Provided by: adduser_3.118ubuntu1_all bug

NAMN

    adduser, addgroup - lägg till en användare eller grupp till systemet

SYNOPSIS

    adduser [options] [--home DIR] [--shell SHELL] [--no-create-home] [--uid ID] [--firstuid
    ID] [--lastuid ID] [--ingroup GROUP | --gid ID] [--disabled-password] [--disabled-login]
    [--gecos GECOS] [--add_extra_groups] [--encrypt-home] user

    adduser --system [flaggor] [--home KATALOG] [--shell SKAL] [--no-create-home] [--uid ID]
    [--group | --ingroup GRUPP | --gid ID] [--disabled-password] [--disabled-login] [--gecos
    GECOS] användare

    addgroup [flaggor] [--gid ID] grupp

    addgroup --system [flaggor] [--gid ID] grupp

    adduser [flaggor] användare grupp

  VANLIGA FLAGGOR
    [--quiet] [--debug] [--force-badname] [--help|-h] [--version] [--conf FIL]

BESKRIVNING

    adduser och addgroup lägger till användare och grupper till systemet enligt kommandoradens
    flaggor och konfigurationsinformation i /etc/adduser.conf. De är vänliga gränssnitt till
    lågnivåverktyg som useradd, groupadd och usermod, väljer som standard giltiga värden för
    UID och GID enligt Debians policy, skapar hemkatalogeer med skelettkonfiguration, kör
    egendefinierade skript och andra funktioner. adduser och addgroup kan köras i ett av fem
    lägen:

  Lägg till en vanlig användare
    Om startad med ett icke-flagga-argument och utan flaggan --system eller --group kommer
    adduser att lägga till en vanlig användare.

    adduser kommer att välja det första tillgängliga uid från intervallet som angivits för
    vanliga användare i konfigurationsfilen. Uid kan åsidosättas med flaggan --uid.

    Intervallet som anges i konfigurationsfilen kan åsidosättas med flaggorna --firstuid och
    --lastuid

    By default, each user in Debian GNU/Linux is given a corresponding group with the same
    name. Usergroups allow group writable directories to be easily maintained by placing the
    appropriate users in the new group, setting the set-group-ID bit in the directory, and
    ensuring that all users use a umask of 002. If this option is turned off by setting
    USERGROUPS to no, all users' GIDs are set to USERS_GID. Users' primary groups can also be
    overridden from the command line with the --gid or --ingroup options to set the group by
    id or name, respectively. Also, users can be added to one or more groups defined in
    adduser.conf either by setting ADD_EXTRA_GROUPS to 1 in adduser.conf, or by passing
    --add_extra_groups on the commandline.

    adduser kommer att skapa en hemkatalog enligt DHOME, GROUPHOMES och LETTERHOMES.
    Hemkatalogen kan köras över från kommandoraden med flaggan --home och skalet med flaggan
    --shell. Hemkatalogers setgid-bit är satt om USERGROUPS är yes så att alla filer som
    skapas i användarens hemkatalog kommer att ha den korrekta gruppen.

    adduser will copy files from SKEL into the home directory and prompt for finger (gecos)
    information and a password. The gecos may also be set with the --gecos option. With the
    --disabled-login option, the account will be created but will be disabled until a password
    is set. The --disabled-password option will not set a password, but login is still
    possible (for example with SSH RSA keys). To set up an encrypted home directory for the
    new user, add the --encrypt-home option. For more information, refer to the -b option of
    ecryptfs-setup-private(1).

    Om filen /usr/local/sbin/adduser.local existerar kommer den att startas efter att
    användarens konto har blivit uppsatt för att göra vissa lokala inställningar. Argumenten
    som skickas till adduser.local är:
    användarnamn uid gid hemkatalog
    Miljövariabeln VERBOSE ställs in enligt följande regel:

    0 if  --quiet is specified

    1 if neither
       --quiet nor --debug is specified

    2 if  --debug is specified

       (The same applies to the variable DEBUG, but DEBUG is deprecated and will be
       removed in a later version of adduser.)

  Lägg till en systemanvändare
    If called with one non-option argument and the --system option, adduser will add a system
    user. If a user with the same name already exists in the system uid range (or, if the uid
    is specified, if a user with that uid already exists), adduser will exit with a warning.
    This warning can be suppressed by adding --quiet.

    adduser kommer att välja det första tillgängliga UID:t från intervallet som angivits för
    systemanvändare i konfigurationsfilen (FIRST_SYSTEM_UID och LAST_SYSTEM_UID). För att
    sätta ett särskilt UID kan flaggan --uid användas.

    Som standard placeras systemanvändare i gruppen nogroup. För att placera den nya
    systemanvändaren i en redan existerande grupp kan flaggorna --gid eller --ingroup
    användas. För att placera den nya systemanvändaren i en ny grupp med samma ID, använd
    flaggan --group.

    En hemkatalog skapas med samma regler som för vanliga användare. Den nya systemanvändaren
    kommer att ha skalet /usr/sbin/nologin (om den inte åsidosätts med flaggan --shell) och ha
    möjligheten för inloggning avstängd. Skelettkonfigurationsfiler kopieras inte.

  Lägg till en användargrupp
    Om adduser kallas upp med flaggan --group och utan flaggan --system eller om addgroup
    kallas upp respektive kommer en användargrupp att läggas till.

