Provided by: dos2unix_7.4.0-2_amd64 bug

NAMN

    dos2unix - konverterare för textfilsformat från DOS/Mac till Unix och vice versa

SYNOPSIS

      dos2unix [flaggor] [FIL …] [-n INFIL UTFIL …]
      unix2dos [flaggor] [FIL …] [-n INFIL UTFIL …]

BESKRIVNING

    Paketet Dos2unix inkluderar verktygen "dos2unix" och "unix2dos" som konverterar
    oformaterade textfiler i DOS- eller Mac-format till Unix-format och vice versa.

    Textfiler i DOS/Windows har en radbrytning, också känd som nyrad, som är en kombination av
    två tecken: vagnretur (Carriage Return, CR) åtföljt av radmatning (Line Feed, LF).
    Textfiler i Unix har en radbrytning som är ett enda tecken: radmatning (Line Feed, LF).
    Textfiler för Mac, innan Mac OS X, hade en radbrytning som var en enda vagnretur (Carriage
    Return, CR). Numera använder Mac OS radbrytning i Unix-stil (LF).

    Förutom radbrytningar så kan Dos2unix också konvertera filers kodning. Några DOS-
    teckentabeller kan konverteras till Unix Latin-1. Och filer som använder Windows Unicode
    (UTF-16) kan konverteras till Unix Unicode (UTF-8).

    Binära filer hoppas över automatiskt, om inte konvertering tvingas.

    Kataloger och FIFOs och andra filer som inte är vanliga filer hoppas över automatiskt.

    Symboliska länkar och deras mål förblir oförändrade som standard. Symboliska länkar kan
    valfritt bli ersatta eller så kan utmatningen skrivas till målet för den symboliska
    länken. På Windows saknas stöd för att skriva till målet för en symbolisk länk.

    Dos2unix modellerades efter dos2unix från SunOS/Solaris. Det finns en viktig skillnad
    gentemot originalversionen för SunOS/Solaris. Denna versionen gör som standard
    konverteringen på plats (gammalfilsläge), medan originalversionen från SunOS/Solaris bara
    hade stöd för parad konvertering (nyfilsläge). Se vidare flaggorna "-o" och "-n". En annan
    skillnad är att SunOS/Solaris-versionen som standard använder iso-lägeskonvertering medan
    denna version som standard använder ascii-lägeskonvertering.

FLAGGOR

    -- Behandla alla efterföljande flaggor som filnamn. Använd denna flagga om du vill
      konvertera filer vars namn börjar med bindestreck. För att till exempel konvertera en
      fil med namnet “-foo“ kan du använda detta kommando:

        dos2unix -- -foo

      Eller i nyfilsläge:

        dos2unix -n -- -foo out.txt

    --allow-chown
      Tillåt ändring av ägarskap för fil i gammalt filläge.

      När denna flagga används, kommer konverteringen inte att avbrytas när användar-
      och/eller gruppägarskap för originalfilen inte kan bevaras i gammalt filläget.
      Konverteringen kommer att fortsätta och den konverterade filen kommer att få samma nya
      ägarskap som om den konverterades i nyfilsläge. Se också flaggorna "-o" och "-n".
      Denna flagga är endast tillgänglig om dos2unix har stöd för att bevara användar- och
      gruppägarskap för filer.

    -ascii
      Konvertera enbart radbrytningar. Detta är standardkonverteringsläget.

    -iso
      Konvertering mellan DOS- och ISO-8859-1-teckentabeller. Se vidare stycket
      KONVERTERINGSLÄGEN.

    -1252
      Använd Windows-teckentabell 1252 (Västeuropeisk).

    -437
      Använd DOS-teckentabell 437 (USA). Detta är standardteckentabellen som används för
      ISO-konvertering.

    -850
      Använd DOS-teckentabell 850 (Västeuropeisk).

    -860
      Använd DOS-teckentabell 860 (Portugisisk).

    -863
      Använd DOS-teckentabell 863 (Fransk-kanadensisk).

    -865
      Använd DOS-teckentabell 865 (Nordisk).

    -7 Konvertera 8-bitars tecken till 7-bitars blanksteg.

