Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    ip - Implementacja protokołu IPv4 dla systemu Linux

SKŁADNIA

    #include <sys/socket.h>
    #include <netinet/in.h>
    #include <netinet/ip.h> /* nadzbiór poprzedniego */

    tcp_socket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    udp_socket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
    raw_socket = socket(AF_INET, SOCK_RAW, protokół);

OPIS

    Linux implementuje protokół IPv4 opisany w RFC 791 i RFC 1122. ip zawiera drugi poziom
    implementacji adresowania grupowego (multicasting) zgodny z RFC 1112. Zawiera też router
    IP, włączając w to filtr pakietów.

    Interfejs programistyczny jest zgodny z gniazdami BSD. Więcej informacji na temat gniazd
    można znaleźć, przeglądając socket(7).

    Gniazdo IP jest tworzone za pomocą socket(2):

      socket(AF_INET, typ_gniazda, protokół);

    Poprawne typy gniazd to: SOCK_STREAM służące do tworzenia gniazd pośredniczących w
    obsłudze  protokołu  tcp(7),  SOCK_DGRAM obsługujące protokół udp(7) oraz SOCK_RAW
    pozwalające tworzyć gniazda raw(7) (surowe) umożliwiające bezpośredni dostęp do protokołu
    IP. protokół jest protokołem bazującym na IP. Informacja o nim jest umieszczana w nagłówku
    wysyłanego bądź odbieranego pakietu IP. Dla gniazd TCP poprawnymi wartościami są tylko 0 i
    IPPROTO_TCP, a dla gniazd UDP — 0 i IPPROTO_UDP. Dla SOCK_RAW można podać dowolny poprawny
    numer protokołu IP określony przez IANA w RFC 1700.

    Kiedy proces chce odbierać nowe, nadchodzące pakiety lub połączenia, powinien podłączyć
    gniazdo do adresu lokalnego interfejsu za pomocą funkcji bind(2). W takim przypadku do
    dowolnej lokalnej pary (adres, port) można podłączyć tylko jedno gniazdo IP. Gdy w
    wywołaniu bind(2) podana jest wartość INADDR_ANY, to gniazdo zostanie dowiązane do
    wszystkich lokalnych interfejsów sieciowych. Gdy do niedowiązanego gniazda wywoływane jest
    listen(2), to gniazdo zostanie automatycznie dowiązane do losowo wybranego wolnego portu,
    przy czym adres lokalny zostanie ustawiony na INADDR_ANY. Gdy dla niedowiązanego gniazda
    zostanie wywołane connect(2), gniazdo to zostanie automatycznie dowiązane do losowo
    wybranego wolnego portu lub do używalnego portu dzielonego, przy czym adres lokalny
    zostanie ustawiony na INADDR_ANY.

    Przypisywanie (często w literaturze: "nazywanie") lokalnego gniazda TCP jest niemożliwe
    przez pewien okres czasu po jego zamknięciu, chyba że zostanie dla tego gniazda ustawiony
    atrybut SO_REUSEADDR. Należy używać tego atrybutu z rozwagą, gdyż czyni on TCP mniej
    niezawodnym.

  Format adresu
    Adres gniazda IP jest przedstawiony za pomocą kombinacji adresu interfejsu IP i
    16-bitowego numeru portu. Podstawowy protokół IP nie zawiera numerów portów, są one
    zaimplementowane w protokołach wyższej warstwy, takich jak udp(7) i tcp(7). Dla gniazd
    surowych sin_port jest ustawione na protokół IP.

      struct sockaddr_in {
        sa_family_t  sin_family; /* rodzina adresów: AF_INET */
        in_port_t   sin_port;  /* port - sieciowa kolejność bajtów */
        struct in_addr sin_addr;  /* adres internetowy */
      };

      /* Adres internetowy */
      struct in_addr {
        uint32_t   s_addr;   /* adres - sieciowa kolejność bajtów */
      };

    sin_family ma zawsze wartość AF_INET. Jest to wymagane; w Linuksie 2.2 większość funkcji
    sieciowych zwraca EINVAL, jeśli brakuje tego ustawienia. sin_port zawiera numer portu
    podany w sieciowej kolejności bajtów. Numery portów niższe niż 1024 są nazywane portami
    uprzywilejowanymi (lub czasem portami zarezerwowanymi). Tylko procesy uprzywilejowane (tj.
    z ustawionym atrybutem CAP_NET_BIND_SERVICE) mogą wywołać bind(2) dla tego rodzaju gniazd.
    Należy zauważyć, że surowy protokół IPv4 jako taki nie zawiera pojęcia portu (takie
    rozróżnienie jest dopiero w warstwie transportowej, a to jest warstwa sieciowa). Numery
    portów występują dopiero w protokołach wyższej warstwy, takich jak tcp(7) i udp(7).

    sin_addr to adres IP komputera (maszyny). Pole s_addr struktury struct in_addr zawiera
    adres interfejsu maszyny w sieciowej kolejności bajtów. Polu in_addr należy albo przypisać
    jedną z wartości INADDR_* (np. INADDR_ANY), albo użyć funkcji bibliotecznych inet_aton(3),
    inet_addr(3), inet_makeaddr(3) do ustawienia wartości, albo ustawić bezpośrednio przez
    resolvera (patrz też gethostbyname(3)).

    Adresy IPv4 dzielimy na pojedyncze (unicast), rozgłoszeniowe (broadcast) i grupowe
    (multicast).  Adresy  pojedyncze  określają  pojedynczy  interfejs  maszyny, adresy
    rozgłoszeniowe określają wszystkie maszyny w obrębie jakiejś sieci (podsieci), a adresy
    grupowe wszystkie maszyny w obrębie jakiejś grupy odbiorców. Datagramy kierowane do
    adresów rozgłoszeniowych trafiają do odbiorcy tylko wtedy, gdy jego gniazdo ma ustawiony
    atrybut rozgłoszenia SO_BROADCAST. Ten sam atrybut musi być też ustawiony, gdy zachodzi
    potrzeba wysłania datagramów rozgłoszenia. W obecnej implementacji gniazda połączeniowe
    mogą używać wyłącznie adresów pojedynczych.

