Provided by: calibre_3.46.0+dfsg-1_all bug

NAME

    calibredb - calibredb

     calibredb príkaz [možnosti] [parametre]

    calibredb is the command line interface to the calibre database. It has several
    sub-commands, documented below.

    calibredb can be used to manipulate either a calibre database specified by path or a
    calibre Content server running either on the local machine or over the internet. You can
    start a calibre Content server using either the calibre-server program or in the main
    calibre program click Connect/share  →  Start Content server. Since calibredb can make
    changes to your calibre libraries, you must setup authentication on the server first.
    There are two ways to do that:

     · If you plan to connect only to a server running on the same computer, you can simply
      use the --enable-local-write option of the content server, to allow any program,
      including calibredb, running on the local computer to make changes to your calibre
      data. When running the server from the main calibre program, this option is in
      Preferences → Sharing over the net → Advanced.

     · If you want to enable access over the internet, then you should setup user accounts
      on the server and use the --username and --password options to calibredb to give it
      access.  You  can setup user authentication for calibre-server by using the
      --enable-auth option and using --manage-users to create the user accounts.  If you
      are running the server from the main calibre program, use Preferences → Sharing over
      the net → Require username/password.

    To connect to a running Content server, pass the URL of the server to the --with-library
    option, see the documentation of that option for details and examples.

    · GLOBÁLNE VOĹBY

    · list

    · add

     · ADDING FROM DIRECTORIES

    · remove

    · add_format

    · remove_format

    · show_metadata

    · set_metadata

    · export

    · catalog

     · EPUB OPTIONS

    · saved_searches

    · add_custom_column

    · custom_columns

    · remove_custom_column

    · set_custom

    · restore_database

    · check_library

    · list_categories

    · backup_metadata

    · clone

    · embed_metadata

    · search

GLOBÁLNE VOĹBY

    --help, -h
       zobraziť túto nápovedu a skončiť

    --library-path, --with-library
       Path to the calibre library. Default is to use the path stored in the settings. You
       can also connect to a calibre Content server to perform actions on remote
       libraries. To do so use a URL of the form: http://hostname:port/#library_id for
       example, http://localhost:8080/#mylibrary. library_id is the library id of the
       library you want to connect to on the Content server. You can use the special
       library_id value of - to get a list of library ids available on the server. For
       details  on  how  to  setup  access  via  a  Content  server,  see
       https://manual.calibre-ebook.com/generated/en/calibredb.html.

    --password
       Password for connecting to a calibre Content server. To read the password from
       standard input, use the special value: <stdin>. To read the password from a file,
       use: <f:/path/to/file> (i.e. <f: followed by the full path to the file and a
       trailing >). The angle brackets in the above are required, remember to escape them
       or use quotes for your shell.

    --username
       Používateľské meno pre pripojenie k serveru s obsahom Calibre

    --version
       zobraziť verziu programu a skončiť

LIST

     calibredb list [možnosti]

    Vypíše zoznam kníh, ktoré sa nachádzajú v databáze calibre.

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --ascending
       Triediť výsledky vo vzostupnom poradí

    --fields, -f
       The fields to display when listing books in the database. Should be a comma
       separated list of fields. Available fields: author_sort, authors, comments, cover,
       formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating,
       series, series_index, size, tags, timestamp, title, uuid Default: title,authors.
       The special field "all" can be used to select all fields. In addition to the
       builtin fields above, custom fields are also available as *field_name, for example,
       for a custom field #rating, use the name: *rating

    --for-machine
       Generate output in JSON format, which is more suitable for machine parsing. Causes
       the line width and separator options to be ignored.

    --limit
       The maximum number of results to display. Default: all

    --line-width, -w
       Maximálna šírka riadka výstupu. Štandardne sa použije šírka obrazovky.

    --prefix
       Prefix všetkých ciest k súborom. Štandardne sa použije absolútna cesta k adresáru s
       knižnicou.

    --search, -s
       Filtrovať výsledky hľadacím dopytom. Formát dopytu je zdokumentovaný v príslušnej
       sekcii Používateľskej príručky. Štandardne výstup nebude filtrovaný.

    --separator
       Reťazec, ktorým budú oddelené jednotlivé polia. Štandardne je to medzera.

    --sort-by
       The field by which to sort the results. Available fields: author_sort, authors,
       comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate,
       publisher, rating, series, series_index, size, tags, timestamp, title, uuid
       Default: id

ADD

     calibredb add [možnosti] súbor1 súbor2 súbor3 ...

    Pridá uvedené súbory ako knihy do databázy. Vstupom môžu byť aj adresáre, relevantné
    možnosti sú uvedené nižšie.

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --authors, -a
       Nastaviť autorov pridávaných kníh

    --cover, -c
       Cesta k obálke, ktorú chcete použiť pre pridanú knihu

    --duplicates, -d
       Pridať knihy do databázy aj keď sa v nej už nachádzajú. Prodovnávajú sa názvy kníh.

    --empty, -e
       Pridať prázdnu knihu (knihu bez formátov)

    --identifier, -I
       Nastavte identifikátory pre túto knihu, napr. -I asin:XXX -I isbn:YYY

    --isbn, -i
       Nastaviť ISBN pridávaných kníh

    --languages, -l
       A comma separated list of languages (best to use ISO639 language codes, though some
       language names may also be recognized)

    --series, -s
       Nastaviť série pridávaných kníh

    --series-index, -S
       Nastaviť číslo v rámci série pridávaných kníh

    --tags, -T
       Nastaviť značky pridávaných kníh

    --title, -t
       Nastaviť názov pridanej knihy(kníh)

  ADDING FROM DIRECTORIES
    Možnosti na ovládanie pridávania kníh z adresárov. V predvolenom nastavení sa pridávajú
    len súbory s príponami známych typov súborov e-kníh.

    --add A filename (glob) pattern, files matching this pattern will be added when scanning
       directories for files, even if they are not of a known e-book file type. Can be
       specified multiple times for multiple patterns.

    --ignore
       A filename (glob) pattern, files matching this pattern will be ignored when
       scanning directories for files. Can be specified multiple times for multiple
       patterns. For e.g.: *.pdf will ignore all pdf files

    --one-book-per-directory, -1
       Považovať každý adresár za jednu knihu a všetky súbory v ňom za rôzne formáty tej
       knihy

    --recurse, -r
       Spracovať adresáre rekurzívne

REMOVE

     calibredb remove ids

    Remove the books identified by ids from the database. ids should be a comma separated list
    of id numbers (you can get id numbers by using the search command). For example,
    23,34,57-85 (when specifying a range, the last number in the range is not included).

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --permanent
       Nepoužívať kôš

ADD_FORMAT

     calibredb add_format [options] id ebook_file

    Add the e-book in ebook_file to the available formats for the logical book identified by
    id. You can get id by using the search command. If the format already exists, it is
    replaced, unless the do not replace option is specified.

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --dont-replace
       Nenahradzovať formát ak už existuje

REMOVE_FORMAT

     calibredb remove_format [options] id fmt

    Remove the format fmt from the logical book identified by id. You can get id by using the
    search command. fmt should be a file extension like LRF or TXT or EPUB. If the logical
    book does not have fmt available, do nothing.

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

SHOW_METADATA

     calibredb show_metadata [options] id

    Show the metadata stored in the calibre database for the book identified by id. id is an
    id number from the search command.

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --as-opf
       Vypísať metadáta vo formáte OPF (XML)

SET_METADATA

     calibredb set_metadata [options] id [/path/to/metadata.opf]

    Set the metadata stored in the calibre database for the book identified by id from the OPF
    file metadata.opf. id is an id number from the search command. You can get a quick feel
    for the OPF format by using the --as-opf switch to the show_metadata command. You can also
    set the metadata of individual fields with the --field option. If you use the --field
    option, there is no need to specify an OPF file.

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --field, -f
       The field to set. Format is field_name:value, for example: --field tags:tag1,tag2.
       Use --list-fields to get a list of all field names. You can specify this option
       multiple times to set multiple fields. Note: For languages you must use the ISO639
       language codes (e.g. en for English, fr for French and so on). For identifiers, the
       syntax is --field identifiers:isbn:XXXX,doi:YYYYY. For boolean (yes/no) fields use
       true and false or yes and no.

