Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    signal - przegląd sygnałów

OPIS

    Linux  wspiera  zarówno  rzeczywiste  sygnały  POSIX-owe  (zwane  dalej "sygnałami
    standardowymi"), jak i sygnały POSIX-owe czasu rzeczywistego.

  Zachowania sygnału
    Każdy sygnał ma przypisane bieżące zachowanie, które określa reakcję procesu  na
    dostarczony sygnał.

    Wpisy w kolumnie "Akcja" tabeli określają domyślne zachowanie dla danego sygnału, jako
    jedno z następujących:

    Term  Domyślną akcją jest przerwanie procesu.

    Ign  Domyślną akcją jest zignorowanie sygnału.

    Core  Domyślną akcją jest przerwanie procesu i zapisanie obrazu pamięci (patrz core(5)).

    Stop  Domyślną akcją jest zatrzymanie procesu.

    Cont  Domyślną akcją jest kontynuowanie procesu, jeżeli jest obecnie zatrzymany.

    Proces może zmienić zachowanie się sygnału, używając sigaction(2) lub signal(2) (to drugie
    jest mniej przenośne, jeśli chodzi o ustawianie akcji obsługi sygnału; szczegóły opisano w
    signal(2)). Używając tych wywołań systemowych, proces może wybrać jedną z poniższych
    reakcji na dostarczenie sygnału: wykonać domyślną akcję, zignorować sygnał, przejąć sygnał
    wykonując akcję obsługi sygnału, czyli podaną przez programistę funkcję, wywoływaną
    automatycznie  po  dostarczeniu  sygnału (Domyślnie procedura obsługi sygnału jest
    uruchamiana na normalnym stosie procesu. Można to zmienić, tak żeby używany był stos
    alternatywny; szczegóły, jak i po co to robić, można znaleźć w sigaltstack(2)).

    Zachowanie sygnału jest atrybutem poszczególnych procesów: w aplikacji wielowątkowej
    zachowanie danego sygnału jest takie samo dla wszystkich wątków.

    Dziecko utworzone przez fork(2) dziedziczy kopię ustawień sygnałów od swojego rodzica.
    Podczas wywołania execve(2) przywracane są wartości domyślne ustawień, z wyjątkiem
    ustawienia ignorowania sygnału, które nie jest zmieniane.

  Wysyłanie sygnału
    Następujące wywołania systemowe lub funkcje biblioteczne umożliwiają wysyłanie sygnałów:

    raise(3)    Wysyła sygnał do wątku, który wywołał tę funckję.

    kill(2)     Wysyła sygnał do podanego procesu lub do wszystich członków podanej grupy
            procesów, lub do wszystkich procesów w systemie.

    killpg(2)    Wysyła sygnał do wszystkich członków podanej grupy procesów.

    pthread_kill(3) Wysyła sygnał do podanego wątku POSIX w tym samym procesie, co proces
            wywołujący.

    tgkill(2)    Wysyła sygnał do podanego wątku w podanym procesie (Jest to używane do
            zaimplementowania pthread_kill(3)).

    sigqueue(3)   Wysyła sygnał czasu rzeczywistego wraz z powiązanymi danymi do podanego
            procesu.

  Oczekiwanie na przechwycenie sygnału
    Następujące wywołania systemowe zawieszają wykonywanie wywołującego je procesu lub wątku
    do momentu obsłużenia sygnału (lub do momentu, w którym nieobsłużony sygnał spowoduje
    zakończenie procesu).

    pause(2)    Zawiesza wykonywanie do momentu złapania sygnału.

    sigsuspend(2)  Tymczasowo zmienia maskę sygnału (patrz niżej) i zawiesza wykonywanie do
            momentu przechwycenia jednego z niemaskowanych sygnałów.

  Synchroniczne akceptowanie sygnału
    Zamiast asynchronicznego przechwytywania sygnału przez procedurę jego obsługi, możliwe
    jest synchroniczne akceptowanie sygnałów, czyli blokowanie  wykonywania  do  czasu
    dostarczenia sygnału, w którym to momencie jądro zwraca informacje o sygnale do funkcji
    wywołującej. W ogólności można to zrobić na dwa sposoby:

    * sigwaitinfo(2), sigtimedwait(2) oraz sigwait(3) zawieszają wykonanie aż do chwili
     dostarczenia jednego z sygnałów należącego do podanego zbioru sygnałów. Każde z tych
     wywołań systemowych zwraca informacje o dostarczonym sygnale.

