Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    locale - opis obsługi wielu języków

SKŁADNIA

    #include <locale.h>

OPIS

    Locale to zestaw reguł językowych i kulturalnych. Obejmują one aspekty takie, jak język
    komunikatów, różne zestawy znaków, konwencje leksykograficzne itd. Program musi umieć
    określić swoje locale i zachowywać się odpowiednio, aby można go było przenieść do innych
    kultur.

    Nagłówek <locale.h> deklaruje typy danych,  funkcje  i  makra  przydatne  w  tym
    przedsięwzięciu.

    Funkcje  deklarowane to setlocale(3), ustawiająca bieżące locale, i localeconv(3),
    pobierająca informacje o formatowaniu liczb.

    Istnieją różne kategorie informacji regionalnych, których potrzebować może program;
    zadeklarowane  są one jako makra. Używając ich jako pierwszego argumentu funkcji
    setlocale(3), możliwe jest ustawienie poniższych informacji regionalnych:

    LC_ADDRESS (rozszerzenie GNU, od glibc 2.2)
       Zmienia ustawienia opisujące formaty (np. adresy pocztowe) służące do opisywania
       położenia i rzeczy okołogeograficznych. Aplikacje wymagające tej informacji mogą
       korzystać z nl_langinfo(3) do pozyskania niestandardowych elementów, takich jak
       _NL_ADDRESS_COUNTRY_NAME (nazwa kraju w danym języku) i _NL_ADDRESS_LANG_NAME
       (nazwa języka w danym języku), które zwracają przykładowo łańcuchy "Deutschland" i
       "Deutsch"  (dla  niemieckich  locale).  Inne nazwy elementów są wypisane w
       <langinfo.h>.)

    LC_COLLATE
       Kategoria obejmuje zasady zestawiania używane do sortowania i wyrażeń regularnych,
       w tym klasy ekwiwalentów znaków i zestawiania elementów wieloznakowych. Ta
       kategoria locale zmienia zachowanie funkcji strcoll(3) i strxfrm(3), porównujących
       łańcuchy znaków w alfabecie lokalnym. Na przykład niemieckie scharfes S sortowane
       jest jako "ss".

    LC_CTYPE
       Kategoria określa interpretację sekwencji bajtów  jako  znaków  (np.  znaki
       jednobajtowe  albo  wielobajtowe), klasyfikację znaków (np. alfabetyczna lub
       numeryczna) i zachowanie klas znaków. W systemach glibc ta kategoria określa
       również reguły transliteracji znaków do iconv(1) i iconv(3). Zmienia zachowanie
       operacji na znakach i funkcji klasyfikacyjnych, takich jak isupper(3) i toupper(3),
       oraz znakowych funkcji wielobajtowych, takich jak mblen(3) i wctomb(3).

    LC_IDENTIFICATION (rozszerzenie GNU, od glibc 2.2)
       Zmienia  ustawienia powiązane z metadanymi locale. Aplikacje wymagające tej
       informacji mogą korzystać z nl_langinfo(3) do pozyskania niestandardowych elementów
       takich  jak  _NL_IDENTIFICATION_TITLE  (tytuł  tego  dokumentu  locale)  i
       _NL_IDENTIFICATION_TERRITORY (terytorium geograficzne do którego odnosi się ten
       dokument locale), które mogą zwrócić łańcuchy takie jak "English locale for the
       USA" i "USA". Inne nazwy elementów są wypisane w <langinfo.h>.

    LC_MONETARY
       Kategoria określa formatowanie używane do wartości numerycznych związanych z
       pieniędzmi. Zmienia informację zwracaną przez localeconv(3), która opisuje sposób,
       w jaki zwykle drukowane są liczby, ze szczegółami takimi jak kropka dziesiętna
       kontra przecinek dziesiętny. Informacja ta jest używana wewnętrznie przez funkcję
       strfmon(3).

    LC_MESSAGES
       Kategoria wpływa na język, w którym wyświetlane są komunikaty, oraz to, jak wygląda
       odpowiedź twierdząca i przecząca. Biblioteka GNU C zawiera funkcje gettext(3),
       ngettext(3) oraz rpmatch(3), ułatwiające użycie tych informacji. Funkcje GNU z
       rodziny gettext biorą pod uwagę również zmienną środowiska LANGUAGE (zawierającą
       rozdzieloną dwukropkami listę ustawień językowych), jeśli bieżące ustawienia
       językowe są poprawne i różne od "C". Ta kategoria wpływa również na zachowanie
       catopen(3).

