Provided by: inkscape_0.92.4-4_amd64 bug

NÁZOV

    Inkscape - editaor SVG (Scalable Vector Graphics).

PREHĽAD

    "inkscape [voľby] [názov súboru ...]"

    voľby:

      -?, --help
        --usage
      -V, --version

      -f, --file=NÁZOVSÚBORU

      -e, --export-png=NÁZOVSÚBORU
      -a, --export-area=x0:y0:x1:y1
      -C, --export-area-page
      -D, --export-area-drawing
        --export-area-snap
      -i, --export-id=ID
      -j, --export-id-only
      -t, --export-use-hints
      -b, --export-background=FARBA
      -y, --export-background-opacity=HODNOTA
      -d, --export-dpi=DPI
      -w, --export-width=ŠÍRKA
      -h, --export-height=VÝŠKA

      -P, --export-ps=NÁZOVSÚBORU
      -E, --export-eps=NÁZOVSÚBORU
      -A, --export-pdf=NÁZOVSÚBORU
        --export-pdf-version=REŤAZEC-VERZIE
        --export-latex

        --export-ps-level={2,3}

      -T, --export-text-to-path
        --export-ignore-filters

      -l, --export-plain-svg=NÁZOVSÚBORU

      -p, --print=TLAČIAREŇ

      -I, --query-id=ID
      -X, --query-x
      -Y, --query-y
      -W, --query-width
      -H, --query-height
      -S, --query-all

      -x, --extension-directory

        --verb-list
        --verb=ID-SLOVESA
        --select=ID-OBJEKTU

        --shell

      -g, --with-gui
      -z, --without-gui

        --vacuum-defs
        --no-convert-text-baseline-spacing

        --g-fatal-warnings

POPIS

    Inkscape je editor súborov vektorovej grafiky vo formáte Scalable Vector Graphics (SVG) s
    grafickým rozhraním, ktorého schopnosti sú podobné Adobe Illustrator, CorelDraw, Xara
    Xtreme, atď. Medzi vlastnosti Inkscape patria všestranné tvary, bézierove krivky,
    kreslenie voľbou rukou, viacriadkový text, text na ceste, alpha blending, ľubovoľné afínne
    transformácie, farebné prechody a výplň vzorkou, úprava uzlov, mnohé formáty na export a
    import vrátane PNG a PDF, zoskupovanie, vrstvy, živé klony a veľa iného. Rozhranie je
    navrhnuté pre komfortné a efektívne ovládanie pre skúseného používateľa, pričom dodržiava
    štandardy GNOME, takže používateľ oboznámený s inými aplikáciami GNOME si môže ovládanie
    rozhrania rýchlo osvojiť.

    SVG je štandard W3C, formát XML pre dvojrozmernú vektorovú grafiku. Umožňuje definíciu
    objektov kresby pomocou bodov, ciest a primitívnych tvarov. Farby, písma, šírka ťahu atď.
    sa pri týchto objektoch uvádzajú ako atribúty „štýlu“. Zámer je taký, že keďže SVG je
    štandard a jeho súbory sú text/xml, bude možné použiť SVG súbory vo veľkom počte programov
    v širokom spektre aplikácií.

    Inkscape používa SVG ako svoj natívny formát dokumentu a jeho cieľom je stať sa kresliacim
    programom plne konformným SVG súborom, dostupným open source komunite.

VOĽBY

    -?, --help
        Zobrazí správu s pomocou

    -V, --version
        Zobrazí verziu a dátum zostavenia Inkscape.

    -a x0:y0:x1:y1, --export-area=x0:y0:x1:y1
        Pri exporte PNG, nastaví exportovanú oblasť v používateľských jednotkách SVG
        (anonymné jednotky dĺžky bežne používané v Inkscape SVG). Štandardne sa exportuje
        celá stránka dokumentu. Bod (0,0) je ľavý spodný roh.

    -C, --export-area-page
        Pri exporte SVG, PNG, PDF, PS a EPS je exportovaná oblasť stránka. Toto je
        štandardné nastavenie pre SVG, PNG, PDF a PS, takže ju nemusíte uvádzať ak
        nepoužívate --export-id na exportovanie konkrétneho objektu. Pri exporte EPS to
        však nie je štandardné nastavenie. Naviac špecifikácia formátu EPS neumožňuje, aby
        bolo ohraničenie väčšie ako obsah dokumentu. To znamená, že ak pri exporte EPS
        použijete --export-area-canvas, ohraničenie plátna sa oreže dnu na ohraničenie
        objektu, ak je menšie.

