Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    bash - GNU Bourne-Again SHell

SKŁADNIA

    bash [opcje] [łańcuch_polecenia | plik]

PRAWA AUTORSKIE

    Bash is Copyright (C) 1989-2016 by the Free Software Foundation, Inc.

OPIS

    Bash  jest  zgodnym  z sh interpreterem języka poleceń, wykonującym polecenia ze
    standardowego wejścia bądź z pliku. Włączono doń również przydatne cechy zaczerpnięte z
    powłoki Korna i powłoki C (ksh i csh).

    Bash w zamierzeniu jest implementacją zgodną z POSIX-ową specyfikacją powłok i narzędzi --
    IEEE POSIX Shell and Utilities specification (IEEE Standard 1003.1). Bash może być
    skonfigurowany w ten sposób, aby był domyślnie zgodny z normą POSIX.

OPCJE

    Oprócz jednoznakowych opcji powłoki udokumentowanych w opisie wbudowanego polecenia set,
    polecenia wbudowane mogą być użyte jako opcje przy wywołaniu powłoki. Dodatkowo, bash przy
    wywołaniu interpretuje poniższe opcje:

    -c    Jeśli występuje opcja -c, to polecenia odczytywane są z pierwszego argumentu,
         niebędącego opcją łańcucha_polecenia. Jeżeli po łańcuchu_polecenia istnieją
         argumenty, to pierwszy jest przypisywany do $0 a pozostałe są przypisywane do
         argumentów pozycyjnych. Przypisanie do $0 ustawia nazwę powłoki, co jest
         wykorzystywane przy ostrzeżeniach i komunikatach z błędami.
    -i    Jeżeli występuje opcja -i, to powłoka jest interaktywna.
    -l    Program bash będzie działał jakby został wywołany jako powłoka zgłoszeniowa
         (patrz niżej WYWOŁANIE).
    -r    Jeżeli występuje opcja -r, to powłoka staje się powłoką okrojoną (restricted).
         Patrz poniżej POWŁOKA OKROJONA.
    -s    Jeśli występuje opcja -s lub po przetworzeniu opcji nie pozostają żadne
         argumenty, to polecenia odczytywane są ze standardowego wejścia. Opcja ta
         umożliwia  na ustawienie parametrów pozycyjnych podczas wywołania powłoki
         interaktywnej.
    -D    Na standardowym wyjściu wypisywana jest lista łańcuchów cytowanych cudzysłowem
         poprzedzonych znakiem $. Są to łańcuchy będące przedmiotem tłumaczenia języka,
         gdy bieżącym ustawieniem regionalnym (locale) nie jest C ani POSIX.  Implikuje
         to opcję -n; nie zostaną wykonane żadne polecenia.
    [-+]O [opcja_shopt]
         opcja_shopt jest jedną z opcji powłoki akceptowanych przez polecenie wbudowane
         shopt (zobacz WBUDOWANE  POLECENIA  POWŁOKI  poniżej).  Jeśli  występuje
         opcja_shopt, to -O nadaje wartość tej opcji, zaś +O unieważnia ją. Jeżeli nie
         podano opcji_shopt, to na standardowym wyjściu wypisywane są nazwy i wartości
         opcji powłoki akceptowanych przez shopt.  Jeśli opcją wywołania jest +O,
         tworzone wyjście jest formatowane w taki sposób, by można było wykorzystać je
         jako wejście.
    --    Zapis -- sygnalizuje koniec opcji i wyłącza dalsze ich przetwarzanie. Argumenty
         występujące po -- traktowane są jako nazwy plików i argumenty. Argument - jest
         równoważnikiem --.

    Bash interpretuje także wiele opcji wieloznakowych. Jeśli mają zostać rozpoznane, opcje
    te muszą pojawić się w wierszu poleceń przed opcjami jednoznakowymi,

    --debugger
       Ustawia profil debuggera do wykonania, przed uruchomieniem powłoki.  Włącza
       rozszerzony tryb debugowania (patrz opis opcji extdebug do wbudowanego polecenia
       shopt poniżej).
    --dump-po-strings
       Równoważne -D, ale wyjście jest w formacie pliku GNU gettext po (portable object).
    --dump-strings
       Równoważnik -D.
    --help Wyświetla na standardowym wyjściu komunikat o użytkowaniu i pomyślnie kończy pracę.
    --init-file plik
    --rcfile plik
       Wykonuje polecenia z podanego pliku zamiast ze standardowego systemowego pliku
       inicjującego /etc/bash.bashrc i osobistego pliku inicjującego ~/.bashrc, jeśli
       powłoka jest interaktywna. Zobacz WYWOŁANIE poniżej.

    --login
       Równoważne -l.

    --noediting
       Nie używa biblioteki GNU readline do odczytu  wierszy  poleceń  w  trybie
       interaktywnym.

    --noprofile
       Nie odczytuje ani ogólnosystemowego pliku startowego /etc/profile ani żadnego z
       osobistych plików inicjujących ~/.bash_profile, ~/.bash_login czy ~/.profile.
       Domyślnie, bash czyta te pliki gdy jest wywołany jako powłoka zgłoszeniowa (zobacz
       WYWOŁANIE poniżej).

    --norc Nie odczytuje i nie wykonuje systemowego pliku inicjującego /etc/bash.bashrc oraz
       osobistego pliku inicjującego ~/.bashrc jeśli powłoka jest interaktywna. Opcja ta
       jest domyślnie włączona, jeżeli powłokę wywołano jako sh.

    --posix
       Zmienia zachowanie bash tam, gdzie domyślne działanie różni się od standardu POSIX,
       tak by spełniać standard (tryb posix). Więcej informacji o tym, jak tryb posix
       wpływa na zachowanie powłoki można znaleźć w dokumencie do którego odsyła ZOBACZ
       TAKŻE.

    --restricted
       Powłoka staje się okrojona (zobacz POWŁOKA OKROJONA poniżej).

    --verbose
       Równoważnik opcji -v.

    --version
       Pokazuje na standardowym wyjściu informację o wersji tego egzemplarza bash i
       pomyślnie kończy pracę.

