Provided by: kgendesignerplugin-bin_5.62.0-0ubuntu1_amd64 bug

NAMN

    kgendesignerplugin - Skapar grafiska instickskomponenter för Qt(TM) Designer.

SYNOPSIS

    kgendesignerplugin [VÄLJARE...] fil

BESKRIVNING

    De anpassade insticksmodulerna för Qt(TM) Designer följer vanligtvis ett standardmönster,
    och klasserna som tillhandahålls av insticksmodulen tillhandahåller statisk information,
    tillsammans med en funktion för att skapa en instans som normalt bara är ett enkelt
    konstruktoranrop. kgendesignerplugin låter utvecklare av bibliotek som tillhandahåller nya
    grafiska komponenter skapa en sådan insticksmodul utan att skapa all tillhörande
    standardkod, genom att tillhandahålla en enkel beskrivningsfil med ini-stil.

    kgendesignerplugin väljer rimliga standardvärden för de flesta inställningarna, så minimal
    inställning är oftast nödvändig.

VÄLJARE

    -o fil
      Namnet på den skapade C++ filen. Om inte angiven, används standardutmatningen.

    -n insticksnamn
      Tillhandahålls för kompatibilitet. Standardvärdet på alternativet PluginName i
      indatafilen.

    -g grupp
      Tillhandahålls för kompatibilitet. Standardvärdet på alternativet DefaultGroup i
      indatafilen.

    --author
      Visa information om upphovsman.

    --license
      Visa licensinformation.

    -h, --help
      Visa en kortfattad hjälptext.

    -v , --version
      Visa versionsinformation.

FILFORMAT

    Indatafilen är en inställningsfil med ini-stil (mer specifikt använder den formatet som
    stöds av ramverket KConfig) som beskriver en uppsättning grafiska komponenter. Den
    innehåller sektionen [Global], som tillhandahåller allmän information om insticksmodulen,
    och en sektion för varje grafisk komponent som ska ingå i insticksmodulen.

    Sektionen [Global] kan ha följande poster:

    DefaultGroup
      Standardvärdet för posten Group i klassektionen (standardvärde: "Custom", om inte
      väljaren -g anges).

    Includes
      En lista med deklarationsfiler som krävs (åtskilda med kommatecken, normalt tom).
      Observera att deklarationsfilerna för de grafiska komponenterna som specificeras
      senare i filen inte ska listas här, istället är detta till för särskilda
      deklarationsfiler för insticksmodulens egen användning, såsom de för klasser som
      tillhandahåller förhandsgranskningar.

    PluginName
      Namnet på den huvudsakliga C++ klassen i insticksmodulen (standardvärde:
      "WidgetsPlugin", om inte väljaren -n anges).

    Varje klass ska ha sin egen sektion [klassnamn], som kan innehålla följande poster:

    CodeTemplate
      Värdet som returneras av insticksmodulens funktion codeTemplate(), som är markerad för
      "framtida användning" av Qt(TM) Designer (standardvärde: tom).

    ConstructorArgs
      Argumentet att skicka till klassens konstruktor given av ImplClass. De måste vara
      omgivna av parenteser(standardvärde: "(parent)"). Den enda variabel som garanterat är
      tillgänglig är parent, som är den överliggande QWidget-klassen som skickas med av
      Qt(TM) Designer.

      Den här posten ignoreras om CreateWidget är angivet.

    CreateWidget
      Koden som är nödvändig för att skapa en instans av den grafiska komponenten
      (standardvärde: använder new för att skapa en instans av klassen given av posten
      ImplClass, och skickar med argumenten som anges av ConstructorArgs). Se anmärkningarna
      för ImplClass och ConstructorArgs.

    DomXML
      En XML UI-beskrivning av den grafiska komponenten (standardvärde: de förvalda värden
      som tillhandahålls av Qt(TM) Designer deklarationsfiler för insticksmoduler).

    Group
      Grupp att visa den grafiska komponenten under i Qt(TM) Designer (standardvärde: värdet
      på posten DefaultGroup i sektionen [Global]).

    IconName
      Bildfilen eller standardikonnamnet att använda som ikon för den här grafiska
      komponenten i Qt(TM) Designers komponentlista (standardvärde: en PNG-fil namngiven med
      sektionsnamnet, med eventuella dubbla kolon borttagna, i katalogen "pics" i en
      inkompilerad resursfil, till exempel :/pics/Sektion.png för sektionen [Sektion], eller
      :/pics/SektionKlass.png för sektionen [Sektion::Klass]).

