Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    UTF-8 - zgodne z ASCII wielobajtowe kodowanie Unikodowe

OPIS

    Zestaw znaków Unicode 3.0 zajmuje szesnastobitową przestrzeń kodową. Najprostsze kodowanie
    Unikodowe (znane jako UCS-2)  składa się z sekwencji słów szesnastobitowych. Takie
    łańcuchy mogą zawierać jako część wielu znaków 16-bitowych bajty takie jak '\0' lub '/',
    które mają specjalne znaczenie w nazwach plików i innych parametrach funkcji z biblioteki
    C. Dodatkowo, większość narzędzi uniksowych spodziewa się plików ASCII i nie potrafi bez
    znacznych modyfikacji czytać słów 16-bitowych jako znaków. Z tych powodów UCS-2 nie jest
    pożądanym zewnętrznym kodowaniem Unicode w nazwach plików, plikach tekstowych, zmiennych
    środowiskowych itd. ISO 10646 Universal Character Set (UCS), nadzbiór Unicode, zajmuje
    nawet przestrzeń 31-bitową i oczywiste dlań kodowanie UCS-4 (sekwencja słów 32-bitowych)
    stwarza te same problemy.

    Kodowanie UTF-8 dla Unicode i UCS nie ma tych problemów i jest słuszną metodą używania
    zestawu znaków Unicode w systemach operacyjnych wzorowanych na UNIX-ie.

  WŁAŚCIWOŚCI
    Kodowanie UTF-8 ma następujące przydatne właściwości:

    * UCS znaki od 0x00000000 do 0x0000007f (klasyczne znaki US-ASCII) zakodowane są po prostu
     jako bajty 0x00 do 0x7f (zgodność z ASCII). Oznacza to, że pliki i łańcuchy które
     zawierają tylko siedmiobitowe znaki ASCII mają takie samo kodowanie i w ASCII i w UTF-8.

    * Wszystkie znaki UCS > 0x7f zakodowane są jako wielobajtowy ciąg składający się tylko z
     bajtów w zakresie 0x80 do 0xfd, tak więc żadne bajty ASCII nie mogą się pojawić jako
     część innego znaku i nie występują tam problemy z np. '\0' czy '/'.

    * Zachowany jest leksykograficzny porządek sortowania łańcuchów w UCS-4.

    * Za pomocą UTF-8 można zakodować wszystkie z możliwych 2^31 kodów UCS.

    * Bajty 0xc0, 0xc1, 0xfe i 0xff nie są nigdy używane w kodowaniu UTF-8.

    * Pierwszy bajt ciągu wielobajtowego reprezentującego pojedynczy znak UCS nie-ASCII zawsze
     zawiera się w zakresie 0xc2 do 0xfd i wskazuje jak długi jest ów ciąg. Wszystkie
     pozostałe bajty takiego wielobajtowego ciągu zawierają się w zakresie od 0x80 do 0xbf.
     Pozwala to na łatwą resynchronizację i sprawia, że kodowanie jest niezależne od stanu
     [systemu] oraz odporne na brakujące bajty.

    * Znaki UCS zakodowane w UTF-8 mogą mieć długość do sześciu bajtów, jakkolwiek standard
     Unicode nie definiuje znaków powyżej 0x10ffff, więc znaki Unicode mogą mieć maksymalnie
     cztery bajty w UTF-8.

  KODOWANIE
    Do reprezentacji znaku używane są następujące ciągi bajtów. Ciąg, którego należy użyć
    zależy od numeru kodu UCS znaku:

    0x00000000 - 0x0000007F:
      0xxxxxxx

    0x00000080 - 0x000007FF:
      110xxxxx 10xxxxxx

    0x00000800 - 0x0000FFFF:
      1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

    0x00010000 - 0x001FFFFF:
      11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

    0x00200000 - 0x03FFFFFF:
      111110xx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

    0x04000000 - 0x7FFFFFFF:
      1111110x 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

    Pozycje bitowe xxx zostają wypełnione bitami numeru kodu znaku w reprezentacji dwójkowej.
    Może zostać użyty tylko najkrótszy możliwy wielobajtowy ciąg, która reprezentuje numer
    kodowy danego znaku.

