Provided by: wesnoth-1.14-server_1.14.7-1_amd64 bug

IME

    wesnothd -- višeigrački mrežni domar "Boja za Vesnot"

PREGLED

    wesnothd [-dv] [-c putanja] [-p port] [-t broj] [-T broj]
    wesnothd -V

OPIS

    Manages    Battle    for    Wesnoth    multiplayer    games.    See
    https://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration on what commands the server accepts via
    the wesnoth client (/query ...) or the fifo.

OPCIJE

    -c putanja, --config putanja
       kazuje domaru gde se nalazi postavna datoteka. Za sintaksu pogledajte odeljak
       POSTAVA SERVERA ispod. Postavu možete ponovo učitati slanjem SIGHUP serverskom
       procesu.

    -d, --daemon
       pokreće wesnothd kao domar.

    -h, --help
       govori vam šta čine opcije komandne linije.

    --log-nivo=domen1,domen2,...
       postavlja nivo ozbiljnosti domena beleženja. all se može upotrebiti za poklapanje
       svih domena, a dostupni su: error, warning, info, debug. Podrazumevano se koristi
       error, osim za domen server gde info.

    -p port, --port port
       vezuje server za navedeni port. Ako se port ne navede, podrazumevano se koristi
       15000.

    -t broj, --threads broj
       postavlja najveći broj radnih niti na čekanju za mrežni U/I (podrazumevano:
       5, najviše: 30).

    -T broj, --max-threads broj
       postavlja najveći broj radnih niti koje mogu biti stvorene; ako se zada 0, nema
       ograničenja (podrazumevano: 0).

    -V, --version
       prikazuje broj verzije i izlazi.

    -v, --verbose
       uključuje ispravljačko beleženje.

POSTAVA SERVERA

  Opšta sintaksa je:
    [oznaka]

       ključ="vrednost"

       ključ="vrednost,vrednost,..."

    [/oznaka]

  Globalni ključevi:
    allow_remote_shutdown
       ako se zada no (podrazumevano), zahtevi za gašenje i ponovno pokretanje se ignorišu
       osim ako stižu iz fifoa. Zadajte yes da dozvolite udaljeno gašenje na /query
       administratora.

    ban_save_file
       Puna ili relativna putanja do (gzipovane) datoteke koju server može da čita i piše.
       Zabrane će biti zapisivane u nju, i čitane po narednom pokretanju servera.

    compress_stored_rooms
       određuje da li datoteku soba treba čitati i pisati u kompresovanom obliku.
       Podrazumevano yes.

    connections_allowed
       broj dozvoljenih veza sa iste IP adrese, 0 znači bezbroj (podrazumevno: 5)

    disallow_names
       imena/nadimci koje server ne prihvata. Prihvataju se * i ? kao džokeri (pogledajte
       glob(7) za više detalja). Podrazumevane vrednosti, koje se koriste ako se ništa ne
       zada, su: *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       The path to the fifo you can echo server commands into (same as /query ... from
       wesnoth).  If  not  specified defaults to the compile-time path (default:
       /var/run/wesnothd/socket).

    max_messages
       broj dozvoljenih poruka za vreme messages_time_period (podrazumevano: 4)

    messages_time_period
       vremenski period u sekundama koji se razmatra za otkrivanje poplave poruka
       (podrazumevano: 10 sekundi)

    motd  poruka dana

    new_room_policy
       određuje ko može da stvara nove sobe na serveru. Moguće vrednosti su everyone,
       registered, admin i nobody, dajući  dozvolu,  redom,  svima,  registrovanim
       korisnicima, administratorima i nikome. Podrazumevana vrednost je everyone.

    passwd lozinka za sticanje administratorskih ovlašćenja (putem /query admin lozinka).

    replay_save_path
       Direktorijum  gde server smešta snimke partija (ne zaboravite prateće /!).
       Podrazumevano je ” (prazno), što znači direktorijum u kojem je wesnothd pokrenut.

    restart_command
       Naredba kojom server pokreće novi serverski proces pri naredbi restart. (Može se
       izdati samo preko fifoa. Vidi postavku allow_remote_shutdown.)

    room_save_file
       putanja do datoteke gde se skladište podaci sobe. Ovu datoteku čita server pri
       pokretanju, i kasnije upisuje. Ako je prazno ili nije zadato, sobe se ne učitavaju
       niti upisuju.

    save_replays
       Određuje da li server automatski upisuje snimke partija (podrazumevno: false).

    versions_accepted
       Zapetama razdvojen spisak niski verzija koje server prihvata. Prihvataju se * i ?
       kao džokeri (podrazumevana je verzija klijenta koja odgovara verziji servera)
       Primer: versions_accepted="*" prihvata bilo koju nisku verzije.

    user_handler
       Ime rukovaoca korisnicima. Trenutno dostupni su forum (server se povezuje sa phpBB
       bazom podataka foruma) i sample (primerna izvedba sučelja rukovaoca korisnicima,
       ludi ste ako ovo upotrebite negde zaozbiljno). Podrazumevana vrednost je forum.
       Takođe morate dodati odeljak [user_handler], v. ispod.