    Należy zauważyć, że dla adresu i portu zawsze jest używana sieciowa kolejność bajtów. W
    szczególności oznacza to, że trzeba używać funkcji htons(3) dla numeru przypisanego do
    portu. Wszystkie funkcje standardowej biblioteki manipulujące adresem/portem automatycznie
    przekształcają podaną wartość na jej sieciową reprezentację.

    Istnieje kilka adresów specjalnych: INADDR_LOOPBACK (127.0.0.1) zawsze odnosi się do
    lokalnego  hosta  poprzez  urządzenie  loopback; INADDR_ANY (0.0.0.0) oznacza przy
    dowiązywaniu dowolny adres; INADDR_BROADCAST (255.255.255.255) oznacza dowolny komputer i
    ze względów historycznych zachowuje się przy dowiązywaniu tak samo, jak INADDR_ANY.

  Opcje gniazda
    IP wspiera niektóre opcje specyficzne dla protokołu, które mogą być ustawione przy użyciu
    setsockopt(2) i odczytane z pomocą getsockopt(2). Poziom opcji gniazda dla IP to
    IPPROTO_IP. Dla każdego ze znaczników logicznych wartość całkowita zero oznacza fałsz, a
    każda inna - prawdę.

    Gdy poda się nieprawidłową opcję gniazda, getsockopt(2) i setsockopt(2) zwrócą błąd
    ENOPROTOOPT.

    IP_ADD_MEMBERSHIP (od Linuksa 1.2)
       Przyłącza grupę adresów. Argumentem jest struktura ip_mreqn .

         struct ip_mreqn {
           struct in_addr imr_multiaddr; /* grupowy adres IP */
           struct in_addr imr_address;  /* adres IP interfejsu
                            lokalnego */
           int      imr_ifindex;  /* indeks interfejsu */
         };

       imr_multiaddr zawiera adres grupy, którą aplikacja chce podłączyć lub rozłączyć.
       Musi być to poprawny adres grupowy (multicast; w przeciwnym wypadku setsockopt(2)
       zwróci błąd EINVAL). imr_address jest to adres lokalnego interfejsu, przez który
       system powinien połączyć grupę; jeśli jest równy INADDR_ANY, to odpowiedni
       interfejs jest wybierany przez system. imr_ifindex jest indeksem interfejsu, który
       powinien być podłączony/odłączony do obsługi grupy imr_multiaddr lub 0, by wskazać
       na dowolny interfejs.

       Struktura ip_mreqn jest dostępna tylko od wersji 2.2 Linuksa. Dla kompatybilności,
       stara struktura ip_mreq wciąż jest obsługiwana. Różni się wprawdzie od ip_mreqn,
       lecz tylko tym, że nie zawiera pola imr_ifindex (jądro określa którą strukturę
       zastosowano na podstawie rozmiaru podanego w optlen).

       IP_ADD_MEMBERSHIP jest prawidłowe wyłącznie dla setsockopt(2).

    IP_ADD_SOURCE_MEMBERSHIP (od Linuksa 2.4.22 / 2.5.68)
       Przyłącza adres grupowy (multicast) i zezwala na otrzymywanie danych jedynie z
       podanego źródła. Argumentem jest struktura ip_mreq_source.

         struct ip_mreq_source {
           struct in_addr imr_multiaddr; /* grupowy adres IP */
           struct in_addr imr_interface; /* adres IP interfejsu
                            lokalnego */
           struct in_addr imr_sourceaddr; /* adres IP
                            grupowego źródła */
         };

       Sktruktura  ip_mreq_source  jest  podobna  do  ip_mreqn opisanej pod hasłem
       IP_ADD_MEMBERSIP. Pole imr_multiaddr zawiera adres grupowy do którego aplikacja ma
       zamiar dołączyć lub opuścić go. Pole imr_interface jest adresem interfejsu
       lokalnego z którego system powinien dołączyć  do  adresu  grupowego.  Pole
       imr_sourceaddr zawiera adres źródłowy, z którego aplikacja ma zamiar otrzymywać
       dane.

       Opcja może być użyta kilkakrotnie aby otrzymywać dane z kilku źródeł.

    IP_BIND_ADDRESS_NO_PORT (od Linuksa 4.2)
       Informuje jądro, aby nie rezerwować portu efemerycznego przy korzystaniu z bind(2)
       z numerem portu 0. Port będzie wybrany automatycznie później, w trakcie wykonywania
       connect(2), w sposób umożliwiający współdzielenie portu źródłowego tak długo, jak
       długo unikatowa jest czteroelementowa krotka.

    IP_BLOCK_SOURCE (od Linuksa 2.4.22 / 2.5.68)
       Kończy otrzymywanie danych grupowych z podanego źródła i podanej grupy. Jest to
       odpowiednie jedynie  po  zapisaniu  się  do  adresu  grupowego  za  pomocą
       IP_ADD_MEMBERSHIP lub IP_ADD_SOURCE_MEMBERSHIP.

       Argumentem  jest  struktura  ip_mreq_source  opisana  w  części  dotyczącej
       IP_ADD_SOURCE_MEMBERSHIP.

    IP_DROP_MEMBERSHIP (od Linuksa 1.2)
       Odłącza się od grupy adresów. Argumentem jest struktura ip_mreqn lub ip_mreq
       podobna do IP_ADD_MEMBERSHIP.