    * signalfd(2) zwraca deskryptor pliku, którego można użyć do odczytania informacji o
     sygnałach dostarczanych do procesu wywołującego. Każda operacja odczytu za pomocą
     read(2) z tego deskryptora pliku jest blokowana do czasu dostarczenia do programu
     wywołującego jednego z sygnałów przekazanych w zbiorze signalfd(2). Bufor zwracany przez
     read(2) zawiera strukturę opisującą sygnał.

  Maska sygnału i sygnały oczekujące
    Sygnał może być zablokowany, co oznacza, że nie zostanie dostarczony, dopóki się go nie
    odblokuje. Sygnał jest nazywany oczekującym, jeżeli został już wygenerowany, ale nie
    został jeszcze dostarczony.

    Każdy wątek procesu ma swoją niezależną maskę sygnałów, określającą zbiór sygnałów obecnie
    blokowanych przez wątek. Wątek może zmieniać maskę sygnałów, używając pthread_sigmask(3).
    Tradycyjna, jednowątkowa aplikacja może do tego celu użyć sigprocmask(2).

    Dziecko utworzone przez fork(2) dziedziczy kopię maski sygnałów od swojego rodzica. Maska
    jest zachowywana podczas wywołań execve(2).

    Sygnał może być wygenerowany (i w związku z tym oczekujący) dla procesu jako całości (np.
    wysłany za pomocą kill(2)) lub dla określonego wątku (np. niektóre sygnały, takie jak
    SIGSEGV lub SIGPFPE, generowane w konsekwencji użycia określonej instrukcji języka
    maszynowego oraz sygnały wysłane za pomocą pthread_kill(2), są skierowane do wątku).
    Sygnał skierowany do procesu może być dostarczony do któregokolwiek z jego wątków, który
    nie blokuje tego sygnału. Jeżeli więcej niż jeden wątek nie blokuje sygnału, to jądro
    dostarczy sygnał do przypadkowo wybranego wątku.

    Wątek może pobrać zbiór obecnie oczekujących sygnałów, używając sigpending(2). Zbiór ten
    będzie zawierał sygnały oczekujące skierowane zarówno do całego procesu, jak i do
    wywołującego wątku.

    Zbiór sygnałów oczekujących dziecka utworzonego przez fork(2) jest na samym początku
    pusty. Zbiór ten jest zachowywany podczas execve(2).

  Sygnały standardowe
    Linux obsługuje wymienione poniżej sygnały standardowe. Numery niektórych sygnałów zależą
    od architektury, co pokazano w kolumnie "Wartość". Jeżeli podano trzy wartości, to
    zazwyczaj pierwsza obowiązuje dla architektur alpha i sparc, środkowa dla x86, arm i
    większości innych architektów, a ostatnia dla mips. Znak - oznacza, że sygnał dla danej
    architektury nie występuje.

    Najpierw sygnały opisane w pierwotnym standardzie POSIX.1-1990

    Sygnał  Wartość  Akcja  Komentarz
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SIGHUP    1   Term  Zawieszenie wykryte na terminalu kontrol.
                  lub śmierć procesu kontrolującego
    SIGINT    2   Term  Przerwanie nakazane z klawiatury
    SIGQUIT    3   Core  Wyjście nakazane z klawiatury

    SIGILL    4   Core  Nielegalna instrukcja
    SIGABRT    6   Core  Sygnał abort od abort(3)
    SIGFPE    8   Core  Wyjątek zmiennoprzecinkowy
    SIGKILL    9   Term  Sygnał Kill
    SIGSEGV   11   Core  Nieprawidłowa referencja pamięciowa
    SIGPIPE   13   Term  Uszkodzony potok: zapis do potoku bez
                  odbiorców
    SIGALRM   14   Term  Sygnał timera od alarm(2)
    SIGTERM   15   Term  Sygnał zakończenia pracy
    SIGUSR1  30,10,16  Term  Sygnał 1 użytkownika
    SIGUSR2  31,12,17  Term  Sygnał 2 użytkownika
    SIGCHLD  20,17,18  Ign  Potomek zatrzymał się lub zakończył pracę
    SIGCONT  19,18,25  Cont  Kontynuuj, jeśli się zatrzymał
    SIGSTOP  17,19,23  Stop  Zatrzymaj proces
    SIGTSTP  18,20,24  Stop  Zatrzymanie napisane z terminala
    SIGTTIN  21,21,26  Stop  Wejście terminala dla procesu w tle
    SIGTTOU  22,22,27  Stop  Wyjście terminala dla procesu w tle

    Sygnałów SIGKILL oraz SIGSTOP nie można przechwycić, zablokować ani zignorować.

