Provided by: dpkg_1.19.7ubuntu2_amd64 bug

NAMN

    update-alternatives - underhåller symboliska länkar för att bestämma standardkommandon

SYNOPS

    update-alternatives [flagga...] åtgärd

BESKRIVNING

    update-alternatives skapar, tar bort, underhåller och visar information om de symboliska
    länkar som ingår i Debians alternativsystem.

    Det är möjligt för flera kommandon som tillhandahåller identisk  eller  liknande
    funktionalitet att vara installerade på ett system samtidigt. Till exempel har många
    system flera textredigeringsprogram installerade samtidigt, vilket ger användarna på
    systemet valmöjligheter, var och en kan använda olika textredigeringsprogram om de så
    önskar, men det gör det svårt för ett program att göra ett bra val av textredigerare att
    anropa om en användare inte har gjort ett specifikt val.

    Debians alternativsystem försöker lösa detta problem. Ett generiskt namn i filsystemet
    delas av alla filer som tillhandahåller utbytbar funktionalitet. Alternativsystemet och
    systemadministratören anger tillsammans vilken specifik fil som skall refereras av sitt
    generiska namn. Till exempel kan alternativsystemet  låta  det  generiska  namnet
    /usr/bin/editor att peka mot /usr/bin/nvi som standard om både textredigeringsprogrammet
    ed(1) och nvi(1) båda är installerade på systemet. Systemadministratören kan överstyra
    detta och låta det peka på /usr/bin/ed istället, och alternativsystemet kommer inte ändra
    denna inställning förrän det ombeds att göra det.

    Det generiska namnet är inte en direkt symbolisk länk till det valda alternativet.
    Istället är det en symbolisk länk till ett namn i katalogen alternatives, vilket i sin tur
    är en symbolisk länk till den faktiska fil det pekar mot. Detta görs så  att
    systemadministratörens ändringar kan begränsas till katalogen /etc: FHS (se detta) ger
    orsaker till varför detta är Bra.

    När ett paket som tillhandahåller en fil med en specifik funktionalitet installeras,
    ändras eller tas bort, anropas update-alternatives för att uppdatera information om filen
    i alternativsystemet. update-alternatives anropas normalt från postinst- (configure) eller
    prerm-skripten (remove och deconfigure) i Debianpaket.

    Det är ofta lämpligt för ett antal alternativ att vara synkroniserade, så att de ändras i
    grupp. Till exempel, om det är flera versioner av textredigeraren vi(1) installerade bör
    manualsidan som refereras till av /usr/share/man/man1/vi.1 motsvara den binär som
    refereras till av /usr/bin/vi. update-alternatives hanterar detta genom huvud- och
    slav-länkar. När huvudlänken uppdateras ändras även anslutna slavlänkar. En huvudlänk och
    dess anslutna slavar utgör en länkgrupp.

    En länkgrupp kan vid varje given tidpunkt vara i ett av två lägen: automatisk eller
    manuell. När en grupp är i automatiskt läge kommer alternativsystemet automatiskt att
    bestämma när och hur länkar skall uppdateras då paket installeras eller tas bort. I
    manuellt läge kommer alternativsystemet att behålla administratörens val och undvika att
    ändra länkarna (förutom om något är trasigt).

    Länkgrupper är i automatiskt läge när de först  introduceras  på  systemet.  Om
    systemadministratören gör ändringar till systemets automatiska inställningar kommer detta
    att noteras nästa gång update-alternatives körs på den ändrade länkens grupp och gruppen
    kommer automatiskt att växlas till manuellt läge.

    Varje alternativ har en prioritet kopplad till sig. När en länkgrupp är i automatiskt läge
    kommer det alternativ som medlemmar i gruppen pekar mot vara den med den högsta
    prioriteten.