ARGUMENTY

    Jeśli po przetworzeniu opcji pozostają jakieś argumenty, a nie podano ani opcji -c ani -s,
    to zakłada się, że pierwszy argument jest nazwą pliku zawierającego polecenia powłoki.
    Jeżeli bash został wywołany w taki sposób, to $0 przypisywana jest nazwa pliku z
    poleceniami, a parametrom pozycyjnym pozostałe argumenty. Bash odczytuje i wykonuje
    polecenia z tego pliku, a następnie kończy pracę. Kod zakończenia basha jest wówczas kodem
    zakończenia ostatniego wykonanego polecenia skryptu. Jeśli nie wykonano żadnego polecenia,
    to kod zakończenia wynosi 0. Najpierw wykonywana jest próba otworzenia pliku w bieżącym
    katalogu, a następnie, jeśli się ona nie powiedzie, powłoka przeszukuje katalogi w PATH
    szukając skryptu.

WYWOŁANIE

    Powłoka zgłoszeniowa (login shell) to taka, w której pierwszym znakiem zerowego argumentu
    jest -, lub taka, którą uruchomiono z opcją --login.

    Powłoka interaktywna to taka, którą uruchomiono bez argumentów innych niż opcje (chyba, że
    podano -s) i bez opcji -c; zarówno jej standardowe wejście jak i wyjście powiązane jest z
    terminalami (tak jak określiła to funkcja isatty(3)), albo taka, którą uruchomiono z opcją
    -i. Jeśli bash jest interaktywny, to ustawiane jest PS1 zaś $- zawiera i; pozwala to
    skryptowi powłoki lub plikowi startowemu na sprawdzanie tego stanu.

    Poniższe akapity opisują, jak bash wykonuje swoje pliki startowe. Jeśli któryś z tych
    plików istnieje, ale nie może być odczytany, to bash zgłasza błąd. Tyldy (~) w nazwach
    plików interpretowane są według reguł opisanych poniżej w części Interpretacja tyld sekcji
    INTERPRETACJA.

    Gdy bash wywoływany jest jako powłoka zgłoszeniowa lub jako powłoka nie-interaktywna z
    opcją --login, w pierwszej kolejności czyta i wykonuje polecenia z pliku /etc/profile,
    jeśli takowy istnieje. Po odczytaniu tego pliku, szuka ~/.bash_profile, ~/.bash_login i
    ~/.profile, w tej kolejności, po czym odczytuje i wykonuje polecenia z pierwszego
    istniejącego i dającego się odczytać.  Można posłużyć się opcją --noprofile podczas
    uruchamiania powłoki, by zakazać takiego zachowania.

    Podczas kończenia interaktywnej powłoki zgłoszeniowej lub gdy nieinteraktywna powłoka
    zgłoszeniowa wykonuje wbudowane polecenie exit, bash czyta i wykonuje polecenia z pliku
    ~/.bash_logout, jeśli taki istnieje.

    Jeżeli uruchamiana jest powłoka interaktywna nie będąca powłoką zgłoszeniową, bash czyta i
    wykonuje polecenia z /etc/bash.bashrc i ~/.bashrc, jeśli takie pliki istnieją.  Może to
    być zakazane za pomocą opcji --norc.  Opcja --rcfile plik wymusi odczyt i wykonanie
    poleceń z pliku zamiast z /etc/bash.bashrc i ~/.bashrc.

    Jeśli bash startuje w trybie nie-interaktywnym, na przykład w celu uruchomienia skryptu
    powłoki, to szuka w środowisku zmiennej BASH_ENV, interpretuje jej wartość, jeśli ją
    znalazł, i używa otrzymanej wartości jako nazwy pliku do odczytania i wykonania.  Bash
    zachowuje się tak, jakby były wykonane następujące polecenia:
       if [ -n "$BASH_ENV" ]; then . "$BASH_ENV"; fi
    ale do szukania nazwy pliku nie jest używana wartość zmiennej PATH.

    Jeżeli bash wywołano pod nazwą sh, to próbuje on naśladować zachowanie startowe
    historycznych wersji sh tak ściśle jak to jest możliwe, przy równoczesnym spełnianiu
    standardu POSIX. Wywołany jako powłoka interaktywna lub powłoka nie-interaktywna z opcją
    --login, usiłuje na początku odczytać i wykonać polecenia z /etc/profile i ~/.profile, w
    tej kolejności. W celu zakazania tego zachowania można użyć opcji --noprofile. Wywołany
    jako powłoka interaktywna pod nazwą sh, bash poszukuje zmiennej ENV, interpretuje jej
    wartość, jeśli jest zdefiniowana, i posługuje się otrzymaną wartością jako nazwą pliku,
    który ma być odczytany i wykonany. Ponieważ powłoka wywołana jako sh nie usiłuje czytać
    ani wykonywać poleceń z jakichkolwiek innych plików startowych, opcja --rcfile nie ma
    żadnych skutków. Powłoka nie-interaktywna wywołana pod nazwą sh nie próbuje czytać
    żadnych plików startowych. Wywołany jako sh, bash wchodzi w tryb posix po odczycie plików
    startowych.

    Gdy bash uruchomiony jest w trybie posix, jak z opcją --posix wiersza poleceń, kieruje się
    standardem POSIX dla plików startowych. W trybie tym, powłoka interaktywna interpretuje
    zmienną ENV a polecenia odczytywane i wykonywane są z pliku, którego nazwą jest
    zinterpretowana wartość. Nie są czytane inne pliki startowe.

    Bash usiłuje rozstrzygnąć, czy jest uruchomiony ze standardowym wejściem podpiętym do
    połączenia sieciowego, przez demona powłoki zdalnej, zwykle rshd lub przez bezpiecznego
    demona powłoki sshd. Jeżeli stwierdzi, że został uruchomiony w ten sposób, to odczytuje
    i wykonuje polecenia z ~/.bashrc, jeśli plik ten istnieje i daje się czytać. Nie będzie
    tego robił wywołany jako sh. Można posłużyć się opcją --norc, by zakazać tego zachowania
    oraz opcją --rcfile, by wymusić czytanie innego pliku, ale ani rshd, ani sshd zazwyczaj
    nie wywołuje powłoki z tymi opcjami ani nie pozwala na ich podanie.

    Jeśli powłoka została uruchomiona z efektywnym id użytkownika (grupy) różnym od id
    rzeczywistego, a nie podano opcji -p, to nie są odczytywane żadne pliki startowe, funkcje
    powłoki nie są dziedziczone ze środowiska, zmienne SHELLOPTSP, BASHOPTS, CDPATH, i
    GLOBIGNORE, jeśli jest takie występują w środowisku, są ignorowane  a  efektywny
    identyfikator użytkownika jest ustawiany na jego identyfikator rzeczywisty. Jeśli przy
    wywołaniu podano opcję -p, to zachowanie startowe jest takie samo, ale nie jest resetowany
    efektywny id użytkownika.