    IP_DROP_SOURCE_MEMBERSHIP (od Linuksa 2.4.22 / 2.5.68)
       Odłącza się od grupy z podanego źródła - zaprzestaje otrzymywania danych z podanej
       grupy adresów pochodzącej z podanego źródła. Jeśli programy zostały przypisane do
       wielu źródeł z tej samej grupy, dane z pozostałych źródeł wciąż będą dostarczane.
       Aby zatrzymać otrzymywanie danych ze wszystkich źródeł na raz, należy użyć
       IP_LEAVE_GROUP.

       Argumentem  jest  struktura  ip_mreq_source  opisana  w  części  dotyczącej
       IP_ADD_SOURCE_MEMBERSHIP.

    IP_FREEBIND (od Linuksa 2.4)
       Jeśli jest włączona, to ta opcja logiczna pozwala na przypisanie do adresu
       nielokalnego  lub (jeszcze) nieistniejącego. Pozwala to na nasłuchiwanie na
       gnieździe bez wymagania, żeby  interfejs sieciowy niższej warstwy lub podany
       dynamiczny adres IP były ustawione podczas próby przypisania gniazda przez
       aplikację. Ta opcja jest odpowiednikiem - dla pojedynczego gniazda - opisanego
       poniżej interfejsu /proc ip_nonlocal_bind.

    IP_HDRINCL (od Linuksa 2.0)
       Jeśli włączone, to dopuszczalne jest tworzenie przez użytkownika własnego nagłówka
       IP przed danymi użytkownika. Działa to jedynie dla gniazd SOCK_RAW, patrz raw(7),
       by uzyskać więcej informacji. Gdy ten znacznik jest włączony, to wartości ustawiane
       przez IP_OPTIONS, IP_TTL i IP_TOS są ignorowane.

    IP_MSFILTER (od Linuksa 2.4.22 / 2.5.68)
       Opcja pozwala na uzyskanie dostępu do zaawansowanego interfejsu filtrowania
       pełnostanowego. Argumentem jest struktura ip_msfilter.

         struct ip_mreqn {
           struct in_addr imsf_multiaddr; /* grupowy adres IP */
           struct in_addr imsf_interface; /* adres IP interfejsu
                            lokalnego */
           uint32_t    imsf_fmode;   /* tryb filtra */
         };

           uint32_t    imsf_numsrc;  /* Liczba źródeł w
                            kolejnej macierzy */
           struct in_addr imsf_slist[1]; /* Macierz źródeł
                            adresów */
         };

       Do określenia trybu filtrowania służą dwa makra - MCAST_INCLUDE i MCAST_EXCLUDE.
       Makro IP_MSFILTER_SIZE(n) służy natomiast do  określenia  wielkości  pamięci
       potrzebnej do przechowania struktury ip_msfilter z n źródeł w liście źródeł.

       Pełny opis filtrowania źródeł adresów zawiera dokument RFC 3376.

    IP_MTU (od Linuksa 2.2)
       Pobiera bieżącą wartość MTU ścieżki obecnego gniazda. Zwraca liczbę całkowitą.

       IP_MTU jest poprawne tylko do getsockopt(2) i można go użyć wyłącznie gdy gniazdo
       zostało połączone.

    IP_MTU_DISCOVER (od Linuksa 2.2)
       Ustawia lub pobiera opcję badania MTU ścieżki (ang. Path MTU Discovery) dla
       gniazda. Gdy opcja ta jest włączona, to Linux będzie przeprowadzał badanie MTU
       ścieżki dla gniazd SOCK_STREAM zgodnie z definicją zawartą w RFC 1191. W przypadku
       gniazd nie będących gniazdami SOCK_STREAM, IP_PMTUDISC_DO wymusza ustawienie we
       wszystkich pakietach wychodzących znacznika zakazu fragmentacji. Za poprawne zgodne
       z wartością MTU, podzielenie na pakiety i za wykonanie ewentualnych retransmisji
       jest odpowiedzialny program użytkownika. Jądro odrzuci (z błędem EMSGSIZE) pakiety
       większe niż znane MTU ścieżki. Ustawienie znacznika IP_PMTUDISC_WANT spowoduje
       sfragmentowanie datagramu, jeśli MTU ścieżki tego wymaga, albo - w przeciwnym
       wypadku - ustawienie znacznika zakazującego fragmentacji.

       Domyślną  dla  systemu  wartość  można ustawić na  IP_PMTUDISC_WANT lub na
       IP_PMTUDISC_DONT, wpisując odpowiednio - zero lub wartość niezerową - do pliku
       /proc/sys/net/ipv4/ip_no_pmtu_disc.

       Wart. badan. MTU ścieżki  Znaczenie
       IP_PMTUDISC_WANT      Używaj ustawień zależnych od trasy.
       IP_PMTUDISC_DONT      Nie badaj MTU ścieżki.
       IP_PMTUDISC_DO       Zawsze badaj MTU ścieżki.
       IP_PMTUDISC_PROBE     Ustawia bit DF, ale ign. MTU ścieżki.

       Gdy włączone jest badanie MTU ścieżki, jądro automatycznie namierza wartości MTU
       ścieżki dla każdego komputera docelowego. Gdy aktywne jest połączenie z danym
       komputerem, można wygodnie odczytać aktualnie rozpoznaną wartość MTU ścieżki za
       pomocą connect(2) używając opcji gniazda IP_MTU (np. po wystąpieniu  błędu
       EMSGSIZE).  Wartość  MTU  ścieżki  może się zmieniać z czasem. Dla gniazd
       bezpołączeniowych z wieloma komputerami docelowymi MTU dla danego, również nowego,
       komputera docelowego można uzyskać za pomocą kolejki błędów (zobacz IP_RECVERR). Po
       nadejściu każdej aktualizacji MTU zostanie skolejkowany nowy błąd.

       W trakcie rozpoznawania MTU, pakiety inicjujące z gniazd datagramowych mogą zostać
       porzucone. Programy korzystające z UDP powinny być tego świadome i nie brać tego
       pod uwagę w swojej strategii retransmisji pakietów.