    When using the --config option, update-alternatives will list all of the choices for the
    link group of which given name is the master alternative name. The current choice is
    marked with a ‘*’. You will then be prompted for your choice regarding this link group.
    Depending on the choice made, the link group might no longer be in auto mode. You will
    need to use the --auto option in order to return to the automatic mode (or you can rerun
    --config and select the entry marked as automatic).

    Om du vill konfigurera icke-interaktivt kan du använda flaggan --set i stället (se nedan).

    Olika paket som tillhandahåller samma fil måste göra så i samförstånd. Det betyder att det
    är ett krav att alla involverade paket använder sig av update-alternatives. Det är inte
    möjligt att överstyra en fil ett paket som inte använder update-alternatives-mekanismen.

TERMINOLOGI

    Efter update-alternatives aktiviteter är ganska komplexa blir det enklare att förstå hur
    det fungerar genom att vi förklarar några specifika termer.

    generiskt namn (eller alternativlänk).
       Ett namn, till exempel /usr/bin/editor, som via alternativsystemet pekar på en av
       flera filer med liknande funktionalitet.

    alternativnamn
       Namnet på en symbolisk länk i alternativkatalogen.

    alternativ (eller alternativsökväg)
       Namnet på en specifik fil i filsystemet, som kan vara tillgänglig via ett generiskt
       namn med hjälp av alternativsystemet.

    alternativkatalog
       En katalog, som standard /etc/alternatives, som innehåller de symboliska länkarna.

    administrativ katalog
       En  katalog,  som  standard  /var/lib/dpkg/alternatives,  som  innehåller
       tillståndsinformation för update-alternatives.

    länkgrupp
       En uppsättning relaterade symboliska länkar, avsedda att uppdateras som en grupp.

    huvudlänk
       Alternativlänken i en länkgrupp som bestämmer hur de andra länkarna i gruppen
       ställs in.

    slavlänk
       En alternativlänk i en länkgrupp som styrs av hur huvudlänken ställs in.

    automatiskt läge
       När en länkgrupp är i automatiskt läge försäkrar alternativsystemet att länkarna i
       gruppen pekar på det högstprioriterade alternativet som är lämpligt för gruppen.

    manuellt läge
       När en grupp är i manuellt läge kommer inte alternativsystemet att utföra några
       ändringar till systemadministratörens inställningar.

KOMMANDON

    --install länk namn sökväg prioritet [--slave länk namn sökväg]...
       Lägg till en grupp med alternativ till systemet. länk är det generiska namnet för
       huvudlänken, namn är namnet på dess symboliska länk i alternativkatalogen och
       sökväg är alternativet som introduceras för huvudlänken. Argumenten efter --slave
       är det generiska namnet, namnet på den symboliska länken i alternativkatalogen och
       alternativet för slavlänken. Noll eller flera --slave-flaggor kan anges, där alla
       följs av tre argument. Observera att om ett slavalternativ inte finns kommer
       motsvarande  slavlänk  helt enkelt inte att installeras (en varning kommer
       fortfarande att visas). Om en verklig fil är installerad där en alternativlänk
       måste installeras behålls den såvida inte --force används.

       Om det angivna alternativnamnet redan finns i alternativsystemets databas kommer
       informationen som anges att läggas in som en ny uppsättning av alternativ för
       gruppen. Om inte kommer en ny grupp, inställd på automatiskt läge, att läggas till
       med given information. Om gruppen är i automatiskt läge och det alternativ som
       läggs in har högre prioritet än alla andra installerade alternativ för gruppen
       kommer de symboliska länkarna att uppdateras så att de pekar på de nyligen tillagda
       alternativen.

    --set namn sökväg
       Sätt programmet sökväg som ett alternativ till namn. Detta motsvarar --config men
       är icke-interaktivt och kan därmed användas i ett skript.