    -b, --keep-bom
      Behåll byteordningsmarkering (Byte Order Mark, BOM). Om infilen har en BOM, skriv en
      BOM i utfilen. Detta är standardbeteendet vid konvertering av DOS-radbrytningar. Se
      vidare flaggan "-r".

    -c, --convmode KONVERTERINGSLÄGE
      Ställer in konverteringsläge. Där KONVERTERINGSLÄGE är en av: ascii, 7bit, iso, mac
      där ascii är standard.

    -D, --display-enc KODNING
      Ställ in kodning för visad text. Där KODNING är en av: ansi, unicode, unicodebom,
      utf8, utf8bom där ansi är standardvalet.

      Denna flagga finns bara tillgänglig i dos2unix för Windows med stöd för Unicode-
      filnamn. Denna flagga har ingen effekt på själva filnamnen som läses och skrivs, bara
      på hur de visas.

      Det finns flera metoder för att visa text i en Windows-konsol baserad på vilken
      kodning texten har. De har alla för- och nackdelar.

      ansi
        Dos2unix standardmetod är att använda ANSI-kodad text. Fördelen är att den är
        bakåtkompatibel. Det fungerar med raster- och TrueType-teckensnitt. I vissa
        regioner kan du behöva ändra den aktiva DOS OEM-teckentabellen till Windows-
        systemets ANSI-teckentabell genom att använda kommandot "chcp", eftersom dos2unix
        använder Windows-systemets teckentabell.

        Nackdelen med ansi är att internationella filnamn med tecken som inte finns i
        systemets standardteckentabell inte visas korrekt. Du kommer att se frågetecken,
        eller en felaktig symbol istället. När du inte arbetar med utländska filnamn är
        denna metoden OK.

      unicode, unicodebom
        Fördelen med unicode-kodning (Windows-namnet för UTF-16) är att text vanligtvis
        visas korrekt. Det finns inget behov av att ändra den aktiva teckentabellen. Du
        kan behöva ställa in konsolens teckensnitt till ett TrueType-teckensnitt för att
        få internationella tecken att visas korrekt. När ett tecken inte finns inkluderat
        i TrueType-teckensnittet kommer du vanligtvis att se en liten ruta, ibland med ett
        frågetecken inuti.

        När du använder ConEmu-konsolen kommer all text att visas korrekt eftersom ConEmu
        automatiskt väljer ett bra teckensnitt.

        Nackdelen med unicode är att den inte är kompatibel med ASCII. Utmatningen är inte
        lätt att hantera när du omdirigerar den till ett annat program eller en fil.

        När metod "unicodebom" används kommer Unicode-texten att föregås av en BOM
        (byteordningsmarkering, Byte Order Mark). En BOM krävs för korrekt omdirigering
        eller rörledning i PowerShell.

      utf8, utf8bom
        Fördelen med utf8 är att den är kompatibel med ASCII. Du måste ställa in konsolens
        teckensnitt till ett TrueType-teckensnitt. Med ett TrueType-teckensnitt kommer
        text att visas på liknande sätt som med "unicode"-kodningen.

        Nackdelen är att när du använder standardrasterteckensnittet kommer alla icke-
        ASCII tecken att visas fel. Inte enbart unicode-filnamn, utan också översatta
        meddelanden kommer att bli oläsbara. Under Windows som konfigurerats för Östasien
        kan man komma att se många blinkningar i konsolen när meddelanden visas.

        I ConEmu-konsolen fungerar utf8-kodningsmetoden väl.

        När metod "utf8bom" används kommer UTF-8-texten att föregås av en BOM
        (byteordningsmarkering, Byte Order Mark). En BOM krävs för korrekt omdirigering
        eller rörledning i PowerShell.

      Standardkodningen kan ändras via miljövariabeln DOS2UNIX_DISPLAY_ENC genom att sätta
      den till "unicode", "unicodebom", "utf8" or "utf8bom".

    -f, --force
      Tvinga konvertering av binära filer.

    -gb, --gb18030
      Under Windows konverteras UTF-16-filer som standard till UTF-8, oavsett vilken
      lokalinställning som är gjord. Använd denna flagga för att konvertera UTF-16-filer
      till GB18030. Denna flagga finns bara tillgänglig i Windows. Se vidare i avsnittet
      GB18030.