    LC_MEASUREMENT (rozszerzenie GNU, od glibc 2.2)
       Zmienia ustawienia związane z systemem miar w locale (np. metryczny albo jednostki
       używane  w  USA).  Aplikacje mogą korzystać z nl_langinfo(3) do pozyskania
       niestandardowego elementu _NL_MEASUREMENT_MEASUREMENT, który zwraca wskaźnik do
       znaku który ma wartość 1 (system metryczny) lub 2 (system imperialny).

    LC_NAME (rozszerzenie GNU, od glibc 2.2)
       Zmienia  ustawienia opisujące formy grzecznościowe. Aplikacje wymagające tej
       informacji mogą korzystać z nl_langinfo(3) do pozyskania niestandardowych elementów
       takich jak _NL_NAME_NAME_MR (forma grzecznościowa dla panów) i _NL_NAME_NAME_MS
       (forma grzecznościowa dla pań), które zwracają łańcuchy takie jak "Herr" i "Frau"
       (dla niemieckich ustawień regionalnych). Inne nazwy elementów są wypisane w
       <langinfo.h>.

    LC_NUMERIC
       Kategoria określa reguły  formatowania  używane  dla  wartości  numerycznych
       niezwiązanych z pieniędzmi - np. separator tysięcy i separator dziesiętny (kropka w
       większości krajów anglojęzycznych lub przecinek w wielu innych). Wpływa na takie
       funkcje, jak printf(3), scanf(3) i strtod(3). Tę informację można również odczytać
       za pomocą localeconv(3).

    LC_PAPER (rozszerzenie GNU, od glibc 2.2)
       Zmienia ustawienia związane z wymiarami standardowego rozmiaru papieru (np. letter
       albo  A4).  Aplikacje  wymagające  wymiarów mogą je pozyskać korzystając z
       nl_langinfo(3),  aby  otrzymać  niestandardowe  elementy  _NL_PAPER_WIDTH  i
       _NL_PAPER_HEIGHT, które zwrócą wartości int określające wymiary w milimetrach.

    LC_TELEPHONE (rozszerzenie GNU, od glibc 2.2)
       Zmienia ustawienia opisujące formaty używane w telefonii. Aplikacji potrzebujące
       tej informacji mogą korzystać z nl_langinfo(3) aby pobrać niestandardowe elementy
       takie jak _NL_TELEPHONE_INT_PREFIX (międzynarodowy prefiks używany do wybrania
       numerów w tym locale), który zwróci przykładowo "49" (dla Niemiec). Inne elementy
       są wypisane w <langinfo.h>.

    LC_TIME
       Kategoria określa formatowanie wartości daty i czasu. Przykładowo większość Europy
       używa zegara 24-godzinnego, a w USA korzysta się z zegara 12-godzinnego. Ustawienie
       w tej kategorii wpływa na zachowanie funkcji takich jak strftime(3) i strptime(3).

    LC_ALL Wszystko powyższe.

    Jeśli drugim argumentem setlocale(3) jest łańcuch pusty "" oznaczający locale domyślne,
    ustala się je w następujący sposób:

    1.   Jeśli istnieje niepusta zmienna środowiskowa LC_ALL, używana jest wartość LC_ALL

    2.   Jeśli istnieje i jest niepusta zmienna środowiskowa o tej samej nazwie co jedna z
       kategorii powyżej, dla tej kategorii używana jest jej wartość.

    3.   Jeśli istnieje niepusta zmienna środowiskowa LANG, używana jest wartość LANG

    Wartości dotyczące lokalnego formatowania dostępne są w strukturze lconv, zwracanej przez
    funkcję localeconv(3). lconv ma następującą deklarację:

     struct lconv {

       /* Informacja numeryczna (niewalutowa) */

       char *decimal_point;   /* Znak dziesiętny */
       char *thousands_sep;   /* Separator tysięcy */
       char *grouping; /* Każdy element to liczba cyfr w danej grupie,
                elementy z większymi indeksami są bardziej
                na lewo. Element o wartości CHAR_MAX oznacza,
                że nie następuje dalsze grupowanie. Element
                o wartości 0 oznacza, że dla wszystkich
                grup bardziej na lewo używany jest element
                poprzedni. */

