Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    usleep - zawiesza wykonanie na czas wyrażony w mikrosekundach

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int usleep(useconds_t usec);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    usleep():
      Od glibc 2.12:
        (_XOPEN_SOURCE >= 500) && ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200809L)
          || /* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
          || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE
      Przed glibc 2.12: _BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500

OPIS

    Funkcja  usleep()  zawiesza  wykonanie wywołującego procesu na (co najmniej) usec
    mikrosekund. Zawieszenie może być delikatnie wydłużone przez jakąkolwiek aktywność systemu
    albo  przez czas spędzony na przetwarzaniu wywołania, albo z powodu ziarnistości
    (częstotliwości odświeżania) liczników systemowych.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja usleep() w przypadku powodzenia zwraca 0. W razie wystąpienia błędu zwracane jest
    -1 i ustawiana jest zmienna errno wskazując na błąd.

BŁĘDY

    EINTR Przerwane przez sygnał, patrz signal(7).

    EINVAL usec nie jest mniejsze niż 1000000. (Dla systemów, dla których jest to traktowane
       jako błąd).

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │usleep() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    4.3BSD, POSIX.1-2001.  POSIX.1-2001 uznają tę funkcję jako przestarzałą, sugerując
    używanie zamiast niej funkcji nanosleep(2). POSIX.1-2008 usuwa opis funkcji usleep().

    W oryginalnej implementacji BSD oraz w wersjach wcześniejszych niż 2.2.2 biblioteki glibc
    typem zwracanym przez tę funkcję był void. Wersja POSIX zwraca int, taki typ jest też
    zwracany przez glibc od wersji 2.2.2.

    SUSv2 i POSIX.1-2001 dokumentują tylko błąd EINVAL.

UWAGI

    Typ useconds_t jest typem unsigned integer, zdolnym do przechowywania liczb naturalnych z
    zakresu [0,1000000]. Programy będą bardziej przenośne, gdy nigdy nie użyją wprost tego
    typu. Proszę użyć

      #include <unistd.h>
      ...
        unsigned int usecs;
      ...
        usleep(usecs);

    Interakcja tej funkcji z sygnałem SIGALRM oraz z innymi funkcjami licznikowymi, takimi jak
    alarm(2),  sleep(3),  nanosleep(2),  setitimer(2),  timer_create(2), timer_delete(2),
    timer_getoverrun(2), timer_gettime(2), timer_settime(2), ualarm(3) jest nieokreślona.

ZOBACZ TAKŻE

    alarm(2), getitimer(2), nanosleep(2), select(2), setitimer(2), sleep(3),  ualarm(3),
    time(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15                 USLEEP(3)