    --remove namn sökväg
       Ta bort ett alternativ och alla dess anknutna slavlänkar. namn är ett namn i
       alternativkatalogen och sökväg är ett absolut filnamn till vilket namn kunde
       länkas. Om namn faktiskt är länkat till sökväg kommer namn att uppdateras till att
       peka på ett annat lämpligt alternativ (och gruppen ställs tillbaka till automatiskt
       läge), eller att tas bort om det inte finns något alternativ kvar. Anknutna
       slavlänkar kommer uppdateras eller tas bort på motsvarande vis. Om länken inte för
       tillfället pekar på sökväg kommer inga länkar att uppdateras, endast informationen
       om alternativet tas bort.

    --remove-all namn
       Tar bort alla alternativ och alla deras anslutna slavlänkar. namn är ett namn i
       alternativkatalogen.

    --all Anropar --config på alla alternativ. Kan med framgång kombineras med --skip-auto
       för att gå igenom och konfigurera alla alternativ som inte är ställda i automatiskt
       läge. Trasiga alternativ visas också. Ett enkelt sätt att fixa alla trasiga
       alternativ är därmed att anropa yes | update-alternatives --force --all.

    --auto namn
       Ställ in länkgruppen bakom alternativet för namn till automatiskt läge. Detta får
       till följd att den huvudsakliga symboliska länken och dess slavar uppdateras till
       att peka på det högst prioriterade installerade alternativet.

    --display namn
       Display information about the link group. Information displayed includes the
       group's mode (auto or manual), the master and slave links, which alternative the
       master link currently points to, what other alternatives are available (and their
       corresponding slave alternatives), and the highest priority alternative currently
       installed.

    --get-selections
       List all master alternative names (those controlling a link group) and their
       status (since version 1.15.0). Each line contains up to 3 fields (separated by one
       or more spaces). The first field is the alternative name, the second one is the
       status (either auto or manual), and the last one contains the current choice in the
       alternative (beware: it's a filename and thus might contain spaces).

    --set-selections
       Read configuration of alternatives on standard input in the format generated by
       --get-selections and reconfigure them accordingly (since version 1.15.0).

    --query namn
       Display information about the link group like --display does, but in a machine
       parseable way (since version 1.15.0, see section QUERY FORMAT below).

    --list namn
       Visar alla mål för länkgruppen.

    --config namn
       Visa tillgängliga alternativ för en länkgrupp och låt användaren att interaktivt
       välja vilken som skall användas. Länkgruppen uppdateras.

    --help Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR

    --altdir katalog
       Anger alternativkatalogen om detta inte skall vara standardvärdet.

    --admindir katalog
       Anger den administrativa katalogen om detta inte skall vara standardvärdet.

    --log fil
       Specifies the log file (since version 1.15.0), when this is to be different from
       the default (/var/log/alternatives.log).

    --force
       Allow replacing or dropping any real file that is installed where an alternative
       link has to be installed or removed.

    --skip-auto
       Hoppa över konfigureringsfrågor för alternativ som är korrekt konfigurerade i
       automatiskt läge. Denna flagga är endast relevant för --config och --all.

    --quiet
       Do not generate any comments unless errors occur.

    --verbose
       Generate more comments about what is being done.

    --debug
       Generate even more comments, helpful for debugging, about what is being done (since
       version 1.19.3).

RETURVÄRDE

    0   Den önskade funktionen utfördes utan fel.

    2   Problem uppstod vid tolkning av kommandoraden eller när funktionen skulle utföras.

MILJÖVARIABLER

    DPKG_ADMINDIR
       Om satt och flaggan --admindir inte har angivits används det som bas-administrativ
       katalog.

FILER

    /etc/alternatives/
       Den förvalda alternativkatalogen. Kan överstyras med flaggan --altdir.

    /var/lib/dpkg/alternatives/
       Den förvalda administrativa katalogen. Kan överstyras med flaggan --admindir.

FRÅGEFORMAT

    The --query format is using an RFC822-like flat format. It's made of n + 1 blocks where n
    is the number of alternatives available in the queried link group. The first block
    contains the following fields:

    Namn: namn
       Alternativets namn i den alternativa katalogen.