    -h, --help
      Visa hjälptext och avsluta.

    -i[FLAGGOR], --info[=FLAGGOR] FIL ...
      Visa filinformation. Ingen konvertering görs.

      Följande information skrivs ut, i denna ordningen: antal DOS-radbrytningar, antal
      Unix-radbrytningar, antal Mac-radbrytningar, byteordningsmarkeringen, text eller
      binär, filnamn.

      Exempelutmatning:

        6    0    0 no_bom  text  dos.txt
        0    6    0 no_bom  text  unix.txt
        0    0    6 no_bom  text  mac.txt
        6    6    6 no_bom  text  mixed.txt
        50    0    0 UTF-16LE text  utf16le.txt
        0   50    0 no_bom  text  utf8unix.txt
        50    0    0 UTF-8   text  utf8dos.txt
        2   418   219 no_bom  binär  dos2unix.exe

      Notera att en binärfil ibland kan misstas för en textfil. Se vidare flaggan "-s".

      Extra flaggor kan användas valfritt för att ändra utmatningen. En eller fler flaggor
      kan läggas till.

      0  Skriv ut filinformationsraderna följt av ett null-tecken istället för ett
        nyradstecken. Detta möjliggör korrekt tolkning av filnamn med blanksteg eller
        citationstecken när c-flaggan används. Använd denna flagga i kombination med
        xargs(1):s flagga "-0" eller "--null".

      d  Skriv ut antal DOS-radbrytningar.

      u  Skriv ut antal Unix-radbrytningar.

      m  Skriv ut antal Mac-radbrytningar.

      b  Skriv ut byteordningsmarkeringen.

      t  Skriv ut om filen är text eller binär.

      c  Skriv bara ut filerna som skulle ha konverterats.

        Med "c"-flaggan kommer dos2unix att skriva ut filerna som innehåller DOS-
        radbrytningar, unix2dos kommer bara att skriva ut filnamn som har Unix-
        radbrytningar.

      h  Skriv ut rubrik.

      p  Visa filnamn utan sökväg.

      Exempel:

      Visa information för alla *.txt-filer:

        dos2unix -i *.txt

      Visa bara antalet DOS-radbrytningar och Unix-radbrytningar:

        dos2unix -idu *.txt

      Visa bara byteordningsmarkeringen:

        dos2unix --info=b *.txt

      Lista filerna som har DOS-radbrytningar:

        dos2unix -ic *.txt

      Lista filerna som har Unix-radbrytningar:

        unix2dos -ic *.txt

      Konvertera endast filer som har DOS-radbrytningar och lämna övriga filer orörda:

        dos2unix -ic0 *.txt | xargs -0 dos2unix

      Hitta textfiler som har DOS-radbrytningar:

        find -name '*.txt' -print0 | xargs -0 dos2unix -ic

    -k, --keepdate
      Behåll infilens datumstämpel för utfilen.

    -L, --license
      Visa programmets licens.

    -l, --newline
      Lägg till ytterligare nyrad.

      dos2unix: Endast DOS-radbrytningar ändras till två Unix-radbrytningar. I Mac-läge
      ändras endast Mac-radbrytningar till två Unix-radbrytningar.

      unix2dos: Endast Unix-radbrytningar ändras till två DOS-radbrytningar. I Mac-läge
      ändras Unix-radbrytningar till två Mac-radbrytningar.

    -m, --add-bom
      Skriv en byteordningsmarkering (Byte Order Mark, BOM) i utfilen. Som standard skrivs
      en UTF-8 BOM.

      När infilen är UTF-16, och flaggan "-u" används, kommer en UTF-16 BOM att skrivas.

      Använd aldrig denna flagga när kodningen för utmatning är något annat än UTF-8, UTF-16
      eller GB18030. Se vidare i avsnittet UNICODE.

    -n, --newfile INFIL UTFIL 
      Nyfilsläge. Konvertera filen INFIL och skriv utfilen UTFIL. Filnamnen måste ange i par
      och jokertecken i namnen ska inte användas annars kommer du att förlora filer.

