Provided by: man-db_2.8.7-3_amd64 bug

NAMN

    mandb - skapa eller uppdatera indexcachar för manualsidor

SYNOPSIS

    mandb [-dqsucpt?V] [-C fil] [man-sökväg]
    mandb [-dqsut] [-C fil] -f filnamn ...

BESKRIVNING

    mandb används för att initiera eller manuellt uppdatera index-databascachar som vanligtvis
    underhålls av man. Cacharna innehåller information relevant för det aktuella tillståndet
    för systemet av manualsidor och informationen som lagras i dem används av man-db-verktygen
    för att förbättra deras hastighet och funktionalitet.

    När ett index skapas eller uppdateras kommer mandb att varna vid felaktiga ROFF
    .so-begäran, felaktiga filnamn för manualsidor och manualsidor för vilka whatis inte kan
    tolkas.

    Om mandb förses med en valfri kolonavgränsad sökväg så kommer detta att åsidosätta den
    interna sökvägen för hierarkier av manualsidor i systemet, fastställd från information
    hittad i konfigurationsfilen för man-db.

DATABASCACHAR

    mandb kan kompileras med stöd för någon av följande databastyper.

    Namn     Typ          Asynk  Filnamn
    ─────────────────────────────────────────────────────────────
    Berkeley-db  Binärträd       Ja   index.bt
    GNU gdbm   Hashad         Ja   index.db
    UNIX ndbm   Hashad         Nej   index.(dir|pag)

    De databastyper som har stöd för asynkrona uppdateringar tillhandahåller förbättrad
    hastighet på bekostnad av potentiell korrumpering vid oväntat avslut. I det ovanliga fall
    då detta inträffat kan det vara nödvändigt att köra om mandb med flaggan -c för att
    återskapa databaserna från grunden.

FLAGGOR

    -d, --debug
       Skriver ut felsökningsinformation.

    -q, --quiet
       Producera inte några varningar.

    -s, --no-straycats
       Spendera inte tid på att söka efter eller lägga till information till databaserna
       om lösa cat-sidor.

    -p, --no-purge
       Spendera inte tid på att leta efter borttagna manualsidor och rensa bort dem från
       databaserna.

    -c, --create
       Som standard kommer mandb att försöka uppdatera tidigare skapade databaser. Om en
       databas inte existerar kommer den att skapas. Denna flagga tvingar mandb att ta
       bort tidigare databaser och återskapa dem från grunden och implicerar --no-purge.
       Detta kan vara nödvändigt om databasen blir korrumperad eller om ett nytt
       databaslagringssystem introduceras i framtiden.

    -u, --user-db
       Skapa endast användardatabaser, även med skrivbehörigheter som behövs för att skapa
       systemdatabaser.

    -t, --test
       Utför konsistenskontroller på manualsidor i hierarkisökvägen. Med denna flagga
       kommer mandb inte att förändra några existerande databaser.

    -f, --filename
       Uppdatera bara posterna för det angivna filnamnet. Denna flagga är inte avsedd för
       allmänt bruk; den används internt av man när det har kompilerats med flaggan
       MAN_DB_UPDATES  och hittar sidor som är föråldrade. Den implicerar -p och
       inaktiverar -c och -s.

    -C fil, --config-file=fil
       Använd denna användarkonfigurationsfil snarare än standard ~/.manpath.

    -?, --help
       Visa hjälptexten, avsluta sedan.

    --usage
       Skriv ut ett kort användningsmeddelande och avsluta.

    -V, --version
       Visa versionen, avsluta sedan.

SLUTSTATUS

    0   Framgångsrik programexekvering.

    1   Användnings-, syntax- eller konfigurationsfilsfel.

    2   Funktionsfel.

    3   En barnprocess misslyckades.

DIAGNOSTIK

    Följande varningsmeddelanden kan matas ut under databasuppbyggnaden.

    <filnamn>: whatis-tolkning för sida(sekt) misslyckades
       Ett försök att extrahera whatis-rader från det angivna filnamnet <filnamn>
       misslyckades. Detta sker vanligtvis på grund av en dåligt skriven manualsida, men
       om många sådana meddelanden matas ut är det troligt att systemet innehåller
       icke-standardiserade manualsidor som är inkompatibla med man-db:s whatis-tolk. Se
       avsnittet WHATIS-TOLKNING i lexgrog(1) för vidare information.

    <filnamn>: är en lös symbolisk länk
       <filnamn> existerar inte men refereras till med en symbolisk länk. Vidare
       diagnostikmeddelanden matas vanligtvis ut för att identifiera namnet <filnamn> på
       den länk som är problematisk.

    <filnamn>: felaktig symbolisk länk eller ROFF ”.so”-begäran
       <filnamn>  är  antingen  en  symbolisk  länk  till,  eller  innehåller  en
       ROFF-inklusionsbegäran till, en icke existerande fil.

    <filnamn>: ignorerar felaktigt filnamn
       Filnamnet <filnamn> kan vara en giltig manualsida men dess namn är ogiltigt. Detta
       sker vanligtvis för att en manualsida med avsnittsändelsen <x> lagts till i avsnitt
       <y> i en manualsida.

    <filnamn_mask>: filändelser i konflikt
       Jokerteckensträngen <filnamn_mask> är inte unik. Detta sker vanligtvis för att det
       finns både komprimerade och okomprimerade versioner av samma manualsida. Alla,
       förutom de senaste, kommer att ignoreras.

FILER

    /etc/manpath.config
       man-db-konfigurationsfil.

    /var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
       En FHS-kompatibel global index-databascache.

    Äldre platser för databascachen inkluderar:

    /usr/man/index.(bt|db|dir|pag)
       En traditionell global index-databascache.

    /var/catman/index.(bt|db|dir|pag)
       En alternativ eller FSSTND-kompatibel global index-databascache.

SE VIDARE

    lexgrog(1), man(1), manpath(5), catman(8)

    Avsnittet WHATIS-TOLKNING som tidigare fanns på denna manualsida finns nu i lexgrog(1).

UPPHOVSMAN

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).