    Ett GID kommer att väljas från intervallet som angivits för system GID-nummer i
    konfigurationsfilen (FIRST_GID, LAST_GID). För att åsidosätta detta kan gid anges med
    flaggan --gid.

    Gruppen skapas utan några användare.

  Lägg till en systemgrupp
    Om addgroup kallas upp med flaggan --system kommer en systemgrupp att läggas till.

    Ett GID kommer att väljas från intervallet som angivits för systemets gid-nummer i
    konfigurationsfilen. Gid kan åsidosättas med flaggan --gid.

    Gruppen skapas utan några användare.

  Lägg till en existerande användare till en existerande grupp
    Om startad med två icke-flaggor-argument kommer adduser att lägga till en existerande
    användare till en existerande grupp.

FLAGGOR

    --conf FIL
       Använd FIL istället för /etc/adduser.conf.

    --disabled-login
       Kör inte passwd för att ställa in lösenordet. Användaren kommer inte att kunna
       använda sitt konto tills lösenordet är inställt.

    --disabled-password
       Liknande --disabled-login men inloggningar är fortfarande möjliga (till exempel
       genom SSH RSA-nycklar) men inte med lösenordautentisering.

    --force-badname
       By default, user and group names are checked against the configurable regular
       expression NAME_REGEX (or NAME_REGEX_SYSTEM if --system is specified) specified in
       the configuration file. This option forces adduser and addgroup to apply only a
       weak check for validity of the name. NAME_REGEX is described in adduser.conf(5).

    --gecos GECOS
       Ställer in gecos-fältet för den nya genererade posten. adduser kommer inte att
       fråga efter finger-information om denna flagga anges.

    --gid ID
       När en grupp skapas tvingar denna flagga den nya gid att vara det angivna numret.
       När en användare skapas kommer denna flagga att sätta användaren i den gruppen.

    --group
       När  kombinerad  med --system kommer en grupp med samma namn och ID som
       systemanvändaren att skapas. Om den inte kombineras med --system kommer en grupp
       med angivet namn att skapas. Detta är standardåtgärden om programmet startas som
       addgroup.

    --help Visa korta instruktioner.

    --home KATALOG
       Använd KATALOG  som  användarens  hemkatalog  hellre  än  det  förvalda  i
       konfigurationsfilen. Om katalogen inte existerar kommer den skapas och skelettfiler
       kopieras dit.

    --shell SKAL
       Använd SKAL som användarens  inloggningsskal  hellre  än  det  förvalda  i
       konfigurationsfilen.

    --ingroup GRUPP
       Add the new user to GROUP instead of a usergroup or the default group defined by
       USERS_GID in the configuration file. This affects the users primary group. To add
       additional groups, see the add_extra_groups option.

    --no-create-home
       Skapa inte hemkatalogen även om den inte existerar.

    --quiet
       Visa inte informativa meddelanden, visa endast varningar och fel.

    --debug
       Var informativ, mycket användbar om du vill hitta problem med adduser.

    --system
       Skapa en systemanvändare eller -grupp.

    --uid ID
       Tvinga det nya användar-id:t att vara angivet nummer. adduser kommer att misslyckas
       om användar-id:t redan används.

    --firstuid ID
       Åsidosätt det första uid i intervallet som uid väljs från (åsidosätter FIRST_UID
       som specifieras i instälningsfilen).

    --lastuid ID
       Åsidosätt det sista uid i intervallet som uid väljs från (LAST_UID).

    --add_extra_groups
       Lägg till nya användare till extragrupper definierade i inställningsfilen.

    --version
       Visa version och information om copyright.

RETURVÄRDEN

    0   Användaren som angavs existerar redan. Detta kan härledas till två anledningar:
       Användaren skapades av adduser eller fanns redan på systemet före exekveringen av
       adduser. Om adduser returnerade 0 kommer en körning av adduser en andra gång med
       samma flaggor också att returnera 0.

    1   Skapandet av användaren eller gruppen misslyckades eftersom det redan fanns med ett
       annat UID/GID än det som angavs. Användarnamnet eller gruppnamnet avvisades
       eftersom det inte överrensstämde med det angivna reguljära uttrycket,  läs
       adduser.conf(5). Adduser avbröts av en signal.
       Eller för att många andra ännu så länge odokumenterade anledningar skrivs ut på
       konsollen. Du kan då överväga att ta bort --quiet för att göra adduser mer pratig.

FILER

    /etc/adduser.conf
       Standard konfigurationsfil för adduser och addgroup

    /usr/local/sbin/adduser.local
       Optional custom add-ons.

SE OCKSÅ

    adduser.conf(5), deluser(8), groupadd(8), useradd(8), usermod(8), Debian Policy 9.2.2.

ÖVERSÄTTARE

    Denna manualsida har översatts av Daniel Nylander <po@danielnylander.se> den 25 november
    2005.

    Om du hittar några felaktigheter i översättningen, vänligen skicka ett e-postmeddelande
    till översättaren eller till sändlistan <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>,

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Guy Maor. Modifieringar av Roland Bauerschmidt och Marc
    Haber. Ytterligare ändringar av Joerg Hoh och Stephen Gran.
    Copyright (C) 1995 Ted Hajek, med en hel del lånat från ursprungliga Debian adduser
    Copyright (C) 1994 Ian Murdock. adduser är fri programvara; se GNU General Public Licence
    version 2 eller senare för villkor för kopiering. Det finns ingen garanti.