DEFINICJE

    W pozostałej części tego dokumentu używane są poniższe definicje.
    odstęp Spacja lub znak tabulacji.
    słowo Sekwencja znaków uważana przez powłokę za pojedynczą jednostkę. Znana też jako
       token.
    nazwa Jest to słowo składające się wyłącznie ze znaków alfanumerycznych i znaków
       podkreślenia,  i rozpoczynające się znakiem alfabetycznym lub podkreśleniem.
       Wspominane również jako identyfikator.
    metaznak
       Znak, który, gdy nie jest cytowany, oddziela słowa. Jeden z poniższych:
       | & ; ( ) < > space tab newline
    operator sterujący
       token pełniący funkcję sterującą. Jest to jeden z poniższych symboli:
       || & && ; ;; ;& ;;& ( ) | |& <newline>

SŁOWA ZASTRZEŻONE

    Słowa zastrzeżone (reserved words) to takie, które mają dla powłoki specjalne znaczenie.
    Następujące słowa są rozpoznawane jako zastrzeżone, gdy nie są cytowane i występują albo
    jako pierwsze słowo polecenia prostego (zobacz GRAMATYKA POWŁOKI poniżej) albo trzecie
    słowo poleceń case lub for;

    ! case  coproc do done elif else esac fi for function if in select then until while { }
    time [[ ]]

GRAMATYKA POWŁOKI

  Polecenia proste
    Polecenie proste jest sekwencją opcjonalnych przypisań zmiennych, po której następują
    rozdzielane przez odstęp słowa i przekierowania, a zakończoną operatorem sterującym.
    Pierwsze słowo określa polecenie, jakie ma zostać wykonane i jest przekazywane jako
    argument numer zero.  Pozostałe słowa są przekazywane jako argumenty wywoływanego
    polecenia.

    Wartością zwracaną polecenia prostego jest jego kod zakończenia lub 128+n jeżeli polecenie
    przerwane jest sygnałem n.

  Potoki
    Potok jest sekwencją jednego lub więcej poleceń rozdzielonych jednym z operatorów
    kontrolnych | lub |&. Formatem potoku jest:

       [time [-p]] [ ! ] polecenie [ [||&] polecenie2 ... ]

    Standardowe wyjście z polecenia połączone jest za pośrednictwem potoku ze standardowym
    wejściem polecenia2.  Połączenie to wykonywane jest przed możliwymi przekierowaniami
    podanymi dla polecenia (zobacz poniżej PRZEKIEROWANIE. Jeśli użyte jest |&, to standardowe
    wyjście błędów polecenia razem z jego standardowym wyjściem jest połączone ze standardowym
    wejściem polecenia2 za pomocą potoku; jest to skrócona forma 2>&1 |. To bezpośrednie
    przekierowanie  standardowego  wyjścia  błędów  jest  przeprowadzane  po wszystkich
    przekierowaniach określonych przez polecenie.

    Zwracanym kodem zakończenia potoku jest kod zakończenia ostatniego polecenia, chyba że
    włączono opcję pipefail. W takim przypadku kod zakończenia potoku jest wartością
    ostatniego (po prawej) polecenia, które zakończyło się kodem niezerowym lub zero, jeśli
    wszystkie polecenia zakończyły się powodzeniem. Jeżeli potok poprzedza zastrzeżone słowo
    !, to kod zakończenia takiego potoku jest negacją (NOT) kodu zakończenia ostatniego
    polecenia, zgodnie z powyższym opisem. Powłoka oczekuje na zakończenie (terminate)
    wszystkich poleceń w potoku przed zwróceniem wartości.

    Jeżeli potok jest poprzedzony słowem zastrzeżonym time, to po jego zakończeniu podawany
    jest czas wykonywania, jak również czas użytkownika i czas systemu zużyty na wykonanie.
    Opcja -p zmienia format tworzonych wyników na określony przez POSIX. Jeśli powłoka
    znajduje się w trybie posix, to nie rozpoznaje time jako słowa zastrzeżonego, jeśli
    kolejny token rozpoczyna się znakiem "-". Do sformatowania łańcucha określającego, jak
    powinna być wyświetlana informacja o czasach, można ustawić zmienną TIMEFORMAT; zobacz
    opis TIMEFORMAT w Zmienne powłoki poniżej.

    Jeśli powłoka znajduje się w trybie posix, to po time może wystąpić znak nowego wiersza. W
    takim przypadku, powłoka wyświetla całkowity czas użytkownika i systemu, skonsumowany
    przez powłokę i jej potomków. Zmienną TIMEFORMAT można określić format informacji o
    czasie.

    Każde polecenie w potoku uruchamiane jest jako odrębny proces (tj. w podpowłoce).

  Listy
    Lista jest potokiem lub sekwencją kilku potoków rozdzielonych jednym z operatorów ;, &, &&
    lub ⎪⎪, i opcjonalnie zakończoną jednym ze znaków ;, & lub <nowy-wiersz>.

    Spośród tych operatorów listowych, && i ⎪⎪ mają ten sam priorytet, następujące po nich ; i
    &, również mają równy między sobą priorytet.

    W zastępstwie średnika, w liście może pojawić się sekwencja jednego lub więcej znaków
    nowego wiersza.

    Jeśli polecenie zakończone jest operatorem sterującym &, to powłoka wykonuje je w tle
    (background) w podpowłoce. Powłoka macierzysta nie oczekuje na zakończenie polecenia, a
    zwracany kod wynosi 0. Polecenia oddzielane znakiem średnika ; wykonywane są sekwencyjnie;
    powłoka oczekuje na zakończenie pracy przez każde z nich po kolei. Zwracany kod jest kodem
    zakończenia ostatniego wykonanego polecenia.

    Listy AND i OR są sekwencjami jednego lub więcej potoków oddzielonych odpowiednio
    operatorami sterującymi && i ||. Listy AND i OR są wykonywane z pozostawioną łącznością.
    Lista AND ma postać

       polecenie1 && polecenie2

    polecenie2 wykonywane jest wtedy, i tylko wtedy, gdy polecenie1 zwraca zerowy kod
    zakończenia.

    Lista OR ma postać

       polecenie1 ⎪⎪ polecenie2

    polecenie2 jest wykonywane wtedy, i tylko wtedy, gdy polecenie1 zwraca niezerowy kod
    zakończenia. Kod zwracany przez listy AND i OR jest kodem zakończenia ostatniego
    wykonanego polecenia listy.

