Provided by: man-db_2.8.7-3_amd64 bug

NAMN

    whatis - visa en-rads-beskrivningar för manualsidor

SYNOPSIS

    whatis [-dlv?V] [-r|-w] [-s lista] [-m system[,...]] [-M sökväg] [-L lokal] [-C fil] namn
    ...

BESKRIVNING

    Varje manualsida har en kort beskrivning inuti sig. whatis genomsöker namnen på
    manualsidor och visar manualsidornas beskrivningar om något namn matchar.

    namn kan innehålla jokertecken (-w) eller vara ett reguljärt uttryck (-r). Om dessa
    flaggor används kan det vara nödvändigt att citera namn eller använda kontrollsekvenser
    (\) framför speciella tecken för att förhindra skalet från att tolka dem.

    index-databaser används under sökningen och uppdateras av programmet mandb. Beroende på
    din installation kan detta köras som ett periodiskt cron-jobb eller behöva köras manuellt
    efter att nya manualsidor har installerats. För att producera en whatis-textdatabas av
    gammalt snitt från den relativa index-databasen, använd kommandot:

    whatis -M man-sökväg -w '*' | sort > man-sökväg/whatis

    där man-sökväg är en hierarki av manualsidor så som /usr/man.

FLAGGOR

    -d, --debug
       Skriver ut felsökningsinformation.

    -v, --verbose
       Skriver ut utförliga varningsmeddelanden.

    -r, --regex
       Tolka varje namn som ett reguljärt uttryck. Om ett namn matchar någon del av ett
       sidnamn kommer ett matchning att lyckas. Denna flagga får whatis att bli något
       långsammare på grund av databassökningarna.

    -w, --wildcard
       Tolka varje namn som ett mönster som innehåller jokertecken i skalstil. För att en
       matchning ska lyckas måste ett expanderat namn matcha hela sidnamnet. Denna flagga
       får whatis att bli något långsammare på grund av databassökningarna.

    -l, --long
       Justera inte utmatningen till terminalbredden. Normalt kommer utmatningar att
       trunkeras med avseende på terminalbredden för att undvika fula resultat från dåligt
       skrivna NAMN-avsnitt.

    -s lista, --sections lista, --section lista
       Genomsök bara de angivna manualavsnitten. lista är en kolon- eller kommaseparerad
       lista av sektioner. Om en post i lista är ett enstaka avsnitt, till exempel ”3” så
       kommer den visade listan över beskrivningar att inkludera sidor i avsnitt ”3”,
       ”3perl”, ”3x”, och så vidare; men om en post i lista har en ändelse, till exempel
       ”3perl”, så kommer listan bara att inkludera sidor i den exakta delen av
       manualavsnittet.

    -m system[,...], --systems=system[,...]
       Om detta system har tillgång till andra operativsystems namn på manualsidor kan de
       nås via denna flaggan. För att genomsöka namnen på manualsidorna för NyttOS, använd
       flaggan -m NyttOS.

       Det  system  som  anges  kan  vara  en  kombination  av  kommaavgränsade
       operativsystemsnamn.  För  att  inkludera  en  sökning  för  det  aktuella
       operativsystemets  namn  på  manualsidor,  inkludera  systemnamnet  man  i
       argumentsträngen. Denna flagga kommer att åsidosätta miljövariabeln $SYSTEM.

    -M sökväg, --manpath=sökväg
       Ange en alternativ mängd av kolonavgränsade hierarkier av manualsidor  att
       genomsöka. Som standard använder whatis miljövariabeln $MANPATH, om den inte är tom
       eller ej satt, i vilket fall en lämplig manualsökväg bestäms baserad på din
       $PATH-miljövariabel. Denna flagga åsidosätter innehållet i $MANPATH.

    -L lokal, --locale=lokal
       whatis kommer normalt att avgöra din aktuella lokal genom att anrop till
       C-funktionen setlocale(3) som kontrollerar diverse miljövariabler, som eventuellt
       $LC_MESSAGES och $LANG. För att tillfälligt åsidosätta det framtagna värdet, använd
       denna flagga för att ange en lokal-sträng direkt till whatis. Notera att det inte
       får någon effekt förrän sökningen efter sidor faktiskt påbörjas. Utmatning så som
       hjälpmeddelandet kommer alltid att visas enligt den först bestämda lokalen.

    -C fil, --config-file=fil
       Använd denna användarkonfigurationsfil snarare än standard ~/.manpath.

    -?, --help
       Skriv ut ett hjälpmeddelande och avsluta.

    --usage
       Skriv ut ett kort användningsmeddelande och avsluta.

    -V, --version
       Visa versionsinformation.

SLUTSTATUS

    0   Framgångsrik programexekvering.

    1   Användnings-, syntax- eller konfigurationsfilsfel.

    2   Funktionsfel.

    16   Inget hittades som matchade det kriterium som angivits.

MILJÖ

    SYSTEM Om $SYSTEM är satt kommer den att ha samma effekt som om den hade angetts som
       argument till flaggan -m.

    MANPATH
       Om $MANPATH är satt kommer dess värde att tolkas som den kolonavgränsade sökvägen
       för hierarkier av manualsidor som ska användas.

    MANWIDTH
       Om $MANWIDTH är satt kommer dess värde att användas som terminalbredden (se flaggan
       --long). Om den inte är satt kommer terminalbredden att räknas ut från värdet i
       $COLUMNS, en ioctl(2) om den finns tillgänglig, eller falla tillbaka på 80 tecken
       om allt annat misslyckas.

FILER

    /usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
       En traditionell global index-databascache.

    /var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
       En FHS-kompatibel global index-databascache.

    /usr/share/man/.../whatis
       En traditionell whatis-textdatabas.

SE VIDARE

    apropos(1), man(1), mandb(8)

UPPHOVSMAN

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).