Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    core - plik zrzutu pamięci

OPIS

    Dla pewnych sygnałów domyślną akcją procesu jest zakończenie działania i utworzenie pliku
    zrzutu pamięci (core), czyli pliku zawierającego obraz pamięci procesu w czasie, gdy
    został on zakończony. Dowolny debugger (np. gdb(1)) może użyć tego obrazu do zbadania
    stanu programu w czasie jego zakończenia. Listę sygnałów powodujących utworzenie pliku
    core przez proces można znaleźć w signal(7).

    Proces może ustawić miękki limit zasobów RLIMIT_CORE, aby ograniczyć maksymalny rozmiar
    pliku, który zostanie utworzony po otrzymaniu sygnału powodującego zrzut pamięci;
    szczegółowe informacje można znaleźć w getrlimit(2).

    W następujących wypadkach plik zrzutu pamięci nie będzie utworzony:

    * Proces nie ma uprawnień, aby zapisać plik zrzutu pamięci (Domyślnie plik ten nazywa się
     core lub core.pid, gdzie pid jest identyfikatorem procesu który zrzuca pamięć i jest
     tworzony w bieżącym katalogu roboczym procesu. Nazwę tę można zmienić - patrz niżej).
     Zapisywanie pliku zrzutu nie powiedzie się również wtedy, gdy prawa katalogu, w którym
     ten plik miałby być utworzony, nie pozwalają na zapis do niego lub gdy plik o tej samej
     nazwie istnieje i nie jest zapisywalny lub nie jest zwykłym plikiem (ale np. katalogiem
     lub dowiązaniem symbolicznym).

    * Już istnieje (zapisywalny, zwykły) plik o tej samej nazwie, jaka zostałaby użyta dla
     pliku zrzutu pamięci, jednakże plik ten ma więcej niż jedno dowiązanie twarde.

    * System plików, w którym zostałby utworzony plik zrzutu pamięci, jest pełny, wyczerpał
     mu się limit i-węzłów, jest zamontowany w trybie tylko do odczytu albo użytkownik
     osiągnął kwotę systemu plików

    * Nie istnieje katalog, w którym miałby być utworzony plik zrzutu pamięci.

    * Limity zasobów RLIMIT_CORE (rozmiar pliku zrzutu pamięci) lub RLIMIT_FSIZE (rozmiar
     pliku) dla procesu są ustawione na zero; patrz getrlimit(2) i dokumentacja wbudowanego
     w powłokę polecenia ulimit (lub limit w powłoce csh(1)).

    * Nie są ustawione uprawnienia do odczytu pliku binarnego uruchomionego przez proces.

    * Proces uruchomił program z flagą set-user-ID (set-group-ID), którego właścicielem jest
     użytkownik  (grupa) inny niż rzeczywisty użytkownik (grupa) procesu lub proces
     wykonujący program ma przywileje plikowe (zob. capabilities(7)). (Jednakże patrz w
     prctl(2)  opis  operacji  PR_SET_DUMPABLE  oraz  w  proc(5)  opis  pliku
     /proc/sys/fs/suid_dumpable).

    * (od Linuksa 3.7) Jądro zostało zbudowane bez opcji CONFIG_COREDUMP.

    Dodatkowo zrzut pamięci może nie zawierać części przestrzeni adresowej procesu jeśli użyto
    flagi MADV_DONTDUMP madvise(2).

  Nazwy plików zrzutu pamięci
    Domyślnie  plik  zrzutu  pamięci  nazywa  się  core,  jednakże  w  pliku
    /proc/sys/kernel/core_pattern (od wersji 2.6 i 2.4.21 Linuksa) można zdefiniować szablon,
    który będzie użyty do nazywania plików zrzutu pamięci. Szablon ten może zawierać specjalne
    znaczniki zaczynające się od "%", które podczas tworzenia pliku zrzutu będą zastąpione
    następującymi wartościami:

      %% pojedynczy znak %
      %c miękki limit zasobu rozmiaru pliku zrzutu pamięci procesu zrzucającego pamięć (od
        Linuksa 2.6.24)
      %d tryb zrzutu—taki sam jak wartość zwracana przez prctl(2) PR_GET_DUMPABLE (od
        Linuksa 3.7)
      %e nazwa pliku wykonywalnego (niepoprzedzona pełną ścieżką do tego pliku)
      %E nazwa  ścieżki  pliku wykonywalnego, z ukośnikami ("/") zastąpionymi przez
        wykrzykniki ("!") (od Linuksa 3.0).
      %g (numeryczny) identyfikator grupy (GID) procesu, który zrzucił pamięć
      %h nazwa komputera (taka sama jak nodename zwracane przez uname(2))
      %i identyfikator wątku (TID) który zainicjował zrzut pamięci, taki jak w przestrzeni
        nazw PID-ów w której wątek działa (od Linuksa 3.18)
      %I identyfikator wątku (TID) który zainicjował zrzut pamięci, taki jak w początkowej
        przestrzeni nazw PID-ów (od Linuksa 3.18)
      %p identyfikator zrzucanego procesu, taki jak w przestrzeni nazw PID-ów w której
        proces działa
      %P identyfikator zrzucanego procesu, taki jak w początkowej przestrzeni nazw PID-ów
        (od Linuksa 3.12)
      %s numer sygnału powodującego zrzut pamięci
      %t czas zrzutu wyrażony w sekundach od początku epoki, czyli od 1970-01-01 00:00:00
        +0000 (UTC)
      %u (numeryczny) identyfikator użytkownika (UID) procesu, który zrzucił pamięć

    Jeśli szablon kończy się pojedynczym znakiem %, to znak ten zostanie usunięty z nazwy
    pliku zrzutu. Podobnie zostaną usunięte wszelkie kombinacje % ze znakami innymi niż te,
    wymienione powyżej. Wszystkie inne znaki szablonu staną się częścią nazwy pliku zrzutu.
    Szablon może zawierać znaki "/", które są interpretowane jako separatory nazw katalogów.
    Maksymalna długość wygenerowanej nazwy pliku wynosi 128 bajtów (64 bajty w wersjach jądra
    wcześniejszych niż 2.6.19). Domyślną wartością jest "core". W celu zachowania wstecznej
    zgodności,   jeśli   /proc/sys/kernel/core_pattern   nie   zawiera   %p,   a
    /proc/sys/kernel/core_uses_pid (patrz niżej) ma niezerową wartość, to .PID  będzie
    dołączony do nazwy pliku zrzutu.

    Od wersji 2.4 Linux dostarcza również bardziej prymitywnej metody kontrolowania nazwy
    pliku zrzutu pamięci. Gdy plik /proc/sys/kernel/core_uses_pid zawiera wartość 0, plik
    zrzutu pamięci ma po prostu nazwę core. Gdy plik ten zawiera wartość niezerową, plik
    zrzutu pamięci będzie zawierał w swojej nazwie ID procesu, w postaci core.PID.

    Od Linuksa 3.6 jeśli /proc/sys/fs/suid_dumpable ustawiono na 2 ("suidsafe") to wzorzec
    musi być albo ścieżką absolutną (zaczynającą się znakiem "/") lub potokiem, zgodnie z
    poniższą definicją.

  Przekazywanie zrzutów pamięci potokiem do programu
    Od  wersji  2.6.19  jądra  Linux  wspiera  alternatywną   składnię   pliku
    /proc/sys/kernel/core_pattern. Jeśli pierwszym znakiem pliki jest symbol potoku (|), to
    wszystko, co po nim występuje, jest interpretowane jako program do uruchomienia. Zamiast
    zostać zapisanym na dysku, zrzut pamięci jest przekazywany na standardowe wejście
    programu. Proszę zauważyć, że:

    * Program musi być podany używając ścieżki bezwzględnej (lub ścieżki względnej w stosunku
     do korzenia systemu plików, czyli katalogu /) i musi występować bezpośrednio po znaku
     "|".

    * Proces tworzony do wykonania programu jest wykonywany jako użytkownik i grupa root.

    * Można przekazać do programu argumenty linii poleceń (od Linuksa 2.6.24), rozdzielając
     je spacjami (aż do wyczerpania limitu całkowitej długości linii wynoszącego 128
     bajtów).

    * Argumenty linii poleceń mogą zawierać dowolne z wymienionych powyżej specyfikatorów %.
     Na przykład, aby przekazać identyfikator procesu zrzucającego pamięć, należy podać %p
     jako argument.

  Kontrolowanie mapowań zapisywanych do pliku zrzutu pamięci
    Od  wersji  2.6.23  jądra  można  użyć  specyficznego  dla  Linuksa  pliku
    /proc/PID/coredump_filter do kontrolowania, które segmenty pamięci zostaną zapisane do
    pliku zrzutu pamięci, w przypadku gdy pamięć jest zrzucana przez proces o podanym
    identyfikatorze.

    Wartość w tym pliku jest maską bitową typów mapowań pamięci (patrz mmap(2)). Jeśli bit
    jest ustawiony w masce, to odpowiadające mu mapowanie jest zapisywane w pliku, w
    przeciwnym wypadku - nie jest. Bity w masce mają następujące znaczenia:

      bit 0 Zrzucanie anonimowych mapowań prywatnych.
      bit 1 Zrzucanie anonimowych mapowań współdzielonych.
      bit 2 Zrzucanie prywatnych mapowań plików.
      bit 3 Zrzucanie współdzielonych mapowań plików.
      bit 4 (od Linuksa 2.6.24)
         Zrzucanie nagłówków ELF.
      bit 5 (od Linuksa 2.6.28)
         Zrzucanie prywatnych dużych stron.
      bit 6 (od Linuksa 2.6.28)
         Zrzucanie współdzielonych dużych stron.
      bit 7 (od Linuksa 4.4)
         Zrzucanie prywatnych stron DAX.
      bit 8 (od Linuksa 4.4)
         Zrzucanie współdzielonych stron DAX.

    Domyślnie  ustawione  są  następujące  bity: 0, 1, 4 (jeśli jest włączona opcja
    CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS konfiguracji jądra) oraz 5. Tę wartość domyślną można
    zmodyfikować przy rozruchu za pomocą opcji coredump_filter.

    Wartość tego pliku jest wyświetlana szesnastkowo (z tego powodu domyślna wartość jest
    wyświetlana jako 33).

    Strony wejścia/wyjścia mapowane w pamięci, takie jak frame buffer, nigdy nie są zrzucane,
    a wirtualne strony DSO są zawsze zrzucane, niezależnie od wartości coredump_filter.

    Proces-dziecko utworzony przez fork(2) dziedziczy wartość coredump_filter od swojego
    rodzica; wartość ta jest także zachowywana podczas execve(2).

    Może być użyteczne ustawienie coredump_filter w powłoce przed uruchomieniem programu, na
    przykład:

      $ echo 0x7 > /proc/self/coredump_filter
      $ ./some_program

    Plik  istnieje,  jeśli  jądro  zostało  zbudowane  z  włączoną opcją konfiguracji
    CONFIG_ELF_CORE.

UWAGI

    Aby uzyskać zrzut pamięci działającego procesu, można użyć polecenia gcore programu
    gdb(1).

    W wersjach jądra Linux do 2.6.27 włącznie, jeżeli pamięć zrzuca proces wielowątkowy (albo
    - bardziej precyzyjnie - proces, który dzieli swą pamięć z innym procesem utworzonym z
    flagą CLONE_VM funkcji clone(2)), to identyfikator procesu zawsze będzie dołączony do
    nazwy pliku zrzutu, chyba że ów identyfikator procesu już występuje w nazwie pliku,
    ponieważ w pliku /proc/sys/kernel/core_pattern użyto specyfikatora p (Jest to szczególnie
    użyteczne podczas stosowania przestarzałej implementacji LinuxThreads, w której każdy
    wątek procesu ma inny PID).

PRZYKŁAD

    Poniższy program pokazuje użycie składni potoku w pliku /proc/sys/kernel/core_pattern.
    Poniższa sesja powłoki demonstruje użycie tego programu (skompilowanego do pliku o nazwie
    core_pattern_pipe_test):

      $ cc -o core_pattern_pipe_test core_pattern_pipe_test.c
      $ su
      Password:
      # echo "|$PWD/core_pattern_pipe_test %p UID=%u GID=%g sig=%s" > \
      /proc/sys/kernel/core_pattern
      # exit
      $ sleep 100
      ^\           # wpisz control+odwrotny ukośnik
      Quit (core dumped)
      $ cat core.info
      argc=5
      argc[0]=</home/mtk/core_pattern_pipe_test>
      argc[1]=<20575>
      argc[2]=<UID=1000>
      argc[3]=<GID=100>
      argc[4]=<sig=3>
      Całkowita liczba bajtów pliku core: 282624

  Żródło programu

    /* core_pattern_pipe_test.c */

    #define _GNU_SOURCE
    #include <sys/stat.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <limits.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <unistd.h>

    #define BUF_SIZE 1024

    int
    main(int argc, char *argv[])
    {
      int tot, j;
      ssize_t nread;
      char buf[BUF_SIZE];
      FILE *fp;
      char cwd[PATH_MAX];

      /* Zmienia bieżący katalog roboczy na katalog procesu,
       który generuje zrzut pamięci */

      snprintf(cwd, PATH_MAX, "/proc/%s/cwd", argv[1]);
      chdir(cwd);

      /* Zapisuje wyjście do pliku "core.info" w tym katalogu */

      fp = fopen("core.info", "w+");
      if (fp == NULL)
        exit(EXIT_FAILURE);

      /* Wyświetla argumenty linii poleceń przekazane do programu
       filtrującego "core_pattern" */

      fprintf(fp, "argc=%d\n", argc);
      for (j = 0; j < argc; j++)
        fprintf(fp, "argc[%d]=<%s>\n", j, argv[j]);

      /* Zlicza bajty na standardowym wejściu (daje rozmiar
       zrzutu pamięci) */

      tot = 0;
      while ((nread = read(STDIN_FILENO, buf, BUF_SIZE)) > 0)
        tot += nread;
      fprintf(fp, "Całkowita liczba bajtów pliku core: %d\n", tot);

      fclose(fp);
      exit(EXIT_SUCCESS);
    }

ZOBACZ TAKŻE

    bash(1),  gdb(1),  getrlimit(2),  mmap(2), prctl(2), sigaction(2), elf(5), proc(5),
    pthreads(7), signal(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.05
    oryginału.