    -D, --export-area-drawing
        Pri exporte SVG, PNG, PDF, PS a EPS je exportovaná oblasť kresba (nie stránka),
        t.j. ohraničenie všetkých objektov dokumentu (alebo exportovaného objektu ak je
        použité --export-id). S touto voľbou budú na exportovanom obrázku iba viditeľné
        objekty dokumentu bez okrajov alebo orezania. Toto je štandardná exportná oblasť
        pre EPS. Pri PNG je možné použiť túto voľbu v kombinácii s --export-use-hints.

    --export-area-snap
        Pri exporte PNG prichytí oblasť exportu smerom von na najbližšiu celočíselnú
        používateľskú jednotku SVG (px). Ak používate štandardné rozlíšenie exportu 96 DPI
        a vaša grafika je zarovnaná na pixle, aby sa minimalizoval antialiasing, táto
        voľba vám umožní zachovať toto zarovnanie aj ak exportujete ohraničenie nejakého
        objektu (pomocou --export-id alebo --export-area-drawing), ktoré samotné nie je
        zarovnané na pixle.

    -b FARBA, --export-background=FARBA
        Farba pozadia exportovaného PNG. Toto môže byť akýkoľvek reťazec špecifikujúci
        farbu, ktorý SVG podporuje, napr. „#ff007f“ alebo „rgb(255, 0, 128)“. Ak nie je
        nastavená, použije sa farba nastavená v Inkscape v dialógu Možnosti dokumentu
        (uložená v atribúte pagecolor= v sodipodi:namedview).

    -d DPI, --export-dpi=DPI
        Rozlíšenie použité pri exporte PNG. Tiež sa používa pri rasterizácii filtrovaných
        objektov pri exporte do PS, EPS a PDF (ak neuvediete --export-ignore-filters na
        potlačenie rasterizácie). Štandardne 96, čo zodpovedá 1 používateľskej jednotke
        SVG. (px, tiež nazývaná „používateľská jednotka“) exportovanej na 1 pixel bitmapy.
        Táto hodnota má precedenciu pred odporúčaným DPI pri použití s prepínačom
        --export-use-hints.

    -e FILENAME, --export-png=NÁZOVSÚBORU
        Názov súboru pre export PNG. Ak už existuje, bude prepísaný bez pýtania sa.

    -f NÁZOVSÚBORU, --file=NÁZOVSÚBORU
        Otvorí zadané dokumenty. Je možné vynechať reťazec voľby, t.j. môžete uviesť
        zoznam súborov bez -f.

    -g, --with-gui
        Pokúsiť sa použiť grafické používateľské rozhranie (na unixových systémoch, použiť
        X server aj keď nie je nastavená premenná $DISPLAY).

    -h HEIGHT, --export-height=HEIGHT
        Výška generovaných bitmáp v pixloch. Táto hodnota má precedenciu pred nastavením
        --export-dpi (alebo odporúčaním DPI pri použití s prepínačom --export-use-hints).

    -i ID, --export-id=ID
        Pri exporte PNG, PS, EPS, PDF a čistého SVG hodnota atribútu id objektu, ktorý
        chcete exportovať z dokumentu. Žiadne iné objekty sa neexportujú. Štandardne sa
        exportuje ohraničenie objektu. To môžete zmeniť použitím voľby --export-area (iba
        pri PNG) alebo --export-area-canvas.

    -j, --export-id-only
        Pri PNG a čistom SVG exportovať iba objekt s id zadaným v --export-id. Všetky
        ostatné objekty sa skryjú a nezobrazia sa v exporte ani keď prekrývajú exportovaný
        objekt. Ak nie je uvedené --export-id, táto voľba sa ignoruje. Pri exporte PDF je
        toto štandardná voľba, takže jej uvedenie nemá žiadny vplyv.

    -l, --export-plain-svg=NÁZOVSÚBORU
        Exportovať dokumenty do formátu čisté SVG, bez menných priestorov sodipodi: alebo
        inkscape: namespaces a bez metadát RDF.

    -x, --extension-directory
        Vypíše aktuálny adresár rozšírení, ktorý bol nastavený pre Inkscape a potom
        skončí. Využívajú to externé rozšírenia aby použili rovnakú konfiguráciu ako
        pôvodná inštalácia Inkscape.