       Aby zainicjować proces badania MTU ścieżki dla gniazd niepołączonych, można
       rozpocząć z dużym rozmiarem datagramu (o długości do 64K bajtów nagłówka) i
       pozwolić na jego zmniejszenie w wyniku aktualizacji MTU ścieżki.

       Aby oszacować inicjalne MTU ścieżki, należy podłączyć gniazdo datagramowe do adresu
       docelowego za pomocą connect(2) i pobrać MTU, wołając getsockopt(2) z opcją IP_MTU.

       Poprzez ustawienie wartości w IP_PMTUDISC_PROBE (dostępnej od Linuksa 2.6.22)
       możliwe jest zaimplementowanie opisanego w RFC 4821 próbkowania MTU dla gniazd
       SOCK_DGRAM  lub  SOCK_RAW.  Jest  to  szczególnie  użyteczne  w narzędziach
       diagnostycznych typu tracepath(8), które w sposób zamierzony chcą wysyłać pakiety
       testowe większe niż zaobserwowane MTU ścieżki.

    IP_MULTICAST_ALL (od Linuksa 2.6.31)
       Tej opcji można użyć do modyfikacji zasad dostarczania wiadomości grupowych do
       gniazd ograniczonych maską adresu INADDR_ANY. Argument wynosi 0 lub 1 (domyślnie
       1). Gdy jest ustawiony na 1, to gniazdo otrzyma wiadomości ze wszystkich grup,
       które dołączono globalnie z całego systemu. W przeciwnym razie dostarczone będą
       tylko wiadomości z grup dołączonych jawnie (np. opcją IP_ADD_MEMBERSHIP) do tego
       konkretnego gniazda.

    IP_MULTICAST_IF (od Linuksa 1.2)
       Ustawia lokalne urządzenie dla gniazda grupowego. Argumentem do setsockopt(2) jest
       ip_mreqn lub (od Linuksa 3.5) ip_mreq, struktura podobna do IP_ADD_MEMBERSHIP; albo
       struktura in_addr (jądro określa którą strukturę się podało na podstawie rozmiaru
       przekazanego w optlen). Do getsockopt(2) argumentem jest struktura in_addr.

    IP_MULTICAST_LOOP (od Linuksa 1.2)
       Ustawia lub pobiera logiczny argument typu całkowitego, określający, czy przesyłane
       pakiety grupowe powinny wracać do lokalnego gniazda.

    IP_MULTICAST_TTL (od Linuksa 1.2)
       Ustawia lub pobiera wartość czasu życia pakietu dla wychodzących z tego gniazda
       pakietów grupowych. Jest bardzo istotne w przypadku adresowania grupowego, by
       ustawić najmniejszą możliwą wartość TTL. Domyślnie jest to 1, co oznacza, że
       pakiety grupowe nie opuszczają sieci lokalnej, chyba że program użytkownika
       wyraźnie tego żąda. Argument jest liczbą całkowitą.

    IP_NODEFRAG (od Linuksa 2.6.36)
       Jeśli włączone (argument jest niezerowy), łączenie pakietów wychodzących przez
       warstwę netfilter jest wyłączone. Argumentem jest liczba całkowita.

       Ta opcja jest prawidłowa tylko dla gniazd SOCK_RAW.

    IP_OPTIONS (od Linuksa 2.0)
       Ustawia lub pobiera opcje IP, które będą wysyłane z każdym pakietem z danego
       gniazda. Argumenty są wskaźnikiem do bufora pamięci zawierającego opcje i ich
       długości. setsockopt(2) ustawia opcje IP skojarzone z gniazdem. Maksymalny rozmiar
       opcji dla IPv4 to 40 bajtów. Zobacz RFC 791, by poznać możliwe opcje. Gdy pakiet
       wstępnego potwierdzenia połączenia (ACK) dla gniazda typu SOCK_STREAM zawiera opcje
       IP, to opcje wychodzącego pakietu IP będą automatycznie pobrane z opcji IP
       pobranego pakietu z odwróconymi nagłówkami mówiącymi o trasie. Po ustanowieniu
       połączenia przychodzące pakiety nie są uprawnione do zmiany swoich  opcji.
       Przetwarzanie wszystkich przychodzących opcji źródła jest domyślnie wyłączone, ale
       można je włączyć ustawiając accept_source_route w interfejsie /proc. W przypadku
       gniazd datagramowych opcje IP mogą być ustawione jedynie przez użytkownika
       lokalnego. Funkcja getsockopt(2) z argumentem IP_OPTIONS zwróci obecnie wysłane
       opcje przez umieszczenie ich w dostarczonym buforze.

    IP_PKTINFO (od Linuksa 2.2)
       Przekazuje  pomocniczy  komunikat  IP_PKTINFO  zawierający  strukturę pktinfo
       dostarczającą trochę informacji o przychodzącym pakiecie. Działa to jedynie dla
       gniazd datagramowych. Argument jest znacznikiem mówiącym gniazdu, czy należy
       przekazać komunikat IP_PKTINFO, czy też nie.  Sam  komunikat  może  zostać
       przesłany/otrzymany wraz z pakietem jedynie jako komunikat sterujący za pomocą
       recvmsg(2) lub sendmsg(2).

         struct in_pktinfo {
           unsigned int  ipi_ifindex; /* Indeks interfejsu */
           struct in_addr ipi_spec_dst; /* Adres lokalny */
           struct in_addr ipi_addr;   /* Nagłówek adresu
                           docelowego */
         };

       ipi_ifindex jest unikatowym indeksem interfejsu, przez który pakiet  został
       odebrany. Adres ipi_spec_dst jest lokalnym adresem pakietu, a ipi_addr jest adresem
       docelowym wynikającym z nagłówka pakietu. Jeśli IP_PKTINFO jest przekazane do
       sendmsg(2), a ipi_spec_dst ma wartość niezerową, to zostanie użyte jako źródłowy
       adres lokalny podczas przeszukiwania tablicy routingu i dla ustawienia opcji
       routingu według adresu źródłowego. Gdy ipi_ifindex ma wartość niezerową, to
       podstawowy adres lokalny interfejsu wskazywanego przez ten indeks nadpisuje
       ipi_spec_dst podczas przeszukiwania tablicy routingu.

