Provided by: gramps_5.0.1-1_all bug

NAMN

    Gramps - Genealogical Research and Analysis Management Programming System.

SAMMANFATTNING

    Gramps [-?|--help] [--usage] [--version] [-l] [-u|--force-unlock] [-O|--open= DATABAS
    [-f|--format= FORMAT]] [-i|--import= FIL [-f|--format= FORMAT]] [-i|--import=  ...]
    [-e|--export=  FIL  [-f|--format=  FORMAT]]  [-a|--action=  ÅTGÄRD]  [-p|--options=
    ALTERNATIVSTRÄNG]] [ FIL ] [--version]

BESKRIVNING

    Gramps är ett Free/OpenSource släktforskningsprogram. Det är skrivet i Python, med hjälp
    av GTK+/GNOME gränssnittet. Gramps bör kännas bekant för de flesta, som har använt andra
    släktforskningsprogram tidigare, som Family Tree Maker (TM), Personal Ancestral Files
    (TM), DISGEN eller GNU Geneweb. Det stöder import via det populära GEDCOM-formatet, som
    används över hela världen av nästan all släktforskningsprogramvara.

ALTERNATIV

    Gramps FIL
       När FIL ges (utan några flaggor) som namn på ett familjeträd eller som en mapp med
       familjeträd, så öppnas detta och en interaktiv session startas. Om FIL är en fil,
       vars format förstås av Gramps, skapas ett tomt famljeträd, vars namn är grundat på
       namnet FIL och vars data importeras till det. Resterande alternativ ignoreras.
       Detta sätt att starta passar vid användning av Gramps som en hanterare för
       släktforskningsdata i t. ex. en web-läsare. Detta startsätt accepterar alla
       inbyggda dataformat för Gramps, se nedan.

    -f,--format= FORMAT
       Uttryckligen specificera format på FIL givet av föregående -i eller -e-alternativ.
       Om -f-alternativet inte ges för någon FIL, gissas filformat för den filen utgående
       från dess filändelse eller dess MIME-typ.

       De format, som är tillgängliga för utmatnig, är Gramps-xml (gissas om FIL slutar på
       .Gramps), gedcom (gissas om FIL slutar med .ged) eller någon filexport, som är
       tillgänglig via Gramps tilläggsprogramsystem.

       De format, som är tillgängliga för inmatnig, är grdb, Gramps-xml, gedcom,
       Gramps-pkg (gissas om FIL slutar med .gpkg) och geneweb (gissas om FIL slutar med
       .gw).

       De format, som är tillgängliga för export är Gramps-xml, gedcom, Gramps-pkg, wft
       (gissas om FIL slutar med .wft), geneweb och iso (gissas aldrig, specificeras
       alltid med -f-alternativ).

    -l   Listar alla databaser/familjeträd.

    -u,--force-unlock
       Tvingar upplåsning av databas.

    -O,--open= DATABAS
       Öppnar DATABAS, som måste vara en befitlig databasmapp eller ett befintligt
       familjeträd. Om ingen åtgärd, import eller export-alternativ anges på kommandoraden
       så startas en interaktiv session med den angivna databasen.

    -i,--import= FIL
       Importera data från FIL. Om du inte har specificerat en databas, skapas en temporär
       sådan, som tas bort när Gramps avslutas.

       Om mer är en indatafil anges, måste varje föregås av en -i-flagga. Filerna
       importeras i den givna ordningen, t.ex. -i FIL1 -i FIL2 och -i FIL2 -i FIL1 kan
       skapa skilda Gramps IDs i den resulterande databasen.

    -e,--export= FIL
       Exporterar data till FIL. För iso-format, är FIL i själva verket namnet på den
       mapp, som Gramps databas kommer att skrivas till. För Gramps-xml, gedcom, wft,
       Gramps-pkg och geneweb, är FIL namnet på resultatfilen.

       Om mer är en utdatafil anges, måste varje föregås av en -e-flagga. Filerna skrivs
       en efter en i den givna ordningen.

    -a,--action= ÅTGÄRD
       Utför ÅTGÄRD på importerade data. Detta görs efter att all import har avslutats
       felfritt.  F.  n.  är  följand  åtgärder  möjliga  summary  (samma  som
       Rapporter->Visa->Sammanfattning av databasen), check (samma som Verktyg->Reparera
       databas ->Kontrollera och reparera) samt report (skapar report, kräver en
        ALTERNATIVSTRÄNG lämnad via -p-flaggan).

       ALTERNATIVSTRÄNG-en måste uppfylla följand villkor:
       Får ej innehålla några mellanslag. Om några argument behöver inbegripa mellanslag,
       måste strängen omslutas av anföringstecken. Alternativsträngen är en lista med par
       av namn och värden (åtskiljda av likhetstecken). Namn och värde måste åtskiljas med
       komma.

       De flesta rapportalternativ är unika för varje rapport eller verktyg. Emellertid
       finns det gemensamm alternativ.

       name=rapportnamn
       Detta är obligatoriskt och bestämmer vilken rapport som skall skapas. Om det givna
       namn inte motsvarar någon möjlig rapport eller verktyg, kommer ett felmeddelande
       att skrivas ut, följt av möjliga namn på rapporter eller verktyg.

       show=all
       Detta ger en lista med namn på alla möjliga alternativ för en bestämd rapport eller
       verktyg.

       show=optionname
       Detta skriver ut beskrivningen av den funktion, som optionname innebär, likväl vad
       som är godkända typer och värden för detta alternativ.