    --verb-list
        Vypíše všetky slovesá dostupné v Inkscape podľa ID. Tieto ID možno použiť pri
        definovaní klávesových máp alebo menu. Tiež ich možno použiť na príkazovom riadku
        s voľbou --verb.

    --verb=ID-SLOVESA, --select=ID-OBJEKTU
        Tieto dve voľby spolu poskytujú základné možnosti skriptovania v Inkscape z
        príkazového riadka. Obe sa môžu na príkazovom riadku vyskytovať ľubovoľný počet
        krát a vykonajú sa v tomto poradí na každom určenom dokumente.

        Príkaz --verb vykoná uvedené sloveso ako keby bolo zavolané z menu alebo
        klávesovou skratkou. Dialógy sa objavia ak sú súčasťou slovesa. Ak chcete
        vypísať zoznam dostupných ID, použite voľby príkazového riadka --verb-list.

        Príkaz --select spôsobí výber objektov s uvedeným ID. To umožňuje vykonávanie
        slovies na nich. Ak chcete zrušiť všetky výbery, použite "--verb=EditDeselect".
        ID objektov sú dostupné v závislosti na dokumente, ktorý sa má načítať.

        Note that the --verb command requires a GUI, and thus cannot be used with the --z
        option.

    -p TLAČIAREŇ, --print=TLAČIAREŇ
        Vytlačí dokumenty na určenej tlačiarni pomocou „lpr -P TLAČIAREŇ“. Ak chcete
        výstup poslať rúrou inému príkazu, môžete použiť „| PRÍKAZ“ alebo „> NÁZOVSÚBORU“
        ak chcete namiesto tlačenia zapísať výstup v PostScripte do súboru. Pamätajte na
        to, že musíte použiť vhodné úvodzovky pre váš shell, napr.

          inkscape --print='| ps2pdf - mydoc.pdf' mydoc.svg

    -t, --export-use-hints
        Použiť názov exportovaného súboru a atribút DPI uložené v exportovanom objekte
        (iba s voľbou --export-id). Tieto údaje sa nastavujú automaticky keď exportujete
        výber z grafického rozhrania Inkscape. Takže napr. ak exportujete útvar s
        id="path231" ako /home/me/shape.png pri 300 dpi z dokument.svg z grafického
        rozhrania Inkscape a uložíte dokument, neskôr budete môcť exportovať útvar do
        rovnakého súboru s rovnakým rozlíšením jednoducho spustením

          inkscape -i path231 -t document.svg

        Ak spolu s touto voľbou použijete --export-dpi, --export-width alebo
        --export-height bude sa atribút DPI ignorovať a použije sa hodnota zadaná na
        príkazovom riadku. Ak spolu s touto voľbou použijete --export-png, bude sa
        atribút názvov súboru ignorovať a použije sa hodnota zadaná na príkazovom riadku.

    -w ŠÍRKA, --export-width=ŠÍRKA
        Výška generovaných bitmáp v pixeloch. Táto hodnota má precedenciu pred nastavením
        --export-dpi (alebo odporúčaním DPI pri použití s prepínačom --export-use-hints).

    -y HODNOTA, --export-background-opacity=HODNOTA
        Krytie pozadia exportovaných súborov PNG. Toto môže byť hodnota buď medzi 0.0 a
        1.0 (kde 0.0 znamená celkom priehľadné a 1.0 plné krytie) alebo väčšia ako 1 do
        255 (kde 255 znamená plné krytie). Ak nie je hodnota nastavená a nepoužije sa
        voľba -b, použije sa krytie stránky nastavené v Inkscape v dialógu Vlastnosti
        dokumentu (uložené v atribúte inkscape:pageopacity= sodipodi:namedview). Ak nie
        je hodnota nastavená a použije sa voľba -b použije sa hodnota 255 (plné krytie).

    -P NÁZOVSÚBORU, --export-ps=NÁZOVSÚBORU
        Exportovať dokumenty do formátu PostScript. Pamätajte, že PostScript nepodporuje
        priesvitnosť, takže akékoľvek priesvitné objekty v pôvodnom SVG sa automaticky
        rasterizujú. Priložia sa použité písma alebo podmnožina použitých znakov.
        Štandardná oblasť exportu je plátno a môžete ju nastaviť na kresbu pomocou
        --export-area-drawing. Ak chcete exportovať jediný objekt, môžete použiť
        --export-id (všetky ostatné sa skryjú); v tom prípade bude oblasťou exportu
        ohraničenie uvedeného objektu, ale možno ho nastaviť na plátno voľbou
        --export-area-canvas.

