Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    malloc, free, calloc, realloc - przydziela i zwalnia pamięć dynamiczną

SKŁADNIA

    #include <stdlib.h>

    void *malloc(size_t size);
    void free(void *ptr);
    void *calloc(size_t nmemb, size_t size);
    void *realloc(void *ptr, size_t size);

OPIS

    Funkcja malloc() przydziela pamięć o rozmiarze size bajtów i zwraca wskaźnik do
    przydzielonej pamięci. Pamięć nie jest inicjowana. Jeśli size wynosi 0, to malloc() zwraca
    albo NULL, albo unikatową wartość wskaźnika, który potem można z powodzeniem przekazać do
    free().

    Funkcja free() zwalnia obszar pamięci wskazywany przez ptr, który został wcześniej
    przydzielony za pomocą wywołania malloc(), calloc() lub realloc(). W przeciwnym przypadku
    lub gdy free(ptr) zostało już wcześniej wywołane, funkcja zachowa się w  sposób
    nieokreślony. Jeśli ptr jest równe NULL, nie zostanie wykonana żadna operacja.

    Funkcja calloc() przydziela pamięć dla tablicy zawierającej nmemb elementów, każdy o
    rozmiarze size bajtów i zwraca wskaźnik do przydzielonej pamięci. Pamięć jest zerowana.
    Jeśli nmemb lub size wynosi 0, to calloc() zwraca albo NULL, albo unikatową wartość
    wskaźnika, który potem można z powodzeniem przekazać do free().

    Funkcja realloc() zmienia rozmiar bloku pamięci wskazywanego przez ptr na size bajtów.
    Zawartość nie zostanie zmieniona w zakresie od początku obszaru do minimum ze starego i
    nowego rozmiaru. Jeśli nowy rozmiar jest większy od starego, to dodana pamięć nie zostanie
    zainicjowana. Jeśli ptr jest równe NULL, to wywołanie jest równoważne malloc(size) dla
    wszystkich wartości size; jeśli size jest równe zeru i ptr jest różny od NULL, to
    wywołanie jest równoważne z free(ptr). Jeżeli ptr jest różne od NULL, to musi on pochodzić
    z wcześniejszego wywołania malloc(), calloc() lub realloc(). Jeśli wskazywany obszar
    został przemieszczony, to wykonywane jest free(ptr).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje malloc() i calloc() zwracają wskaźnik do przydzielonej pamięci, który jest
    odpowiednio wyrównany dla dowolnego typu wbudowanego. W razie błędu obie funkcje zwracają
    NULL. NULL może być także zwrócony przez pomyślne wywołanie malloc() z argumentem size
    równym zero lub przez pomyślne wywołanie calloc() z argumentem nmemb lub size równym zero.

    Funkcja free() nie zwraca żadnej wartości.

    Funkcja realloc() zwraca wskaźnik do nowo przydzielonej pamięci, który jest właściwie
    wyrównany dla dowolnego typu wbudowanego i może być różny od ptr lub równy NULL, gdy
    żądanie zakończy się niepowodzeniem. Jeśli rozmiar był równy 0, zwracane jest albo NULL,
    albo wskaźnik odpowiedni do przekazania go funkcji free(). Gdy realloc() zakończy się
    niepowodzeniem, pierwotny blok zostaje nienaruszony - nie jest on ani zwalniany ani
    przesuwany.

BŁĘDY

    calloc(), malloc() i realloc() mogą zawieść z następującym błędem:

    ENOMEM Brak  wolnej  pamięci. Prawdopodobnie aplikację dotknął limit RLIMIT_AS lub
       RLIMIT_DATA opisany w getrlimit(2).

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌─────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├─────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │malloc(), free(),  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    │calloc(), realloc() │            │     │
    └─────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99.

UWAGI

    Linux stosuje optymistyczną strategię przydzielania pamięci. Oznacza to, że gdy malloc()
    zwraca wartość różną od NULL, nie ma gwarancji, iż pamięć faktycznie jest dostępna. Jeśli
    okaże się, że systemowi brakło pamięci, niesławny zabójca OOM ("out-of-memory killer")
    zabije  jeden  lub  więcej  procesów.  Więcej  informacji  zawiera  opis  plików
    /proc/sys/vm/overcommit_memory  i  /proc/sys/vm/oom_adj  w  proc(5)  oraz  plik
    Documentation/vm/overcommit-accounting w źródłach jądra Linuksa.

    Zwykle malloc() przydziela pamięć ze sterty i ustawie wymagany rozmiar sterty, używając
    sbrk(2). Podczas przydzielania bloków pamięci większych niż MMAP_THRESHOLD bajtów,
    implementacja malloc() w glibc używa prywatnych anonimowych map z mmap(2). MMAP_THRESHOLD
    domyślnie wynosi 128 kB, ale można to zmienić za pomocą mallopt(3). Limit zasobów
    RLIMIT_DATA (patrz getrlimit(2)) nie ma zastosowania do pamięci przydzielonej przy użyciu
    mmap(2).

    Aby uniknąć uszkodzenia pamięci w aplikacjach wielowątkowych, funkcje te wewnętrznie
    stosują muteksy, chroniące struktury danych odnoszące się do zarządzania pamięcią. W
    aplikacji wielowątkowej, w której wątki jednocześnie przydzielają i zwalniają pamięć mogą
    występować oczekiwania na dostęp do muteksów. Aby przydział pamięci w  aplikacji
    wielowątkowej był skalowalny, biblioteka glibc tworzy dodatkowe areny przydziału pamięci,
    jeśli wykryte zostanie oczekiwanie na mutex. Każda arena jest dużym regionem pamięci
    wewnętrznie zaalokowanym przez system (za pomocą brk(2) lub mmap(2)) i jest zarządzana
    przy użyciu jej własnych muteksów.

    SUSv2 wymaga, by malloc(), calloc() i realloc() przy wystąpieniu błędu nadawały zmiennej
    errno wartość ENOMEM. Glibc zakłada, że tak się dzieje (a wersje tych funkcji zawarte w
    glibc rzeczywiście to robią). Jeśli wykorzystuje się własną implementację malloc, która
    nie ustawia errno, to pewne funkcje biblioteczne mogą zawieść bez przekazania przyczyny w
    errno.

    Załamania się w malloc(), free(), realloc() lub free są niemal zawsze związane z
    uszkodzeniami sterty, takimi jak przekroczenie rozmiaru przydzielonego fragmentu lub
    dwukrotne zwolnienie tego samego wskaźnika.

    Implementację malloc() można dostosowywać za pomocą zmiennych środowiskowych. Szczegóły
    opisano w mallopt(3).

ZOBACZ TAKŻE

    brk(2), mmap(2), alloca(3), malloc_get_state(3), malloc_info(3), malloc_trim(3),
    malloc_usable_size(3), mallopt(3), mcheck(3), mtrace(3), posix_memalign(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07
    oryginału.