    Wartości kodowe UCS 0xd800–0xdfff (zastępujące UTF-16), jak też 0xfffe i 0xffff (nie-znaki
    w UCS) nie powinny wystąpić w strumieniach zgodnych z UTF-8.

  PRZYKŁADY
    Znak Unicode 0xa9 = 1010 1001 (znak copyright) kodowany jest w UTF-8 jako

       11000010 10101001 = 0xc2 0xa9

    a znak 0x2260 = 0010 0010 0110 0000 (symbol "nie równa się") kodowany jest jako:

       11100010 10001001 10100000 = 0xe2 0x89 0xa0

  Uwagi o stosowaniu
    Aby włączyć obsługę locale UTF-8 użytkownicy muszą wybrać na przykład

       export LANG=pl_PL.UTF-8

    aby aktywować obsługę UTF-8 w aplikacjach.

    Oprogramowanie, które musi wiedzieć, jakie kodowanie znaków jest używane powinno zawsze
    ustawiać locale, na przykład za pomocą

       setlocale(LC_CTYPE, "")

    a programiści mogą wówczas sprawdzać wartość wyrażenia

       strcmp(nl_langinfo(CODESET), "UTF-8") == 0

    aby określić, czy zostało wybrane locale UTF-8 i czy wszystko: standardowe wprowadzanie i
    wyprowadzanie  danych  otwartym  tekstem, komunikacja terminalowa, zawartość plików
    tekstowych oraz zmienne środowiska, jest zakodowane w UTF-8.

    Programiści przyzwyczajeni do jednobajtowego kodowania takiego, jak US-ASCII lub ISO 8859
    muszą wiedzieć, że dwa z dotychczasowych założeń nie są spełnione w locale UTF-8. Po
    pierwsze, pojedynczy bajt niekoniecznie nadal odpowiada pojedynczemu znakowi. Po drugie,
    ponieważ nowoczesne emulatory terminali w trybie UTF-8 wspierają również chińskie,
    japońskie i koreańskie znaki o podwójnej długości, jak też nie rozdzielone znaki
    kombinowane, wyprowadzenie pojedynczego znaku niekoniecznie przesuwa kursor o jedną
    pozycję, jak to miało miejsce w ASCII. Do zliczania znaków i pozycji kursora należy
    obecnie używać funkcji bibliotecznych takich, jak mbsrtowcs(3) i wcswidth(3).

    Oficjalną sekwencją unikową przełączającą ze schematu kodowania ISO 2022 (używaną na
    przykład przez terminale VT100) do UTF-8 jest ESC % G ("\x1b%G").  Odpowiadającą jej
    sekwencją powrotu z UTF-8 do ISO 2022 jest ESC % @ ("\x1b%@"). Inne sekwencje ISO 2022
    (takie jak przełączające zbiory G0 i G1) nie mają zastosowania w trybie UTF-8.

  BEZPIECZEŃSTWO
    Standardy Unicode i UCS wymagają, aby przy generowaniu UTF-8 używać najkrótszej z
    możliwych postaci, np. generowanie dwubajtowej sekwencji o pierwszym bajcie 0xc0 nie jest
    zgodne ze standardem. Unicode 3.1 dodał wymaganie, aby zgodne ze standardem programy nie
    akceptowały innych niż najkrótsze postaci jako swoich danych wejściowych. Jest to związane
    z bezpieczeństwem: jeśli wprowadzane przez użytkownika dane są sprawdzane pod kątem
    możliwych naruszeń bezpieczeństwa, program może sprawdzać jedynie wersje ASCII wystąpień
    "/../", ";" lub NUL i przeoczyć, że jest wiele niezgodnych z ASCII sposobów przedstawienia
    tych rzeczy w nienajkrótszym kodowaniu UTF-8.

  STANDARDY
    ISO/IEC 10646-1:2000, Unicode 3.1, RFC 3629, Plan 9.

ZOBACZ TAKŻE

    locale(1), nl_langinfo(3), setlocale(3), charsets(7), unicode(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent
    (PTM)   <naskrent@hoth.amu.edu.pl>,   Andrzej   M.   Krzysztofowicz   (PTM)
    <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.05
    oryginału.