    IP_RECVERR (od Linuksa 2.2)
       Włącza przekazywanie dodatkowych komunikatów o błędach, zwiększając niezawodność
       połączenia. Gdy jest to ustawione w gnieździe datagramowym, to wszystkie generowane
       błędy będą zapamiętane w specjalnej kolejce błędów przypisanej do gniazda. Gdy
       użytkownik (proces użytkownika) otrzyma błąd (przez zwrócony kod błędu operacji na
       gnieździe),  to  może go odebrać, używając funkcji recvmsg(2) z ustawionym
       znacznikiem MSG_ERRQUEUE. Struktura opisująca błąd sock_extended_err zostanie
       przekazana w pomocniczym komunikacie o typie IP_RECVERR i poziomie IPPROTO_IP. Jest
       to niezwykle pomocne przy niezawodnym przechwytywaniu błędów niepołączonych gniazd.
       Odbierana z kolejki błędów porcja danych zawiera pakiet z informacją o błędzie.

       Komunikat sterujący IP_RECVERR zawiera strukturę sock_extended_err zdefiniowaną
       następująco:

         #define SO_EE_ORIGIN_NONE  0
         #define SO_EE_ORIGIN_LOCAL  1
         #define SO_EE_ORIGIN_ICMP  2
         #define SO_EE_ORIGIN_ICMP6  3

         struct sock_extended_err {
           uint32_t ee_errno;  /* numer błędu */
           uint8_t ee_origin; /* źródło błędu */
           uint8_t ee_type;  /* typ */
           uint8_t ee_code;  /* kod */
           uint8_t ee_pad;
           uint32_t ee_info;  /* informacje dodatkowe */
           uint32_t ee_data;  /* inne dane */
           /* Dalej mogą wystąpić dodatkowe dane */
         };

         struct sockaddr *SO_EE_OFFENDER(struct sock_extended_err *);

       ee_errno zawiera numer errno błędu kolejki. ee_origin jest  kodem  miejsca
       pochodzenia błędu. Pozostałe pola są zależne od protokołu. Makro SO_EE_OFFENDER
       zwraca wskaźnik do adresu obiektu sieciowego, z którego pochodził błąd o zadanym
       wskaźniku do komunikatu pomocniczego. Gdy ten adres nie jest znany, pole sa_family
       struktury sockaddr zawiera wartość AF_UNSPEC a pozostałe pola tej struktury
       sockaddr są niezdefiniowane.

       IP używa struktury sock_extended_err w następujący sposób: ee_origin ustawione na
       SO_EE_ORIGIN_ICMP  dla  błędów  odbieranych  jako  pakiet  ICMP  albo  też
       SO_EE_ORIGIN_LOCAL dla błędów generowanych lokalnie. Nieznane wartości należy
       ignorować. ee_type i ee_code są ustawiane zgodnie z typem i kodem pól w nagłówku
       ICMP. ee_info zawiera rozpoznaną wartość MTU dla błędów EMSGSIZE. Komunikat zawiera
       również sockaddr_in węzła, który spowodował błąd, a do którego można uzyskać dostęp
       za pomocą makra SO_EE_OFFENDER. Pole sin_family adresu SO_EE_OFFENDER ma wartość
       AF_UNSPEC, gdy źródło błędu nie jest znane. Gdy błąd pochodzi z sieci, wszystkie
       opcje IP (IP_OPTIONS, IP_TTL itd.) włączone w gnieździe i zawarte w pakiecie błędu
       są przekazywane jako komunikaty kontrolne. Właściwe dane pakietu, który spowodował
       błąd są zwracane jako normalne dane. Należy zauważyć, że TCP nie ma kolejki błędów;
       MSG_ERRQUEUE jest nielegalne w przypadku gniazd SOCK_STREAM. IP_RECVERR jest
       poprawne dla TCP, ale wszystkie błędy są przekazywane przez zwracaną wartość
       funkcji albo przez SO_ERROR.

       Dla gniazd surowych, IP_RECVERR włącza przepuszczanie do aplikacji wszystkich
       odebranych komunikatów ICMP o błędach. W przeciwnym przypadku błędy są zgłaszane
       tylko dla gniazd połączonych.

       Ustawia lub pobiera znacznik logiczny zapisany za pomocą liczby całkowitej.
       IP_RECVERR jest domyślnie wyłączone.

    IP_RECVOPTS (od Linuksa 2.2)
       Przekazuje użytkownikowi wszystkie nadchodzące opcje IP z komunikatu sterującego
       IP_OPTIONS. Nagłówek wyboru trasy i inne opcje są już wstępnie wypełnione
       informacjami  o  lokalnej  maszynie. Nieobsługiwane w przypadku gniazd typu
       SOCK_STREAM.

    IP_RECVORIGDSTADDR (od Linuksa 2.6.29)
       Ta opcja logiczna włącza komunikat pomocniczy IP_ORIGDSTADDR w recvmsg(2), w którym
       jądro zwraca oryginalny adres docelowy otrzymywanego właśnie datagramu. Ten
       komunikat pomocniczy zawiera strukturę struct sockaddr_in.

    IP_RECVTOS (od Linuksa 2.2)
       Jeśli jest ustawione, to pomocniczy komunikat IP_TOS jest przepuszczany razem z
       nadchodzącymi pakietami. Zawiera on bajt, który określa pole zdefiniowane także
       jako bajt znajdujące się w nagłówku pakietu, a zwane Typ Usługi/Pierwszeństwa.
       Wymaga logicznego znacznika w postaci liczby całkowitej.