    -E NÁZOVSÚBORU, --export-eps=NÁZOVSÚBORU
        Exportovať dokumenty do formátu Encapsulated PostScript. Pamätajte, že PostScript
        nepodporuje priesvitnosť, takže akékoľvek priesvitné objekty v pôvodnom SVG sa
        automaticky rasterizujú. Priložia sa použité písma alebo podmnožina použitých
        znakov. Štandardná oblasť exportu je kresba a môžete ju však nastaviť na plátno,
        pozrite si však obmedzenia v popise voľby --export-area-page. Ak chcete exportovať
        jediný objekt, môžete použiť --export-id (všetky ostatné sa skryjú).

    -A NÁZOVSÚBORU, --export-pdf=NÁZOVSÚBORU
        Exportovať dokumenty do formátu PDF. Tento formát zachováva priesvitnosť z
        pôvodného SVG. Priložia sa použité písma alebo podmnožina použitých znakov.
        Štandardná oblasť exportu je plátno a môžete ju nastaviť na kresbu pomocou
        --export-area-drawing. Ak chcete exportovať jediný objekt, môžete použiť
        --export-id (všetky ostatné sa skryjú); v tom prípade bude oblasťou exportu
        ohraničenie uvedeného objektu, ale možno ho nastaviť na plátno voľbou
        --export-area-canvas.

    --export-pdf-version=VERZIA-PDF
        Vyberte verziu PDF pre exportované súbory PDF. Táto voľba v podstate dáva k
        dispozícii výber verzie PDF z dialógového okna exportu PDF v grafickom
        používateľskom rozhraní. Musíte zadať jednu z verzií z tohto zoznamu, napr. „1.4“.
        Predvolená verzia exportovaného PDF je „1.4“.

    --export-latex
        (pri exporte PS, EPS a PDF) Používa sa na vytváranie obrázkov pre dokumenty
        LaTeXu, kde text v obrázku sádza LaTeX. Pri exporte do formátu PDF/PS/EPS, táto
        možnosť rozdelí výstup do súboru PDF/PS/EPS (napr. podľa zadanej voľby
        --export-pdf) a súboru LaTeXu. Text sa nevloží do súboru PDF/PS/EPS, ale namiesto
        toho sa objaví v súbore LaTeXu. Tento súbor LaTeXu obsahuje PDF/PS/EPS. Vložením
        súboru LaTeXu (\input{image.tex}) do dokumentu LaTeXu zobrazíte obrázok a text
        vysádza LaTeX. Ďalšie informácie nájdete vo výslednom súbore LaTeXu. Pozri aj
        výstupný terminál „epslatex“ v GNUPlot.

    -T, --export-text-to-path
        Konvertovať pri exporte textové objekty na cesty kde sa dá (pri exporte PS, EPS,
        PDF a SVG).

    --export-ignore-filters
        Exportovať objekty s filtrami (napr. s rozostrením) ako vektorovú grafiku a
        ignorovať filtre (pri exporte PS, EPS a PDF). Štandardne sa všetky objekty s
        filtrami rasterizujú s rozlíšením --export-dpi (štandardne 96 DPI) čím sa zachová
        ich vzhľad.

    -I, --query-id
        Nastaviť ID objektu, ktorého rozmery zisťujeme. Ak nie je nastavené, voľby
        požiadavky vrátia rozmer kresby (t.j. všetkých objektov dokumentu), nie stránky či
        zobrazenia.

    -X, --query-x
        Zistiť súradnicu X kresby alebo, ak je určený, objektu s --query-id. Vrátená
        hodnota je v px (používateľské jednotky SVG).

    -Y, --query-y
        Zistiť súradnicu Y kresby alebo, ak je určený, objektu s --query-id. Vrátená
        hodnota je v px (používateľské jednotky SVG).

    -W, --query-width
        Zistiť šírku kresby alebo, ak je určený, objektu s --query-id. Vrátená hodnota je
        v px (používateľské jednotky SVG).

    -H, --query-height
        Zistiť výšku kresby alebo, ak je určený, objektu s --query-id. Vrátená hodnota je
        v px (používateľské jednotky SVG).

    -S, --query-all
        Vypíše zoznam všetkých objektov v dokumente SVG s definovanými ID spolu s ich
        súradnicou x, y, šírkou a výškou vo formáte s hodnotami oddelenom čiarkami.

    --shell With this parameter, Inkscape will enter an interactive command line shell mode.
        In this mode, you type in commands at the prompt and Inkscape executes them,
        without you having to run a new copy of Inkscape for each command. This feature is
        mostly useful for scripting and server uses: it adds no new capabilities but
        allows you to improve the speed and memory requirements of any script that
        repeatedly calls Inkscape to perform command line tasks (such as export or
        conversions). Each command in shell mode must be a complete valid Inkscape command
        line but without the Inkscape program name, for example:

          file.svg --export-pdf=file.pdf

    --vacuum-defs
        Odstráni všetky nepoužité položky zo sekcie "<defs>" SVG súboru. Ak túto voľbu
        zadáte spolu s --export-plain-svg, bude mať vplyv iba na exportovaný súbor. Ak ju
        použijete samostatne, zmení sa existujúci súbor.

    --no-convert-text-baseline-spacing
        Do not automatically fix text baselines in legacy (pre-0.92) files on opening.
        Inkscape 0.92 adopts the CSS standard definition for the 'line-height' property,
        which differs from past versions. By default, the line height values in files
        created prior to Inkscape 0.92 will be adjusted on loading to preserve the
        intended text layout. This command line option will skip that adjustment.

    -z, --without-gui
        Neotvárať grafické rozhranie (na unixových systémoch nepoužívať X server), iba
        spracovať súbory z konzoly. Táto voľba sa predpokladá pri voľbách -p, -e, -l a
        --vacuum-defs.

    --g-fatal-warnings
        Táto štandardná voľba GTK vynucuje, že akékoľvek upozornenia, ktoré sú zvyčajne
        neškodné, spôsobia ukončenie Inkscape (čo je užitočné pri ladení).

    --usage Zobrazí stručnú správu o tom ako používať Inkscape.

KONFIGURÁCIA

    Hlavný konfiguračný súbor je ~/.config/Inkscape/preferences.xml. Ukladá rozličné
    nastavenia, ktoré môžete zmeniť v Inkscape (prevažne v dialógu Nastavenia Inkscape). Do
    podadresárov tohto adresára tiež môžete umiestniť vlastné:

    $HOME/.config/inkscape/extensions/ - efekty rozšírení.

    $HOME/.config/inkscape/icons/ - ikony.

    $HOME/.config/inkscape/keys/ - mapy klávesov.

    $HOME/.config/inkscape/templates/ - šablóny nových súborov.

DIAGNOSTIKA

    Program vráti nulovú hodnotu pri úspešnom a nenulovú pri neúspešnom ukončení.

    Na štandardný chybový výstup alebo štandardný výstup môže vypísať rozličné chybové
    hlásenia alebo upozornenia. Ak sa program správa chybne alebo havaruje v súvislosti s
    konkrétnym SVG súborom, prehliadnutie tohto výstupu pomôže zistiť dôvod zlyhania.

PRÍKLADY

    Hoci je Inkscape zjavne v prvom rade aplikácia s grafickým používateľským rozhraním, tiež
    ho možno použiť na spracovanie SVG z príkazového riadka.

    Otvorenie SVG súboru v grafickom rozhraní:

      inkscape subor.svg

    Vytlačenie SVG súboru z príkazového riadka:

      inkscape subor.svg -p '| lpr'

    Export SVG súboru do PNG v predvolenom rozlíšení 96 DPI (jedna používateľská jednotka SVG
    zodpovedá jednému pixlu bitmapy):

      inkscape subor.svg --export-png=subor.png

    To isté, ale veľkosť súboru PNG je vynútená na 600x400 pixlov:

      inkscape subor.svg --export-png=subor.png -w600 -h400
    To isté, ale exportuje kresbu (ohraničenie všetkých objektov), nie stránku:

      inkscape subor.svg --export-png=subor.png --export-area-drawing

    Exportuje do PNG objekt s id="text1555" s použitím názvu súboru a rozlíšenia, ktoré boli
    použité pri poslednom exporte objektu z grafického rozhrania:

      inkscape subor.svg --export-id=text1555 --export-use-hints

    To isté, ale použiť rozlíšenie 96 DPI, určiť názov súboru a prichytiť exportovanú oblasť
    smerom von k najbližšej celej hodnote používateľskej jednotky SVG (aby sa zachovalo
    zarovnanie objektov na pixle a tak minimalizoval aliasing):