  Polecenia złożone
    Polecenie złożone jest jednym z poniższych. W większości przypadków lista w opisie
    polecenia może być oddzielona od reszty polecenie jedną lub więcej znakami nowego wiersza,
    a po niej zamiast średnika może wystąpić znak nowego wiersza.

    (lista)
       Lista wykonywana jest w podpowłoce (patrz ŚRODOWISKO WYKONYWANIA POLECEŃ poniżej).
       Przypisania zmiennych i polecenia wbudowane wpływające na środowisko powłoki nie
       zachowują swoich skutków po zakończeniu polecenia. Zwracanym kodem jest kod
       zakończenia listy.

    { lista; }
       Lista jest po prostu wykonywana w bieżącym środowisku powłoki.  Lista musi być
       zakończona  znakiem  nowej linii lub średnika. Nazywane jest to poleceniem
       grupowania. Zwracanym kodem jest kod zakończenia listy.  Należy pamiętać, że w
       przeciwieństwie do metaznaków ( i ), { i }słowami zastrzeżonymi i aby zostały
       rozpoznane muszą się pojawić tam, gdzie dozwolone jest użycie słów zastrzeżonych.
       Ponieważ nie powodują podziału na słowa, muszą być oddzielone od listy za pomocą
       białego znaku lub innego metaznaku powłoki.

    ((wyrażenie))
       Wyrażenie interpretowane jest zgodnie z zasadami opisanymi poniżej w sekcji
       OBLICZANIE WYRAŻEŃ ARYTMETYCZNYCH.  Jeśli wartość wyrażenia jest niezerowa, to
       kodem zwracanym jest 0; w przeciwnym razie kodem zwracanym jest 1. Jest to ściśle
       równoważne konstrukcji let "wyrażenie".

    [[ wyrażenie ]]
       Zwraca kod 0 lub 1 w zależności od interpretacji wyrażenia warunkowego wyrażenie.
       Wyrażenia złożone są ze składowych (primaries) opisanych poniżej w opcji WYRAŻENIA
       WARUNKOWE.  Na słowach pomiędzy [[ a ]] nie są wykonywane rozwinięcia nazw plików
       ani podział na słowa; są natomiast wykonywane: interpretacja tyld, parametrów i
       zmiennych, interpretacja wyrażeń arytmetycznych, podstawianie wyników poleceń,
       podstawianie wyników procesów i usunięcia cytowań. Operatory warunkowe, takie jak
       -f, nie mogą być cytowane, jeśli mają zostać rozpoznane jako składowe.

       Operatory  <  i  >,  gdy  są używane z [[, sortują zgodnie z porządkiem
       leksykograficznym, używając bieżącego ustawienia locale.

    Proszę zapoznać się z wbudowanym poleceniem test (rozdział WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI
    poniżej), aby dowiedzieć się jak obsługiwane są parametry (np. sytuacja gdy ich nie
    podano).

    Jeśli używane są operatory == i !=, to łańcuch po prawej stronie operatora jest wzorcem i
    jest dopasowany zgodnie z opisanymi poniżej regułami Dopasowania wzorca, jakby włączono
    opcję powłoki extglob. Operator = jest równoważny ==. Jeśli włączono opcję powłoki
    nocasematch, to przy dopasowaniu ignorowana jest wielkość liter. Zwracaną wartością jest 0
    gdy łańcuch pasuje (==) lub nie pasuje (!=) i 1 w przeciwnym wypadku. Każda część wzorca
    może być cytowana, aby wymusić jej dopasowanie jako łańcuch.

    Dostępny jest dodatkowy operator dwuargumentowy =~, który ma ten sam priorytet co == i !=.
    Gdy zostanie użyty, łańcuch po prawej stronie operatora jest rozszerzonym wyrażeniem
    regularnym i jest odpowiednio dopasowywany (jak przez regex(3)). Zwracaną wartością jest 0
    gdy łańcuch pasuje do wzorca i 1 w przeciwnym wypadku. Jeśli wyrażenie regularne ma
    nieprawidłową składnię, zwracane jest 2. Jeśli włączono opcję powłoki nocasematch, to przy
    dopasowaniu ignorowana jest wielkość liter. Każda część wzorca może być cytowana, aby
    wymusić  jej  dopasowanie  jako  łańcuch.  Wyrażenia  w  nawiasach będące częścią
    wyrażeń regularnych muszą być traktowane z dużą ostrożnością, ponieważ zwykłe znaki
    cytowania trasą swe znaczenie między nawiasami. Jeśli wzorzec jest przechowywany w
    zmiennej powłoki, zacytowanie go wymusza dopasowanie całego wzorca jako łańcucha.
    Podłańcuch dopasowany przez podwyrażenie ujęte w nawiasy wewnątrz wyrażenia regularnego,
    jest zapisywany w zmiennej tablicowej BASH_REMATCH. Element BASH_REMATCH z indeksem 0 jest
    częścią łańcucha pasującą do całego wyrażenia regularnego. Element tej zmiennej z indeksem
    n jest częścią łańcucha pasującą do n-tego podwyrażenia ujętego w nawiasy.

    Wyrażenia można łączyć przy pomocy następujących operatorów, wymienionych w kolejności
    malejącego priorytetu:

       ( wyrażenie )
           Zwraca wartość wyrażenia. Może służyć do unieważnienia zwykłej kolejności
           operatorów.
       ! wyrażenie
           Prawda jeżeli wyrażenie jest fałszywe.
       wyrażenie1 && wyrażenie2
           Prawda jeśli zarówno wyrażenie1 jak i wyrażenie2 są prawdziwe.
       wyrażenie1 || wyrażenie2
           Prawda jeśli choć jedno spośród wyrażenie1 lub wyrażenie2 jest prawdziwe.

