Provided by: rpm-i18n_4.14.2.1+dfsg1-1_all bug

MENO

    rpm - Red Hat správca balíkov

POUŽITIE

    rpm [voľby]

POPIS

    rpm je veľmi výkonný správca balíkov, ktorý môže byť použitý na zostavenie, inštaláciu,
    výpis informácií, kontrolu, aktualizáciu a odinštalovanie jednotlivých softverových
    balíkov.  Balík obsahuje archív súborov a informácií o balíku vrátane mena, verzie a
    popisu.

    Musí byť použitý v niektorom z nasledujúcich režimov: inicializácia databázy, prebudovanie
    databázy, zostavenie balíka, rekompilácia balíka, zostavenie balíka z tar archívu,
    zistenie informácií, výpis informačných tagov, inštalácia, občerstvenie, odinštalovanie,
    kontrola a overenie, overenie podpisu, opätovný podpis, pridanie podpisu, nastavenie
    vlastníkov a skupín a výpis konfigurácie.

    Spravovanie databázy:
      rpm -i [--initdb]
      rpm -i [--rebuilddb]

    Zostavenie:
      rpm [-b|t] [balík_spec]+
      rpm [--rebuild] [zdrojové_rpm]+
      rpm [--tarbuild] [tarovaný_zdroj]+

    Zistenie informácií:
      rpm [--query] [zisťovacie-voľby]
      rpm [--querytags]

    Spravovanie inštalovaných balíkov:
      rpm [--install] [inštalačné-voľby] [súbor_balíka]+
      rpm [--freshen|-F] [inštalačné-voľby] [súbor_balíka]+
      rpm [--uninstall|-e] [odinštalačné-voľby] [balík]+
      rpm [--verify|-V] [overovacie-voľby] [balík]+

    Podpisy (signatúry):
      rpm [--verify|-V] [overovacie-voľby] [balík]+
      rpm [--resign] [súbor_balíka]+
      rpm [--addsign] [súbor_balíka]+

    Rozličné:
      rpm [--showrc]
      rpm [--setperms] [balík]+
      rpm [--setgids] [balík]+

VŠEOBECNÉ VOĽBY

    Tieto voľby môžu byť použité vo všetkých režimoch.

    -vv  Vypíše množstvo ošklivých ladiacich informácií.

    --quiet
       Vypíše čo najmenej informácií - normálne sa zobrazia iba chybové hlášky.

    --help Vypíše o niečo dlhšiu informáciu o použití ako je bežný výpis.

    --version
       Vypíše jednoriadkovú informáciu pozostávajúcu z čísla používanej verzie rpm.

    --rcfile <zoznam_súborov>
       Každý zo súborov v <zoznam_súborov> oddelených dvojbodkami je postupne čítaný cez
       rpm za účelom získania konfiguračných informácií. Implicitný <zoznam súborov> je
       /usr/lib/rpm/rpmrc:/etc/rpmrc:~/.rpmrc. Iba prvý súbor zo zoznamu súborov musí
       existovať, a vlnovky (~) sú expandované na hodnotu $HOME.

    --root <adresár>
       Použije adresár <adresár> ako koreňový adresár systému pre všetky operácie.
       Uvedomte si, že toto znamená, že databáza sa sa bude čítať alebo modifikovať pod
       adresárom <adresár> a všetky predinštalačné a poinštalačné skripty budú bežať po
       prevedení chroot() na adresár <adresár>.

    --dbpath <cesta>
       Použije databázu RPM v ceste <cesta>.

    --justdb
       Aktualizuje iba databázu a nie súborový systém.

    --ftpproxy <počítač>, --httpproxy <počítač>
       Použije <počítač> ako počítač s FTP alebo HTTP proxy serverom. Bližšie podrobnosti
       sú uvedené v sekcii VOĽBY FTP/HTTP.

    --ftpport <port>, --httpport <port>
       Použije <port> ako FTP alebo HTTP port na počítači s proxy serverom. Bližšie
       podrobnosti sú uvedené v sekcii VOĽBY FTP/HTTP.

    --pipe <príkaz>
       Presmeruje výstup rpm na príkaz <príkaz>.

