Provided by: wesnoth-1.14-server_1.14.7-1_amd64 bug

TÊN

    wesnothd - tiến trình nền cho mạng nhiều người chơi Trận chiến vì Wesnoth

BẢNG TÓM TẮT

    wesnothd [-dv] [-c đường_dẫn] [-p cổng] [-t số] [-T số]
    wesnothd -V

TẢ

    Manages    Battle    for    Wesnoth    multiplayer    games.    See
    https://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration on what commands the server accepts via
    the wesnoth client (/query ...) or the fifo.

TÙY CHỌN

    -c đường _dẫn, --config đường_dẫn
       xác định cho wesnothd nơi để tìm tập tin cấu hình cần sử dụng. Xem phần CẤU HÌNH
       MÁY CHỦ bên dưới để biết cú pháp. Bạn có thể tải lại cấu hình bằng cách gửi SIGHUP
       đến tiến trình máy chủ.

    -d, --daemon
       chạy wesnothd như một tiến trình nền.

    -h, --help
       nói cho bạn biết tùy chọn dòng lệnh làm gì.

    --log-mức_độ=miền_1,miền_2,...
       đặt mức độ nghiêm trọng của các miền ghi lưu. all có thể được sử dụng để khớp với
       bất kỳ miền ghi lưu nào. Các mức độ có sẵn: error, warning, info, debug. Theo mặc
       định mức độ error được sử dụng và mức độ info cho miền server.

    -p cổng, --port cổng
       kết máy chủ với cổng được chỉ định. Nếu không có cổng nào được chỉ định, cổng 15000
       sẽ được sử dụng.

    -t số, --threads số
       thiết lập số tuyến chờ đợi cho hoạt động vào/ra mạng là n (mặc định: 5, tối
       đa: 30).

    -T số, --max-threads số
       thiết lập số tuyến làm việc tối đa sẽ được tạo ra. Nếu đặt là 0 thì sẽ không có
       giới hạn (mặc định: 0).

    -V, --version
       hiện số phiên bản và thoát.

    -v, --verbose
       bật chế độ ghi lưu gỡ lỗi.

CẤU HÌNH MÁY CHỦ

  pháp chung là:
    [tag]

       khóa="giá_trị"

       khóa="giá_trị,giá_trị,..."

    [/tag]

  Các phím toàn cục:
    allow_remote_shutdown
       Nếu đặt là no (mặc định), các yêu cầu tắt và khởi động lại sẽ bị bỏ qua trừ khi
       chúng đến từ fifo. Đặt là yes để cho phép tắt từ xa thông qua một /query bởi một
       người quản trị.

    ban_save_file
       Đường dẫn đầy đủ hoặc tương đối đến một tập tin (định dạng nén gzip) mà máy chủ có
       thể đọc và ghi. Các lệnh cấm sẽ được lưu vào tập tin này và được đọc lại khi khởi
       động máy chủ.

    compress_stored_rooms
       Xác định xem tập tin các phòng có được đọc và ghi ở dạng nén hay không. Mặc định là
       yes.

    connections_allowed
       Số kết nối được phép từ cùng một địa chỉ IP. 0 nghĩa là vô hạn. (mặc định: 5)

    disallow_names
       Tên/biệt danh không được máy chủ chấp nhận. *? từ các mẫu ký tự đại diện được
       hỗ trợ. Xem glob(7) để biết thêm chi tiết. Giá trị mặc định (được sử dụng nếu không
       có       gì       được       chỉ       định)      là:
       *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       The path to the fifo you can echo server commands into (same as /query ... from
       wesnoth).  If  not  specified defaults to the compile-time path (default:
       /var/run/wesnothd/socket).

    max_messages
       Số tin nhắn được phép trong messages_time_period. (mặc định: 4)

    messages_time_period
       Khoảng thời gian (tính bằng giây) phát hiện tràn ngập tin nhắn. (mặc định: 10 giây)

    motd  Tin nhắn trong ngày.

    new_room_policy
       Xác định ai có thể tạo phòng mới trên máy chủ. Giá trị có sẵn là everyone,
       registered, adminnobody, và cấp quyền tương ứng với tất cả mọi người, những
       người dùng đã đăng ký, những người quản trị hay tắt không cho tạo phòng mới. Giá
       trị mặc định là everyone.

    passwd Mật khẩu được sử dụng để có quyền quản trị (thông qua /query admin password).

    replay_save_path
       Thư mục nơi máy chủ lưu trữ các bản phát lại trò chơi. (Đừng quên dấu /!) Mặc định
       là `' nghĩa là thư mục nơi wesnothd được khởi chạy.

    restart_command
       Lệnh mà máy chủ sử dụng để khởi chạy một tiến trình máy chủ mới thông qua lệnh
       restart.  (Chỉ  có  thể  được  đưa  ra  thông  qua  fifo. Xem thiết lập
       allow_remote_shutdown).

    room_save_file
       Đường dẫn đến tập tin nơi thông tin về các phòng được lưu trữ. Tập tin này được đọc
       trên máy chủ lúc khởi động và được ghi vào sau đó. Nếu rỗng hay không được đặt, các
       phòng không được tải hay lưu.