    --list-fields, -l
       List the metadata field names that can be used with the --field option

EXPORT

     calibredb export [options] ids

    Export the books specified by ids (a comma separated list) to the filesystem. The export
    operation saves all formats of the book, its cover and metadata (in an opf file). You can
    get id numbers from the search command.

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --all Exportovať všetky knihy v databáze, bez ohľadu na zoznam identifikačných kódov.

    --dont-asciiize
       Štandardne Calibre skonvertuje všetky ne-Anglické znaky v názvoch súborov do ich
       Anglických  ekvivalentov. UPOZORNENIE: Ak to vypnete, môže pri ukladaní, v
       závislosti od podpory unicode v používanom súborovom systéme, dochádzať k chybám.
       Zadanie tohoto prepínača toto chovanie vypne.

    --dont-save-cover
       Normally, calibre will save the cover in a separate file along with the actual
       e-book files. Zadanie tohoto prepínača toto chovanie vypne.

    --dont-update-metadata
       Štandardne Calibre aktualizuje metadáta v ukladaných súboroch podľa knižnice. Môže
       spomaľovať ukladanie na disk. Zadanie tohoto prepínača toto chovanie vypne.

    --dont-write-opf
       Štandardne Calibre uloží metadáta do samostatného súboru OPF, k súborom e-knihy.
       Zadanie tohoto prepínača toto chovanie vypne.

    --formats
       Zoznam formátov oddelených čiarkami, ktoré ukladať pre každú knihu. Vo východzom
       nastavení sa ukladajú všetky dostupné formáty.

    --progress
       Report progress

    --replace-whitespace
       Nahradiť medzery podčiarkami.

    --single-dir
       Exportovať všetky knihy do jedného adresára

    --template
       Šablóna ovplyvňujúca názov súboru a štruktúru priečinkov ukladaných súborov.
       Východzie je "{author_sort}/{title}/{title} - {authors}", čo uloží knihy do
       adresára podľa autora s názvom obsahujúcim názov a autora. Dostupné voľby sú:
       {author_sort, authors, id, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher,
       rating, series, series_index, tags, timestamp, title}

    --timefmt
       Formát zobrazovaných dátomov. %d - deň, %b - mesiac, %m - číslo mesiaca, %Y - rok.
       Východzie je: %b, %Y

    --to-dir
       Exportovať knihy do určeného adresára. Štandardne .

    --to-lowercase
       Skonvertovať cesty na malé písmená.

CATALOG

     calibredb catalog /path/to/destination.(csv|epub|mobi|xml...) [options]

    Export a catalog in format specified by path/to/destination extension.  Options control
    how entries are displayed in the generated catalog output. Note that different catalog
    formats support different sets of options.

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --ids, -i
       Zoznam databázových ID oddelených čiarkami. Ak je zadané, --search sa ignoruje.
       Východzie: všetky

    --search, -s
       Filtrovať výsledky podľa vyhľadávacieho dotazu. Formát dotazu si prosím pozrite
       dokumentáciu k hľadaniu v Užívateľskej príručke. východzie: bez filtrovania

    --verbose, -v
       Zobraziť podrobné výstupné informácie. Užitočné pri hľadaní chýb v programe

  EPUB OPTIONS
    --catalog-title
       Title of generated catalog used as title in metadata. Default: 'My Books' Applies
       to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

    --cross-reference-authors
       Create cross-references in Authors section for books with multiple authors.
       Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

    --debug-pipeline
       Save the output from different stages of the conversion pipeline to the specified
       directory. Useful if you are unsure at which stage of the conversion process a bug
       is occurring. Default: 'None' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

    --exclude-genre
       Regex describing tags to exclude as genres. Default: '[.+]|^+$' excludes bracketed
       tags, e.g. '[Project Gutenberg]', and '+', the default tag for read books. Applies
       to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

    --exclusion-rules
       Specifies the rules used to exclude books from the generated catalog. The model for
       an exclusion rule is either ('<rule name>','Tags','<comma-separated list of tags>')
       or  ('<rule  name>','<custom  column>','<pattern>'). For example: (('Archived
       books','#status','Archived'),) will exclude a book with a value of 'Archived' in
       the custom column 'status'. When multiple rules are defined, all rules will be
       applied. Default: "(('Catalogs','Tags','Catalog'),)" Applies to: AZW3, EPUB, MOBI
       output formats