    IP_RECVTTL (od Linuksa 2.2)
       Gdy ten znacznik jest ustawiony, przepuszczany jest komunikat pomocniczy IP_TTL,
       zawierający pole określane mianem "czas życia" odbieranego pakietu w postaci bajtu.
       Nie jest to wspierane w przypadku strumieniowych gniazd typu SOCK_STREAM.

    IP_RETOPTS (od Linuksa 2.2)
       Działanie identyczne do IP_RECVOPTS, ale zwraca surowe, nieprzetworzone opcje,
       włącznie z rekordem opcji, mówiącym o znaczniku czasowym i trasie, niewypełnionym
       wartościami w tym przejściu pakietu.

    IP_ROUTER_ALERT (od Linuksa 2.2)
       Przekazuje  wszystkie pakiety z opcją alarmu rutera IP, które miałyby być
       przekazywane (ang. forwarded) do tego gniazda. Działa tylko dla gniazd surowych.
       Jest to przydatne na przykład dla demonów RSVP działających w przestrzeni
       użytkownika. Wykorzystane pakiety nie są przekazywane (ang. forwarded) przez jądro.
       Ponowne ich wysłanie należy do obowiązków programu użytkownika. Dowiązywanie
       gniazda jest w tym przypadku ignorowane, pakiety te są filtrowane jedynie na
       podstawie protokołu. Wymaga liczby całkowitej jako argumentu.

    IP_TOS (od Linuksa 1.0)
       Ustawia lub pobiera pole znacznika Typ-Usługi (ang. Type-Of-Service, w skrócie
       TOS), które jest przesyłane z każdym pakietem IP pochodzącym z danego gniazda.
       Służy do ustalenia priorytetów pakietów w sieci. TOS jest bajtem. Oto definicje
       niektórych standardowych znaczników TOS: IPTOS_LOWDELAY - minimalizacja opóźnienia
       we wzajemnym ruchu, IPTOS_THROUGHPUT - optymalizacja wyjścia, IPTOS_RELIABILITY -
       optymalizacja pod kątem niezawodności, a IPTOS_MINCOST powinna być używana jako
       "dane wypełniające" tam, gdzie szybkość transmisji nie ma większego znaczenia.
       Można podać najwyżej jedną z powyższych wartości TOS. Inne bity są niepoprawne i
       powinny być wyzerowane. Linux domyślnie wysyła najpierw datagram IPTOS_LOWDELAY,
       ale dokładne zachowanie zależy od konfiguracji właściwości szeregowania. Niektóre
       poziomy o wysokim priorytecie mogą wymagać uprawnień administratora (ustawionego
       atrybutu CAP_NET_ADMIN).

    IP_TRANSPARENT (od Linuksa 2.6.24)
       Ustawienie tej opcji logicznej włącza przezroczyste (ang. "transparent") proxy dla
       tego gniazda. Ta opcja gniazda pozwala wywołującej aplikacji przypisanie gniazda do
       nielokalnego adresu IP i operowanie jako zarówno klient, jak i serwer z zewnętrznym
       adresem IP dla lokalnego punktu docelowego. UWAGA: wymaga to takiego ustawienia
       reguł routingu, żeby pakiety wysyłane na ten adres zewnętrzny były przekazywane
       przez TProxy (tj. system na którym działa aplikacja korzysta z opcji gniazda
       IP_TRANSPARENT). Włączenie tej opcji wymaga uprawnień administratora (właściwość
       CAP_NET_ADMIN).

       Przekierowanie TProxy używające celu TPROXY z iptables(8) także wymagają włączenia
       tej opcji w przekierowywanym gnieździe.

    IP_TTL (od Linuksa 1.0)
       Ustawia lub pobiera pole "czas życia" (ang. Time-To-Live, w skrócie TTL) dla
       każdego wychodzącego z danego gniazda pakietu IP.

    IP_UNBLOCK_SOURCE (od Linuksa 2.4.22 / 2.5.68)
       Odblokowuje zablokowaną uprzednio grupę adresów. Zwraca EADDRNOTAVAIL gdy podane
       źródło nie było zablokowane.

       Argumentem  jest  struktura  ip_mreq_source  opisana  w  części  dotyczącej
       IP_ADD_SOURCE_MEMBERSHIP.

  Interfejsy /proc
    Protokół IP obsługuje zbiór interfejsów /proc i korzysta z niech do ustawiania niektórych
    parametrów globalnych. Parametry są dostępne przez zapis lub odczyt plików z katalogu
    /proc/sys/net/ipv4/. Interfejsy opisane jako logiczne pobierają liczbę całkowitą, której
    wartość niezerowa ("prawda") oznacza, że dana opcja jest włączona, a zero ("fałsz"),
    oznacza, że opcja jest wyłączona.

    ip_always_defrag (logiczna; od Linuksa 2.2.13)
       [Nowa w jądrze 2.2.13; we wcześniejszych wersjach jądra funkcją tą sterowało się w
       czasie kompilacji za pomocą opcji CONFIG_IP_ALWAYS_DEFRAG, która nie jest już
       obecna w 2.4.x i kolejnych]

       Gdy ten znacznik logiczny jest włączony (różny od 0), przychodzące fragmenty
       (części pakietów IP, które się pojawiają, gdy pewien komputer pomiędzy komputerem
       źródłowym a docelowym zdecyduje, że pakiety były za duże i podzieli je na kawałki)
       będą ponownie złożone (zdefragmentowane) przed ich przetworzeniem, nawet jeśli mają
       być przekazane dalej (and. forwarded).