       Operatory && i || nie wykonują wyrażenia2 jeżeli wartość wyrażenia1 wystarcza do
       określenia wartości, jaka zostanie zwrócona przez całe wyrażenie warunkowe.

    for nazwa [ [ in [ słowo ... ] ] ; ] do lista ; done
       Interpretowane są słowa następujące po in, tworząc listę elementów. Zmiennej nazwa
       nadawana jest kolejno wartość każdego elementu tej listy i każdorazowo wykonywana
       jest lista poleceń. Jeżeli pominięto in słowo, to polecenie for wykonuje listę po
       jednym razie dla każdego ustawionego parametru pozycyjnego (zobacz PARAMETRY
       poniżej).  Zwracanym kodem jest kod zakończenia ostatniego wykonanego polecenia.
       Jeśli interpretacja elementów następujących po in daje w wyniku pustą listę, to nie
       są wykonywane żadne polecenia i zwracany jest kod 0.

    for (( wyr1 ; wyr2 ; wyr3 )) ; do lista ; done
       Na początku obliczane jest wyrażenie arytmetyczne wyr1, zgodnie z zasadami
       opisanymi poniżej w OBLICZANIE WYRAŻEŃ ARYTMETYCZNYCH.  Następnie wielokrotnie
       obliczane jest wyr2, aż do osiągnięcia przez nie wartości zero. Każdorazowo gdy
       obliczone wyr2 jest niezerowe, wykonywana jest lista i obliczane jest wyrażenie
       arytmetyczne wyr3.  Jeśli pominięto któreś z wyrażeń, to zachowuje się ono tak,
       jakby przyjmowało wartość 1.  Zwracanym kodem jest kod zakończenia ostatniego
       wykonanego polecenia listy, lub fałsz jeśli któreś z wyrażeń jest niepoprawne.

    select nazwa [ in słowo ] ; do lista ; done
       Interpretowana jest lista słów następujących po in, tworząc listę elementów. Zestaw
       zinterpretowanych słów wypisywany jest na standardowym wyjściu, każde poprzedzone
       liczbą kolejną. Jeśli pominięto in słowo, to wypisywane są parametry pozycyjne
       (zobacz PARAMETRY poniżej). Następnie wyświetlany jest znak zachęty PS3 i czytany
       jest  wiersz  ze standardowego wejścia. Jeżeli wiersz składa się z liczby
       odpowiadającej jednemu z wyświetlonych słów, to zmiennej nazwa przypisywana jest
       wartość tego słowa.  Jeśli wiersz jest pusty, słowa i zachęta wyświetlane są
       ponownie. Jeżeli odczytano EOF, to polecenie kończy pracę. Każda inna wartość
       powoduje, że nazwie zostanie przypisany łańcuch pusty. Odczytany wiersz zachowywany
       jest w zmiennej REPLY.  lista wykonywana jest po każdym wyborze, dopóki nie
       zostanie wykonane polecenie break. Kodem zakończenia select jest kod zakończenia
       ostatniego wykonanego polecenia listy lub zero jeśli nie wykonano żadnych poleceń.

    case słowo in [ [(] wzorzec [ | wzorzec ] ... ) lista ;; ] ... esac
       Polecenie case najpierw interpretuje słowo i próbuje dopasować uzyskany wynik
       każdego z wzorców po kolei, posługując się tymi samymi regułami dopasowywania, co
       dla rozwijania nazw ścieżkowych (zobacz Rozwijanie nazw ścieżkowych poniżej). Słowo
       jest interpretowane zgodnie z interpretacją tyldy, podstawianiem parametrów i
       zmiennych, interpretacji wyrażeń arytmetycznych, wyników poleceń i wyników procesów
       oraz usunięciem cytowań. Każdy sprawdzany wzorzec podlega interpretacji tyldy,
       podstawianiu parametrów i zmiennych, interpretacji wyrażeń arytmetycznych, wyników
       poleceń  i  wyników procesów. Jeśli włączono opcję powłoki nocasematch, to
       dopasowanie jest przeprowadzane bez uwzględniania wielkości liter. Gdy znalezione
       zostanie dopasowanie, wykonywana jest odpowiadająca mu lista. Jeśli użyto operatora
       ;;, nie przeprowadza się próby kolejnego dopasowania po znalezieniu pierwszego
       pasującego wzorca. Użycie ;& w miejsce ;; powoduje kontynuowanie wykonywania z
       powiązaną listą, z następnym zestawem wzorców. Jeśli użyje się w zamian ;;&, to
       powłoka sprawdza następną listę wzorców twierdzenia (jeśli istnieje) i wykonuje
       każdą powiązaną listę w przypadku pomyślnego dopasowania. Jeżeli żaden ze wzorców
       nie pasuje, to kodem zakończenia jest zero. W przeciwnym razie jest on równy kodowi
       zakończenia ostatniego z wykonanych poleceń listy.

    if lista; then lista; [ elif lista; then lista; ] ... [ else lista; ] fi
       Wykonywana jest lista występująca po if. Jeżeli jej kod zakończenia jest zerowy,
       to wykonywana jest lista klauzuli then. W przeciwnym wypadku, wykonywana jest lista
       każdego elif po kolei; jeśli kod zakończenia którejś wynosi 0, to wykonywana jest
       lista then i polecenie jest kończone. Jeżeli nie wystąpił żaden z powyższych
       przypadków, to wykonywana jest lista występująca po klauzuli else, jeśli takowa
       istnieje. Kodem zakończenia jest kod ostatniego wykonanego polecenia listy lub zero
       jeśli żaden z warunków nie okazał się prawdziwy.

    while lista-1; do lista-2; done
    until lista-1; do lista-2; done
       Polecenie while wykonuje listę lista-2 w sposób ciągły dopóty, dopóki ostatnie
       polecenie listy lista-1 nie zwróci kodu zakończenia równego zero. Polecenie until
       działa podobnie do polecenia while, a jedyną różnicą jest to, że test jest
       zanegowany: lista-2 jest wykonywana tak długo, aż ostatnie polecenie listy-1 nie
       zwróci kodu zakończenia różnego od zera. Kod wyjścia poleceń while i until jest
       kodem zakończenia ostatniego polecenia wykonanego z listy-2 lub zerem, jeśli żadne
       z nich nie zostało wykonane.

  Koprocesy (współprocesy)
    Koproces jest poleceniem powłoki poprzedzonym słowem zastrzeżonym coproc. Jest on
    wykonywany w podpowłoce w sposób asynchroniczny, jeśli polecenie zostało zakończone
    operatorem kontrolnym &, z ustawionym dwustronnym potokiem pomiędzy wykonującą go powłoką
    a koprocesem.

    Format koprocesu jest następujący:

       coproc [NAZWA] polecenie [przekierowania]

    W ten sposób tworzy jest koproces o nazwie NAZWA. Jeśli nie podano NAZWY, domyślną jest
    COPROC. NAZWA nie może zostać podana, jeśli polecenie jest poleceniem prostym (patrz
    powyżej), w przeciwnym wypadku jest interpretowane jako pierwsze słowo polecenia prostego.
    Gdy koproces jest wykonywany, powłoka tworzy zmienną tablicową (patrz Tablice poniżej) o
    nazwie NAZWA w kontekście wykonywanej powłoki. Standardowe wyjście polecenia jest
    połączone potokiem z deskryptorem pliku wykonywanej powłoki, a ten jest przypisany do
    NAZWA[0]. Standardowe wejście polecenia jest połączone potokiem z deskryptorem pliku
    wykonywanej powłoki, a ten jest przypisany do NAZWA[1]. Ten potok jest ustawiany przed
    wszystkimi  przekierowaniami  podanymi z poleceniem (patrz PRZEKIEROWANIE poniżej).
    Deskryptory pliku mogą zostać użyte jako argumenty do poleceń powłoki i przekierowań,
    korzystając ze standardowych interpretacji słów. Deskryptory plików nie są dostępne w
    podpowłokach. Identyfikator procesu powłoki utworzonej do wykonania koprocesu jest
    dostępny jako wartość zmiennej NAZWA_PID. Do czekania na zakończenie koprocesu można użyć
    wbudowanego polecenia wait.