       Använd alternativen ovan för att ta reda på all om en viss rapport.

    Om mer än en utdataåtgärd givits måste varje föregås av en -a-flagga. Åtgärderna utförs en
    och en i den givna turordningen.

    -d,--debug= LOGGER_NAME
       Kopplar på avlusningshjälpmedel för utveckling och tester. För detaljer hänvisas
       till källkoder

    --version
       Skriver ur Gramps versionsnummer och avslutar

Operation

    Om första argumentet på kommandoraden inte inledds med ett minustecken (d. v. s. ingen
    flagga), kommer Gramps att försöka öppna den fil, vars namn givits av det första
    argumentet samt påbörja en interaktiv session utan att ta hänsyn till resten av argumenten
    på kommandoraden.

    Om -O-flagga givits, kommer Gramps att försöka öppna den omnämnda databasen och sedan
    arbeta med dess data, enligt ytterligare instruktioner på kommandoraden.

    Med eller utan -Oflagga, kan det ske många importeringar, exporteringar och åtgärder
    beskrivna ytterligare på kommanodraden genom att använda -i-, -e- samt -a-flaggor.

    Ordningen på -i-, -e- eller -a-alternativen spelar ingen roll. Den gällande ordningen är
    alltid: all import (om någon) -> alla åtgärder (om några) -> all export (om någon). Men
    öppning måste alltid ske först!

    Om inget -O- eller -i-alternativ givits, kommer Gramps att starta sitt huvudfönster samt
    påbörja den vanliga interaktiva sessionen med en tom databas, då hur som helst inget data
    finns att bearbeta.

    Om inget -e- eller -a-alternativ givits, kommer Gramps att starta sitt huvudfönster samt
    påbörja den vanliga interaktiva sessionen med den databas, som blev resultet från all
    import. Denna databas återfinns i import_db.grdb under ~/.Gramps/import-mappen.

    De fel som inträffar under import, export eller vid åtgärder kommer antingen att skrivas
    till stdout (om dessa avbrott hanteras av Gramps) eller till stderr (om dessa inte
    hanteras). Använd vanliga skalkommandon för att styra om stdout och stderr till att spara
    medelanden och fel i filer.

EXAMPEL

    För att öppna ett befintligt familjeträd och importera en xml-fil till det, kan man
    skriva:
       Gramps -O 'Mitt familjeträd' -i ~/db3.Gramps

    Ovanstående ändrar det öppnade familjeträdet, för att göra samma sak, men importera bägge
    till ett tillfälligt familjeträd och påbörja en interaktiv session, kan man skriva:
       Gramps -i 'My Family Tree' -i ~/db3.Gramps

    För att importera fyra databaser (vars format kan avgöras av deras namn) och sedan
    felkontrollera den resulterande databasen, kan man skriva:
       Gramps -i FIL1.ged -i FIL2.tgz -i ~/db3.Gramps -i FIL4.wft -a check

    För att uttryckligen specificera formaten i examplet ovan, lägg till filnamn med passande
    -f-alternativ:
       Gramps -i FIL1.ged -f gedcom -i FIL2.tgz -f Gramps-pkg -i ~/db3.Gramps -f Gramps-
       xml -i FIL4.wft -f wft -a check

    För att spara den databas, som är resultat av all import, ange -e-flagga (använd -f om
    filnamnet inte tillåter Gramps att gissa dess format):
       Gramps -i FIL1.ged -i FIL2.tgz -e ~/new-package -f Gramps-pkg

    För  att  importera  tre databaser och påbörja en interaklive Gramps-session med
    importresultatet:
       Gramps -i FIL1.ged -i FIL2.tgz -i ~/db3.Gramps

    För att köra verifieringsverktyget från kommandoraden och mata ut resultatet till stdout:
       Gramps -O file.grdb -a tool -p name=verify

    Slutligen, för att påbörja en normal interaktiv session skriv bara:
       Gramps

BEGREPP

    Stöder ett python-baserat system för tilläggsprogram, som möjliggör att import- och
    export-funktioner, rapportgeneratorer, verktyg samt visningsfilter, kan komplettera Gramps
    utan ändringar i huvudprogrammet.

    Förutom att skapa utskrift på skrivare direkt, kan rapportgeneratorer ha andra målsystem
    som OpenOffice.org, AbiWord, HTML eller LaTeX så att användaren kan tillåtas att ändra
    format för att passa behoven.

KÄNDA FEL OCH BEGRÄNSNINGAR

FILER

    ${PREFIX}/bin/gramps
    ${PREFIX}/share/gramps
    ${HOME}/.gramps

FÖRFATTARE

    Donald Allingham <don@gramps-project.org>
    http://gramps.sourceforge.net

    Denna man-sida skrevs ursprungligen av:
    Brandon L. Griffith <brandon@debian.org>
    till att ingå i Debians GNU/Linux-system.

    Denna man-sida underhålls f. n. av:
    Alex Roitman <shura@gramps-project.org>

    Denna man-sida har översatts till svenska av:
    Peter Landgren <peter.talken@telia.com>

DOCUMENTATION

    Användardokumentationen är tillgänglig genom GNOME's standard hjälp-bläddrare i form av
    Gramps-handboken.  Handboken  finns  även i XML-format som gramps-manual.xml under
    doc/gramps-manual/$LANG i den officiella källdistributionen. Dock ej på svenska.

    Utvecklingsdokumentationen kan hittas på http://developers.gramps-project.org.