      inkscape subor.svg --export-id=text1555 --export-png=text.png --export-area-snap

    Previesť Inkscape SVG na čistý SVG dokument:

      inkscape subor1.svg --export-plain-svg=subor2.svg

    Previesť SVG dokument na EPS, pričom prevedie všetky texty na cesty:

      inkscape subor.svg --export-eps=subor.eps --export-text-to-path

    Zistiť šírku objektu s id="text1555":

      inkscape subor.svg --query-width --query-id text1555

    Duplikovať objekt s id="path1555", otočiť duplikát o 90 stupňov, uložiť SVG a skončiť:

      inkscape subor.svg --select=path1555 --verb=EditDuplicate --verb=ObjectRotate90 --verb=FileSave --verb=FileClose

PROSTREDIE

    DISPLAY zistenie predvoleného hostiteľa a čísla displeja.

    TMPDIR nastavenie predvoleného adresára pre dočasné súbory. Adresár musí existovať.

    INKSCAPE_PROFILE_DIR nastavenie cesty k adresáru používateľského profilu.

TÉMY VZHĽADU

    Ak chcete načítať odlišnú sadu ikon ako predvolený súbor
    $PREFIX/share/inkscape/icons/icons.svg, použije sa adresár $HOME/.inkscape/icons/. Ikony
    sa načítavajú podľa názvu (napr. fill_none.svg) alebo ak nie sú nájdené z icons.svg. Ak
    sa ikona nenačíta ani z jedného z týchto miest, použije sa predvolené umiestnenie systému.

    Potrebné ikony sa načítavajú zo SVG súborov hľadaním SVG id so zodpovedajúcim názvom
    ikony. (Napr. pri načítaní ikony „fill_none“ zo súboru sa ako ikona vykreslí ohraničenie
    „fill_none“, či už pochádza zo súboru fill_none.svg alebo icons.svg.)

ĎALŠIE INFORMÁCIE

    Umiestnenie kanonickej dokumentácie k Inkscape je na <http://www.inkscape.org/>. Webová
    stránka obsahuje novinky, dokumentáciu, návody, príklady, archívy konferencií, poslednú
    vydanú verziu programu, databázy chýb a žiadostí o nové funkcie, fóra a ďalšie.

POZRI AJ

    potrace, cairo, rsvg, batik, ghostscript, pstoedit.

    Testovací balík konformnosti so štandardom SVG:
    <https://www.w3.org/Graphics/SVG/WG/wiki/Test_Suite_Overview>

    Nástroj na testovanie platnosti SVG: <https://validator.w3.org/>

    Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 Specification W3C Recommendation 16 August 2011
    <https://www.w3.org/TR/SVG11/>

    Scalable Vector Graphics (SVG) 1.2 Specification W3C Working Draft 13 April 2005
    <https://www.w3.org/TR/SVG12/>

    Scalable Vector Graphics (SVG) 2 Specification W3C Candidate Recommendation 15 September
    2016 <https://www.w3.org/TR/SVG2/>

    Document Object Model (DOM): Level 2 Core W3C Recommendation 13 November 2000
    <https://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-Core/>

POZNÁMKY KU GRAFICKÉMU ROZHRANIU

    Ak sa chcete naučiť pracovať s grafickým rozhraním Inkscape, prečítajte si návody v ponuke
    Pomocník > Návody.

    Okrem SVG dokáže Inkscape importovať (Súbor > Importovať) väčšinu bitmapových formátov
    (PNG, BMP, JPG, XPM, GIF atď.), čistý text (vyžaduje Perl), PS a EPS (vyžaduje
    Ghostscript), formáty PDF a AI (AI verzie 9.0 alebo novšej).

    Inkscape exportuje 32-bitové PNG obrázky (Súbor > Exportovať) a tiež AI, PS, EPS, PDF, DXF
    a niekoľko ďalších formátov pomocou Súbor > Uložiť ako.

    Inkscape dokáže využiť informáciu o tlaku a sklone grafického tabletu na nastavenie šírky,
    uhla a sily niektorých nástrojov vrátane kaligrafického pera.

    Inkscape obsahuje grafické rozhranie k jadru na vektorizáciu bitmáp Potrace
    (<http://potrace.sf.net>), ktoré je súčasťou Inkscape.

