Provided by: fakeroot_1.24-1_amd64 bug

NAMN

    fakeroot - utför ett kommando i en miljö som fejkar root-privilegier för filmanipulation

SYNOPSIS

    fakeroot  [-l|--lib  bibliotek]  [--faked  fejkad-binär]  [-i läsfil] [-s sparfil]
    [-u|--unknown-is-real ] [-b|--fd-base ] [-h|--help ] [-v|--version ] [--] [kommando]

BESKRIVNING

    fakeroot utför ett kommando i en miljö där kommandot tror sig ha root-privilegier för
    filmanipulering. Detta är användbart för att ge användare möjlighet att skapa arkiv (tar,
    ar, .deb osv) som innehåller filer med root-rättigheter/ägarskap. Utan fakeroot tvingas
    man att ha root-privilegier för att skapa de filer arkivet består av med korrekt
    ägarskaps- och rättighetsinformation, alternativt konstruera arkiven manuellt utan att
    använda arkiveringsprogrammet.

    fakeroot works by replacing the file manipulation library functions (chmod(2), stat(2)
    etc.) by ones that simulate the effect the real library functions would have had, had the
    user  really  been  root.  These  wrapper  functions  are  in  a shared library
    /usr/lib/*/libfakeroot-*.so or similar location on your platform. The shared object is
    loaded through the LD_PRELOAD mechanism of the dynamic loader. (See ld.so(8))

    Om  du planerar att bygga paket med hjälp av fakeroot, försök först att bygga
    fakeroot-paketet: ”debian/rules build”-stadiet har ett par tester (som mestadels testar
    efter buggar i gamla versioner av fakeroot). Om dessa tester misslyckas (till exempel på
    grund av att du har vissa libc5-program på ditt system) så är det troligt att du också
    kommer att misslyckas bygga andra paket, och det är möjligt att dessa fel blir betydligt
    svårare att hitta.

    Märk väl att det är bäst att inte bygga binärerna själva med hjälp av fakeroot. Särskilt
    configure och liknande program ogillar att systemet plötsligt beter sig annorlunda än vad
    de förväntar sig. Det är också möjligt att dessa program rensar bort vissa miljövariabler
    som fakeroot behöver.

FLAGGOR

    -l bibliotek, --lib bibliotek
       Ange ett alternativt bibliotek med ersättningsfunktioner.

    --faked binär
       Ange en alternativ binär att använda istället för faked(1).

    [--] kommando
       Det kommando som du vill att fakeroot skall utföra. Använd ‘--’ om kommandot har
       andra flaggor som kan tänkas förvirra fakeroots tolkning av kommandoradsflaggor.

    -s sparfil
       Spara fakeroot-miljön till sparfil vid avslut. Denna fil kan användas för att
       senare återställa miljön med -i. Men om denna filen skulle läcka kommer fakeroot
       börja bete sig på konstiga sätt om du inte låter bli filerna som använts inuti
       fakeroot när du är utanför miljön. Detta kan dock fortfarande vara användbart. Det
       kan till exempel användas med rsync(1) för att säkerhetskopiera och återställa hela
       katalogträd kompletta med användare, grupp och enhetsinformation utan att behöva
       vara root. Se /usr/share/doc/fakeroot/README.saving för vidare information.

    -i läsfil
       Läs in en fakeroot-miljö som tidigare sparats via -s från läsfil. Notera att detta
       inte implicit sparar filen, använd -s också för det beteendet. Användning av samma
       fil för både -i och -s vid samma fakeroot-körning är säkert.

    -u, --unknown-is-real
       Använd det riktiga ägarskapet för filer som inte tidigare är kända av fakeroot
       istället för att låtsas att de ägs av root:root.

    -b fd Ange fd-bas (endast TCP-läge). fd är det minsta fildeskriptornummer som används för
       TCP-anslutningar; detta kan vara viktigt för att  undvika  konflikter  med
       fildeskriptorerna som används av program som körs under fakeroot.

    -h   Visa hjälp.

    -v   Visa version.

EXEMPEL

    Här är ett exempel på hur fakeroot kan användas. Notera att i den fejkade root-miljön så
    lyckas filmanipulering som kräver root-privilegier, trots att den egentligen inte utförs.

    $ whoami
    joost
    $ fakeroot /bin/bash
    # whoami
    root
    # mknod hda3 b 3 1
    # ls -ld hda3
    brw-r--r--  1 root   root    3,  1 Jul 2 22:58 hda3
    # chown joost:root hda3
    # ls -ld hda3
    brw-r--r--  1 joost  root    3,  1 Jul 2 22:58 hda3
    # ls -ld /
    drwxr-xr-x 20 root   root     1024 Jun 17 21:50 /
    # chown joost:users /
    # chmod a+w /
    # ls -ld /
    drwxrwxrwx 20 joost  users    1024 Jun 17 21:50 /
    # exit
    $ ls -ld /
    drwxr-xr-x 20 root   root     1024 Jun 17 21:50 //
    $ ls -ld hda3
    -rw-r--r--  1 joost  users      0 Jul 2 22:58 hda3

    Enbart de operationer som användaren joost skulle kunna ha genomfört som sig själv utförs
    på riktigt.

    fakeroot  skrevs  speciellt i syfte att ge användare möjlighet att skapa Debian
    GNU/Linux-paket (i deb(5) format) utan att behöva root-privilegier. Detta kan utföras
    genom kommandon såsom dpkg-buildpackage -rfakeroot eller debuild -rfakeroot (-rfakeroot är
    numera standard i debuild, så du behöver inte ens använda den parametern).

SÄKERHETSASPEKTER

    fakeroot är ett vanligt program utan setuid. Det ger inte användaren några extra
    privilegier, och minskar inte systemets säkerhet.

FILER

    /usr/lib/*/libfakeroot-*.so The shared library containing the wrapper functions.

MILJÖ

    FAKEROOTKEY
       Den nyckel som används för att kommunicera med fakeroot-demonen. Varje program som
       startats med korrekt LD_PRELOAD och en FAKEROOTKEY för en körande demon kommer
       automatiskt att ansluta till den demonen, och kommer att ha samma fejkade syn på
       filsystemets ägarskap och rättigheter (givet att demonen och programmet som
       ansluter till den startats av samma användare).

    LD_LIBRARY_PATH

    LD_PRELOAD
       Fakeroot är implementerat av ersättning av systemanrop. Detta åstadkoms genom att
       ställa in LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/fakeroot och LD_PRELOAD=libfakeroot.so.0. Det
       biblioteket läses in innan systemets C-bibliotek, och därför kan de flesta
       biblioteksfunktioner genskjutas av det. Om du behöver ställa  in  antingen
       LD_LIBRARY_PATH eller LD_PRELOAD inifrån en fakeroot-miljö bör den ställas in
       relativt     till     de     givna     sökvägarna,     d.v.s.
       LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/foo/bar/

BEGRÄNSNINGAR

    Biblioteksversioner
       Varje kommando som utförs inom fakeroot måste vara länkat mot samma version av libc
       som fakeroot självt.

    open()/create()
       fakeroot innehåller inga ersättningsfunktioner för open(), create(), osv. Så om
       användaren joost antingen utför

       touch foo
       fakeroot
       ls -al foo

       eller omvänt,

       fakeroot
       touch foo
       ls -al foo

       så kan fakeroot inte på något sätt känna till att i det första fallet så borde
       ägaren för filen foo vara joost men i det senare fallet root. När det gäller
       Debian-paket, så är det alltid ok att ge alla ”okända” filer uid=gid=0. Den
       korrekta lösningen på det här problemet är att även ha en ersättningsfunktion för
       open() och create(), men det skapar andra problem, såsom paketet libtricks visar
       exempel på. Det paketet har ersättningar för betydligt fler funktioner, och
       försökte att göra betydligt mer än fakeroot . Det visade sig att en smärre
       uppgradering av libc (från en version där funktionen stat() inte använde sig av
       open() till en version där stat() ibland använde sig av open()), orsakade
       oförklarliga krascher (dvs, stat() i libc6 anropade ersättningsfunktionen för
       open(), som senare anropade libc6 version av stat(), osv).

    GNU configure (och liknande program)
       fakeroot ändrar i praktiken hur systemet beter sig. Program som försöker känna av
       systemets beteende (exempelvis GNU configure) kan bli förvirrade av detta (och även
       om de inte blir det så kan fakeroot bli förvirrat). Därför är det inte
       rekommenderat att utföra ”configure” inifrån fakeroot. Då configure bör anropas av
       ”debian/rules build”, så borde ”dpkg-buildpackage -rfakeroot” ta hand om detta på
       ett korrekt sätt.

BUGGAR

    fakeroot har ingen ersättningsfunktion för open(). Detta i sig självt är inget fel, men om
    ett program utför open("fil", O_WRONLY, 000), försöker skriva till filen ”fil”, stänger
    den, och sedan försöker att läsa filen, så misslyckas detta då filen kommer att ha
    rättigheterna 000. Felet består i att om en process med root-privilegier försöker sig på
    det samma, så kommer anropet till open() att lyckas, eftersom filrättigheter inte
    kontrolleras alls för root. Jag valde att inte skriva ersättningsfunktioner för open(),
    eftersom open() används av många andra funktioner i  libc  (även  de  som  har
    ersättningsfunktioner), vilket ger upphov till cirkelreferenser eller potential för
    cirkelreferenser ifall implementationen av vissa funktioner i libc förändras).

LICENS

    fakeroot distribueras under GNU General Public License. (GPL 2.0 eller senare).

FÖRFATTARE

    joost witteveen
       <joostje@debian.org>

    Clint Adams
       <clint@debian.org>

    Timo Savola

ÖVERSÄTTNING

    David Weinehall <tao@kernel.org>

MANUALSIDA

    till större delen skriven av J.H.M. Dassen <jdassen@wi.LeidenUniv.nl> med ett flertal
    ändringar/tillägg av joost och Clint.

SE ÄVEN

    faked(1) dpkg-buildpackage(1), debuild(1) /usr/share/doc/fakeroot/DEBUG