    --generate-authors
       Include 'Authors' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI
       output formats

    --generate-descriptions
       Include 'Descriptions' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB,
       MOBI output formats

    --generate-genres
       Include 'Genres' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI
       output formats

    --generate-recently-added
       Include 'Recently Added' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3,
       EPUB, MOBI output formats

    --generate-series
       Include 'Series' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI
       output formats

    --generate-titles
       Include 'Titles' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI
       output formats

    --genre-source-field
       Source field for 'Genres' section. Default: 'Značky' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI
       output formats

    --header-note-source-field
       Custom field containing note text to insert in Description header. Default: ''
       Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

    --merge-comments-rule
       #<custom field>:[before|after]:[True|False] specifying:  <custom field> Custom
       field containing notes to merge with Comments [before|after] Placement of notes
       with respect to Comments  [True|False] - A horizontal rule is inserted between
       notes and Comments Default: '::' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

    --output-profile
       Specifies the output profile. In some cases, an output profile is required to
       optimize the catalog for the device. For example, 'kindle' or 'kindle_dx' creates a
       structured Table of Contents with Sections and Articles. Default: 'None' Applies
       to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

    --prefix-rules
       Specifies the rules used to include prefixes indicating read books, wishlist items
       and other user-specified prefixes. The model for a prefix rule is ('<rule
       name>','<source field>','<pattern>','<prefix>'). When multiple rules are defined,
       the  first  matching  rule  will   be   used.   Default:   "(('Read
       books','tags','+',''),('Wishlist item','tags','Wishlist','×'))" Applies to: AZW3,
       EPUB, MOBI output formats

    --preset
       Use a named preset created with the GUI catalog builder. A preset specifies all
       settings for building a catalog. Default: 'None' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI
       output formats

    --thumb-width
       Size hint (in inches) for book covers in catalog. Range: 1.0 - 2.0 Default: '1.0'
       Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

    --use-existing-cover
       Replace existing cover when generating the catalog. Default: 'False' Applies to:
       AZW3, EPUB, MOBI output formats

SAVED_SEARCHES

     calibredb saved_searches [options] (list|add|remove)

    Manage the saved searches stored in this database. If you try to add a query with a name
    that already exists, it will be replaced.

    Syntax for adding:

    calibredb saved_searches add search_name search_expression

    Syntax for removing:

    calibredb saved_searches remove search_name

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

ADD_CUSTOM_COLUMN

     calibredb add_custom_column [voľby] označenie názov typdát

    Vytvorí vlastný stĺpec. označenie je názov stĺpca pre počítač. Nesmie obsahovať medzery a
    dvojbodky. názov je názov stĺpca pre ľudí. typdát je jedno z: bool, comments, composite,
    datetime, enumeration, float, int, rating, series, text

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --display
       A dictionary of options to customize how the data in this column will be
       interpreted. This is a JSON string. For enumeration columns, use --display"{\
       "enum_values\ ":[\ "val1\ ", \ "val2\ "]}" There are many options that can go into
       the display variable.The options by column type are: composite: composite_template,
       composite_sort, make_category,contains_html, use_decorations datetime: date_format
       enumeration: enum_values, enum_colors, use_decorations int, float: number_format
       text: is_names, use_decorations  The best way to find legal combinations is to
       create a custom column of the appropriate type in the GUI then look at the backup
       OPF for a book (ensure that a new OPF has been created since the column was added).
       You will see the JSON for the "display" for the new column in the OPF.

    --is-multiple
       Tetnto stĺpec obsahuje údaje typu značky (tzn. viac hodnôt oddelených čiarkami).
       Platí len ak je typdát text.

CUSTOM_COLUMNS

     calibredb custom_columns [options]

    List available custom columns. Shows column labels and ids.

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --details, -d
       Zobraziť podrobnosti každého stĺpca.

REMOVE_CUSTOM_COLUMN

     calibredb remove_custom_column [options] label

    Remove the custom column identified by label. You can see available columns with the
    custom_columns command.