    ImplClass
      Klassen som ska användas för att skapa en instans av den grafiska komponenten för
      användning av Qt(TM) Designer (standardvärde: sektionsnamnet). Observera att det inte
      behöver vara klassen som ska skapas för en slutapplikation: Den bestäms av DomXML.

      Den här posten ignoreras om CreateWidget är angivet.

    IncludeFile
      Deklarationsfilen som måste inkluderas för att använda den här grafiska komponenten
      (standardvärde: sektionsnamnet med små bokstäver, med eventuella kolon borttagna och
      ".h" tillagt sist, exempelvis sektion.h för sektionen [Sektion] eller sektionklass för
      sektionen [Sektion::Klass]).

    IsContainer
      Om den här grafiska komponenten kan innehålla andra grafiska komponenter
      (standardvärde false).

    ToolTip
      Verktygstipset att visa när musen hålls över den grafiska komponenten i Qt(TM)
      Designers komponentlista (standardvärde: sektionsnamnet med "Widget" tillagt sist,
      exempelvis Sektion Widget i sektionen [Sektion]).

    WhatsThis
      Vad är det här-texten som hör ihop med den grafiska komponenten i Qt(TM) Designer
      (standardvärde: sektionsnamnet med "Widget" tillagt sist, exempelvis Sektion Widget
      för sektionen [Sektion]).

EXEMPEL

    Den enklast möjliga beskrivningsfilen kan se ut så här

      [X]
      ToolTip=Visar X
      [Y]
      ToolTip=Y-editor

    Observera att varje klass måste ha minst en nyckeluppsättning (ToolTip användes i det här
    exemplet), annars ignoreras den.

    Oftast vill man åtminstone ändra den användarsynliga texten, vilket betyder posterna
    ToolTipWhatsThis och Group. Dessutom kan det vara en bra idé att ange insticksmodulens
    namn för att förhindra möjliga symbolkollisioner och inte göra avlusare förvirrade (både
    avlusningsprogrammet och personen som avlusar).

      [Global]
      PluginName=MinaKomponenter
      DefaultGroup=Display

      [X]
      ToolTip=Visar björnar
      WhatsThis=En bildkomponent som visar dansande björnar

      [Bar]
      ToolTip=Bar-editor
      WhatsThis=En editorgränssnitt för björnbarer
      Group=Editing

    Mer komplexa filer kan behövas om man exempelvis har klasser med namnrymder eller extra
    alternativ som måste skickas till konstruktorer.

      [Global]
      PluginName=MinaKomponenter
      DefaultGroup=Grupp

      [Grupp::Bar]
      ToolTip=Visar barer
      WhatsThis=En grafisk komponent som visar barer på ett visst sätt
      IncludeFile=grupp/bar.h
      IconName=:/förhandsgranskning/bar.png

      [Grupp::Baz]
      IncludeFile=grupp/baz.h
      ConstructorArgs=(Grupp::Baz::Ett_alternativ, parent)
      Group=Grupp (Special)
      IsContainer=true
      IconName=:/förhandsgranskning/baz.png

    Ibland kan särskilt komplexa grafiska komponenter kräva en särskild implementering av en
    "förhandsgranskningsklass" för användning i Qt(TM) Designer. Det kan vara en delklass av
    den verkliga grafiska komponenten som bara gör en del extra inställningar, eller en helt
    annorlunda implementering.

      [Global]
      Includes=gruppförhandsgranskningar.h

      [Snygg_komponent]
      ImplClass=Snygg_komponent_förhandsgranskning

SE OCKSÅ

    http://qt-project.org/doc/qt-5/designer-creating-custom-widgets.html
      Qt(TM) Designer-dokumentationen om hur man skapar insticksmoduler för egna grafiska
      komponenter.

FEL

    Använd bugs.kde.org[1] för att rapportera fel, skicka inte e-post direkt till
    upphovsmännen.

AUTHORS

    Richard Johnson <rjohnson@kde.org>
      Skrev den ursprungliga dokumentationen.

    Alex Merry <alexmerry@kde.org>
      Uppdaterade dokumentationen för KDE ramverk 5.

NOTER

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org