      Användaren som påbörjar konverteringen i nyfilsläge (parat läge) kommer att bli ägaren
      till den konverterade filen. Läs-/skrivbehörigheter för den nya filen kommer att vara
      samma behörigheter som för originalfilen minus umask(1) för användaren som kör
      konverteringen.

    --no-allow-chown
      Tillåt inte ändring av ägarskap i gammalt filläge (standard)

      Avbryt konvertering när användar- och/eller gruppägarskap för originalfilen inte kan
      bevaras i gammalt filläge. Se också flaggorna "-o" och "-n". Denna flagga är endast
      tillgänglig om dos2unix har stöd för att bevara användar- och gruppägarskap för filer.

    -o, --oldfile FIL 
      Gammalfilsläge. Konvertera filen FIL och skriv över den med utmatningen. Programmet
      kör i detta läge som standard. Jokertecken i filnamn får användas.

      I gammalfilsläge (på-plats läge) kommer den konverterade filen att få samma ägare,
      grupp samt läs-/skrivbehörigheter som originalfilen. Även då filen konverteras av en
      annan användare som har skrivbehörighet för filen (t.ex. användaren root).
      Konverteringen kommer att avbrytas när det inte är möjligt att bevara originalvärdena.
      Byte av ägare skulle kunna innebära att originalägaren inte längre kan läsa filen.
      Byte av grupp skulle kunna vara en säkerhetsrisk, filen skulle kunna bli läsbar för
      användare som den inte är avsedd för. Stöd för bevarande av ägare, grupp och
      läs-/skrivbehörigheter finns bara i Unix.

      För att kontrollera om dos2unix har stöd för att bevara användar- och gruppägarskap
      för filer skriv "dosunix -V".

      Konvertering görs alltid via en temporärfil. När ett fel inträffar halvvägs i
      konverteringen tas den temporära filen bort och originalfilen finns kvar intakt. Om
      konverteringen är framgångsrik kommer originalfilen att ersättas med temporärfilen. Du
      kanske har skrivrättigheter till originalfilen men inte rättigheter att ställa in
      samma användar- och/eller grupprättighetsegenskaper på temporärfilen som originalfilen
      har. Detta innebär att du inte kan bevara användar- och/eller gruppägarskapet för
      originalfilen. I detta fall kan du använda flaggan "--allow-chown" för att fortsätta
      konverteringen:

        dos2unix --allow-chown foo.txt

      Ett annat alternativ är att använda nyfilsläge:

        dos2unix -n foo.txt foo.txt

      Fördelen med flaggan "--allow-chown" är att du kan använda jokertecken och att
      ägarskapsegenskaper om möjligt kommer att bevaras.

    -q, --quiet
      Tyst drift. Undertryck alla varningar och meddelanden. Returvärdet är noll. Utom när
      felaktiga kommandoradsflaggor används.

    -r, --remove-bom
      Ta bort byteordningsmarkering (Byte Order Mark, BOM). Skriv inte en BOM i utfilen.
      Detta är standardbeteende vid konvertering av Unix-radbrytningar. Se vidare flaggan
      "-b".

    -s, --safe
      Hoppa över binära filer (standard).

      Binärfiler hoppas över för att undvika oavsiktliga misstag. Var medveten om att
      detektering av binärfiler inte är 100% säker. Infiler genomsöks efter binära symboler
      som typiskt inte återfinns i textfiler. Det är möjligt att en binärfil enbart
      innehåller texttecken. En sådan binärfil kommer oavsiktligt att ses som en textfil.

    -u, --keep-utf16
      Behåll infilens original UTF-16-kodning. Utfilen kommer att skrivas med samma
      UTF-16-kodning som infilen, omvänd eller rak byteordning (little eller big endian).
      Detta förhindrar transformation till UTF-8. En UTF-16 BOM kommer att skrivas i
      enlighet med detta. Denna flagga kan inaktiveras med "-ascii"-flaggan.

    -ul, --assume-utf16le
      Antag att infilsformatet är UTF-16LE.

      När det finns en byteordningsmarkering (Byte Order Mark) i infilen så har BOM:en högre
      prioritet än denna flagga.