       /* Pozostałe pola zawierają informacje o walucie */

       char *int_curr_symbol;  /* Pierwsze trzy znaki to symbol waluty
                     z ISO 4217. Czwarty znak to
                     separator. Piąty to "\0". */
       char *currency_symbol;  /* Symbol lokalnej waluty */
       char *mon_decimal_point; /* Znak dziesiętny */
       char *mon_thousands_sep; /* Jak thousands_sep (powyżej) */
       char *mon_grouping;   /* Jak grouping (powyżej) */
       char *positive_sign;   /* Znak dla wartości dodatnich */
       char *negative_sign;   /* Znak dla wartości ujemnych */
       char int_frac_digits;  /* Międzynarodowe cyfry dziesiętne */
       char frac_digits;    /* Lokalne cyfry dziesiętne */
       char p_cs_precedes;   /* 1, jeśli symbol waluty poprzedza wartość
                     dodatnią, 0, jeśli następuje po niej */
       char p_sep_by_space;  /* 1, jeśli symbol waluty oddziela
                     od wartości dodatniej spacja */
       char n_cs_precedes;   /* 1, jeśli symbol waluty poprzedza wartość
                     ujemną, 0 jeśli następuje po niej */
       char n_sep_by_space;  /* 1, jeśli symbol waluty oddziela
                     od wartości ujemnej spacja */
       /* Dodatnie i ujemne pozycje znaku:
        0 Wartość i symbol waluty w nawiasach.
        1 Znak poprzedza wartość i symbol waluty.
        2 Znak następuje po wartości i symbolu waluty.
        3 Znak następuje tuż przez symbolem waluty.
        4 Znak następuje tuż po symbolu waluty. */
       char p_sign_posn;
       char n_sign_posn;
     };

  Rozszerzenia POSIX.1-2008 do API locale
    POSIX.1-2008 standaryzuje wiele rozszerzeń API locale w oparciu o implementację, która
    pojawiła się jako pierwsza w wersji 2.3 biblioteki GNU C. Rozszerzenia opracowano aby
    rozwiązać problemy z tradycyjnym API locale, które nie radziło sobie dobrze z aplikacjami
    wielowątkowymi i z programami które korzystają z wielu ustawień regionalnych.

    Rozszerzenia zajmują się formą nowych funkcji do tworzenia i działania na obiektach locale
    (newlocale(3), freelocale(3), duplocale(3) i uselocale(3)) oraz różnymi nowymi funkcjami
    bibliotycznymi z przyrostkiem "_l" (np. toupper_l(3)), które rozszerzają tradycyjne,
    zależne od ustawień regionalnych API (np. toupper(3)) pozwalając na określenie obiektu
    locale który ma zostać zastosowany przy wykonywaniu funkcji.

ŚRODOWISKO

    Następujące zmienne środowiskowe są używane przez newlocale(3) i setlocale(3) wpływając na
    wszystkie nieuprzywilejowane zlokalizowane programy:

    LOCPATH
       Lista ścieżek oddzielonych dwukropkami ":", które służą do odnalezienia danych
       locale.  Jeżeli  zmienna  jest ustawiona, to używane są tylko skompilowane
       indywidualnie pliki z danymi z LOCPATH oraz z domyślnej ścieżki danych locale,
       natomiast dostępne archiwa lokalne nie są wykorzystywane (zob. localedef(1)).
       Indywidualnie kompilowane pliki z danymi locale są wyszukiwane w podkatalogach
       zależnych od bieżących ustawień regionalnych. Przykładowo jeśli dla kategorii
       wykorzystuje się en_GB.UTF-8, to przeszukiwane są następujące podkatalogi (w
       podanej kolejności): en_GB.UTF-8, en_GB.utf8, en_GB, en.UTF-8, en.utf8 i en.

PLIKI

    /usr/lib/locale/locale-archive
       Zwykle domyślne położenie archiwum locale.

    /usr/lib/locale
       Zwykle domyślna ścieżka dla skompilowanych indywidualnie plików locale.

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001.

ZOBACZ TAKŻE

    iconv(1),  locale(1), localedef(1), catopen(3), gettext(3), iconv(3), localeconv(3),
    mbstowcs(3), newlocale(3),  ngettext(3),  nl_langinfo(3),  rpmatch(3),  setlocale(3),
    strcoll(3), strfmon(3), strftime(3), strxfrm(3), uselocale(3), wcstombs(3), locale(5),
    charsets(7), unicode(7), utf-8(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent
    (PTM) <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.05
    oryginału.