Provided by: man-db_2.9.1-1_amd64 bug

NAZWA

    apropos - przeszukiwanie nazw i opisów stron podręcznika ekranowego

SKŁADNIA

    apropos  [-dalv?V]  [-e|-w|-r]  [-s  lista]  [-m  system[,...]]  [-M ścieżka] [-L
    ustawienia_językowe] [-C plik] słowo_kluczowe ...

OPIS

    Każda strona podręcznika zawiera krótki opis. apropos przeszukuje te opisy, wyszukując
    podane słowo_kluczowe.

    słowo_kluczowe jest zazwyczaj wyrażeniem regularnym, tak jakby użyto opcji -r, może także
    zawierać znaki dopasowania w stylu powłoki (-w) lub być traktowane dosłownie (-e). Podczas
    używanie  tych opcji może być potrzebne ujęcie słowa_kluczowego w cudzysłowy lub
    poprzedzenie znaków specjalnych znakiem odwrotnego ukośnika (\), aby uniknąć  ich
    interpretowania przez powłokę.

    Standardowe reguły dopasowania pozwalają na dopasowanie nazwy strony podręcznika i
    poszczególnych słów opisu.

    Baza danych przeszukiwana przez apropos jest aktualizowana przez program mandb. W
    zależności od instalacji, może być on uruchamiany okresowo przez program cron lub ręcznie
    przez administratora po zainstalowaniu nowych stron podręcznika.

OPCJE

    -d, --debug
       Wyświetla informację diagnostyczną (debug).

    -v, --verbose
       Wyświetla szczegółowe ostrzeżenia.

    -r, --regex
       Interpretuje każde słowo kluczowe jako wyrażenie regularne. Jest to zachowanie
       domyślne. Każde słowo kluczowe jest dopasowywane do nazw stron podręcznika lub
       opisów niezależnie. Może pasować do dowolnej części nazwy lub opisu. Dopasowanie
       nie jest ograniczone do granic słów.

    -w, --wildcard
       Interpretuje każde słowo kluczowe jako wzorzec zawierający znaki dopasowania w
       stylu powłoki. Każde słowo kluczowe jest dopasowywane do nazw stron podręcznika lub
       opisów niezależnie. Jeśli podano również opcję --exact, to dopasowanie będzie
       znalezione tylko wtedy, jeżeli rozwinięcie słowa kluczowego pasuje do całości opisu
       lub nazwy strony. W przeciwnym wypadku słowo kluczowe może być dopasowane do granic
       słów w opisie.

    -e, --exact
       Każde słowo kluczowe będzie dokładnie dopasowane do nazw i  opisów  stron
       podręcznika.

    -a, --and
       Wyświetla tylko te pozycje, które pasują do wszystkich podanych słów kluczowych.
       Domyślnie wyświetlane są pozycje pasujące do któregokolwiek ze słów kluczowych.

    -l, --long
       Nie przycina wyjścia do szerokości terminalu. Normalnie, wyjście będzie skrócone do
       szerokości terminalu, aby uniknąć brzydkich efektów w przypadku źle napisanych
       sekcji NAZWA.

    -s list, --sections=list, --section=list
       Przeszukuje tylko podaną sekcje podręcznika. lista jest rozdzielona średnikami lub
       przecinkami listą sekcji. Jeśli element listy jest sekcją prostą, na przykład "3",
       to wyświetlona lista opisów będzie zawierać strony w sekcjach "3", "3perl", "3x"
       itd., podczas gdy jeżeli element listy zawiera rozszerzenie, na przykład "3perl",
       to lista będzie zawierać tylko i wyłącznie strony w tej sekcji podręcznika.

    -m system[,...], --systems=system[,...]
       Jeśli ten system ma dostęp do hierarchii stron man innego systemu operacyjnego, to
       ta opcja zapewnia do nich dostęp. Aby przeszukiwać opisy stron z systemu NewOS,
       należy użyć opcji -m NewOS.

       Podany system może być kombinacją oddzielonych  przecinkami  nazw  systemów
       operacyjnych. Aby włączyć hierarchię stron man macierzystego systemu operacyjnego,
       należy użyć man jako nazwy systemu w łańcuchu argumentów. Niniejsza opcja nadpisuje
       ewentualne użycie zmiennej środowiska $SYSTEM.

    -M ścieżka, --manpath=ścieżka
       Określa alternatywny zbiór rozdzielonych dwukropkami hierarchii stron podręcznika
       do przeszukiwania. Domyślnie apropos używa wartości  zmiennej  środowiskowej
       $MANPATH, chyba że jest pusta, co spowoduje, że na podstawie wartości zmiennej
       środowiska $PATH określi odpowiednią ścieżkę poszukiwań man. Opcja ta nadpisuje
       zawartość zmiennej $MANPATH.

    -L ustawienia_językowe, --locale=ustawienia_językowe
       apropos zazwyczaj określa bieżące ustawienia językowa przez wywołanie systemowej
       funkcji C setlocale(3), która określa je na podstawie różnych zmiennych środowiska,
       takich jak $LC_MESSAGES i $LANG. Aby tymczasowo nadpisać wartości ustalone przez
       tę funkcję, można użyć tej opcji do bezpośredniego przekazania ustawień_językowych
       do programu apropos. Uwaga: będzie to miało wpływ tylko na wyszukiwanie stron
       podręcznika, komunikaty takie jak informacje o pomocy, zawsze będą wyświetlane w
       języku określonym na początku działania.

    -C plik, --config-file=plik
       Używa podanego pliku konfiguracyjnego użytkownika zamiast domyślnego ~/.manpath.

    -?, --help
       Wyświetla komunikat pomocy i kończy pracę.

    --usage
       Wyświetla krótki opis użycia programu i kończy pracę.

    -V, --version
       Wyświetla informację o wersji.

KOD ZAKOŃCZENIA

    0   Program zakończony bez żadnych błędów.

    1   Błąd użycia, składni lub pliku konfiguracyjnego.

    2   Błąd działania.

    16   Nie znaleziono niczego, co spełniałoby kryteria wyszukiwania.

ŚRODOWISKO

    SYSTEM Jeżeli ustawiona jest zmienna $SYSTEM, to ma to taki sam skutek, jak przekazanie
       jej wartości jako argumentu opcji -m.

    MANPATH
       Jeżeli ustawiona jest $MANPATH, to jej wartość jest interpretowana jako wskazana do
       użycia ścieżka przeszukiwań hierarchii stron man. Ścieżka zawiera rozdzielone
       dwukropkami nazwy hierarchii (katalogów).

    MANWIDTH
       If $MANWIDTH is set, its value is used as the terminal width (see the --long
       option).  If it is not set, the terminal width will be calculated using the value
       of $COLUMNS, and ioctl(2) if available, or falling back to 80 characters if all
       else fails.

    POSIXLY_CORRECT
       Jeżeli ustawiono $POSIXLY_CORRECT, nawet na pustą wartość, to domyślnie apropos
       będzie wyszukiwał w trybie wyrażeń regularnych (-r). Obecnie i tak to jest domyślne
       zachowanie.

PLIKI

    /usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Tradycyjny globalny indeks bazy danych.

    /var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Zgodny z FHS globalny indeks bazy danych.

    /usr/share/man/.../whatis
       Tradycyjna tekstowa baza danych whatis.

ZOBACZ TAKŻE

    man(1), whatis(1), mandb(8)

AUTOR

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).

TŁUMACZENIE

    Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika pakietu man-db i
    udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
    Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.