Provided by: wmaker_0.95.8-3_amd64 bug

MENO

    setstyle - zmení nastavenia Window Makera súvisiace so ¹týlmi alebo zavedie tému

SYNTAX

    setstyle [--no-fonts] [--help] [--version] súbor so ¹týlom

DESCRIPTION

    setstyle naèíta súbor so ¹týlom a zapí¹e jeho obsah do domény Window Makera, èím nastaví
    aktuálny ¹týl Window Makera. Ak je poskytnutá cesta adresár, bude pova¾ovaný za balík s
    témou a podµa toho bude aj zavedený. Ak je daný argument --no-fonts, nastavenia súvisiace
    s fontami (IconTitleFont, ClipTitleFont, MenuTextFont, MenuTitleFont, WindowTitleFont) v
    súbore so ¹týlom budú ignorované.

    Pokiaľ je uvedené --no-cursors vlajky, definícia kurzora myši (NormalCursor, ArrowCursor,
    MoveCursor,    ResizeCursor,    TopLeftResizeCursor,     TopRightResizeCursor,
    BottomLeftResizeCursor,      BottomRightResizeCursor,      VerticalResizeCursor,
    HorizontalResizeCursor, WaitCursor, QuestionCursor, TextCursor, SelectCursor) v štýle a
    téme budú ignorované.

VO¥BY

    --no-fonts
       ignorova» nastavenia fontov v súbore so ¹týlom.

    --help vypí¹e pomocný text

    --version
       vypí¹e èíslo verzie

PREMENNÉ PROSTREDIA

    GNUSTEP_USER_ROOT
       ¹pecifikuje cestu k adresáru Defaults. "Defaults/" je pridané k tejto premennej,
       èím sa urèí umiestnenie databáz. Ak premenná nie je nastavená, jej implicitná
       hodnota je "~/GNUstep"

SÚBORY

    GNUSTEP_USER_ROOT/Defaults/WindowMaker
       Toto je súbor, ktorý sa zapí¹e.

POZRI TIE®

    getstyle(1), wmaker(1)

AUTOR

    Autorom Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.info>.

    Túto manuálovú stránku napísal Marcelo Magallon <mmagallo@debian.org>.

                      January 1999                setstyle(1)