Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    wcsdup - duplikuje łańcuch szerokich znaków

SKŁADNIA

    #include <wchar.h>

    wchar_t *wcsdup(const wchar_t *s);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    wcsdup():
      Od glibc 2.10:
        _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
      Przed glibc 2.10:
        _GNU_SOURCE

OPIS

    Funkcja wcsdup() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strdup(3). Alokuje wymaganą
    ilość pamięci i zwraca nowy łańcuch szerokich znaków, o zawartości początkowej będącej
    duplikatem łańcucha s.

    Pamięć dla nowego łańcucha jest uzyskiwana z pomocą malloc(3) i powinna być zwalniana
    funkcją free(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Jeśli się powiedzie, funkcja wcsdup() zwraca wskaźnik do nowego łańcucha szerokich znaków.
    W przypadku błędu zwraca -1 i ustawia errno, wskazując na przyczynę błędu.

BŁĘDY

    ENOMEM Zabrakło pamięci na przydzielenie zduplikowanego łańcucha znaków.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │wcsdup() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2008. Funkcja nie występuje w POSIX.1-2001 i nie jest dostępna w większości innych
    systemów.

ZOBACZ TAKŻE

    strdup(3), wcscpy(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.