    Ponieważ koproces jest tworzony jako polecenie asynchroniczne, polecenie coproc zawsze
    zwróci powodzenie. Zwracanym statusem koprocesu jest kod zakończenia polecenia.

  Definiowanie funkcji powłoki
    Funkcja powłoki jest obiektem wywoływanym podobnie jako polecenie proste i wykonującym
    polecenie złożone z nowym zestawem parametrów pozycyjnych. Funkcje powłoki deklaruje się w
    następujący sposób:

    nazwa () polecenie-złożone [przekierowanie]
    function nazwa [()] polecenie-złożone [przekierowanie]
       W ten sposób definiowana jest funkcja o nazwie nazwa. Słowo zastrzeżone function
       jest opcjonalne. Jeśli je podano, to nawiasy są opcjonalne. Ciałem funkcji jest
       polecenie złożone polecenie-złożone (patrz Polecenia złożone powyżej). Polecenie
       jest zwykle listą poleceń objętych nawiasami klamrowymi { i }, ale może to być
       dowolne z poleceń wypisanych powyżej w rozdziale Polecenia złożone, z jednym
       wyjątkiem: jeśli użyje się słowa kluczowego function bez nawiasów, nawiasy klamrowe
       są obowiązkowe. Polecenie-złożone jest wykonywane ilekroć podano nazwę jako nazwę
       polecenia prostego. W trybie_posix nazwa nie może być taka sama, jak jedno ze
       specjalnych słów wbudowanych POSIX. Wszystkie przekierowania (patrz PRZEKIEROWANIE
       poniżej) podane podczas definiowania funkcji są wykonywane gdy funkcja jest
       wykonywana. Kod zakończenia definicji funkcji wynosi zero, chyba że wystąpił błąd
       składni, lub istnieje już funkcja tylko do odczytu o tej samej nazwie. Podczas
       wykonywania, kodem wyjścia funkcji jest kod zakończenia ostatniego polecenia
       wykonanego w jej ciele. Patrz również FUNKCJE poniżej.

KOMENTARZE

    W powłoce nie-interaktywnej lub w powłoce interaktywnej, w której włączono opcję
    interactive_comments do opcji wbudowanych shopt (zobacz WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI
    poniżej) słowo rozpoczynające się od znaku # powoduje, że słowo to i wszystkie pozostałe
    znaki  w  tym  wierszu będą ignorowane. Powłoka interaktywna bez włączonej opcji
    interactive_comments nie pozwala na komentarze. Opcja interactive_comments jest domyślnie
    włączona w powłokach interaktywnych.

CYTOWANIE

    Cytowanie służy do usuwania specjalnego znaczenia dla powłoki pewnych znaków lub słów.
    Cytowanie można stosować do wyłączania specjalnego traktowania znaków specjalnych,
    zapobiegania  rozpoznawaniu  słów  zastrzeżonych  jako takich oraz do zapobiegania
    podstawianiu parametrów.

    Każdy z metaznaków podanych powyżej w DEFINICJACH posiada dla powłoki specjalne znaczenie
    i musi być cytowany, jeśli ma oznaczać samego siebie.

    Gdy używane są funkcje interpretacji historii poleceń (patrz INTERPRETACJA HISTORII), znak
    interpretacji historii, zwykle !, musi być cytowany, jeśli chce się uniknąć interpretacji
    historii.

    Istnieją  trzy  mechanizmy cytowania: znak specjalny (escape character), apostrofy
    (pojedyncze cudzysłowy) i cudzysłowy zwykłe (podwójne).

    Niecytowany odwrotny ukośnik (\) jest znakiem specjalnym. Chroni on przed interpretacją
    dosłowną wartość następującego po nim znaku, z wyjątkiem <nowejlinii>. Jeśli pojawi się
    para \<nowalinia> a sam odwrotny ukośnik nie jest cytowany, to traktowana jest ona jak
    kontynuacja wiersza (to znaczy, usuwana jest ze strumienia wejściowego i w efekcie
    ignorowana).

    Ujęcie znaków w apostrofy chroni dosłowne wartości każdego z nich. Apostrof nie może
    pojawić  się  pomiędzy innymi apostrofami, nawet jeśli jest poprzedzony odwrotnym
    ukośnikiem.

    Ujęcie znaków w cudzysłowy chroni dosłowne wartości każdego z nich, za wyjątkiem $, ` i \
    oraz, gdy włączone jest dopełnianie z historii, !. Gdy powłoka działa w trybie posix, !
    nie ma specjalnego znaczenia wewnątrz podwójnych cudzysłowów, nawet gdy włączone jest
    dopełnianie  z historii. Znaki $ i ` zachowują swe specjalne znaczenie wewnątrz
    cudzysłowów. Odwrotny ukośnik zachowuje specjalne znaczenie tylko, gdy występuje po nim
    jeden z poniższych znaków: $, `, ", \ lub <nowy wiersz>. Cudzysłów może być cytowany
    wewnątrz cudzysłowów przez poprzedzenie go odwrotnym ukośnikiem. Jeśli dopełnianie z
    historii jest włączone, to będzie wykonane, chyba że znak ! jest ujęty w cudzysłowy lub
    cytowany odwrotnym ukośnikiem. Odwrotny ukośnik poprzedzający ! nie jest usuwany.

    Parametry specjalne * i @ posiadają specjalne znaczenie wewnątrz cudzysłowów (zobacz
    PARAMETRY poniżej).