    Następnie sygnały niewystępujące w standardzie POSIX.1-1990, ale opisane w SUSv2 i
    POSIX.1-2001.

    Sygnał   Wartość  Akcja  Komentarz
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SIGBUS   10,7,10  Core  Błąd szyny (niepr. dostęp do pamięci)
    SIGPOLL        Term  Zdarzenie odpytywalne (Sys V).
                   Synonim dla SIGIO
    SIGPROF   27,27,29  Term  Przeterminowanie zegara profilowego
    SIGSYS   12,31,12  Core  Niewłaściwy argument funkcji (SVr4)
    SIGTRAP    5    Core  Śledzenie/pułapka kontrolna
    SIGURG   16,23,21  Ign  Pilny warunek na gnieździe (BSD 4.2)
    SIGVTALRM  26,26,28  Term  Wirtualny zegar alarmu (BSD 4.2)
    SIGXCPU   24,24,30  Core  Przekroczone ogran. czasu CPU (BSD 4.2)
    SIGXFSZ   25,25,31  Core  Przekr. ogran. rozmiaru pliku (BSD 4.2)

    Do wersji 2.2 Linuksa (włącznie) domyślne zachowanie dla sygnałów SIGSYS, SIGXCPU, SIGXFSZ
    oraz (na architekturach innych niż SPARC i MIPS) SIGBUS polegało na przerwaniu procesu
    (bez zrzutu pamięci). (W niektórych innych Uniksach domyślne zachowanie dla SIGXCPU i
    SIGXFSZ polega na przerwaniu procesu bez zrzutu pamięci). Linux 2.4 jest zgodny ze
    wymaganiami standardu POSIX.1-2001 dotyczącymi tych sygnałów i przerywa proces ze zrzutem
    pamięci.

    A teraz różne inne sygnały.

    Sygnał   Wartość  Akcja  Komentarz
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SIGIOT     6    Core  pułapka IOT. Synonim SIGABRT
    SIGEMT    7,-,7   Term
    SIGSTKFLT  -,16,-  Term  Błąd stosu koprocesora (nieużywany)
    SIGIO    23,29,22  Term  I/O teraz możliwe (BSD 4.2)
    SIGCLD    -,-,18   Ign  Synonim SIGCHLD
    SIGPWR   29,30,19  Term  Błąd zasilania (System V)
    SIGINFO   29,-,-      Synonim SIGPWR
    SIGLOST   -,-,-   Term  Utracono blokadę pliku (nieużywane)
    SIGWINCH  28,28,20  Ign  Sygnał zmiany rozm. okna (BSD 4.3, Sun)
    SIGUNUSED  -,31,-  Core  Synonimiczny z SIGSYS

    (Sygnał 29 oznacza SIGINFO / SIGPWR na architekturze alpha, lecz SIGLOST na architekturze
    sparc).

    SIGEMT nie jest wymieniony w POSIX.1-2001, lecz pomimo to pojawia się w większości innych
    Uniksów. Domyślną akcją dla tego sygnału jest zazwyczaj przerwanie procesu ze zrzutem
    pamięci.

    SIGPWR (niewymieniony w POSIX.1-2001) jest zazwyczaj domyślnie ignorowany w tych Uniksach,
    w których występuje.

    SIGIO (niewymieniony w POSIX.1-2001) jest domyślnie ignorowany w niektórych innych
    Uniksach.

    Na większości architektur, jeśli SIGUNUSED jest zdefiniowany, to jest synonimem dla
    SIGSYS.

