOURCE
    #define _XOPEN_SOURCE_EXTENDED
    #include <time.h>

    struct tm *getdate (const char *string);

    extern int getdate_err;

    #define _GNU_SOURCE
    #include <time.h>

    int getdate_r (const char *string, struct tm *res);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Funkcja getdate() przekształca łańcuch wskazywany przez string w strukturę tm, która jest
    zwracana. Zwracana struktura tm może się znajdować w pamięci statycznej, wobec czego
    zostanie nadpisana przez następne wywołanie funkcji.

    W odróżnieniu od strptime(3), (która posiada argument format), getdate() posługuje się
    formatami znajdującymi się w pliku, do którego pełna ścieżka jest podana w zmiennej
    środowiskowej DATEMSK.  Do konwersji stosowana jest pierwsza z linii pliku, która pasuje
    do zadanego łańcucha.

    Podczas dopasowywania ignorowana jest wielkość liter. Ignorowane są również nadmiarowe
    białe znaki, zarówno we wzorcu, jak i w przekształcanym łańcuchu.

    Specyfikacje przekształceń, które mogą być zawarte we wzorcu są takie same, jak dla
    strptime(3). Akceptowana jest jedna dodatkowa specyfikacja przekształcenia:

    %Z   Nazwa strefy czasowej.

    Gdy podano %Z, zwracana wartość jest inicjalizowana jako rozłożony czas bieżący w podanej
    strefie czasowej. W przeciwnym przypadku, jest inicjalizowana jako rozłożony czas
    odpowiadający bieżącemu czasowi lokalnemu.

    Gdy podany jest tylko dzień tygodnia, brany jest pierwszy taki dzień przypadający w dniu
    bieżącym lub później.

    Gdy podany jest jedynie miesiąc (bez roku), brany jest pierwszy taki miesiąc przypadający
    w miesiącu bieżącym lub po nim. Gdy nie podano dnia, brany jest pierwszy dzień miesiąca.

    Gdy nie podano godziny, minuty ani sekundy, brana jest bieżąca godzina, minuta i sekunda.

    Gdy nie podano daty, ale znana jest godzina, brana jest pierwsza taka godzina przypadająca
    w bieżącej godzinie lub później.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu funkcja ta zwraca wskaźnik do struktury struct tm. W przeciwnym
    razie, zwraca NULL i ustawia zmienną globalną getdate_err. Zmiany errno nie są określone.
    Zdefiniowano następujące wartości getdate_err:

    1  Zmienna środowiska DATEMSK ma wartość pustą lub nie jest zdefiniowana.

    2  Nie udało się otworzyć pliku wzorców w trybie do odczytu.

    3  Nie udało się pobrać informacji o stanie.

    4  Plik wzorców nie jest zwykłym plikiem.

    5  Wystąpił błąd podczas odczytu pliku wzorców.

    6  Nie udało się przydzielić pamięci (brak dostępnej pamięci).

    7  Brak w pliku linii pasującej do podanych danych.

    8  Niewłaściwa specyfikacja wejściowa.

UWAGI

    Jako że funkcja getdate() nie jest wielowejściowa ze względu na korzystanie z getdate_err
    i statycznego bufora do zwracania wyniku, glibc udostępnia jej wariant przystosowany do
    wielowątkowości. Obie funkcje zapewniają tę samą funkcjonalność. Wynik jest zwracany w
    buforze wskazywanym przez res, a w przypadku błędu, zwracana jest niezerowa wartość, taka
    sama jak podano powyżej dla getdate_err.

    Specyfikacja  POSIX  1003.1-2001  dla strptime() zawiera specyfikacje przekształceń
    korzystające z modyfikatorów %E lub %O, podczas gdy takie specyfikacje nie zostały podane
    dla getdate().  Implementacja w glibc realizuje getdate() za pomocą strptime(), więc,
    automatycznie, obie funkcje wspierają te same specyfikacje przekształceń.

    Implementacja w glibc nie wspiera specyfikacji przekształcenia %Z.

ŚRODOWISKO

    DATEMSK
       Plik zawierający wzorce formatów.

    TZ, LC_TIME
       Zmienne używane przez strptime().

ZGODNE Z

    ISO 9899, POSIX 1003.1-2001

ZOBACZ TAKŻE

    localtime(3), strftime(3), strptime(3), time(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 3 getdate

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

                      2001-12-26                 GETDATE(3)