VOĽBY PRI INŠTALÁCII A AKTUALIZÁCII (UPGRADE)

    Všeobecná forma inštalačného príkazu je

      rpm -i [inštalačné-voľby] <súbor_balíka>+

    Táto voľba nainštaluje nový balíček. Všeobecná forma aktualizačného príkazu je

      rpm -U [inštalačné-voľby] <súbor_balíka>+

    Táto voľba aktualizuje existujúci nainštalovaný balíček alebo nainštaluje nový balíček.
    Podobá sa inštalačnému príkazu, rozdiel je iba v tom, že všetky ďaľšie verzie balíka sa
    odstránia zo systému.

      rpm [-F|--freshen] [inštalačné-voľby] <súbor_balíka>+

    Táto voľba aktualizuje balíky, ale iba za predpokladu, že predchádzajúce verzie sú
    nainštalované.

    <súbor_balíka> môže byť špecifikovaný ako ftp alebo http URL, v tomto prípade sa najprv
    balíček stiahne a nainštaluje až potom. Bližšie podrobnosti o vstavanej podpore ftp a
    http sú uvedené v sekcii VOĽBY FTP/HTTP.

    --force
       Rovnaký efekt ako súčasné použitie --replacepkgs, --replacefiles a --oldpackage.

    -h, --hash
       Vypíše 50 znakov #, keď je celý archív balíka rozbalený. Pre lepší vzhľad je vhodné
       používať s voľbou -v.

    --oldpackage
       Povolí aktualizáciu prepísaním novšieho balíka starším.

    --percent
       Vypíše stav rozbalovania súborov z balíkového archívu v percentách.  Toto je
       praktické pri behu RPM z iných nástrojov.

    --replacefiles
       Nainštaluje balík aj v prípade, že nahradí súbory z iných, už nainštalovaných
       balíkov.

    --replacepkgs
       Nainštaluje balíky aj v prípade, že niektoré z nich už sú nainštalované v systéme.

    --allfiles
       Nainštaluje alebo aktualizuje všetky missingok súbory (súbory, ktoré nemusia nutne
       existovať) z balíka bez ohľadu na to, či existujú.

    --nodeps
       Nevykoná kontrolu závislostí pred inštalovaním alebo aktualizovaním balíka.

    --noscripts
       Nevykoná predinštalačné a poinštalačné skripty.

    --notriggers
       Nevykoná skripty, ktorých spúšťou je inštalácia balíka.

    --ignoresize
       Nevykoná kontrolu pripojeného súborového systému na dostatok voľného miesta pred
       inštaláciou balíka.

    --excludepath <cesta>
       Nenainštaluje súbory, ktorých mená začínajú na <cesta>.

    --excludedocs
       Nenainštaluje žiadne súbory, ktoré sú označené ako dokumentácia (ktoré zahŕňajú
       najmä manuálové stránky a texinfo dokumenty).

    --includedocs
       Nainštaluje súbory, ktoré sú označené ako dokumentácia. Toto je implicitné
       nastavenie.

    --test Nenainštaluje balík, iba jednoducho otestuje, čo by sa vykonalo pri inštalácii a
       vypíše potenciálne konflikty.

    --ignorearch
       Toto  umožní  inštaláciu alebo aktualizáciu aj v prípade, že sa nezhoduje
       architektúra popísaná v binárnom RPM a počítača, na ktorý sa má balík inštalovať.

    --ignoreos
       Toto umožní inštaláciu alebo aktualizáciu aj v prípade, že sa nezhoduje operačný
       systém popísaný v binárnom RPM a počítači, na ktorý sa má balík inštalovať.

    --prefix <cesta>
       Toto nastaví inštalačný prefix na <cesta> pre relokovateľné (premiestniteľné)
       balíky.

    --relocate <stará_cesta>=<nová_cesta>
       Pre relokovateľné balíky, preloží cestu súborov, ktoré sa mali umiestniť na miesto
       <stará_cesta> do <nová_cesta>.

    --badreloc
       Vnúti relokáciu aj v prípade, že balík nie je relokovateľný. Používa sa spolu s
       voľbou --relocate.

    --noorder
       Nezmení poradie balíkov na inštaláciu. V opačnomom prípade by mohlo byť zmenené
       poradie v zozname balíkov, aby sa zachovali závislosti.

VOĽBY PRI ZISTENÍ INFORMÁCIÍ (QUERY)

    Všeobecná forma príkazu zistenia informácií je

      rpm -q [zisťovacie-voľby]

    Je možné špecifikovať, v akom formáte majú byť vypísané výstupné údaje. Na takýto účel
    slúži voľba [--queryformat|--qf], nasledovaná formátovacím reťazcom.

    Informačné výstupy sú modifikovanou verziou štandardného printf(3) formátovania. Formát je
    vytvorený zo statických reťazcov (ktoré môžu zahŕňať štandardné C znakové escape sekvencie
    pre nový riadok, tabelátor a ďaľšie špeciálne znaky a printf(3) typové formátovače). Keďže
    rpm už vie, aky typ má vytlačiť, špecifikátor typu musí byť vynechaný a nahradený menom
    tagu hlavičky, ktorá má byť vytlačená, uzavretý znakmi {}. RPMTAG_ časť mena tagu môže byť
    vynechaná.

    Alternatívny výstup formátovania môže byť požadovaný, ak je nasledovaný tagom s :typetag.
    Momentálne sú podporované nasledujúce typy: octal, date, shescape, perms, fflags, a
    depflags.

    Napríklad na vytlačenie informácie o mene balíka je možné použiť formátovací reťazec
    %{NAME}. Na vytlačenie informácie o mene a distribúcii v dvoch stĺpcoch je možné použiť
    %-30{NAME}%{DISTRIBUTION}.

    rpm zobrazí zoznam všetkých tagov, ktoré pozná, keď je spustené s argumentom --querytags.

    Existujú dve podmnožiny volieb pre zistenie informácií: výber balíka a výber informácií.

    Voľby výberu balíka:

    <meno_balíka>
       Zisťuje u inštalovaných balíkov s menom <meno_balíka>.

    -a, --all
       Zisťuje u všetkých nainštalovaných balíkov.

    --whatrequires <schopnosť>
       Zisťuje u všetkých inštalovaných balíkov, ktoré vyžadujú <schopnosť> pre správnu
       funkčnosť.

    --whatprovides <virtuálna_schopnosť>
       Zisťuje  u  všetkých  inštalovaných  balíkov,  ktoré  poskytujú  vlastnosť
       <virtuálna_schopnosť>.

    -f <file>, --file <file>
       Zisťuje u balíka, ktorý vlastní súbor <file>.

    -g <group>, --group <group>
       Zisťuje u balíkov, ktoré majú skupinu <group>.

    -p <súbor_balíka>
       Zisťuje u (nenainštalovaného) balíka <súbor_balíka>.  <súbor_balíka> môže byť
       špecifikovaný v ftp alebo http štýle URL, v takomto prípade bude stiahnutá hlavička
       balíka, a z nej čítané požadované informácie. Bližšie informácie o vstavanej
       podpore ftp a http klienta sú v sekcii FTP/HTTP VOĽBY.

    --specfile <spec_súbor>
       Rozanalyzuje <spec_súbor> a zisťuje informácie z tohto súboru, ako keby to bol
       balík rpm. Aj napriek neprítomnosti všetkých informácií (napr. zoznam súborov),
       tento druh zisťovania umožňuje rpm získať informácie zo spec súboru bez nutnosti
       napísať špeciálny analyzátor spec súborov.

    --querybynumber <číslo>
       Zisťuje u záznamu číslo <číslo> databázy priamo, toto je užitočné pre ladiace
       účely.

    --triggeredby <balík>
       Vypíše balíky, ktorých spúštou je existencia balíka <balík>.

    Voľba výberu informácií:

    -i   Vypíše informácie o balíku, vrátane mena, verzie a popisu. Táto voľba využíva
       --queryformat, ak je špecifikovaný.

    -R, --requires
       Vypíše zoznam balíkov, na ktorých daný balík závisí.

    --provides
       Vypíše zoznam vlastností/schopností, ktoré poskytuje tento balík.

    --changelog
       Vypíše históriu zmien pre balík.

    -l, --list
       Vypíše zoznam súborov v balíku.

    -s, --state
       Vypíše stavy jednotlivých súborov v balíku (aplikuje voľbu -l). Stav jednotlivých
       súborov môže byť normal (normálny), not installed (nenainštalovaný) alebo replaced
       (nahradený).

    -d, --docfiles
       Vypíše zoznam súborov označených ako dokumentácia (aplikuje -l).

    -c, --configfiles
       Vypíše iba zoznam konfiguračných súborov (aplikuje -l).

    --scripts
       Vypíše balíkovo špecifický shellový skript, ktorý je použitý v inštalačnom alebo
       odinštalačnom procese, ak nejaký vôbec existuje.

    --triggers, --triggerscripts
       Vypíše skripty, ktoré sú spúšťané spúšťou, ak nejaká existuje a je obsiahnutá v
       balíku.

    --dump Vypíše zoznam podrobných vlastností súborov pozostoávajúci z: cesta veľkosť mtime
       md5sum mód vlastník skupina je_konfiguračný_súbor je_dokumentačný_súbor  rdev
       symlink. Táto voľba musí byť použitá minimálne s jednou z nasledujúcich volieb -l,
       -c, -d.

    --last Usporiada zoznam balíkov podľa času inštalácie takým spôsobom, že posledný
       inštalovaný balík bude na vrchu.

    --filesbypkg
       Vypíše zoznam všetkých súborov v každom balíku.

    --triggerscripts
       Vypíše všetky skripty, ktoré sú spúšťané spúšťou vo vybranom balíku.

VOĽBY PRI KONTROLE A OVEROVANÍ

    Všeobecná forma príkazu kontroly je

      rpm -V|-y|--verify [overovacie-voľby]

    Kontrola balíka prebieha z porovnania informácií z inštalovaných súborov z balíkov v
    systéme s informáciami o súboroch, ktoré obsahoval pôvodný balík (tieto su uložené v rpm
    databáze).  Okrem  iných údajov, kontrola porovnáva veľkosť, MD5 kontrolný súčet,
    oprávnenia, typ, vlastníka a skupinu každého súboru. Všetky odchýľky sú zobrazené.
    Specifikačné voľby balíka sú rovnaké ako režime výpisu informácii balíkov.

    Súbory, ktoré neboli inštalované z balíka, týkajúce sa napr. dokumentačných súborov pri
    použití voľby "--excludedocs" pri inštalácii, sú v tichosti ignorované.

    Voľby, ktoré môžu byť použité v kontrolnom režime:

    --nofiles
       Ignoruje chýbajúce súbory v systéme počas kontroly.

    --nomd5
       Ignoruje chyby kontrolných súčtov MD5 počas kontroly.

    --nopgp
       Ignoruje chyby PGP podpisov počas kontroly.

       Výstup má formát 9 znakového reťazca, s prípadným rozšírením výskytu "c", ktoré
       charakterizuje konfiguračný súbor a mena súboru. Každý z ôsmych znakov popisuje
       výsledok porovnania jedného konkrétneho atribútu súboru s údajmi zaznamenanými v
       RPM databáze. Jednoduchá "." (bodka) znamená, že test prešiel (neobjavené žiadne
       odchýľky). Nasledujúce znaky oznamujú dôvod neúspechu určitého testu:

    5   MD5 kontrolný súčet

    S   Veľkosť súboru

    L   Symbolický link

    T   Mtime (posledný čas modifikácie)

    D   Zariadenie

    U   Užívateľ

    G   Skupina

    M   Mód (vrátane oprávnení a typu súborov)

KONTROLA PODPISOV (SIGNATURE)

    Všeobecná forma príkazu kontroly rpm podpisu je

      rpm --checksig <súbor_balíka>+

    Takto sa overuje PGP podpis balíka <súbor_balíka> na uistenie sa o jeho integrite a
    pôvode. Konfiguračné informácie PGP sú čítané z konfiguračných súborov. Bližšie údaje sa
    nachádzajú v sekcii PGP POPDPISY.

VOĽBY PRI ODINŠTALÁCII

    Všeobecná forma príkazu na odinštalovanie je

        rpm -e <meno_balíka>+

    --allmatches
       Odstráni všetky verzie balíka, ktoré súhlasia s menom <meno_balíka>.  Normálne sa
       vyvolá chyba, ak viac balíkov súhlasí s menom <meno_balíka>.

    --noscripts
       Nevykoná pred a po odinštalačné skripty.

    --notriggers
       Nevykoná skripty, ktorých spúšťou je odinštalovanie balíka.

    --nodeps
       Nebude skúmať závislosti pri odinštalovaní balíkov.

    --test Nič sa v skutočnosti neodinštaluje, len sa preverí, čo by sa malo stať. Veľmi
       užitočné s voľbou -vv.

VOĽBY PRI ZOSTAVOVANÍ

    Všeobecná forma príkazu na zostavenie rpm je

      rpm -[b|t]O [zostavovacie-voľby] <spec_súbor_balíka>+

    Argumentom je -b, ak sa na zostavenie balíka použije spec súbor (súbor špecifikácií
    balíka) alebo -t, ak RPM má vyhľadať spec súbor vnútri gzipovaného (alebo komprimovaného)
    tar archívu, a tento použiť na zostavenie balíka. Po prvom argumente ďaľší argument (O)
    špecifikuje fázu štádia zostavenia a zabalenia, ktorá sa má vykonať, a ktorá je jedna z:

    -bp  Vykoná "%prep" fázu pre spec súbor. Normálne toto vyvolá rozbalenie zdrojových
       archívov a aplikovanie záplat.