    Link: länk
       Generiskt namn för alternativet.

    Slaves: lista-över-slavar
       När detta fält är tillgängligt innehåller next-raderna alla slavlänkar som kopplas
       till huvudlänken för alternativet. Varje rad beskriver en slav. Varje rad
       innehåller ett blanksteg, det generiska namnet på slavalternativet, ytterligare ett
       blanksteg, och sökvägen till slavalternativet.

    Status: status
       Status för alternativet (auto eller manual).

    Best: bästa-val
       Sökvägen till det bästa alternativet i länkgruppen. Tas inte med om inget
       alternativ är tillgängligt.

    Value: för-närvarande-valt-alternativ
       Sökvägen till det för närvarande valda alternativet. Kan även ta det magiska värdet
       none (inget). Det används om det inte finns någon länk.

    Övriga block beskriver tillgängliga alternativ i den efterfrågade länkgruppen:

    Alternative: sökväg-till-alternativet
       Sökväg till alternativet som beskrivs i blocket.

    Priority: prioritetsvärde
       Värdet för prioriteten på alternativet.

    Slaves: lista-över-slavar
       När detta fält anges innehåller next-raderna alla slavalternativ som kopplas till
       huvudlänken för alternativet. Varje rad beskriver en slav. Varje rad innehåller ett
       blanksteg, det generiska namnet på slavalternativet, ytterligare ett blanksteg, och
       sökvägen till slavalternativet.

  Example
    $ update-alternatives --query editor
    Name: editor
    Link: /usr/bin/editor
    Slaves:
    editor.1.gz /usr/share/man/man1/editor.1.gz
    editor.fr.1.gz /usr/share/man/fr/man1/editor.1.gz
    editor.it.1.gz /usr/share/man/it/man1/editor.1.gz
    editor.pl.1.gz /usr/share/man/pl/man1/editor.1.gz
    editor.ru.1.gz /usr/share/man/ru/man1/editor.1.gz
    Status: auto
    Best: /usr/bin/vim.basic
    Value: /usr/bin/vim.basic

    Alternative: /bin/ed
    Priority: -100
    Slaves:
    editor.1.gz /usr/share/man/man1/ed.1.gz

    Alternative: /usr/bin/vim.basic
    Priority: 50
    Slaves:
    editor.1.gz /usr/share/man/man1/vim.1.gz
    editor.fr.1.gz /usr/share/man/fr/man1/vim.1.gz
    editor.it.1.gz /usr/share/man/it/man1/vim.1.gz
    editor.pl.1.gz /usr/share/man/pl/man1/vim.1.gz
    editor.ru.1.gz /usr/share/man/ru/man1/vim.1.gz

DIAGNOSTIK

    Med --verbose kommer update-alternatives att beskriva i det oändliga vad det gör på sin
    standard ut-kanal. Om ett fel uppstår skriver update-alternatives ut felmeddelanden på sin
    standard  fel-kanal och avslutar med felkoden 2. Diagnostikinformationen bör vara
    självförklarande, sänd in en felrapport om du inte tycker att den är det.

EXEMPEL

    Det är flera paket som tillhandahåller en textredigerare kompatibel med vi, till exempel
    nvi och vim. Vilken bestäms via länkgruppen vi, vilken innehåller länkar både för själva
    programmet och dessa anknutna manualsida.

    För att visa vilka tillgängliga paket som tillhandahåller vi, samt dess aktuella
    inställning, använd kommandot --display:

       update-alternatives --display vi

    För att välja en specifik implementation av vi, utför detta kommando som root och välj
    sedan ett tal från listan:

       update-alternatives --config vi

    För att återgå till att vi-implementationen väljs automatiskt, utför detta som root:

       update-alternatives --auto vi

SE ÄVEN

    ln(1), FHS, Filesystem Hierarchy Standard.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.