Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    mbtowc - przekształca ciąg wielobajtowy na znak szeroki

SKŁADNIA

    #include <stdlib.h>

    int mbtowc(wchar_t *pwc, const char *s, size_t n);

OPIS

    Podstawową dla tej funkcji jest sytuacja, gdy s jest różne od NULL i pwc jest różne od
    NULL. W tym przypadku, funkcja mbtowc() sprawdza co  najwyżej  n  bajtów  ciągu
    wielobajtowego, zaczynając od s, wydziela następny pełny znak wielobajtowy, przetwarza go
    na znak szeroki i umieszcza w *pwc. Aktualizuje wewnętrzny, znany tylko funkcji mbtowc(),
    stan przesunięty. Jeśli s nie wskazuje na bajt null ('\0'), funkcja zwraca liczbę bajtów
    s, które zostały zużyte; w pozostałych przypadkach zwracane jest 0.

    Jeśli n bajtów, zaczynając od s, nie zawiera pełnego znaku wielobajtowego lub jeśli
    zawierają niepoprawny ciąg wielobajtowy, mbtowc() zwraca -1. Może się to zdarzyć, nawet
    gdy n >= MB_CUR_MAX, jeśli wielobajtowy łańcuch zawiera nadmiarowe ciągi przesunięć.

    Inna sytuacja ma miejsce, gdy s jest różne od NULL, ale pwc jest równe NULL. Wówczas
    funkcja mbtowc() zachowuje się jak powyżej, z tym wyjątkiem, że nie przechowuje
    przetworzonego znaku szerokiego w pamięci.

    Trzecia sytuacja występuje, gdy s jest równe NULL. Wówczas pwc i n są ignorowane. Funkcja
    mbtowc() sprowadza stan przesunięty, znany tylko tej funkcji, do stanu wyjściowego i
    zwraca wartość różną od zera, gdy kodowanie zawiera nietrywialne stany przesunięte, lub
    zero, jeśli kodowanie jest bezstanowe.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Jeśli s jest różne od NULL, funkcja mbtowc() zwraca liczbę zużytych bajtów, zaczynając od
    s; zwraca 0, jeśli s wskazuje na bajt null lub -1 w przypadku błędu.

    Jeśli s jest równe NULL, funkcja mbtowc zwraca wartość różną od zera, gdy kodowanie
    posiada nietrywialne stany przesunięte, a zero, gdy kodowanie jest bezstanowe.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬────────────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość    │
    ├──────────┼────────────────────────┼────────────────┤
    │mbtowc() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race │
    └──────────┴────────────────────────┴────────────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

UWAGI

    Zachowanie mbtowc() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.

    Funkcja ta nie jest przystosowana do wielowątkowości. Funkcja mbrtowc(3)zapewnia lepszy
    interfejs przy tym samym działaniu.

ZOBACZ TAKŻE

    MB_CUR_MAX(3), mblen(3), mbrtowc(3), mbstowcs(3), wctomb(3), wcstombs(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami  polskiego  tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man są: Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.