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --force, -f
       Nepýtať sa na potvrdenie

SET_CUSTOM

     calibredb set_custom [options] column id value

    Set the value of a custom column for the book identified by id. You can get a list of ids
    using the search command.  You can get a list of custom column names using the
    custom_columns command.

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --append, -a
       Ak  stĺpec obsahuje viac hodnôt, pridaj tieto k existujúcim, namiesto ich
       nahradenia.

RESTORE_DATABASE

     calibredb restore_database [voľby]

    Obnoví databázu z metadát uložených v súboroch OPF v každom adresári knižnice Calibre. To
    je užitočné pri poškodení súboru metadata.db.

    UPOZORNENIE: Tento príkaz vytvorí databázu nanovo. Prídete o všetky uložené hľadania,
    užívateľské kategórie, prepojovacie panely, uložené nastavenia konverzie pre jednotlivé
    knihy a užívateľské recepty. Obnovené metadáta budú presné len do tej miery, do akej sú
    vyčerpávajúce údaje v súboroch OPF.

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --really-do-it, -r
       Skutočne vykonať obnovu. Príkaz sa nespustí, dokiaľ túto voľbu nezadáte.

CHECK_LIBRARY

     calibredb check_library [voľby]

    Vykoná  nejaké  kontroly v súborovom systéme knižnice. Reporty sú invalid_titles,
    extra_titles, invalid_authors, extra_authors, missing_formats, extra_formats, extra_files,
    missing_covers, extra_covers, failed_folders

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --csv, -c
       Výstup do CSV

    --ignore_extensions, -e
       Zoznam ignorovaných prípon oddelených čiarkami. Východzie: všetky

    --ignore_names, -n
       Zoznam ignorovaných názvov oddelených čiarkami. Východzie: všetky

    --report, -r
       Zoznam reportov oddelených čiarkami. Východzie: všetky

LIST_CATEGORIES

     calibredb list_categories [voľby]

    Vytvorí zostavu z informácií o kategóriách v databáze. Informácie sú ekvivalentné s tým,
    čo sa zobrazuje v paneli značiek.

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --categories, -r
       Comma-separated list of category lookup names. Default: all

    --csv, -c
       Výstup do CSV

    --dialect
       The type of CSV file to produce. Choices: excel, excel-tab

    --item_count, -i
       Zobrazí len počet položiek v kategórii, namiesto počtov na pložku v rámci
       kategórie.

    --width, -w
       Maximálna šírka riadka výstupu. Štandardne sa použije šírka obrazovky.

BACKUP_METADATA

     calibredb backup_metadata [options]

    Backup the metadata stored in the database into individual OPF files in each books
    directory. This normally happens automatically, but you can run this command to force
    re-generation of the OPF files, with the --all option.

    Note that there is normally no need to do this, as the OPF files are backed up
    automatically, every time metadata is changed.

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --all Normally, this command only operates on books that have out of date OPF files. This
       option makes it operate on all books.

CLONE

     calibredb clone path/to/new/library

    Create a clone of the current library. This creates a new, empty library that has all the
    same custom columns, virtual libraries and other settings as the current library.

    The cloned library will contain no books. If you want to create a full duplicate,
    including all books, then simply use your filesystem tools to copy the library folder.

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

EMBED_METADATA

     calibredb embed_metadata [options] book_id

    Update the metadata in the actual book files stored in the calibre library from the
    metadata in the calibre database. Normally, metadata is updated only when exporting files
    from calibre, this command is useful if you want the files to be updated in place. Note
    that different file formats support different amounts of metadata. You can use the special
    value 'all' for book_id to update metadata in all books. You can also specify many book
    ids separated by spaces and id ranges separated by hyphens. For example: calibredb
    embed_metadata 1 2 10-15 23

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --only-formats, -f
       Only update metadata in files of the specified format. Specify it multiple times
       for multiple formats. By default, all formats are updated.

SEARCH

     calibredb search [options] search expression

    Search the library for the specified search term, returning a comma separated list of book
    ids matching the search expression. The output format is useful to feed into other
    commands that accept a list of ids as input.

    The search expression can be anything from calibre's powerful search query language, for
    example: author:asimov title:robot

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --limit, -l
       The maximum number of results to return. Default is all results.

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal