Provided by: dpkg_1.19.7ubuntu2_amd64 bug

NAMN

    dpkg-split - Verktyg för att dela/slå ihop Debianpaket

SYNOPS

    dpkg-split [flaggor...] åtgärd

BESKRIVNING

    dpkg-split delar upp binära Debianpaketfiler i mindre delar och slår samman dem igen, för
    att göra det möjligt att lagra stora paketfiler på små media, till exempel disketter.

    Programmet kan köras manuellt med flaggorna --split, --join och --info.

    Det har även ett automatiskt läge, vilket aktiveras med flaggan --auto. I det läget
    hanterar det en kö av delar som setts men ännu inte återställts, och återställer en
    paketfil när den sett alla dess delar. Flaggorna --listq and --discard gör det möjligt att
    hantera kön.

    Alla funktioner för uppdelning, sammanslagning och köande visar informativa meddelanden på
    standard ut; dessa kan ignoreras.

KOMMANDON

    -s, --split helt-arkiv [prefix]
       Delar ett ensamt binärt Debianpaket i flera delar.

       Delarna namnges som prefix.NofM.deb där N är numret på delen, räknat från 1, och M
       är det totala antalet delar (båda angivna decimalt).

       Om inget prefix ges tas filnamnet för helt-arkiv, inklusive katalognamn, med den
       avslutande .deb borttagen.

    -j, --join del...
       Slår samman de olika paketdelarna, och återskapar den ursprungliga filen som den
       såg ut innan den delades.

       Delfilerna som ges som argument måste alla vara delar av exakt samma ursprungliga
       binärfil. Varje måste finnas exakt en gång i argumentlistan, men de behöver inte
       listas i ordning.

       Delarna måste naturligtvis alla ha genererats med samma delstorlek när uppdelningen
       skedde, vilket betyder att de vanligtvis måste ha genererats vid samma körning av
       dpkg-split --split.

       Delarnas filnamn är inte signifikanta för sammanslagningsproceduren.

       Förvalt namn på utdatafilen är paket_version_ark.deb.

    -I, --info del...
       Skriver ut information, i människoläsbar form, om delfilerna som anges. Argument
       som inte är delar av binärpaket resulterar i ett meddelande som talar om detta (men
       fortfarande på standard ut).

    -a, --auto -o fullständig-utdata del
       Köa automatiskt delarna och återskapa paketet om möjligt.

       Den del som anges undersöks och jämförs med andra delar av samma paket (om sådana
       existerar) i kön av delar av paket.

       Om alla delar av ett paket av vilket del är en del av är tillgängliga kommer
       paketet att återskapas och skrivas till fullständig-utdata (vilken vanligtvis inte
       redan bör existera, även om det inte vore ett fel om det gjorde det).

       Om inte kommer del att kopieras till kön och fullständig-utdata skapas inte.

       Om del inte är en del av ett delat binärpaket kommer dpkg-split att avsluta med
       returvärde 1; om något annat fel uppstår avslutar det med returvärde 2.

       Flaggan --output eller -o måste ges då --autoanvänds. (Om detta inte vore ett krav
       skulle det anropande programmet inte veta vilken utdatafil som förväntades.)

    -l, --listq
       Listar innehållet i kön över paket att återställa.

       För varje paketfil för vilken delar finns i kön visas i utdata namnet på paketet,
       antal delar i kön, och det totala antalet byte som är lagrade i kön.

    -d, --discard [paket...]
       Kastar bort delar från kön över de som väntar på återstående delar av paket.

       Om inget paket anges töms kön helt; om paket anges kastas bara delar för de(t)
       paket som anges.

    -?, --help
       Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR

    --depotdir katalog
       Anger en alternativ katalog för kön av delar som  väntar  på  automatisk
       sammanslagning. Förvalet är /var/lib/dpkg.

    -S, --partsize kibibyte
       Anger maximal storlek vid delning, i kibibyte (1024 byte). Förval är 450 KiB.

    -o, --output fullständig-utdata
       Anger filnamnet för utdata vid sammanslagning.

       Används istället för förvalet vid manuell sammanslagning (--join) och krävs för
       automatisk köa-eller-sammanslå (--auto).

    -Q, --npquiet
       Vid automatisk köa-eller-sammanslå skriver dpkg-split normalt ett meddelande om den
       matas med en del som inte är en binär paketdel. Denna flagga undertrycker
       meddelandet, vilket gör det möjligt för program såsom dpkg att hantera både delade
       och odelade paket utan att producera felaktiga meddelanden.

    --msdos
       Tvingar utdatafilnamn skapade av --split att vara msdos-kompatibla.

       Misshandlar prefixet - antingen förvalet taget från indatafilnamnet, eller det som
       angetts som argument: alfanumeriska tecken görs till gemener, plustecken ersätts
       med x och alla andra tecken kastas.

       Resultatet trunkeras så långt som möjligt, och filnamn på formen prefixNofM.deb
       genereras.

RETURVÄRDE

    0   Den efterfrågade delningen, sammanslagningen eller  annan  åtgärd  lyckades.
       --info-kommandon lyckas även om indatafilen inte är en del av ett binärpaket.

    1   Uppkommer endast med --auto och anger att delfilen inte var en del av ett
       binärpaket.

    2   Fatal or unrecoverable error due to invalid command-line usage, a file that looked
       like a package part file but was corrupted, or interactions with the system, such
       as accesses to the database, memory allocations, etc.

MILJÖVARIABLER

    DPKG_COLORS
       Sets the color mode (since dpkg 1.18.5). The currently accepted values are: auto
       (default), always and never.

    SOURCE_DATE_EPOCH
       If set, it will be used as the timestamp (as seconds since the epoch) in the
       deb-split(5)'s ar(5) container.

FILER

    /var/lib/dpkg/parts
       Förvald kö-katalog för delfiler som väntar på automatisk sammanslagning.

       Filnamnen som används i katalogen är i ett internt format för dpkg-split och är
       knappast användbara för andra program, och hur som helst kan inte formatet på
       filnamnen litas på.

PROGRAMFEL

    Kompletta detaljer för paket i kön kan inte fås utan att själv gräva i kö-katalogen.

    Det finns inget lätt sätta att testa om en fil som kan vara en del av ett binärpaket
    faktiskt är det.

SE ÄVEN

    deb(5), deb-control(5), dpkg-deb(1), dpkg(1).

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.