Provided by: kdoctools5_5.62.0-0ubuntu1_amd64 bug

NAMN

    qt5options - Gemensamma kommandoradsväljare för alla program som är baserade på
    QT-verktygslådan

SYNOPSIS

    Qt-program [-style= stil / -style stil] [-stylesheet= stilmall / -stylesheet stilmall]
         [-widgetcount] [-reverse] [-qmljsdebugger= port]
         [-platform plattformsnamn[:alternativ]] [-platformpluginpath sökväg]
         [-platformtheme plattformstema] [-plugin insticksmodul]
         [-qwindowgeometry geometri] [-qwindowicon ikon] [-qwindowtitle namn] [-reverse]
         [-session session] [-display värddatornamn:skärmnummer] [-geometry geometri]
         [-dialogs= [xp|none]] [-fontengine= freetype] [-h, --help och -? Windows]
         [-v --version]

VÄLJARE

    Följande väljare gäller alla program som använder Qt(TM):

    -style= stil / -style stil
      Ställ in stilen för programmets grafiska användargränssnitt. Möjliga värden beror på
      systeminställningen. Om Qt kompileras med ytterligare stilar eller har ytterligare
      stilar som insticksmoduler är de tillgängliga för kommandoradsväljaren -style.

    -stylesheet= stilmall / -stylesheet stilmall
      Ställ in programmets stilmall. Värdet måste vara en sökväg till en fil som innehåller
      stilmallen.

    -widgetcount
      Skriv ut felsökningsmeddelanden i slutet om antal oförstörda grafiska komponenter som
      är kvar och maximalt antal grafiska komponenter som existerade samtidigt.

    -reverse
      Ställ in programmets layoutriktning till Qt::RightToLeft. Alternativet är avsett att
      hjälpa till vid felsökning och ska inte användas i produktion. Standardvärdet
      detekteras automatiskt från användarens landsinställningar (se också
      QLocale::textDirection()).

    -qmljsdebugger= port
      Aktive QML/JS-avlusare med en angiven port. Värdet måste ha formatet
      port:1234[,block], där block är valfritt och gör att programmet väntar till avlusaren
      ansluter till den.

    -platform plattformsnamn[:alternativ]
      Ange insticksmodulen Qt Platform Abstraction (QPA).

    -platformpluginpath sökväg
      Ange sökvägen till plattformens insticksmoduler.

    -platformtheme plattformstema
      Ange plattformens tema.

    -plugin insticksmodul
      Ange ytterligare insticksmoduler att ladda. Argumentet kan användas flera gånger.

    -qwindowgeometry geometri
      Ange fönstergeometri för huvudfönstret med X11-syntax. Exempelvis: -qwindowgeometry
      100x100+50+50

    -qwindowicon ikon
      Ställ in förvald fönsterikon.

    -qwindowtitle namn
      Ställ in det första fönstrets namn.

    -session session
      Återställ programmet från en tidigare session.

    -display värddatornamn:skärmnummer
      Byt skärm på X11. Överskrider miljövariabeln DISPLAY.

    -geometry geometri
      Ange fönstergeometri för huvudfönstret på X11. Exempelvis: -geometry 100x100+50+50.

    -dialogs= [xp|none]
      Bara tillgänglig för -platform windows. Värdet xp använder XP-liknande inbyggda
      dialogrutor och none inaktiverar dem.

    -fontengine= freetype
      Använd teckensnittsverktyget FreeType.

    -h, --help och -? Windows
      Skriv ut alla alternativ och programmets beskrivning.

    -v --version
      Visa programmets versionssträng.

SE OCKSÅ

    kf5options(7)

UPPHOVSMÄN

    Manualsidan ursprungligen skriven av Lauri Watts <lauri@kde.org>

    Uppdaterade till Ramverk 5 av Burkhard Lück <lueck@hube-lueck.de>

    Informationen för den här manualsidan är från dokumentationen för QApplication[1],
    dokumentationen för QGuiApplication[2] och dokumentationen för QCommandLineParser[3].

AUTHORS

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.

    Burkhard Lück <lueck@hube-lueck.de>
      Author.

NOTER

    1. dokumentationen för QApplication
      https://doc.qt.io/qt-5/qapplication.html#QApplication

    2. dokumentationen för QGuiApplication
      https://doc.qt.io/qt-5/qguiapplication.html#QGuiApplication

    3. dokumentationen för QCommandLineParser
      https://doc.qt.io/qt-5/qcommandlineparser.html