  Sygnały czasu rzeczywistego
    Od wersji 2.2 Linux wspiera sygnały czasu rzeczywistego zdefiniowane pierwotnie w
    rozszerzeniu dla czasu rzeczywistego POSIX.1b (a obecnie zawarte w POSIX.1-2001). Zakres
    obsługiwanych sygnałów czasu rzeczywistego jest definiowany przez makra SIGRTMIN i
    SIGRTMAX. POSIX.1-2001 wymaga od implementacji wspierania co najmniej _POSIX_RTSIG_MAX (8)
    sygnałów czasu rzeczywistego.

    Jądro Linuksa wspiera 33 różne sygnały czasu rzeczywistego, o numerach od 32 do 64.
    Jednakże implementacja wątków POSIX w glibc używa dwóch (dla NPTL) lub trzech (dla
    LinuxThreads) z nich na swoje wewnętrzne potrzeby (patrz pthreads(7)), odpowiednio
    zmieniając także SIGRTMIN (na 34 lub 35). Ponieważ zakres dostępnych sygnałów czasu
    rzeczywistego zmienia się zależnie od implementacji wątków w glibc (różnice mogą
    występować również w czasie działania aplikacji, zależnie od wersji jądra i glibc) i tak
    naprawdę zakres ten różni się pomiędzy implementacjami Uniksa, programy nigdy nie powinny
    się odwoływać do sygnałów czasu rzeczywistego za pomocą liczb wpisanych na stałe, ale
    powinny zawsze się odwoływać do sygnałów czasu rzeczywistego używając notacji SIGRTMIN+n,
    i sprawdzać (podczas działania aplikacji), czy SIGRTMIN+n nie przekracza SIGRTMAX.

    W  odróżnieniu  od  sygnałów  standardowych, sygnały czasu rzeczywistego nie mają
    predefiniowanego znaczenia: można wykorzystywać cały zestaw sygnałów czasu rzeczywistego
    do celów określonych w aplikacji.

    Domyślą akcją na nieobsłużony sygnał czasu rzeczywistego jest przerwanie procesu, który go
    otrzymał.

    Sygnały czasu rzeczywistego są rozpoznawane w następujący sposób:

    1. Można kolejkować wiele egzemplarzy sygnału czasu rzeczywistego. Dla odróżnienia, jeśli
      w czasie gdy standardowy sygnał jest blokowany zostanie doręczonych wiele egzemplarzy
      tego sygnału, tylko jeden egzemplarzy trafia do kolejki.

    2. Jeśli sygnał wysłano korzystając z sigqueue(3), można wysłać wraz z tym sygnałem
      wartość towarzyszącą (całkowitą lub wskaźnik). Jeśli proces otrzymujący ustanawia
      funkcję obsługi dla tego sygnału za  pomocą  znacznika  SA_SIGACTION  funkcji
      sigaction(2), to otrzymuje towarzyszącą mu daną za pośrednictwem pola si_value
      struktury siginfo_t przekazanej jako drugi argument funkcji obsługi. Ponadto, pola
      si_pid oraz si_uid tej struktury mogą służyć do otrzymania identyfikatora procesu oraz
      rzeczywistego identyfikatora użytkownika procesu wysyłającego sygnał.

    3. Sygnały czasu rzeczywistego są doręczane w zagwarantowanej kolejności. Sygnały czasu
      rzeczywistego jednego rodzaju są doręczane w takiej kolejności, w jakiej zostały
      wysłane. Jeśli do procesu zostaną wysłane różne sygnały czasu rzeczywistego, będą one
      doręczone począwszy od sygnału o najniższym numerze. (Tzn. sygnały o niskich numerach
      mają najwyższy priorytet). Sygnały standardowe zachowują się inaczej: jeśli kilka
      standardowych sygnałów oczekuje na proces, to kolejność dostarczenia nie jest
      określona.

    POSIX nie określa, które z sygnałów powinny zostać doręczone jako pierwsze w sytuacji, gdy
    obsłużenia wymagają zarówno sygnały standardowe, jak i sygnały czasu rzeczywistego. Linux,
    podobnie do innych implementacji, daje w  tym  przypadku  pierwszeństwo  sygnałom
    standardowym.

