Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAME

    getgrnam, getgrnam_r, getgrgid, getgrgid_r - odczytanie wpisu z pliku grup

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <grp.h>

    struct group *getgrnam(const char *name);

    struct group *getgrgid(gid_t gid);

    int getgrnam_r(const char *name, struct group *grp,
         char *buf, size_t buflen, struct group **result);

    int getgrgid_r(gid_t gid, struct group *grp,
         char *buf, size_t buflen, struct group **result);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    getgrnam_r(), getgrgid_r():
      _POSIX_C_SOURCE
        || /* Wersje glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

    Funkcja getgrnam() zwraca wskaźnik do struktury, zawierającej pola powstałe z rozłożenia
    tego rekordu z bazy danych o grupach (na przykład z lokalnego pliku grup /etc/group albo z
    NIS-a lub LDAP-a), który odpowiada grupie o nazwie name.

    Funkcja getgrgid() zwraca wskaźnik do struktury, zawierającej pola powstałe z rozłożenia
    tego rekordu bazy danych o grupach, który odpowiada grupie o identyfikatorze gid.

    Strukturę group zdefiniowano w <grp.h> następująco:

      struct group {
        char  *gr_name;   /* nazwa grupy */
        char  *gr_passwd;  /* hasło grupy */
        gid_t  gr_gid;    /* identyfikator grupy */
        char **gr_mem;    /* zakończona NULL-em tablica wskaźników
                    do nazw członków grupy */
      };

    Więcej informacji o polach w tej strukturze można znaleźć w podręczniku group(5).

    Funkcje getgrnam_r() i getgrgid_r() zwracają te same informacje, co getgrnam() i
    getgrgid(), ale zapisują pobraną strukturę group w przestrzeni wskazywanej przez argument
    grp. Pola tekstowe, na które wskazują członkowie struktury group są przekazywane w buforze
    buf o rozmiarze buflen. W zmiennej *result jest zapisywany wskaźnik do wyniku funkcji (w
    przypadku powodzenia) lub NULL (jeśli nie znaleziono wpisu w bazie lub gdy wystąpił błąd).

    Wywołanie

      sysconf(_SC_GETGR_R_SIZE_MAX)

    zwraca albo -1, bez zmieniania wartości errno, albo początkowy sugerowany rozmiar dla
    bufora buf. (Jeśli ten rozmiar jest za mały, to opisywane funkcje zwrócą błąd ERANGE -
    wtedy proces wywołujący powinien spróbować ponownie z większym buforem).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje getgrnam() i getgrgid() zwracają wskaźnik do struktury group albo NULL, jeśli nie
    znaleziono pasującego wpisu lub gdy wystąpił błąd. W przypadku wystąpienia błędu ustawiają
    odpowiednią wartość zmiennej errno. Aby móc sprawdzić wartość errno po wywołaniu tych
    funkcji, należy ją przed wywołaniem ustawić na zero.

    Zwrócona wartość może wskazywać na statyczny obszar, który może być nadpisany przez
    kolejne wywołania getgrent(3), getgrgid() lub getgrnam(). (Zwróconego wskaźnika nie należy
    przekazywać do funkcji free(3)).

    getgrnam_r() i getgrgid_r(), jeśli się powiodą, to zwracają zero i ustawiają *result na
    grp. Jeśli nie znaleziono pasującego rekordu w bazie haseł, to funkcje zwracają 0 i
    wpisują NULL do *result. W przypadku błędu zawracany jest numer błędu i *result jest
    ustawiany na NULL.

BŁĘDY

    0 lub ENOENT, lub ESRCH, lub EBADF, lub EPERM, lub ...
       Podany argument name lub gid nie został znaleziony.

    EINTR Przechwycono sygnał, patrz signal(7).

    EIO  Błąd wejścia/wyjścia.

    EMFILE Zostało osiągnięte ograniczenie na liczbę otwartych deskryptorów plików dla
       procesu.

    ENFILE Zostało osiągnięte systemowe ograniczenie na całkowitą liczbę otwartych plików.

    ENOMEM Zabrakło pamięci na przydzielenie struktury group.

    ERANGE Przekazano niewystarczający bufor.

PLIKI

    /etc/group
       lokalny plik bazy grup

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość           │
    ├──────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┤
    │getgrnam()  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:grnam locale │
    ├──────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┤
    │getgrgid()  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:grgid locale │
    ├──────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┤
    │getgrnam_r(), │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe locale       │
    │getgrgid_r() │            │               │
    └──────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.3BSD.

UWAGI

    Sformułowania podane w rozdziale "WARTOŚĆ ZWRACANA" pochodzą ze standardu POSIX.1. Nie
    uwzględnia on jednak sytuacji "nie znaleziono wpisu w bazie" jako błąd i dlatego nie
    określa, jaką wartość powinno mieć errno w takim przypadku. Jednakże uniemożliwia to
    rozpoznawanie błędów. Można by dowodzić, że zgodnie ze standardem POSIX errno powinno
    pozostać niezmienione, jeśli nie znaleziono wpisu. Eksperymentalnie stwierdzono, że różne
    systemy uniksowe ustawiają różne wartości: 0, ENOENT, EBADF, ESRCH, EWOULDBLOCK, EPERM i
    być może jeszcze jakieś inne.

ZOBACZ TAKŻE

    endgrent(3), fgetgrent(3), getgrent(3), getpwnam(3), setgrent(3), group(5)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są:  Andrzej  M.
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15                GETGRNAM(3)