    Inkscape dokáže využívať externé skripty (filtre štandardného vstupu/výstupu), ktoré
    predstavujú príkazy v menu Rozšírenia. Skript môže mať grafický dialóg na nastavenie
    parametrov a dokáže zistiť ID vybraných objektov na ktoré sa bude aplikovať
    prostredníctvom príkazového riadka. Inkscape obsahuje sadu efektov napísaných v jazyku
    Python.

KLÁVESOVÉ VÄZBY

    Úplný zoznam skratiek klávesnice a myši nájdete v súbore doc/keys.html alebo pomocou
    príkazu Použitie klávesnice a myši v menu Pomocník.

CHYBY

    Je známe množstvo chýb. Existujúce chyby nájdete a nové môžete nahlásiť na webstránke
    inkscape.org. Tiež si prečítajte sekciu Známe problémy v Poznámkach k vydaniu vašej verzie
    (súbor „NEWS“).

AUTORI

    Kód vďačí za svoju existenciu množstvu prispievateľov do jeho rozličných foriem.
    Nasledovný zoznam je určite neúplný, ale slúži na uznanie mnohých ramien, na ktorých táto
    aplikácia stojí:

    Maximilian Albert, Joshua A. Andler, Tavmjong Bah, Pierre Barbry-Blot, Jean-François
    Barraud, Campbell Barton, Bill Baxter, John Beard, John Bintz, Arpad Biro, Nicholas
    Bishop, Joshua L. Blocher, Hanno Böck, Tomasz Boczkowski, Henrik Bohre, Boldewyn, Daniel
    Borgmann, Bastien Bouclet, Hans Breuer, Gustav Broberg, Christopher Brown, Marcus
    Brubaker, Luca Bruno, Brynn (brynn@inkscapecommunity.com), Nicu Buculei, Bulia Byak,
    Pierre Caclin, Ian Caldwell, Gail Carmichael, Ed Catmur, Chema Celorio, Jabiertxo Arraiza
    Cenoz, Johan Ceuppens, Zbigniew Chyla, Alexander Clausen, John Cliff, Kees Cook, Ben
    Cromwell, Robert Crosbie, Jon Cruz, Aurélie De-Cooman, Kris De Gussem, Milosz Derezynski,
    Daniel Díaz, Bruno Dilly, Larry Doolittle, Nicolas Dufour, Tim Dwyer, Maxim V.
    Dziumanenko, Johan Engelen, Miklos Erdelyi, Ulf Erikson, Noé Falzon, Frank Felfe, Andrew
    Fitzsimon, Edward Flick, Marcin Floryan, Fred, Ben Fowler, Cedric Gemy, Steren Giannini,
    Olivier Gondouin, Ted Gould, Toine de Greef, Michael Grosberg, Bryce Harrington, Dale
    Harvey, Aurélio Adnauer Heckert, Carl Hetherington, Jos Hirth, Hannes Hochreiner, Thomas
    Holder, Joel Holdsworth, Christoffer Holmstedt, Alan Horkan, Karl Ove Hufthammer, Richard
    Hughes, Nathan Hurst, inductiveload, Thomas Ingham, Jean-Olivier Irisson, Bob Jamison, Ted
    Janeczko, Marc Jeanmougin, jEsuSdA, Lauris Kaplinski, Lynn Kerby, Niko Kiirala, James
    Kilfiger, Nikita Kitaev, Jason Kivlighn, Adrian Knoth, Krzysztof Kosiński, Petr Kovar,
    Benoît Lavorata, Alex Leone, Julien Leray, Raph Levien, Diederik van Lierop, Nicklas
    Lindgren, Vitaly Lipatov, Ivan Louette, Fernando Lucchesi Bastos Jurema, Pierre-Antoine
    Marc, Aurel-Aimé Marmion, Colin Marquardt, Craig Marshall, Ivan Masár, Dmitry G.
    Mastrukov, David Mathog, Matiphas, Patrick McDermott, Michael Meeks, Federico Mena,
    MenTaLguY, Aubanel Monnier, Vincent Montagne, Tim Mooney, Derek P. Moore, Chris Morgan,
    Peter Moulder, Jörg Müller, Yukihiro Nakai, Victor Navez, Christian Neumair, Nick, Andreas
    Nilsson, Mitsuru Oka, Vinícius dos Santos Oliveira, Martin Owens, Alvin Penner, Matthew
    Petroff, Jon Phillips, Zdenko Podobny, Alexandre Prokoudine, Jean-René Reinhard, Alexey
    Remizov, Frederic Rodrigo, Hugo Rodrigues, Juarez Rudsatz, Xavier Conde Rueda, Felipe
    Corrêa da Silva Sanches, Christian Schaller, Marco Scholten, Tom von Schwerdtner, Danilo
    Šegan, Abhishek Sharma, Shivaken, Michael Sloan, John Smith, Boštjan Špetič, Aaron Spike,
    Kaushik Sridharan, Ralf Stephan, Dariusz Stojek, Martin Sucha, ~suv, Pat Suwalski, Adib
    Taraben, Hugh Tebby, Jonas Termeau, David Turner, Andre Twupack, Aleksandar Urošević, Alex
    Valavanis, Joakim Verona, Lucas Vieites, Daniel Wagenaar, Liam P. White, Sebastian Wüst,
    Michael Wybrow, Gellule Xg, Daniel Yacob, David Yip, Masatake Yamato, Moritz Eberl,
    Sebastian Faubel

