Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

0(3)               Podręcznik programisty Linuksa               0(3)

NAZWA

    y0, y0f, y0l, y1, y1f, y1l, yn, ynf, ynl - funkcje Bessela drugiego rodzaju

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double y0(double x);
    double y1(double x);
    double yn(int n, double x);

    float y0f(float x);
    float y1f(float x);
    float ynf(int n, float x);

    long double y0l(long double x);
    long double y1l(long double x);
    long double ynl(int n, long double x);

    Proszę linkować z -lm.

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    y0(), y1(), yn():
      _XOPEN_SOURCE
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE
    y0f(), y0l(), y1f(), y1l(), ynf(), ynl():
      _XOPEN_SOURCE >= 600
        || (_ISOC99_SOURCE && _XOPEN_SOURCE)
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

OPIS

    Funkcje y0() i y1() zwracają wartość w punkcie x funkcji Bessela drugiego rodzaju rzędów,
    odpowiednio, 0 i 1. Funkcja yn() zwraca wartość w punkcie x funkcji Bessela drugiego
    rodzaju rzędu n.

    Wartość x musi być dodatnia.

    Funkcje y0f(), y1f() i ynf() są wersjami przyjmującymi i zwracającymi wartości float.
    y01(), y1l() i ynl() są wersjami funkcji przyjmującymi i zwracającymi wartości long
    double.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają odpowiednie wartości funkcji Bessela
    drugiego rodzaju dla argumentu x.

    Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

    Jeśli x jest ujemne, występuje błąd dziedziny i funkcje odpowiednio zwracają HUGE_VAL,
    -HUGE_VALF lub -HUGE_VALL. (POSIX.1-2001 w tych wypadkach zezwala również na zwracanie
    NaN).

    Jeśli x jest równe 0.0, występuje błąd bieguna i funkcje odpowiednio zwracają -HUGE_VAL,
    -HUGE_VALF lub -HUGE_VALL.

    Jeśli wartość wynikowa jest zbyt mała, to występuje błąd przekroczenia zakresu i funkcje
    zwracają 0.0.

    Jeśli wartość wynikowa jest zbyt duża, występuje błąd przekroczenia zakresu i funkcje
    odpowiednio zwracają HUGE_VAL, -HUGE_VALF lub -HUGE_VALL. (POSIX.1-2001 w tych wypadkach
    zezwala również na zwracanie 0.0).

BŁĘDY

    Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można
    znaleźć w podręczniku math_error(7).

    Mogą wystąpić następujące błędy:

    Błąd dziedziny: x jest ujemne
       errno  jest  ustawiane na EDOM. Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji
       zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).

    Błąd bieguna: x jest równe 0.0
       errno jest ustawiane na ERANGE (ale proszę też przeczytać rozdział BŁĘDY).
       fetestexcept(3) nie zwraca wyjątku FE_DIVBYZERO w takim wypadku.

    Błąd zakresu: przekroczenie w dół wartości wynikowej
       errno jest ustawiane na ERANGE. fetestexcept(3) nie zwraca wyjątku FE_UNDERFLOW w
       takim wypadku.

    Błąd zakresu: przekroczenie w górę wartości wynikowej
       errno nie jest w tym wypadku ustawiane. Rzucany jest wyjątek przekroczenia zakresu
       operacji zmiennoprzecinkowej (FE_OVERFLOW).

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌───────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │y0(), y0f(), y0l() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │y1(), y1f(), y1l() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │yn(), ynf(), ynl() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └───────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    Funkcje zwracające wartość typu double są zgodne z SVr4,  4.3BSD,  POSIX.1-2001,
    POSIX.1-2008. Pozostałe funkcje są funkcjami niestandardowymi istniejącymi także w
    systemach BSD.

BŁĘDY

    Jeżeli wystąpi błąd bieguna, funkcje te ustawiają errno na EDOM, zamiast ustawiać ją na
    ERANGE, tak jak wymaga standard POSIX.1-2004.

    W wersji 2.3.2 i wcześniejszych biblioteki glibc funkcje te nie rzucały wyjątku
    niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID) w razie wystąpienia błędu dziedziny
    funkcji.

ZOBACZ TAKŻE

    j0(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami  polskiego  tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man są: Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15                    0(3)