    Zgodnie z POSIX, implementacja powinna zezwalać na kolejkowanie do procesu co najmniej
    _POSIX_SIGQUEUE_MAX (32) sygnałów czasu rzeczywistego. Jednakże w Linuksie zostało to
    zaimplementowane  inaczej.  Aż  do  wersji  jądra  2.6.7 (włącznie) Linux narzuca
    ogólnosystemowe ograniczenie liczby sygnałów czasu rzeczywistego  kolejkowanych  do
    wszystkich  procesów.  Ograniczenie to można zobaczyć, a także (przy odpowiednich
    uprawnieniach) zmienić za pośrednictwem pliku /proc/sys/kernel/rtsig-max. Podobnie, za
    pośrednictwem pliku /proc/sys/kernel/rtsig-nr można dowiedzieć się, ile sygnałów czasu
    rzeczywistego jest aktualnie w kolejce. W Linuksie 2.6.8 ten interfejs /proc został
    zastąpiony limitem zasobów RLIMIT_SIGPENDING, który określa limit kolejkowanych sygnałów
    dla poszczególnych użytkowników; patrz setrlimit(2) w celu uzyskania dalszych informacji.

    Dodanie sygnałów czasu rzeczywistego wymogło poszerzenie struktury zestawu sygnałów
    (sigset_t) z 32 do 64 bitów. W konsekwencji różne wywołania systemowe zostały zastąpione
    nowymi, które obsługują większy zestaw sygnałów. Oto stare i nowe wywołania systemowe:

    Linux 2.0 i wcześniejsze  Linux 2.2 i późniejsze
    sigaction(2)        rt_sigaction(2)
    sigpending(2)       rt_sigpending(2)
    sigprocmask(2)       rt_sigprocmask(2)
    sigreturn(2)        rt_sigreturn(2)
    sigsuspend(2)       rt_sigsuspend(2)
    sigtimedwait(2)      rt_sigtimedwait(2)

  Funkcje bezpieczne podczas asynchronicznego przetwarzania sygnałów
    Funkcja obsługi sygnału musi być bardzo ostrożna, ponieważ przetwarzanie w innym miejscu
    może być przerwane w przypadkowym punkcie wykonywaniu programu. POSIX zawiera pojęcie
    "funkcji bezpiecznych". Jeśli sygnał przerwie przetwarzanie funkcji niebezpiecznej i
    procedura obsługi sygnału wywoła funkcję niebezpieczną, albo zakończy się poprzez
    wywołanie longjmp() lub siglongjmp(), a program następnie wywoła funkcję niebezpieczną, to
    zachowanie programu jest niezdefiniowane.

    POSIX.1-2004 (znany także jako POSIX.1-2001 Technical Corrigendum 2) wymaga implementacji
    sygnałów dających gwarancję, że następujące funkcje można bezpiecznie wywołać wewnątrz
    funkcji obsługi sygnału:

      _Exit()
      _exit()
      abort()
      accept()
      access()
      aio_error()
      aio_return()
      aio_suspend()
      alarm()
      bind()
      cfgetispeed()
      cfgetospeed()
      cfsetispeed()
      cfsetospeed()
      chdir()
      chmod()
      chown()
      clock_gettime()
      close()
      connect()
      creat()
      dup()
      dup2()
      execle()
      execve()
      fchmod()
      fchown()
      fcntl()
      fdatasync()
      fork()
      fpathconf()
      fstat()
      fsync()
      ftruncate()
      getegid()
      geteuid()
      getgid()
      getgroups()
      getpeername()
      getpgrp()
      getpid()
      getppid()
      getsockname()
      getsockopt()
      getuid()
      kill()
      link()
      listen()
      lseek()
      lstat()
      mkdir()
      mkfifo()
      open()
      pathconf()
      pause()
      pipe()
      poll()
      posix_trace_event()
      pselect()
      raise()
      read()
      readlink()
      recv()
      recvfrom()
      recvmsg()
      rename()
      rmdir()
      select()
      sem_post()
      send()
      sendmsg()
      sendto()
      setgid()
      setpgid()
      setsid()
      setsockopt()
      setuid()
      shutdown()
      sigaction()
      sigaddset()
      sigdelset()
      sigemptyset()
      sigfillset()
      sigismember()
      signal()
      sigpause()
      sigpending()
      sigprocmask()
      sigqueue()
      sigset()
      sigsuspend()
      sleep()
      sockatmark()
      socket()
      socketpair()
      stat()
      symlink()
      sysconf()
      tcdrain()
      tcflow()
      tcflush()
      tcgetattr()
      tcgetpgrp()
      tcsendbreak()
      tcsetattr()
      tcsetpgrp()
      time()
      timer_getoverrun()
      timer_gettime()
      timer_settime()
      times()
      umask()
      uname()
      unlink()
      utime()
      wait()
      waitpid()
      write()

