Provided by: wmaker_0.95.8-3_amd64 bug

MENO

    getstyle - vytvorí balík s aktuálnym ¹týlom Window Makera.

SYNTAX

    getstyle [[-t|--theme-options] [-p|--pack] [súbor so ¹týlom]]

POPIS

    getstyle mô¾e buï vypísa» configuraèné informácie aktuálneho ¹týlu Window Makera do
    súboru/¹tandardného výstupu alebo vytvori» samostatný balík s témou. Balík s témou je
    adresár, ktorý obsahuje v¹etko potrebné pre distribuovateµnú tému, vrátane informácií o
    ¹týle a obrázkov.

    Dajte pozor na to, ¾e informácie o ¹týle ulo¾ené v globálnej konfigurácii systému sa
    nenaèítajú.

    ©tandardne sa ulo¾ia nasledovné vlastnosti: TitleJustify, ClipTitleFont, WindowTitleFont,
    MenuTitleFont,  MenuTextFont,  IconTitleFont,  LargeDisplayFont,   HighlightColor,
    HighlightTextColor,  ClipTitleColor,  CClipTitleColor,  FTitleColor,  PTitleColor,
    UTitleColor,  FTitleBack,  PTitleBack,  UTitleBack,  ResizebarBack,  MenuTitleColor,
    MenuTextColor, MenuDisabledColor, MenuTitleBack, MenuTextBack, IconBack, IconTitleColor,
    IconTitleBack, FrameBorderWidth, FrameBorderColor, FrameSelectedBorderColor, MenuStyle,
    WindowTitleExtendSpace, MenuTitleExtendSpace, a MenuTextExtendSpace.

    Ak je daná voµba -t alebo --theme-options, vlastnos» WorkspaceBack sa tie¾ ulo¾í, spolu so
    všetkými myši nastavením kurzoru užívateľsky definovateľné (NormalCursor, ArrowCursor,
    MoveCursor,     ResizeCursor,    TopLeftResizeCursor,    TopRightResizeCursor,
    BottomLeftResizeCursor,      BottomRightResizeCursor,      VerticalResizeCursor,
    HorizontalResizeCursor, WaitCursor, QuestionCursor, TextCursor, SelectCursor) ktoré sú
    prítomné.

VO¥BY

    -t   ulo¾í aj informácie súvisiace s témou, èo je textúra pozadia hlavného okna.  Táto
       voµba je v¾dy nastavená, ak je pou¾itá voµba -p.

    -p   vytvorí balík s témou v adresári nazvanom podµa mena témy s príponou .themed.

PREMENNÉ PROSTREDIA

    GNUSTEP_USER_ROOT
       ¹pecifikuje cestu k adresáru Defaults. "Defaults/" je pridané k tejto premennej,
       èím sa urèí umiestnenie databáz. Ak premenná nie je nastavená, jej implicitná
       hodnota je "~/GNUstep"

SÚBORY

    GNUSTEP_USER_ROOT/Defaults/WindowMaker
       Toto je súbor, ktorý sa zapí¹e.

POZRI TIE®

    setstyle(1), wmaker(1)

AUTOR

    Autorom Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.info>.

    Túto manuálovú stránku napísal Marcelo Magallon <mmagallo@debian.org>.

                      January 1999                getstyle(1)