      När du har gjort fel antagande (infilen var inte i UTF-16LE-format) och
      konverteringens lyckas, kommer du att få en UTF-8 utfil med felaktig text. Du kan göra
      denna konvertering ogjord med iconv(1) genom att konvertera UTF-8 utfilen tillbaka
      till UTF-16LE. Detta kommer att återskapa originalfilen.

      Antagandet om UTF-16LE fungerar som ett konverteringsläge. Genom att växla till
      standard ascii-läget kommer UTF-16LE antagandet att stängas av.

    -ub, --assume-utf16be
      Antag att infilsformatet är UTF-16BE.

      Denna flagga fungerar på samma sätt som flaggan "-ul".

    -v, --verbose
      Visa utförliga meddelanden. Extra information visas om byteordningsmarkeringar och
      antalet konverterade radbrytningar.

    -F, --follow-symlink
      Följ symboliska länkar och konvertera målen.

    -R, --replace-symlink
      Ersätt symboliska länkar med konverterade filer (originalmålfilerna förblir
      oförändrade).

    -S, --skip-symlink
      Behåll symboliska länkar och mål oförändrade (standard).

    -V, --version
      Visa versionsinformation och avsluta.

MAC-LÄGE

    I normalläge konverteras radbrytningar från DOS till Unix och vice versa. Mac-
    radbrytningar konverteras inte.

    I Mac-läge konverteras radbrytningar från Mac till Unix och vice versa. DOS-radbrytningar
    ändras ej.

    För att köra i Mac-läge använd kommandoradsflaggan "-c mac" eller använd kommandona
    "mac2unix" eller "unix2mac".

KONVERTERINGSLÄGEN

    ascii
      I läget "ascii" konverteras enbart radbrytningar. Detta är standardkonverteringsläget.

      Även om namnet på detta läge är ASCII, vilket är en 7-bitarsstandard, så är det läget
      egentligen ett 8-bitarsläge. Använd alltid detta läge vid konvertering av Unicode
      UTF-8-filer.

    7bit
      I detta läge konverteras alla 8-bitars icke-ASCII tecken (med värden från 128 till
      255) till ett 7-bitars blanksteg.

    iso Tecken konverteras mellan DOS teckenuppsättning (teckentabell) och ISO
      teckenuppsättning ISO-8859-1 (Latin-1) på Unix. DOS tecken utan motsvarande ISO-8859-1
      tecken, för vilka konvertering är omöjligt, kommer att ersättas med en punkt. Detsamma
      gäller för ISO-8859-1 tecken utan motsvarighet i DOS.

      När enbart flaggan "-iso" används kommer dos2unix att försöka avgöra den aktiva
      teckentabellen. När detta inte är möjligt kommer dos2unix att använda
      standardteckentabellen CP437, vilken huvudsakligen används i USA. För att tvinga en
      specifik teckentabell använd flaggorna "-437" (USA), "-850" (Västeuropeisk), "-860"
      (Portugisisk), "-863" (Fransk-kanadensisk) eller "-865" (Nordisk). Det finns också
      stöd för Windows-teckentabell CP-1252 (Västeuropeisk) via flaggan "-1252". För andra
      teckentabeller använd dos2unix i kombination med iconv(1). iconv kan konvertera mellan
      en lång lista av teckenkodningar.

      Använd aldrig ISO-konvertering på Unicode-textfiler. Det kommer att korrumpera
      UTF-8-kodade filer.

      Några exempel:

      Konvertera från DOS standardteckentabell till Unix Latin-1:

        dos2unix -iso -n in.txt ut.txt

      Konvertera från DOS CP850 till Unix Latin-1:

        dos2unix -850 -n in.txt ut.txt

      Konvertera från Windows CP1252 till Unix Latin-1:

        dos2unix -1252 -n in.txt ut.txt

      Konvertera från Windows CP1252 till Unix UTF-8 (Unicode):

        iconv -f CP1252 -t UTF-8 in.txt | dos2unix > ut.txt

      Konvertera från Unix Latin-1 till DOS-standardteckentabell:

        unix2dos -iso -n in.txt ut.txt

      Konvertera från Unix Latin-1 till DOS CP850:

        unix2dos -850 -n in.txt ut.txt

      Konvertera från Unix Latin-1 till Windows CP1252:

        unix2dos -1252 -n in.txt ut.txt

      Konvertera från Unix UTF-8 (Unicode) till Windows CP1252:

        unix2dos < in.txt | iconv -f UTF-8 -t CP1252 > ut.txt

      Se även <http://czyborra.com/charsets/codepages.html> och
      <http://czyborra.com/charsets/iso8859.html>.

