Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    wcpncpy - kopiuje łańcuch szerokich znaków o ustalonej długości i zwraca wskaźnik do jego
    końca

SKŁADNIA

    #include <wchar.h>

    wchar_t *wcpncpy(wchar_t *dest, const wchar_t *src, size_t n);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    wcpncpy():
      Od glibc 2.10:
        _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
      Przed glibc 2.10:
        _GNU_SOURCE

OPIS

    Funkcja wcpncpy() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji stpncpy(3). Kopiuje co
    najwyżej n znaków z łańcucha szerokich znaków wskazywanego przez src, łącznie z kończącym
    szerokim znakiem null (L'\0'), do tablicy wskazywanej przez dest. W dest zapisywanych jest
    dokładnie n szerokich znaków. Jeśli długość wcslen(src) jest mniejsza niż n, pozostałe
    znaki tablicy dest są wypełniane znakami L'\0'. Jeśli długość wcslen(src) jest większa lub
    równa n, to łańcuch w dest nie będzie zakończony znakiem L'\0'.

    Łańcuchy nie mogą zachodzić na siebie.

    Programista musi zapewnić, że będzie miejsce przynajmniej na n szerokich znaków w dest.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    wcpncpy() zwraca wskaźnik do ostatniego zapisanego szerokiego znaku, tj. dest+n-1.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │wcpncpy() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

    stpncpy(3), wcsncpy(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.