    -bl  Vykoná "kontrolu zoznamu". Sekcia "%files" z spec súboru je makrom expandovaná, a
       je vykonaná kontrola, že každý súbor existuje.

    -bc  Vykoná fázu "%build" pre spec súbor (po vykonaní prep fázy). Toto normálne vyvolá
       ekvivalent príkazu "make".

    -bi  Vykoná fázu "%install" zo spec súboru (po vykonaní prep a build fázy).  Toto vo
       všeobecnosti vyvolá ekvivalent príkazu "make install".

    -bb  Zostaví binárny balík (po vykonaní prep, build a install fázy).

    -bs  Zostaví iba zdrojový balík (po vykonaní prep, build a install fázy).

    -ba  Zostaví binárny a zdrojový balík (po vykonaní prep, build a install fázy).

    Môžu byť použité aj nasledujúce voľby:

    --short-circuit
       Preskočí priamo na požadovanú fázu (t. zn. preskočí všetky fázy štádia zostavenia,
       ktoré predchádzajú špecifikovanej fáze). Táto voľba je platná iba s prepínačmi -bc
       and -bi.

    --timecheck
       Nastavuje "kontrolu času" (0 zakáže). Táto voľba môže byť nastavená definovaním
       makra "_timecheck". Hodnota "kontroly času" vyjadruje (v sekundách) maximálny vek
       súborov, ktoré budú zabalené. Varovania sú vypisované pre všetky súbory, ktorých
       vek je za hranicou takto definovanej hodnoty.

    --clean
       Odstrání zostavovací strom (adresár) potom, čo sa vytvorí balík.

    --rmsource
       Odstrání zdrojové súbory a spec súbor po zostavení (môže sa používať aj samostatne,
       napr. "rpm --rmsource foo.spec").

    --test Nevykoná žiadnu zo zostavovacej fázy. Užitočné pre otestovanie spec súboru.

    --sign Vloží PGP podpis do balíka. Tento podpis môže byť využitý na overenie integrity a
       pôvodu balíka. Bližšie informácie na nastavenie sú uvedené v sekcii PGP PODPISY.

    --buildroot <adresár>
       Pri zostavovaní balíka prepíše tag BuildRoot adresárom <adresár>.

    --target <platforma>
       Pri zostavovaní balíka sa interpretuje <platforma> ako arch-vendor-os a makrá
       _target, _target_arch a _target_os sa nastavia podľa tejto hodnoty.

VOĽBY PRI ZNOVUZOSTAVOVANÍ A REKOMPILOVANÍ

    Existujú dve voľby, ako spustiť zostavenie balíka s rpm:

    rpm --recompile <zdrojový_súbor_balíka>+

    rpm --rebuild <zdrojový_súbor_balíka>+

    Keď je rpm spustené týmto spôsobom, rpm nainštaluje zdrojový balík a vykoná postupne fázy
    prípravy (prep), kompilácie a inštalácie. Prídavne s voľbou --rebuild zostaví nový binárny
    balík. Keď sa zostavenie dokončí, adresár zostavovania (ako pri --clean), zdrojové súbory,
    ako aj spec súbor sa sa odstránia.

PODPISOVANIE EXISTUJÚCEHO RPM

    rpm --resign <binárny_súbor_balíka>+

    Táto voľba vygeneruje a vloží nový podpis pre zoznam balíkov. Všetky prípadne existujúce
    podpisy sa odstránia.

    rpm --addsign <binárny_súbor_balíka>+

    Táto voľba vygeneruje a pridá nový podpis pre zoznam balíkov u ktorých už podpis existuje.

PGP PODPISY

    Aby bolo možné používať vlastnosti podpisovania, RPM je potrebné nastaviť spôsobom, aby
    mohlo spúšťať PGP, a aby bolo schopné nájsť zväzok verejných kľúčov s RPM verejnými kľúčmi
    v ňom. Implicitne RPM používa implicitné hodnoty PGP na nájdenie zväzkov kľúčov (honorujúc
    PGPPATH). Ak je zväzok kľúčov umiestnený na inom mieste, ako PGP očakáva, je potrebné
    nastaviť makro

    _pgp_path
       na definovanie umiestnenia zväzkov kľúčov PGP, ktoré sa majú použiť.

