Provided by: calibre_3.46.0+dfsg-1_all bug

NAME

    calibre-customize - calibre-customize

     các tuỳ chọn calibre-customize

    Tuỳ biến calibre qua việc tải plugin bên ngoài

    Whenever you pass arguments to calibre-customize that have spaces in them, enclose the
    arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[TÙY CHỌN]

    --add-plugin, -a
       Add a plugin by specifying the path to the ZIP file containing it.

    --build-plugin, -b
       Đối với các nhà phát triển các tính năng bổ sung: Đường dẫn đến thư mục mà bạn đang
       phát triển các tính năng bổ sung. Lệnh này sẽ tự động nén plugin và cập nhật nó vào
       calibre .

    --customize-plugin
       Tuỳ chỉnh trình cắm. Ghi rõ tên của trình cắm và chuỗi tùy biến cách nhau bằng dấu
       phẩy.

    --disable-plugin
       Vô hiệu hóa plugin có tên sau

    --enable-plugin
       Cho phép khởi chạy plugin có tên sau

    --help, -h
       show this help message and exit

    --list-plugins, -l
       Liệt kê tất cả các plugin đã được cài đặt.

    --remove-plugin, -r
       Xoá một plugin tự tạo theo tên. Không có tác dụng với các plugin đi kèm phần mềm.

    --version
       show program's version number and exit

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal