Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    isalnum, isalpha, isascii, isblank, iscntrl, isdigit, isgraph, islower, isprint, ispunct,
    isspace, isupper, isxdigit, isalnum_l, isalpha_l, isascii_l, isblank_l,  iscntrl_l,
    isdigit_l, isgraph_l, islower_l, isprint_l, ispunct_l, isspace_l, isupper_l, isxdigit_l -
    character classification functions

SKŁADNIA

    #include <ctype.h>

    int isalnum(int c);
    int isalpha(int c);
    int iscntrl(int c);
    int isdigit(int c);
    int isgraph(int c);
    int islower(int c);
    int isprint(int c);
    int ispunct(int c);
    int isspace(int c);
    int isupper(int c);
    int isxdigit(int c);

    int isascii(int c);
    int isblank(int c);

    int isalnum_l(int c, locale_t locale);
    int isalpha_l(int c, locale_t locale);
    int isblank_l(int c, locale_t locale);
    int iscntrl_l(int c, locale_t locale);
    int isdigit_l(int c, locale_t locale);
    int isgraph_l(int c, locale_t locale);
    int islower_l(int c, locale_t locale);
    int isprint_l(int c, locale_t locale);
    int ispunct_l(int c, locale_t locale);
    int isspace_l(int c, locale_t locale);
    int isupper_l(int c, locale_t locale);
    int isxdigit_l(int c, locale_t locale);

    int isascii_l(int c, locale_t locale);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    isascii():
      _XOPEN_SOURCE
        || /* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _SVID_SOURCE

    isblank():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

    isalnum_l(), isalpha_l(), isblank_l(), iscntrl_l(), isdigit_l(), isgraph_l(), islower_l(),
    isprint_l(), ispunct_l(), isspace_l(), isupper_l(), isxdigit_l():
      Od glibc 2.10:
         _XOPEN_SOURCE >= 700
      Przed glibc 2.10:
         _GNU_SOURCE

    isascii_l():
      Od glibc 2.10:
         _XOPEN_SOURCE >= 700 && (_SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE)
      Przed glibc 2.10:
         _GNU_SOURCE

OPIS

    Funkcje te sprawdzają, czy c, które jest zmienną typu unsigned char lub wartością EOF,
    należy do pewnej klasy znaków określonej przez określone ustawienia regionalne (locale).
    Funkcje bez przyrostka "_l" przeprowadzają sprawdzenie w oparciu o bieżące locale.

    Funkcje z przyrostkiem "_l" przeprowadzają sprawdzenie w oparciu o ustawienia regionalne
    określone przez obiekt locale locale. Ich zachowanie jest niezdefiniowane, jeśli locale
    nie jest specjalnym obiektem locale LC_GLOBAL_LOCALE (zob. duplocale(3)) albo nie jest
    prawidłowym uchwytem obiektu locale.

    Poniższa lista wyjaśnia działanie funkcji bez przyrostka "_l". Funkcje z przyrostkiem "_l"
    różnią się wyłącznie tym, że używają obiekt locale locale, zamiast ustawień bieżących.

    isalnum()
       sprawdza,  czy znak jest alfanumeryczny; jest to równoważne (isalpha(c) ||
       isdigit(c)).

    isalpha()
       sprawdza, czy znak jest alfabetyczny; w standardowych ustawieniach regionalnych "C"
       jest to równoważne (isupper(c) || islower(c)). W niektórych ustawieniach językowych
       do klasy tej mogą należeć dodatkowe znaki, dla których isalpha() jest prawdziwe —
       litery, które nie są ani wielkie, ani małe.

    isascii()
       sprawdza, czy c jest 7-bitową zmienną unsigned char, która należy do zbioru znaków
       ASCII.

    isblank()
       sprawdza, czy znak jest pusty, czyli czy jest to spacja lub tabulacja.

    iscntrl()
       sprawdza, czy znak jest znakiem sterującym.

    isdigit()
       sprawdza, czy jest to cyfra (0 do 9).

    isgraph()
       sprawdza, czy jest to jakikolwiek znak drukowalny oprócz spacji.

    islower()
       sprawdza, czy znak jest małą literą.

    isprint()
       sprawdza, czy znak jest drukowalny (łącznie ze spacją).

    ispunct()
       sprawdza, czy znak jest drukowalny i nie jest spacją lub znakiem alfanumerycznym.

    isspace()
       sprawdza, czy znak jest białym znakiem. W ustawieniach regionalnych "C" i "POSIX"
       są to: spacja, nowa strona (form-feed, "\f"), nowa linia, ("\n")), powrót karetki
       ("\r"), tabulacja pozioma ("\t") i tabulacja pionowa ("\v").

    isupper()
       sprawdza, czy znak jest wielką literą.

    isxdigit()
       sprawdza, czy znak jest cyfrą szesnastkową, czyli czy jest jednym z
       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c d e f A B C D E F.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Zwracana jest wartość niezerowa, jeśli znak c należy do sprawdzanej klasy, a zero jeśli
    nie należy.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌─────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │isalnum(), isalpha(), isascii(), │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    │isblank(), iscntrl(), isdigit(), │            │     │
    │isgraph(), islower(), isprint(), │            │     │
    │ispunct(), isspace(), isupper(), │            │     │
    │isxdigit()            │            │     │
    └─────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

WERSJE

    Fuckcje isalnum_l(), isalpha_l(), isblank_l(), iscntrl_l(), isdigit_l(), isgraph_l(),
    islower_l(),  isprint_l(),  ispunct_l(), isspace_l(), isupper_l(), isxdigit_l(), and
    isascii_l() są dostępne od glibc 2.3.

ZGODNE Z

    C89 określa isalnum(), isalpha(), iscntrl(), isdigit(), isgraph(), islower(), isprint(),
    ispunct(), isspace(), isupper() i isxdigit(), lecz nie określa isascii() i isblank().
    POSIX.1-2001 również opisuje te funkcje, łącznie z isascii() (jako rozszerzenie XSI) oraz
    isblank(). C99 określa wszystkie te funkcje z wyjątkiem isascii().

    POSIX.1-2008 oznacza toascii() jako przestarzałą, zauważając, że nie może być używana w
    sposób przenośny w aplikacji obsługującej ustawienia regionalne.

    POSIX.1-2008 opisuje isalnum_l(), isalpha_l(), isblank_l(), iscntrl_l(), isdigit_l(),
    isgraph_l(),  islower_l(),  isprint_l(),  ispunct_l(), isspace_l(), isupper_l() oraz
    isxdigit_l().

    isascii_l() jest rozszerzeniem GNU.

UWAGI

    Szczegóły tego, które znaki należą do której klasy, zależą od ustawień regionalnych
    (locale). Np. isupper() nie rozpozna A-umlaut (Ä) jako wielkiej litery w domyślnym
    ustawieniu regionalnym "C".

ZOBACZ TAKŻE

    iswalnum(3), iswalpha(3), iswblank(3), iswcntrl(3), iswdigit(3), iswgraph(3), iswlower(3),
    iswprint(3),  iswpunct(3),  iswspace(3),  iswupper(3),  iswxdigit(3),  newlocale(3),
    setlocale(3), uselocale(3), toascii(3), tolower(3), toupper(3), ascii(7), locale(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.