    Ak si želáte podpisovať balíky, ktoré si sami vytvoríte, potrebujete podobným spôsobom
    vytvoriť váš verejný a tajný kľúčový pár (bližšie informácie sú v dokumentácii ku PGP).
    Taktiež potrebujete konfigurovať makrá:

    _pgp_name
       Meno "užívateľa", ktorého kľúčom sa má podpísať balík.

    Pri zostavovaní balíka je potrebné pridať --sign do príkazového riadku. Nasledovne sa
    objaví výzva na heslo, a po správnom zadadaní sa balík zostaví a podpíše.

    Napríkad pre použitie PGP na podpísanie balíka ako užívateľ "John Doe <jdoe@foo.com>" zo
    zväzku kľúčov umiestnených v /etc/rpm/.pgp použitím /usr/bin/pgp zápis bude obsahovať

    %_pgp_path /etc/rpm/.pgp

    %_pgp_name John Doe <jdoe@foo.com>

    %_pgpbin /usr/bin/pgp

    v konfiguračnom súbore makier: /etc/rpm/macros je určený na per-systém nastavenie a
    ~/.rpmmacros na per-užívateľ nastavenie.

VOĽBY PRI PREBUDOVANÍ DATABÁZY

    Všeobecná forma príkazu prebudovania databázy je

      rpm --rebuilddb

    Na vybudovanie novej databázy treba vykonať

      rpm --initdb

    Jedinými voľbami pre tento režim sú --dbpath a --root.

SHOWRC

    Spustením

      rpm --showrc

    sa vypíšu hodnoty, ktoré bude RPM používať pri všetkých voľbách, a ktoré môžu byť
    nastavené v rpmrc súboroch.

FTP/HTTP VOĽBY

    RPM obsahuje jednoduchého FTP a HTTP klienta na zjednodušenie inštalácie a jednoduchšieho
    získania informácií balíkov, ktoré sú umiestenené na sieti.  Súbory balíkov určené pre
    inštalovanie, aktualizáciu a výpis informácií je možné špecifikovať v ftp alebo http štýle
    URL:

      ftp://<užívateľ>:<heslo>@počítač:<port>/path/to/package.rpm

    Ak časť :heslo chýba, objaví sa výzva na heslo (vždy len jeden krát pre  pár
    užívateľ/počítač). Ak chýbajú obe časti - užívateľ aj heslo, použitý je anonymný ftp. Vo
    všetkých prípadoch je použitý pasívny (PASV) ftp prenos.

    RPM povoluje použiť nasledujúce voľby s ftp URL:

    --ftpproxy <meno_počítača>
       Počítač <meno_počítača> sa použije ako proxy server pre všetky ftp prenosy, čo
       umožní užívateľom použiť ftp služby za firewallom, ktorý používa proxy systémy.
       Táto voľba môže byť tak isto špecifikovaná nastavením makra _ftpproxy.

    --ftpport <port>
       Použije sa číslo TCP portu <port> pre ftp spojenie s ftp proxy serverom namiesto
       implicitného portu. Táto voľba môže byť tak isto špecifikovaná nastavením makra
       _ftpport.

    RPM umožňuje nasledujúce voľby pri použití http URL:

    --httpproxy <meno_počítača>
       Počítač <meno_počítača> bude použitý ako proxy server pre všetky http prenosy.
       Táto voľba môže byť tak isto špecifikovaná konfigurovaním makra _httpproxy.

    --httpport <port>
       Použije sa číslo TCP portu <port> pre http spojenie s http proxy serverom namiesto
       implicitného portu. Táto voľba môže byť tiež špecifikovaná konfigurovaním makra
       _httpport.

SÚBORY

    /usr/lib/rpm/rpmrc
    /etc/rpmrc
    ~/.rpmrc
    /usr/lib/rpm/macros
    /etc/rpm/macros
    ~/.rpmmacros
    /var/lib/rpm/conflictsindex.rpm
    /var/lib/rpm/fileindex.rpm
    /var/lib/rpm/groupindex.rpm
    /var/lib/rpm/nameindex.rpm
    /var/lib/rpm/packages.rpm
    /var/lib/rpm/providesindex.rpm
    /var/lib/rpm/requiredby.rpm
    /var/lib/rpm/triggerindex.rpm
    /tmp/rpm*

PRÍBUZNÁ DOKUMENTÁCIA

    glint(8), rpm2cpio(8), http://www.rpm.org/

AUTORI

    Marc Ewing <marc@redhat.com>
    Jeff Johnson <jbj@redhat.com>
    Erik Troan <ewt@redhat.com>