UNICODE

  Kodningar
    Det finns flera olika Unicode kodningar. I Unix och Linux kodas filer vanligtvis med
    UTF-8-kodning. I Windows kan Unicode-textfiler kodas i UTF-8, UTF-16 eller UTF-16 rak
    byteordning (big endian), men kodas mestadels i UTF-16-format.

  Konvertering
    Unicode-textfiler kan ha DOS, Unix eller Mac-radbrytningar precis som vanliga textfiler.

    Alla versioner av dos2unix och unix2dos kan konvertera UTF-8-kodade filer, eftersom UTF-8
    designades för bakåtkompatibilitet med ASCII.

    Dos2unix och unix2dos med Unicode-UTF-16-stöd, kan läsa UTF-16-kodade textfiler i omvänd
    och rak byteordning (little och big endian). För att se om dos2unix byggts med UTF-16-stöd
    skriv "dos2unix -V".

    Under Unix/Linux kommer UTF-16-kodade filer att konverteras till lokalens teckenkodning.
    Använd kommandot locale(1) för att ta reda på vilken lokalens teckenkodning är. När
    konvertering inte är möjlig kommer ett konverteringsfel att inträffa och filen kommer att
    hoppas över.

    Under Windows konverteras UTF-16-filer som standard till UTF-8. UTF-8-formaterade
    textfiler har bra stöd både under Windows och Unix/Linux.

    UTF-16- och UTF-8-kodning är fullt kompatibla, ingen text kommer att gå förlorad i
    konverteringen. När ett UTF-16 till UTF-8-konverteringsfel uppstår, till exempel när
    infilen i UTF-16-format innehåller ett fel, kommer att filen att hoppas över.

    När flaggan "-u" används kommer utfilen att skrivas med samma UTF-16-kodning som infilen.
    Flaggan "-u" förhindrar konvertering till UTF-8.

    Dos2unix och unix2dos har ingen flagga för att konvertera UTF-8-filer till UTF-16.

    ISO- och 7-bitarslägeskonvertering fungerar inte på UTF-16-filer.

  Byteordningsmarkering (Byte Order Mark)
    I Windows har Unicode-textfiler typiskt en byteordningsmarkering (Byte Order Mark, BOM)
    eftersom många Windows-program (inklusive Notepad) lägger till BOM:ar som standard. Se
    även <http://en.wikipedia.org/wiki/Byte_order_mark>.

    I Unix har Unicode-textfiler typiskt ingen BOM. Filer antas vara kodade i den lokala
    teckenuppsättningen.

    Dos2Unix kan bara detektera om en fil är i UTF-16-format om filen har en BOM. När en
    UTF-16-fil inte har en BOM så kommer dos2unix att de filen som en binärfil.

    Använd flaggan "-ul" eller "-ub" för att konvertera en UTF-16-fil utan BOM.

    Dos2unix skriver som standard ingen BOM i utfilen. Med flaggan "-b" kommer Dos2unix att
    skriva en BOM när infilen har en BOM.

    Unix2dos skriver som standard en BOM i utfilen när infilen har en BOM. Använd flaggan "-r"
    för att ta bort BOM:en.

    Dos2unix och unix2dos skriver alltid en BOM när flaggan "-m" används.

  Unicode-filnamn under Windows
    Dos2unix har valfritt stöd för läsning och skrivning av Unicode-filnamn i Windows
    kommandoprompt. Detta innebär att dos2unix kan öppna filer som har tecken i sina namn som
    inte är en del av systemets atandard ANSI-teckentabell. För att se om dos2unix för Windows
    byggdes med stöd för Unicode-filnamn skriv "dos2unix -V".

    Det finns en del problem med att visa Unicode-filnamn i en Windows-konsol. Se vidare
    flaggan "-D", "--display-enc". Filnamnen kan visas felaktigt i konsolen, men filerna som
    skrivs kommer att ha de korrekta namnen.

  Unicode-exempel
    Konvertera från Windows UTF-16 (med BOM) till Unix UTF-8:

      dos2unix -n in.txt ut.txt

    Konvertera från Windows UTF-16LE (utan BOM) till Unix UTF-8:

      dos2unix -ul -n in.txt ut.txt

    Konvertera från Unix UTF-8 till Windows UTF-8 med BOM:

      unix2dos -m -n in.txt ut.txt

    Konvertera från Unix UTF-8 till Windows UTF-16:

      unix2dos < in.txt | iconv -f UTF-8 -t UTF-16 > ut.txt

GB18030

    GB18030 är en standard från Kinesiska regeringen. En obligatorisk delmängd av standarden
    GB18030 krävs officiellt för alla programvaruprodukter som säljs i Kina. Se vidare
    <http://en.wikipedia.org/wiki/GB_18030>.

    GB18030 är fullständigt kompatibel med Unicode och kan anses vara ett överföringsformat
    för unicode. Precis som UTF-8 är GB18030 kompatibel med ASCII. GB18030 är också kompatibel
    med Windows-teckentabell 936, också känd som GBK.

    Under Unix/Linux kommer UTF-16-filer att konverteras till GB18030 när lokalens
    teckenkodning är inställd på GB18030. Notera att detta endast kommer att fungera om
    lokalen har stöd i systemet. Använd kommandot "locale -a" för att få en lista över de
    lokaler som stöds.

    Under Windows måste du använda flaggan "-gb" för att konvertera UTF-16-filer till GB18030.

    GB18030-kodade filer kan ha en byteordningsmarkering, precis som Unicode-filer.

EXEMPEL

    Läsa inmatning från “stdin“ och skriv utmatning till “stdout“:

      dos2unix < a.txt
      cat a.txt | dos2unix

    Konvertera och ersätta a.txt. Konvertera och ersätt b.txt:

      dos2unix a.txt b.txt
      dos2unix -o a.txt b.txt

    Konvertera och ersätt a.txt i ascii-konverteringsläge:

      dos2unix a.txt

    Konvertera och ersätt a.txt i ascii-konverteringsläge, konvertera och ersätt b.txt i
    7bit-konverteringsläge:

      dos2unix a.txt -c 7bit b.txt
      dos2unix -c ascii a.txt -c 7bit b.txt
      dos2unix -ascii a.txt -7 b.txt

    Konvertera a.txt från Mac- till Unix-format:

      dos2unix -c mac a.txt
      mac2unix a.txt

    Konvertera a.txt från Unix- till Mac-format:

      unix2dos -c mac a.txt
      unix2mac a.txt

    Konvertera och ersätt a.txt medan originalet tidsstämpel behålls:

      dos2unix -k a.txt
      dos2unix -k -o a.txt

    Konvertera a.txt och skriv till e.txt:

      dos2unix -n a.txt e.txt

    Konvertera a.txt och skriv till e.txt, låt e.txt behålla tidsstämpeln från a.txt:

      dos2unix -k -n a.txt e.txt

    Konvertera och ersätt a.txt, konvertera b.txt och skriv till e.txt:

      dos2unix a.txt -n b.txt e.txt
      dos2unix -o a.txt -n b.txt e.txt

    Konvertera c.txt och skriv till e.txt, konvertera och ersätt a.txt, konvertera och ersätt
    b.txt, konvertera d.txt och skriv till f.txt:

      dos2unix -n c.txt e.txt -o a.txt b.txt -n d.txt f.txt

REKURSIV KONVERTERING

    I ett Unix-skal kan kommandona find(1) och xargs(1) användas för att köra dos2unix
    rekursivt över alla textfiler i ett katalogträd. För att till exempel konvertera alla
    .txt-filer i katalogträdet under den aktuella katalogen skriv:

      find . -name '*.txt' -print0 |xargs -0 dos2unix

    Flaggan "-print0" till find(1) och motsvarande flagga "-0" till xargs(1) behövs när det
    finns filer med mellanslag eller citationstecken i namnet. Annars kan dessa flaggor
    utelämnas. Ett annat alternativ är att användas find(1) med flaggan "-exec":

      find . -name '*.txt' -exec dos2unix {} \;