    save_replays
       Xác định xem máy chủ có tự động lưu bản phát lại của các trò chơi không. (mặc định:
       false)

    versions_accepted
       Một danh sách phân cách bằng dấu phẩy các chuỗi phiên bản được máy chủ chấp nhận. *? từ các mẫu ký tự đại diện được hỗ trợ. (mặc định là phiên bản wesnoth tương
       ứng)
       Ví dụ: versions_accepted="*" chấp nhận bất kỳ chuỗi phiên bản nào.

    user_handler
       Tên của bộ xử lý người dùng để sử dụng. Các bộ xử lý người dùng hiện có là forum
       (kết nối wesnothd đến một cơ sở dữ liệu diễn đàn phpbb) và sample (một cài đặt mẫu
       của giao diện bộ xử lý người dùng, nếu bạn sử dụng lựa chọn này trên bất cứ thứ gì
       thật sự thì bạn bị điên). Giá trị mặc định là forum. Bạn cũng phải thêm một phần
       [user_handler], xem bên dưới.

  Các thẻ toàn cục:
    [redirect] Một thẻ để chỉ định một máy chủ để chuyển hướng một số phiên bản máy khách đến.

       host  Địa chỉ của máy chủ để chuyển hướng đến.

       port  Cổng để kết nối đến.

       version
           Một danh sách phân cách bằng dấu phẩy các phiên bản để chuyển hướng. Hoạt
           động tương tự như versions_accepted với các mẫu ký tự đại diện.

    [ban_time] Một thẻ để định nghĩa các từ khóa thuận tiện cho khoảng thời gian cấm tạm thời.

       name  Tên sử dụng để tham khảo thời gian cấm.

       time  Định khoảng thời gian. Định dạng là: %d[%s[%d%s[...]]] trong đó %s là s
           (giây), m (phút), h (giờ), D (ngày), M (tháng) hoặc Y (năm) và %d là một số.
           Nếu không có chỉ số thời gian thì giả định là phút (m). Ví dụ:
           time="1D12h30m" có kết quả thời gian cấm là 1 ngày, 12 giờ và 30 phút.

    [proxy] Một thẻ thông báo cho máy chủ để hoạt động như một máy ủy quyền và chuyển tiếp các
    yêu cầu của máy khách đã kết nối đến máy chủ được chỉ định. Chấp nhận các khóa giống như
    [redirect].

    [user_handler] Cấu hình bộ xử lý người dùng. Các khóa biến đổi phụ thuộc vào bộ xử lý
    người dùng nào được đặt bằng khóa user_handler. Nếu không có phần [user_handler] trong cấu
    hình thì máy chủ sẽ chạy mà không có dịch vụ đăng ký biệt danh.

       db_host
           (for user_handler=forum) Tên máy của máy chủ cơ sở dữ liệu

       db_name
           (for user_handler=forum) Tên của cơ sở dữ liệu

       db_user
           (for user_handler=forum) Tên mà người dùng sử dụng để đăng nhập vào cơ sở dữ
           liệu

       db_password
           (for user_handler=forum) Mật khẩu của người dùng này

       db_users_table
           (for user_handler=forum) Tên của bảng để các diễn đàn phpbb của bạn lưu dữ
           liệu người dùng vào đó. Nhiều khả năng đây sẽ là <table-prefix>_users (ví dụ
           phpbb3_users).

       db_extra_table
           (for user_handler=forum) Tên của bảng để wesnothd lưu dữ liệu về người dùng
           vào đó. Bạn sẽ phải tạo bảng này một cách thủ công, ví dụ: CREATE TABLE
           <table-name>(username VARCHAR(255) PRIMARY KEY, user_lastvisit INT UNSIGNED
           NOT NULL DEFAULT 0, user_is_moderator TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 0);

       user_expiration
           (for user_handler=sample) Thời gian sau đó biệt danh đã đăng ký sẽ hết hạn
           (theo ngày).

    [mail] Cấu hình một máy chủ SMTP qua đó bộ xử lý người dùng có thể gửi thư. Hiện tại chỉ
    được sử dụng bởi bộ xử lý người dùng mẫu.

       server Tên máy của máy chủ thư

       username
           Tên người dùng để đăng nhập vào máy chủ thư.

       password
           Mật khẩu của người dùng này.

       from_address
           Địa chỉ trả lời đến thư của bạn.

       mail_port
           Cổng trên đó máy chủ thư của bạn đang chạy. Mặc định là 25.

TRẠNG THÁI THOÁT

    Trạng thái thoát bình thường là 0 khi máy chủ được tắt một cách đúng đắn. Trạng thái thoát
    2 chỉ thị một lỗi với các tùy chọn dòng lệnh.

TÁC GIẢ

    Viết bởi David White  <davidnwhite@verizon.net>.  Chỉnh  sửa  bởi  Nils  Kneuper
    <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>, Soliton <soliton.de@gmail.com> và Thomas
    Baumhauer <thomas.baumhauer@gmail.com>. Trang hướng dẫn này ban đầu được viết bởi Cyril
    Bouthors <cyril@bouthors.org>.
    Visit the official homepage: https://www.wesnoth.org/

BẢN QUYỀN

    Copyright © 2003-2018 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Đây là Phần mềm Tự do; phần mềm này được cấp phép theo GPL phiên bản 2, được công bố bởi
    Free Software Foundation (Tổ chức phần mềm tự do). KHÔNG có bảo hành; kể cả cho KHẢ NĂNG
    ĐEM LẠI LỢI NHUẬN hay LỢI ÍCH CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

XEM THÊM

    wesnoth(6)