       Należy włączać jedynie przy działającym firewallu, stanowiącym główne wejście do
       danej sieci lub działającym przezroczystym proxy; nigdy nie należy tego włączać na
       zwykłym routerze lub komputerze. W przeciwnym przypadku łączność może zostać
       zakłócona, gdy fragmenty będą podróżować innymi łączami. Defragmentacja powoduje
       również znaczne wykorzystanie pamięci i czasu procesora.

       Jest  to  włączane  automagicznie,  gdy  skonfigurowane jest maskowanie lub
       przezroczyste proxy.

    ip_autoconfig (od Linuksa 2.2 do 2.6.17)
       Nie udokumentowane.

    ip_default_ttl (liczba, domyślnie: 64; od Linuksa 2.2)
       Ustawia domyślną wartość "czasu życia" (ang. time-to-live) wychodzących pakietów.
       Może być ona zmieniona dla gniazda za pomocą opcji IP_TTL.

    ip_dynaddr (logiczna; domyślnie: wyłączona; od Linuksa 2.0.31)
       Włącza dynamiczne adresowanie gniazda oraz przepisywanie adresu dla maskowania przy
       zmianie adresu interfejsu. Jest to bardzo przydatne w przypadku korzystania z
       interfejsu sprzęgniętego z linią telefoniczną, którego adres IP może się zmieniać.
       0 oznacza brak przepisywania, 1 włącza przepisywanie, a 2 włącza tryb rozwlekły
       (ang. verbose).

    ip_forward(logiczna; domyślnie: wyłączona; od Linuksa 1.2)
       Włącza przekazywanie (ang. forwarding) pakietów przy użyciu logicznego znacznika.
       Może być ustawione także na podstawie interfejsu.

    ip_local_port_range (od Linuksa 2.2)
       Plik zawierający dwa liczby całkowite określające domyślny zakres lokalnych portów
       przypisanych do gniazd niebędących bezpośrednio przydzielonych do portu - tj.
       zakres ten jest używany  do  portów  efemerycznych  (portów  przypisywanych
       dynamicznie). Port efemeryczny jest przydzielany do gniazda w następujących
       sytuacjach:

       * numer portu w adresie gniazda jest określony jako 0 w trakcie wywoływania
         bind(2);

       * listen(2) jest wywoływane na gnieździe strumieniowych, które nie było wcześniej
         przydzielone;

       * connect(2) była wywołana na gnieździe, które nie było wcześniej przydzielone;

       * sendto(2) jest wywoływane na gnieździe datagramowym, które nie było wcześniej
         przydzielone.

       Przypisywanie  portów  efemerycznych  rozpoczyna się od pierwszego numeru w
       ip_local_port_range i kończy się na drugim numerze. Jeśli wyczerpie się zakres
       portów efemerycznych, to odpowiednie wywołanie systemowe zwróci błąd (ale proszę
       sprawdzić rozdział BŁĘDY!).

       Proszę zauważyć, że zakres portów w ip_local_port_range nie powinien pokrywać się z
       zakresem  portów  wykorzystywanym do maskowania (chociaż taka sytuacja jest
       obsługiwana). Dowolny wybór może również powodować problemy z niektórymi zaporami
       sieciowymi, które robią pewne założenia odnośnie do portów używanych lokalnie.
       Pierwsza liczba powinna być większa niż 1024, albo - co byłoby lepsze - większa niż
       4096, aby uniknąć konfliktów z dobrze znanymi portami i zminimalizować problemy z
       zaporami sieciowymi.

    ip_no_pmtu_disc (logiczna; domyślnie: wyłączona; od Linuksa 2.2)
       Jeśli jest to włączone, to domyślnie nie będzie wykonywane badanie MTU ścieżki dla
       gniazd TCP. Badanie MTU może się nie sprawdzać w przypadku źle skonfigurowanych
       firewalli (odrzucających wszelkie pakiety  ICMP)  lub  źle  skonfigurowanych
       interfejsów (np. połączenie typu point-to-point, gdzie oba końce nie zgadzają się
       na MTU). Lepiej poprawić wszelkie wadliwie skonfigurowane rutery po drodze niż
       całkowicie wyłączyć badanie MTU ścieżki, ponieważ niewykonywanie tej operacji
       pociąga za sobą duże straty w obrębie sieci.

    ip_nonlocal_bind (logiczna; domyślnie: wyłączona; od Linuksa 2.4)
       Jeżeli ustawione, pozwala procesowi na wywołanie funkcji bind() z nielokalnym
       adresem IP, co może być całkiem przydatne, ale może popsuć niektóre aplikacje.

    ip6frag_time (liczba; domyślnie: 30)
       Czas w sekundach przetrzymywania w pamięci fragmentu IPv6.

    ip6frag_secret_interval (liczba; domyślnie: 600)
       Interwał (w sekundach) odświeżania sekretnego klucza funkcji mieszkającej (lub
       czasu życia tego klucza) dla fragmentów IPv6.

    ipfrag_high_thresh (liczba), ipfrag_low_thresh (liczba)
       Jeśli liczba zebranych w kolejce fragmentów IP osiągnie wartość określoną przez
       ipfrag_high_thresh,  wtedy  kolejka  jest opróżniana do ilości określonej w
       ipfrag_low_thresh. Zawiera ona liczbę całkowitą z podaną liczbą bajtów.

    neigh/*
       Patrz arp(7).

  Kontrolki systemowe (ioctl)
    Do protokołu ip mają zastosowanie wszystkie kontrolki wejścia/wyjścia opisane w socket(7).

    Kontrolki konfigurowania ogólnych parametrów urządzenia są opisane w netdevice(7).

BŁĘDY

    EACCES Użytkownik próbował wykonać operację, nie mając potrzebnych praw. Obejmuje to:
       wysyłanie pakietu na adres rozgłoszeniowy bez ustawionego znacznika SO_BROADCAST,
       wysyłanie pakietu zakazaną drogą, próbę modyfikacji ustawień firewalla, nie mając
       uprawnień administratora (ustawionego znacznika CAP_NET_ADMIN), próbę przypisania
       uprzywilejowanego portu, nie mając uprawnień administratora (ustawionego znacznika
       CAP_NET_BIND_SERVICE).