    POSIX.1-2008 usuwa z powyższej listy funkcje fpathconf(), pathconf() i sysconf() oraz
    dodaje następujące funkcje:

      execl()
      execv()
      faccessat()
      fchmodat()
      fchownat()
      fexecve()
      fstatat()
      futimens()
      linkat()
      mkdirat()
      mkfifoat()
      mknod()
      mknodat()
      openat()
      readlinkat()
      renameat()
      symlinkat()
      unlinkat()
      utimensat()
      utimes()

    POSIX.1-2008 Technical Corrigendum 1 (2013) dodaje następujące funkcje:

      fchdir()
      pthread_kill()
      pthread_self()
      pthread_sigmask()

  Przerywanie wywołań systemowych i funkcji bibliotecznych przez funkcje obsługi sygnałów
    Jeśli procedura obsługi sygnału jest wywołana w trakcie wywołania systemowego lub
    wywołania funkcji bibliotecznej to wtedy albo:

    * wywołanie jest automatycznie uruchamiane ponownie po zakończeniu funkcji obsługującej
     sygnał, albo

    * wywołanie zwraca błąd EINTR.

    To, które z powyższych wystąpi, zależy od interfejsu i od tego, czy podczas ustanawiania
    funkcji obsługi sygnału użyto znacznika SA_RESTART (patrz sigaction(2)). Szczegóły się
    różnią między różnymi Uniksami, poniżej podano szczegóły dotyczące Linuksa.

    Jeśli blokowane wywołanie jednego z poniższych interfejsów zostanie przerwane przez
    procedurę obsługi sygnału, to wywołanie to zostanie automatycznie uruchomione ponownie,
    jeśli użyto znacznika SA_RESTART. W przeciwnym wypadku wywołanie zwróci błąd EINTR:

      * Wywołania read(2), readv(2), write(2), writev(2) i ioctl(2) na  urządzeniach
       "powolnych". Urządzenie "powolne" to takie, w którym operacja wejścia/wyjścia może
       się blokować przez nieskończony czas, na przykład: terminal, potok lub gniazdo.
       Jeśli wywołanie systemowe wejścia/wyjścia na urządzeniu powolnym spowodowało już
       jakiś transfer danych, zanim zostało przerwane przez sygnał, to zwróci ono pomyślny
       kod  zakończenie (będący zazwyczaj liczbą przetransferowanych bajtów). Proszę
       zauważyć, że (lokalny) dysk zgodnie z tą definicją nie jest urządzeniem powolnym:
       operacje wejścia/wyjścia na urządzeniach dyskowych nie są przerywane sygnałami.

      * open(2), jeśli może się zablokować (np. podczas otwierania FIFO, patrz fifo(7)).

      * wait(2), wait3(2), wait4(2), waitid(2) i waitpid(2).

      * Interfejsy  gniazd:  accept(2), connect(2), recv(2), recvfrom(2), recvmmsg(2),
       recvmsg(2), send(2), sendto(2) i sendmsg(2), chyba że ustawiono timeout na gnieździe
       (patrz niżej).

      * Interfejsy blokady plików: flock(2) i F_SETLKW oraz operacje F_OFD_SETLKW fcntl(2)

      * Interfejsy kolejek komunikatów POSIX: mq_receive(3), mq_timedreceive(3), mq_send(3)
       i mq_timedsend(3).

      * futex(2) FUTEX_WAIT (od Linuksa 2.6.22; wcześniej zawsze zwracał błąd EINTR).

      * getrandom(2).

      * pthread_mutex_lock(3), pthread_cond_wait(3) i powiązane API.

      * futex(2) FUTEX_WAIT_BITSET.

      * Interfejsy semaforów POSIX: sem_wait(3) i sem_timedwait(3) (od Linuksa 2.6.22;
       wcześniejsze wersje zawsze zwracały błąd EINTR).

