Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    getc_unlocked, getchar_unlocked, putc_unlocked, putchar_unlocked - nieblokujące funkcje
    standardowego wejścia/wyjścia

SKŁADNIA

    #include <stdio.h>

    int getc_unlocked(FILE *stream);
    int getchar_unlocked(void);
    int putc_unlocked(int c, FILE *stream);
    int putchar_unlocked(int c);

    void clearerr_unlocked(FILE *stream);
    int feof_unlocked(FILE *stream);
    int ferror_unlocked(FILE *stream);
    int fileno_unlocked(FILE *stream);
    int fflush_unlocked(FILE *stream);
    int fgetc_unlocked(FILE *stream);
    int fputc_unlocked(int c, FILE *stream);
    size_t fread_unlocked(void *ptr, size_t size, size_t n,
               FILE *stream);
    size_t fwrite_unlocked(const void *ptr, size_t size, size_t n,
               FILE *stream);

    char *fgets_unlocked(char *s, int n, FILE *stream);
    int fputs_unlocked(const char *s, FILE *stream);

    #include <wchar.h>

    wint_t getwc_unlocked(FILE *stream);
    wint_t getwchar_unlocked(void);
    wint_t fgetwc_unlocked(FILE *stream);
    wint_t fputwc_unlocked(wchar_t wc, FILE *stream);
    wint_t putwc_unlocked(wchar_t wc, FILE *stream);
    wint_t putwchar_unlocked(wchar_t wc);
    wchar_t *fgetws_unlocked(wchar_t *ws, int n, FILE *stream);
    int fputws_unlocked(const wchar_t *ws, FILE *stream);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    getc_unlocked(), getchar_unlocked(), putc_unlocked(), putchar_unlocked():
      _POSIX_C_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

    clearerr_unlocked(), feof_unlocked(), ferror_unlocked(), fileno_unlocked(),
    fflush_unlocked(), fgetc_unlocked(), fputc_unlocked(), fread_unlocked(),
    fwrite_unlocked():
      /* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

    fgets_unlocked(), fputs_unlocked(), getwc_unlocked(), getwchar_unlocked(),
    fgetwc_unlocked(), fputwc_unlocked(), putwchar_unlocked(), fgetws_unlocked(),
    fputws_unlocked():
      _GNU_SOURCE

OPIS

    Każda z tych funkcji zachowuje się tak samo, jak jej odpowiednik bez przyrostka
    "_unlocked" z tym wyjątkiem, że nie używają one blokad (same nie ustawiają blokad, jak też
    nie sprawdzają, czy blokada została ustawiona przez innych) i z tego względu nie są
    bezpieczne w trybie wielowątkowym. Zobacz flockfile(3).

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌─────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość        │
    ├─────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
    │getc_unlocked(),   │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe race:stream  │
    │putc_unlocked(),   │            │            │
    │clearerr_unlocked(), │            │            │
    │fflush_unlocked(),  │            │            │
    │fgetc_unlocked(),  │            │            │
    │fputc_unlocked(),  │            │            │
    │fread_unlocked(),  │            │            │
    │fwrite_unlocked(),  │            │            │
    │fgets_unlocked(),  │            │            │
    │fputs_unlocked(),  │            │            │
    │getwc_unlocked(),  │            │            │
    │fgetwc_unlocked(),  │            │            │
    │fputwc_unlocked(),  │            │            │
    │putwc_unlocked(),  │            │            │
    │fgetws_unlocked(),  │            │            │
    │fputws_unlocked()  │            │            │
    ├─────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
    │getchar_unlocked(), │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:stdin │
    │getwchar_unlocked() │            │            │
    ├─────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
    │putchar_unlocked(), │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:stdout │
    │putwchar_unlocked() │            │            │
    ├─────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
    │feof_unlocked(),   │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe        │
    │ferror_unlocked(),  │            │            │
    │fileno_unlocked()  │            │            │
    └─────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘

ZGODNE Z

    Cztery  następujące  funkcje: getc_unlocked(), getchar_unlocked(), putc_unlocked() i
    putchar_unlocked() występują w POSIX.1-2001 i POSIX.1-2008.

    Niestandardowe odmiany funkcji *_unlocked() występują również w kilku systemach z rodziny
    Uniksów, jak też są dostępne w najnowszych wersjach glibc. Raczej nie należy ich używać.

ZOBACZ TAKŻE

    flockfile(3), stdio(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami  polskiego  tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man są: Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15             UNLOCKED_STDIO(3)