    Túto manuálovú stránku zostavil Bryce Harrington <brycehar@bryceharrington.com>.

HISTÓRIA

    Kód, ktorý sa neskôr stal kódom Inkscape začal svoj život v roku 1999 ako program Gill,
    aplikácia GNOME Illustrator, ktorú vytvoril Raph Levien. Cieľom, ktorý si Gill kládol bolo
    nakoniec podporovať kompletný štandard SVG. Raph implementoval bézierov PostScriptový
    obrazový model vrátane výplne a ťahu, štýlov zakončenia a spojenia čiar, textu atď.
    Raphova stránka o Gill je <http://www.levien.com/svg/>. Práca na Gill sa spomalila alebo
    zastavila v roku 2000.

    Ďalším stelesnením kódu sa stal veľmi populárny program Sodipodi, ktorý viedol Lauris
    Kaplinski. Kód sa zmenil na veľmi mocný ilustračný nástroj počas niekoľkých rokov práce na
    ňom po pridaní niekoľkých nových vlastností, podpory jazykov, portovania na Windows a iné
    operačné systémy a odstránení závislostí.

    Inkscape vytvorili v roku 2003 štyria aktívni vývojári Sodipodi - Bryce Harrington,
    MenTaLguY, Nathan Hurst a Ted Gould, ktorí chceli kód posunúť novým smerom so zameraním na
    konformnosť s SVG, vzľad a správanie rozhrania a túžbou otvoriť príležitosť vývoja
    viacerým prispievateľom. Projekt postupoval rýchlo a získal si množstvo veľmi aktívnych
    prispievateľov a vlastností.

    Mnoho práce v raných dňoch projektu sa zameriavalo na stabilizáciu kódu a
    internacionalizáciu. Pôvodné vykresľovacie jadro zdedené zo Sodipodi bolo spojené s
    mnohými matematickými hraničnými prípadmi, ktoré viedli k neočakávaným haváriám pri
    použití programu na iné ako rutinné úlohy. Toto vykresľovacie jadro nahradil Livarot,
    ktorý hoci tiež nie je dokonalý, bol výrazne menej náchylný na chyby. Projekt tiež
    praktikoval časté začleňovanie kódu a posmeľoval používateľov v používaní vývojových
    verzií programu. To pomohlo s ranou identifikáciou chýb a zabezpečilo jednoduchý spôsob
    ako používatelia mohli overiť funkčnosť opráv. V dôsledku Inkscape si Inkscape zaslúžil
    všeobecnú reputáciu robustnosti a spoľahlivosti.

    Tiež sa rozvinuli snahy o internacionalizáciu a lokalizáciu rozhrania, ktoré pomohli
    programu získať prispievateľov z celého sveta.

    Inkscape mal prínosný vplyv na vizuálnu atraktivitu open source vo všeobecnosti, pretože
    poskytol nástroj na tvorbu a zdieľanie ikon, štartovacích obrazoviek, grafiky webových
    stránok atď. Istým spôsobom okrem toho, že je to len „program na kreslenie“ hral Inkscape
    dôležitú úlohu pri vylepšení vizuálnej stránky open source širokému publiku.

AUTORSKÉ PRÁVA A LICENCIA

    Copyright (C) 1999–2018 by Authors.

    Inkscape is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the
    GPL version 2 or later.