Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    getpwent, setpwent, endpwent - pobranie wpisu z pliku haseł

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <pwd.h>

    struct passwd *getpwent(void);

    void setpwent(void);

    void endpwent(void);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    getpwent(), setpwent(), endpwent():
      _XOPEN_SOURCE >= 500
        || /* Glibc od wersji 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Wersje glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

    Funkcja getpwent() zwraca wskaźnik do struktury, zawierającej poszczególne rekordy bazy
    danych haseł (na przykład z lokalnego pliku haseł /etc/passwd, NIS-a lub LDAP-a). Podczas
    pierwszego wywołania getpwent() zwracany jest pierwszy wpis; później zwracane są kolejne.

    Funkcja setpwent() ustawia wskaźnik pliku na początek pliku bazy danych haseł.

    Funkcja  endpwent() jest używana do zamknięcia bazy danych haseł użytkowników po
    zakończeniu jej przetwarzania.

    Struktura passwd jest zdefiniowana w <pwd.h> następująco:

      struct passwd {
        char  *pw_name;    /* nazwa użytkownika */
        char  *pw_passwd;   /* hasło użytkownika */
        uid_t  pw_uid;    /* identyfikator użytkownika */
        gid_t  pw_gid;    /* identyfikator grupy */
        char  *pw_gecos;   /* informacje o użytkowniku */
        char  *pw_dir;    /* katalog domowy */
        char  *pw_shell;   /* program powłoki */
      };

    Jeśli włączone są zaciemniane (shadow(5)) hasła (a na wielu instalacjach GNU/Linux są
    domyślnie włączone) zawartość pola pw_passwd nie jest zbyt użyteczna. W takim przypadku
    większość haseł jest przechowywana w osobnym pliku.

    Zmienna pw_shell może być pusta, co oznacza, że system uruchomi domyślną powłokę logowania
    użytkownika (/bin/sh).

    Więcej informacji o polach w tej strukturze można znaleźć w podręczniku passwd(5).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja getpwent() zwraca wskaźnik do struktury passwd albo NULL, jeśli nie ma więcej
    wpisów lub gdy wystąpił błąd. W przypadku wystąpienia błędu ustawia odpowiednią wartość
    zmiennej errno. Aby móc sprawdzić errno po wywołaniu tej funkcji, należy ją przed
    wywołaniem ustawić na zero.

    Zwrócona wartość może wskazywać na statyczny obszar, który może być nadpisany przez
    kolejne wywołania getpwent(), getpwnam(3) lub getpwuid(3). (Zwróconego wskaźnika nie
    należy przekazywać do funkcji free(3)).

BŁĘDY

    EINTR Przechwycono sygnał, patrz signal(7).

    EIO  Błąd wejścia/wyjścia.

    EMFILE Zostało osiągnięte ograniczenie na liczbę otwartych deskryptorów plików dla
       procesu.

    ENFILE Zostało osiągnięte systemowe ograniczenie na całkowitą liczbę otwartych plików.

    ENOMEM Zabrakło pamięci na przydzielenie struktury passwd.

    ERANGE Przekazano niewystarczający bufor.

PLIKI

    /etc/passwd
       lokalny plik bazy z hasłami

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość           │
    ├────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┤
    │getpwent() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:pwent    │
    │      │            │ race:pwentbuf locale    │
    ├────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┤
    │setpwent(), │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:pwent locale │
    │endpwent() │            │               │
    └────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┘
    W powyższej tabeli, pwent w race:pwent oznacza, że jeśli któraś z funkcji setpwent(),
    getpwent() lub endpwent() jest używana równolegle w różnych wątkach programu, może
    nastąpić sytuacja wyścigu danych.

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.3BSD. Pole pw_gecos nie jest wymienione w standardzie
    POSIX, ale większość implementacji je zawiera.

ZOBACZ TAKŻE

    fgetpwent(3), getpw(3), getpwent_r(3), getpwnam(3), getpwuid(3), putpwent(3), shadow(5),
    passwd(5)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert
    Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.