    Następujące interfejsy nigdy nie są wznawiane po przerwaniu przez funkcję obsługi sygnału,
    niezależnie od tego, czy SA_RESTART zostało użyte. Jeśli zostaną przerwane przez funkcję
    obsługi sygnału, to zawsze kończą się niepowodzeniem, zwracając błąd EINTR:

      * "Wejściowe" interfejsy gniazd, jeśli ustawiono timeout gniazda (SO_RCVTIMEO) za
       pomocą setsockopt(2): accept(2), recv(2), recvfrom(2), recvmmsg(2)  (również z
       niezerowym argumentem timeout) i recvmsg(2).

      * "Wyjściowe" interfejsy gniazd, jeśli ustawiono timeout gniazda (SO_RCVTIMEO) za
       pomocą setsockopt(2): connect(2), send(2), sendto(2) i sendmsg(2).

      * Interfejsy oczekiwania na sygnały: pause(2), sigsuspend(2), sigtimedwait(2) i
       sigwaitinfo(2).

      * Interfejsy zwielokrotniające deskryptory plików: epoll_wait(2), epoll_pwait(2),
       poll(2), ppoll(2), select(2) i pselect(2).

      * Interfejsy komunikacji międzyprocesowej Systemu V: msgrcv(2), msgsnd(2), semop(2)
       oraz semtimedop(2).

      * Interfejsy pauzujące proces: clock_nanosleep(2), nanosleep(2) i usleep(3).

      * read(2) czytające z deskryptora pliku inotify(7).

      * io_getevents(2).

    Funkcja sleep(3) nigdy nie zostanie zrestartowana po przerwaniu przez sygnał i zawsze
    kończy się pomyślnie, zwracając liczbę pozostałych sekund, podczas których proces powinien
    był pauzować.

  Przerywanie wywołań systemowych i funkcji bibliotecznych przez sygnały zatrzymujące proces
    Pod Linuksem, nawet jeśli procedury obsługi sygnału nie zostaną ustawione, pewne
    interfejsy blokujące mogą się zakończyć niepowodzeniem i zwrócić błąd EINTR po tym, jak
    proces zostanie zatrzymany za pomocą jednego z sygnałów zatrzymujących (takich jak
    SIGSTOP), a następnie wznowiony za pomocą SIGCONT. POSIX.1 nie wspiera tego zachowania,
    nie występuje ono także na innych systemach.

    Następujące interfejsy Linuksa zachowują się w ten sposób:

      * "Wejściowe" interfejsy gniazd, jeśli ustawiono timeout gniazda (SO_RCVTIMEO) za
       pomocą setsockopt(2): accept(2), recv(2), recvfrom(2), recvmmsg(2)  (również z
       niezerowym argumentem timeout) i recvmsg(2).

      * "Wyjściowe" interfejsy gniazd, jeśli ustawiono timeout gniazda (SO_RCVTIMEO) za
       pomocą setsockopt(2): connect(2), send(2), sendto(2) i sendmsg(2), jeśli ustawiono
       timeout wysyłania danych(SO_SNDTIMEO).

      * epoll_wait(2), epoll_pwait(2).

      * semop(2), semtimedop(2).

      * sigtimedwait(2), sigwaitinfo(2).

      * read(2) czytające z deskryptora pliku inotify(7).

      * Linux 2.6.21 i wcześniejsze: futex(2) FUTEX_WAIT, sem_timedwait(3), sem_wait(3).

      * Linux 2.6.8 i wcześniejsze: msgrcv(2), msgsnd(2).

      * Linux 2.4 i wcześniejsze: nanosleep(2).

ZGODNE Z

    POSIX.1, z wyjątkami jak podano.

ZOBACZ TAKŻE

    kill(1),  getrlimit(2),  kill(2),  killpg(2), restart_syscall(2), rt_sigqueueinfo(2),
    setitimer(2), setrlimit(2),  sgetmask(2),  sigaction(2),  sigaltstack(2),  signal(2),
    signalfd(2),  sigpending(2), sigprocmask(2), sigsuspend(2), sigwaitinfo(2), abort(3),
    bsd_signal(3), longjmp(3),  raise(3),  pthread_sigqueue(3),  sigqueue(3),  sigset(3),
    sigsetops(3), sigvec(3), sigwait(3), strsignal(3), sysv_signal(3), core(5), proc(5),
    nptl(7), pthreads(7), sigevent(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@p-soft.silesia.linux.org.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.05
    oryginału.