Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    hypot, hypotf, hypotl - funkcja odległości euklidesowej

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double hypot(double x, double y);
    float hypotf(float x, float y);
    long double hypotl(long double x, long double y);

    Proszę linkować z -lm.

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    hypot():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || _XOPEN_SOURCE
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE
    hypotf(), hypotl():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

    Funkcje  te  zwracają  sqrt(x*x+y*y). Jest to długość przeciwprostokątnej trójkąta
    prostokątnego o bokach długości x i y, lub odległość punktu (x,y) od początku układu
    współrzędnych.

    Wyliczenia są prowadzone bez przejmowania się nadmiarami lub niedomiarami pośrednich
    kroków obliczeń.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają długość przeciwprostokątnej trójkąta
    prostokątnego z bokami o długościach x i y.

    Jeśli x lub y jest równe nieskończoności, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.

    Jeśli x lub y jest równe NaN, a drugi argument nie jest nieskończonością, to zwracane jest
    NaN.

    W przypadku przepełnienia wyniku operacji, występuje błąd zakresu i funkcje zwracają
    odpowiednio HUGE_VAL, HUGE_VALF lub HUGE_VALL.

    Jeśli oba argumenty są zdenormalizowane, wynik także jest zdenormalizowany, występuje błąd
    dziedziny i zwracany jest poprawny wynik.

BŁĘDY

    Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można
    znaleźć w podręczniku math_error(7).

    Mogą wystąpić następujące błędy:

    Błąd zakresu: przekroczenie w górę wartości wynikowej
       errno jest ustawiane na ERANGE. Rzucany jest wyjątek przekroczenia zakresu operacji
       zmiennoprzecinkowej (FE_OVERFLOW).

    Błąd zakresu: przekroczenie w dół wartości wynikowej
       Rzucany jest wyjątek przekroczenia w dół zakresu operacji zmiennoprzecinkowej
       (FE_UNDERFLOW).

       Funkcje te nie ustawiają errno w tym przypadku.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │hypot(), hypotf(), hypotl() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

    Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

    cabs(3), sqrt(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man  są:  Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15                  HYPOT(3)