  Globalne oznake:
    [redirect] oznaka za navođenje servera na koji se preusmeravaju neke verzije klijenta

       host  adresa servera na koji se preusmerava

       port  port na koji se povezuje

       version
           zapetama razdvojen spisak verzija koje se preusmeravaju. Ponaša se isto kao
           i versions_accepted u pogledu džokera

    [ban_time] oznaka za određivanje zgodnih ključnih reči za privremene zabrane.

       name  Ime koje upućuje na trajanje zabrane.

       time  Trajanje. Format je %d[%s[%d%s[...]]] gde s iz %s označava sekunde, m
           minute, h sate, D dane, M mesece, Y godine, a d je broj. Ako nije dat
           modifikator, pretpostavljaju se minuti (m). Primer: time="1D12h30m" znači
           zabranu u trajanju od jednog dana, 12 sati i 30 minuta.

    [proxy] oznaka koja govori serveru da se ponaša kao posrednik i prosleđuje zahteve
    povezanih klijenata na određeni server. Prihvata iste ključeve kao i [redirect]

    [user_handler] podešava rukovalac korisnicima. Dostupnost ključeva zavisi od toga koji je
    rukovalac postavljen ključem user_handler. Ako u postavi nema odeljka [user_handler],
    server neće pružati uslugu registrovanja nadimaka.

       db_host
           (za user_handler=forum) ime domaćina servera baze podataka

       db_name
           (za user_handler=forum) ime baze podataka

       db_user
           (za user_handler=forum) ime korisnika pod kojim se prijavljuje u bazu
           podataka

       db_password
           (za user_handler=forum) lozinka zadatog korisnika

       db_users_table
           (za user_handler=forum) ime tabele u kojoj phpBB forumi upisuju podatke o
           korisnicima. Najverovatnije će to  biti  <prefiks-tabele>_users  (npr.
           phpbb3_users).

       db_extra_table
           (za user_handler=forum) ime tabele u koju wesnothd upisuje svoje podatke o
           korisnicima. Ovu tabelu moraćete ručno da napravite, npr.: CREATE TABLE
           <ime-tabele>(username VARCHAR(255) PRIMARY KEY, user_lastvisit INT UNSIGNED
           NOT NULL DEFAULT 0, user_is_moderator TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 0);

       user_expiration
           (za user_handler=sample) vreme po kojem registrovani nadimak ističe (u
           danima).

    [mail] podešava SMTP server kroz koji rukovalac korisnicima šalje poštu. Trenutno samo za
    primerni rukovalac.

       server Ime domaćina udaljenog servera

       username
           Korisničko ime za prijavljivanje na poštanski server.

       password
           Korisnikova lozinka.

       from_address
           Adresa za odgovore na vašu poštu.

       mail_port
           Port na kojem sluša poštanski server. Podrazumevano 25.

IZLAZNO STANJE

    Redovno izlazno stanje je 0, kada je server pravilno ugašen. Stanje 2 ukazuje na grešku u
    opcijama komandne linije.

AUTOR

    Napisao Dejvid Vajt (David White) <davidnwhite@verizon.net>. Uredili Nils Knojper (Nils
    Kneuper) <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>, Soliton <soliton.de@gmail.com> i
    Tomas Baumhauer (Thomas Baumhauer) <thomas.baumhauer@gmail.com>. Ovu uputnu stranicu
    prvobitno je napisao Siril Butor (Cyril Bouthors) <cyril@bouthors.org>.
    Visit the official homepage: https://www.wesnoth.org/

AUTORSKA PRAVA

    Copyright © 2003-2018 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Ovo je slobodan softver; licenciran je pod uslovima OJL verzije 2  (GPLv2), koju izdaje
    Zadužbina za slobodni softver. Nema BILO KAKVE GARANCIJE; čak ni za KOMERCIJALNU VREDNOST
    ili ISPUNJAVANJE ODREĐENE POTREBE.

POGLEDATI JOŠ

    wesnoth(6)