    I en Windows-kommandoprompt kan följande kommando användas:

      for /R %G in (*.txt) do dos2unix "%G"

    PowerShell-användare kan använda följande kommando i Windows PowerShell:

      get-childitem -path . -filter '*.txt' -recurse | foreach-object {dos2unix $_.Fullname}

LOKALISERING

    LANG
      Det primära språket väljs med miljövariabeln LANG. LANG-variabeln består av flera
      delas. Den första delen är språkkoden i gemener. Den andra delen är valfri och utgör
      landskoden i versaler, föregången av ett understreck. Det finns också en valfri tredje
      del: teckenkodning, föregången av en punkt. Ett par exempel för skal av POSIX-
      standard-typ:

        export LANG=nl        Nederländska
        export LANG=nl_NL      Nederländska, Nederländerna
        export LANG=nl_BE      Nederländska, Belgien
        export LANG=es_ES      Spanska, Spanien
        export LANG=es_MX      Spanska, Mexiko
        export LANG=en_US.iso88591  Engelska, USA, Latin-1-kodning
        export LANG=en_GB.UTF-8   Engelska, UK, UTF-8-kodning

      För en fullständig lista över språk och landskoder se vidare i gettext-manualen:
      <http://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_node/Usual-Language-Codes.html>

      På Unix-system kan du använda kommando locale(1) för att få lokal-specifik
      information.

    LANGUAGE
      Med miljövariabeln LANGUAGE kan du ange en prioritetslista över språk, separerade med
      kolon. Dos2unix kommer att ge företräde till LANGAUGE över LANG. Exempelvis först
      nederländska och sedan tyska: "LANGUAGE=nl:de". Du måste först ha aktiverat
      lokalisering, genom att sätta LANG (eller LC_ALL) till ett värde annat än “C“, innan
      du kan använda en prioritetslista för språk via LANGUAGE-variabeln. Se vidare i
      gettext-manualen:
      <http://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_node/The-LANGUAGE-variable.html>

      Om du väljer ett språk som inte är tillgänglig kommer du att få engelska meddelanden
      som standard.

    DOS2UNIX_LOCALEDIR
      Med miljövariabeln DOS2UNIX_LOCALEDIR kan LOCALEDIR som ställts in vid kompilering
      åsidosättas. LOCALEDIR används för att hitta språkfiler. Standardvärdet för GNU-
      program är "/usr/local/share/locale". Flaggan --version kommer att visa vilken
      LOCALEDIR som används.

      Exempel (POSIX-skal):

        export DOS2UNIX_LOCALEDIR=$HOME/share/locale

RETURVÄRDE

    Om allt går bra kommer noll att returneras. När ett systemfel uppstår kommer det senaste
    systemfelet att returneras. För andra fel kommer 1 att returneras.

    Returvärdet är alltid noll i tyst läge, utom när felaktiga kommandoradsflaggor används.

STANDARDER

    <http://en.wikipedia.org/wiki/Text_file>

    <http://en.wikipedia.org/wiki/Carriage_return>

    <http://en.wikipedia.org/wiki/Newline>

    <http://en.wikipedia.org/wiki/Unicode>

FÖRFATTARE

    Benjamin Lin - <blin@socs.uts.edu.au>, Bernd Johannes Wuebben (mac2unix-läge) -
    <wuebben@kde.org>, Christian Wurll (lägg till en extra radbrytning) - <wurll@ira.uka.de>,
    Erwin Waterlander - <waterlan@xs4all.nl> (upphovsman)

    Projektsida: <http://waterlan.home.xs4all.nl/dos2unix.html>

    SourceForge-sida: <http://sourceforge.net/projects/dos2unix/>

SE ÄVEN

    file(1) find(1) iconv(1) locale(1) xargs(1)