    EADDRINUSE
       Próbowano przypisać port do adresu będącego już w użyciu.

    EADDRNOTAVAIL
       Zażądano nieistniejącego interfejsu lub żądany adres źródłowy nie jest adresem
       lokalnym.

    EAGAIN Operacja na gnieździe z wyłączonym blokowaniem spowodowałaby zablokowanie.

    EALREADY
       Operacja łączenia na gnieździe nieblokującym już trwa.

    ECONNABORTED
       Połączenie zostało zamknięte podczas accept(2).

    EHOSTUNREACH
       Brak wpisu określającego adres docelowy w tabeli routingu. Błąd ten może być
       wywołany przez komunikat ICMP od zdalnego routera lub dla lokalnej tabeli routingu.

    EINVAL Przypisano niewłaściwy argument. W przypadku operacji wysyłania może to być
       spowodowane przez wysyłanie drogą przypisaną do czarnej dziury.

    EISCONN
       connect(2) była wywołana na już połączonym gnieździe.

    EMSGSIZE
       Datagram jest większy niż wartość MTU po drodze do celu i nie może być podzielony.

    ENOBUFS, ENOMEM
       Niewystarczająca ilość dostępnej pamięci. Często oznacza to, że przydzielanie
       pamięci  jest  ograniczone  przez ograniczenia bufora gniazda, a nie przez
       ograniczenia pamięci systemowej. Jednak nie jest to pewne na 100%.

    ENOENT SIOCGSTAMP było wywołane na gnieździe, do którego nie dotarł żaden pakiet.

    ENOPKG Podsystem jądra nie był konfigurowany.

    ENOPROTOOPT i EOPNOTSUPP
       Przypisano niewłaściwą opcję gniazda.

    ENOTCONN
       Operacja może być wykonana tylko na połączonym gnieździe, a gniazdo nie zostało
       połączone.

    EPERM Użytkownik nie ma praw do ustawiania wysokiego priorytetu, zmiany konfiguracji lub
       wysyłania sygnałów do żądanych procesów lub grup procesów.

    EPIPE Połączenie zostało nieoczekiwanie zamknięte lub wyłączył się drugi koniec.

    ESOCKTNOSUPPORT
       Gniazdo nie jest skonfigurowane lub zażądano nieznanego typu gniazda.

    Inne błędy mogą być generowane przez protokoły wyższych warstw; obejrzyj tcp(7), raw(7),
    udp(7) i socket(7).

UWAGI

    IP_FREEBIND,  IP_MSFILTER,  IP_MTU,  IP_MTU_DISCOVER, IP_RECVORIGDSTADDR, IP_PKTINFO,
    IP_RECVERR, IP_ROUTER_ALERT i IP_TRANSPARENT są typowo linuksowe.

    Należy być bardzo ostrożnym przy stosowaniu opcji SO_BROADCAST - nie jest ona w systemie
    Linux uprzywilejowana, jest więc łatwo przeciążyć sieć za pomocą niedbale użytych
    rozgłoszeń. W przypadku protokołów nowych aplikacji lepiej używać grupy adresowej zamiast
    rozgłoszeń. Stosowanie adresów rozgłoszeniowych jest niezalecane.

    Niektóre inne implementacje gniazd BSD dopuszczają dla gniazd opcje IP_RCVDSTADDR i
    IP_RECVIF używane do pobierania adresu przeznaczenia i interfejsu odbieranych datagramów.
    Linux udostępnia bardziej ogólną opcję IP_PKTINFO, robiącą to samo.

    Niektóre implementacja gniazd BSD także udostępniają opcję IP_RECVTTL, ale łącznie z
    przychodzącym pakietem jest przekazywany pomocniczy komunikat o typie IP_RECVTTL. W tym
    właśnie różni się to od opcji IP_TTL, używanej w Linuksie.

    Używanie poziomu opcji gniazd SOL_IP jest nieprzenośne, gniazda oparte na BSD używają
    poziomu IPPROTO_IP.

  Zgodność
    Dla zgodności z Linuksem  2.0,  wciąż  jest  dopuszczalna  przestarzała  składnia
    socket(AF_INET, SOCK_PACKET, protokół), by stworzyć gniazdo typu packet(7). Nie jest to
    zbyt poprawne i powinno być zastępowane przez socket(AF_PACKET, SOCK_RAW, protokół).
    Głównym powodem jest różnica w strukturze adresowej sockaddr_ll przechowującej informacje
    dla warstwy łącza (dokładniej: warstwy kanałowej), które kiedyś przechowywane były w
    sockaddr_pkt.

BŁĘDY

    Jest zbyt wiele nieokreślonych wartości błędów.

    Błąd używany do zdiagnozowania wyczerpania się zakresu portów efemerycznych różni się
    między poszczególnymi wywołaniami systemowymi (connect(2), bind(2), listen(2), sendto(2)),
    które przypisują porty efemeryczne.

    Nie są opisane kontrolki wejścia/wyjścia do konfigurowania specyficznych dla IP opcji
    interfejsu i tabele ARP.

    Pobieranie pierwotnego adresu docelowego za pomocą wywołania recvmsg(2) z MSG_ERRQUEUE w
    msg_name nie działa w niektórych jądrach 2.2.

ZOBACZ TAKŻE

    recvmsg(2),  sendmsg(2),  byteorder(3),  ipfw(4), capabilities(7), icmp(7), ipv6(7),
    netlink(7), raw(7), socket(7), tcp(7), udp(7)

    RFC 791 - oryginalny opis IP. RFC 1122 - wymagania stacji IPv4. RFC 1812 - wymagania
    rutera IPv4.

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM)
    <siewca@pld.org.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał   Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.05
    oryginału.