    Słowa postaci $'łańcuch' traktowane są specjalnie. Słowo takie interpretowane jako
    łańcuch, w którym znaki poprzedzone odwrotnym ukośnikiem zastępowane są według standardu
    ANSI C. Sekwencje specjalne z odwrotnym ukośnikiem, jeśli występują, dekodowane są
    następująco:
       \a   alarm (dzwonek)
       \b   backspace
       \e
       \E   znak escape
       \f   znak wysuwu strony (form feed)
       \n   znak nowego wiersza (new line)
       \r   powrót karetki (carriage return)
       \t   tabulacja pozioma (horizontal tab)
       \v   tabulacja pionowa (vertical tab)
       \\   odwrotny ukośnik (backslash)
       \'   apostrof
       \"   cudzysłów
       \?   znak zapytania
       \nnn  ośmiobitowy znak, którego wartością jest ósemkowa liczba nnn (jedna do
           trzech cyfr)
       \xHH  ośmiobitowy znak, którego wartością jest szesnastkowa liczba nnn (jedna lub
           dwie cyfry szesnastkowe)
       \uHHHH znak Unicode (ISO/IEC 10646) o wartości szesnastkowej HHHH (jedna do
           czterech cyfr szesnastkowych)
       \UHHHHHHHH
           znak Unicode (ISO/IEC 10646) o wartości szesnastkowej HHHHHHHH (jedna do
           ośmiu cyfr szesnastkowych)
       \cx  znak kontrolny x

    Przetłumaczony wynik jest pojedynczo cytowany, tak jakby nie było znaku dolara.

    Ujęty w cudzysłowy łańcuch poprzedzony znakiem dolara ($"łańcuch") spowoduje, że łańcuch
    zostanie zinterpretowany zgodnie z bieżącymi ustawieniami regionalnymi (locale). Jeśli
    ustawione są one na C lub POSIX, to znak dolara jest ignorowany. Jeżeli łańcuch jest
    tłumaczony i zamieniany, to zastąpienie jest podwójnie cytowane.

PARAMETRY

    Parametr jest elementem przechowującym wartości. Może on być nazwą, liczbą lub jednym ze
    znaków specjalnych podanych poniżej w sekcji Parametry specjalne.  Dla celów powłoki
    zmienna jest parametrem oznaczanym przez nazwę. Zmienna posiada wartość i zero lub więcej
    atrybutów. Wartość atrybutom przypisuje się za pomocą polecenia wbudowanego declare
    (zobacz opis tego polecenia poniżej, w sekcji WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI).

    Parametr jest ustawiony jeśli przypisano mu wartość. Łańcuch pusty jest poprawną
    wartością. Po ustawieniu zmiennej, może być ona unieważniona wyłącznie przez użycie
    wbudowanego polecenia unset (zobacz poniżej WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI ).

    Do zmiennej można wykonać przypisanie przy pomocy instrukcji postaci

       nazwa=[wartość]

    Jeżeli nie podano wartości, to zmiennej przypisywany jest łańcuch pusty. Wszystkie
    wartości przechodzą przez interpretację tyld, podstawianie parametrów, interpretację
    zmiennych, podstawianie wyników poleceń, interpretację wyrażeń arytmetycznych i usuwanie
    cytowań (zobacz poniżej INTERPRETACJA). Jeżeli zmienna ma ustawiony atrybut integer
    (całkowita), to wartość podlega interpretacjom wyrażeń arytmetycznych, nawet jeśli nie
    użyto interpretacji $((...)). Zobacz poniżej Interpretacja wyrażeń arytmetycznych. Nie
    jest wykonywane dzielenie na słowa, z wyjątkiem "$@", jak wyjaśniono to poniżej w sekcji
    Parametry specjalne. Nie jest wykonywane rozwijanie nazw plików. Instrukcje przypisania
    mogą się też pojawiać jako argumenty poleceń wbudowanych alias, declare, typeset, export,
    readonly i local (poleceń deklarujących). W trybie posix te słowa wbudowane mogą wystąpić
    w poleceniu po jednym lub większej liczby wystąpień polecenia wbudowanego command i
    zachowują właściwości instrukcji przypisania.

    W kontekście, w którym instrukcja przypisania przypisuje wartość do zmiennej powłoki lub
    do tablicy indeksowanej, operator += może posłużyć do dołączenia lub dodania do
    poprzedniej wartości zmiennej. Obejmuje to argumenty do poleceń wbudowanych takich jak
    declare, które akceptują instrukcje przypisania (poleceń deklarujących). Gdy += jest
    stosowane do zmiennej z ustawionym atrybutem liczby całkowitej, to wartość jest obliczana
    jako wyrażenie arytmetyczne i dodawana do bieżącej wartości zmiennej, która również jest
    obliczana. Gdy += jest stosowane do zmiennej tablicowej używając przypisania złożonego
    (patrz Tablice poniżej), wartość zmiennej nie jest niszczona (jak to ma miejsce przy
    użyciu =), a nowe wartości są dołączane do tablicy poczynając od indeksu większego o jeden
    on maksymalnego indeksu tablicy (w przypadku tablic indeksowanych) lub jest dodawana jako
    dodatkowa para klucz-wartość (w przypadku tablic asocjacyjnych). Gdy += jest stosowane do
    zmiennej łańcuch-wartość, to wartość jest interpretowana i dołączana do wartości zmiennej.

    Zmiennej można przypisać atrybut nazwa referencyjna (ang. nameref) za pomocą opcji -n
    przekazanej poleceniom wbudowanym declare lub local (zob. opisy declare i local niżej) aby
    utworzyć nazwę referencyjną lub odniesienie do innej zmiennej. Pozwala to na pośrednie
    operowanie na zmiennych. Gdy zmienna nazwy referencyjnej jest przywoływana, przypisywana,
    usuwana lub modyfikowane są jej atrybuty (inne niż użycie lub zmiana samej nazwy
    referencyjnej), operacja ta jest w rzeczywistości wykonywana na zmiennej określonej
    wartością zmiennej nazwy odniesienia. Nazwa referencyjna jest często używana aby odnieść
    się do zmiennej, której nazwa jest przekazywana jako argument do funkcji. Przykładowo
    nazwa zmiennej jest przekazywana do funkcji powłoki w pierwszym argumencie, wykonując
       declare -n ref=$1
    wewnątrz funkcji tworzącej zmienną nazwy referencyjnej ref, której wartością jest nazwa
    zmiennej przekazana jako pierwszy argument. Odniesienie lub przypisanie ref oraz zmiana
    jej atrybutów są traktowane jako odniesienie lub przypisania do zmiennej oraz zmiana
    atrybutów zmiennej której nazwę przekazano jako $1. Jeśli zmienna kontrolujące pętle for
    ma atrybut nazwy referencyjnej, lista słów może być listą zmiennych powłoki, a nazwa
    zostanie przypisana za każdemu słowu z listy, w kolejności, przy wykonywaniu pętli.
    Zmienne  tablicowe  nie mogą otrzymać atrybutu nameref, jednak do zmiennych nazw
    referencyjnych mogą odnosić się zmienne tablicowe i wskaźniki zmiennych tablicowych. Nazwy
    referencyjne można usunąć stosując opcję -n do polecenia wbudowanego unset. W przeciwnym
    razie, gdy unset jest wykonywane z nazwą referencyjną jako argument, zmienna do której
    odnosi się nazwa referencyjna zostanie usunięta.

  Parametry pozycyjne
    Parametr pozycyjny to parametr określany cyfrą lub cyframi, innymi niż pojedyncza cyfra 0.
    Parametrom pozycyjnym nadawane są wartości argumentów powłoki (w czasie jej wywołania).
    Wartości te mogą być ponownie nadawane przy pomocy wbudowanego polecenia set. Do
    parametrów pozycyjnych nie można wykonać przypisania przy pomocy instrukcji przypisania.
    Parametry pozycyjne są tymczasowo zastępowane podczas wykonywania funkcji powłoki (zobacz
    poniżej FUNKCJE).

    Jeżeli interpretowany jest parametr pozycyjny określany więcej niż jedną cyfrą, to musi
    być ujęty w nawiasy (zobacz poniżej INTERPRETACJA).

  Parametry specjalne
    Powłoka kilka parametrów traktuje specjalnie. Do parametrów tych można się wyłącznie
    odwoływać; nie jest dozwolone przypisywanie im wartości.
    *   Interpretowane jest jako parametry pozycyjne, począwszy od pierwszego.  Gdy
       interpretacja nie pojawia się wewnątrz cudzysłowów, każdy parametr pozycyjny jest
       interpretowany jako oddzielne słowo. W kontekście w jakim występują, te słowa
       ulegają kolejnemu podziałowi na słowa i rozwijaniu ścieżek. Gdy interpretacja
       pojawia się wewnątrz cudzysłowów, to parametr ten interpretowany jest jako
       pojedyncze słowo z wartościami każdego z parametrów rozdzielonymi pierwszym znakiem
       zmiennej specjalnej IFS. To znaczy, "$*" jest równoważne "$1c$2c...", gdzie c jest
       pierwszym znakiem wartości zmiennej IFS.  Jeżeli IFS nie jest ustawione, to
       parametry oddzielane są spacjami. Jeśli IFS jest łańcuchem pustym, to parametry są
       ze sobą połączone bez rozdzielających je separatorów.
    @   Interpretowane jako parametry pozycyjne, począwszy od pierwszego. Gdy interpretacja
       pojawia się wewnątrz cudzysłowów, to każdy parametr interpretowany jest jako
       odrębne słowo. To znaczy, "$@" jest równoważne "$1" "$2" ... Jeśli wewnątrz słowa
       zachodzi interpretacja (ujęta w cudzysłowy), to pierwszy zinterpretowany parametr
       jest łączony z początkiem oryginalnego słowa, a interpretacja ostatniego parametru
       jest łączona z końcem oryginalnego słowa. Jeśli nie ma żadnych parametrów
       pozycyjnych, "$@" i $@ interpretowane są jako nic (tj. są usuwane).
    #   Interpretowane jako liczba parametrów pozycyjnych, podana dziesiętnie.
    ?   Interpretowane jako kod zakończenia ostatnio wykonanego potoku pierwszoplanowego.
    -   Interpretowane jako bieżące flagi opcji, takie jakie zostały podane podczas
       wywołania, ustawione przy pomocy wbudowanego polecenia set lub ustawione przez samą
       powłokę (tak jak opcja -i).
    $   Interpretowany  jest  jako  identyfikator procesu powłoki. W podpowłoce (),
       interpretowany jest jako ID procesu bieżącej powłoki, nie zaś podpowłoki.
    !   Interpretowany jako ID procesu ostatnio wykonywanego polecenia tła, gdy jest
       wykonywane jako polecenie asynchroniczne lub używając słowa wbudowanego bg (zob.
       niżej KONTROLA ZADAŃ).
    0   Interpretowany jako nazwa powłoki lub skryptu powłoki. Ustawiane jest to na etapie
       inicjowania powłoki. Jeżeli bash wywoływany został z plikiem poleceń, to $0
       ustawiane jest na nazwę tego pliku. Jeśli bash został uruchomiony z opcją -c, to $0
       jest ustawiane na pierwszy argument po łańcuchu, jaki ma zostać wywołany, jeśli
       taki występuje. W przeciwnym wypadku, ustawiany jest na nazwę pliku użytą do
       wywołania bash, jaką podaje argument zerowy.
    _   Podczas  uruchamiania  powłoki,  ustawiany na bezwzględną nazwę powłoki lub
       wykonywanego skryptu powłoki przekazanego w liście  argumentów.  Następnie,
       interpretowany jest jako ostatni argument poprzedniego polecenia, po interpretacji.
       Ustawiany również na pełną nazwę pliku każdego polecenia wykonanego i umieszczonego
       w środowisku eksportowanym do tego polecenia. Podczas sprawdzania poczty parametr
       ten przechowuje nazwę aktualnie sprawdzanego pliku poczty.

  Zmienne powłoki
    Powłoka ustawia następujące zmienne:

    BASH  Interpretowane jako pełna nazwa pliku użyta do wywołania tego przebiegu bash.
    BASHOPTS
       Oddzielana dwukropkiem lista włączonych opcji powłoki. Każde słowo na liście jest
       poprawnym  argumentem  do  opcji  -s  wbudowanego  polecenia  shopt  (patrz
       WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI poniżej). Opcje pojawiające się w BASHOPTS są tymi,
       które są raportowane jako włączone (on) przez shopt. Jeśli ta zmienna występuje w
       środowisku podczas uruchamiania bash, to każda opcja powłoki z listy będzie
       włączona przed odczytaniem plików startowych. Ta zmienna jest tylko do odczytu.
    BASHPID
       Zmienna  przechowuje  identyfikator  bieżącego  procesu  bash. W określonych
       przypadkach, takich jak sytuacja,  gdy  podpowłoki  nie  wymagają  ponownej
       inicjalizacji bash, różni się od $$.
    BASH_ALIASES
       Zmienna tablicy asocjacyjnej, której wpisy odpowiadają wewnętrznej liście aliasów
       zarządzanych przez wbudowane polecenie alias. Elementy dodawane do  tablicy
       pojawiają się na liście aliasów, jednak usunięcie elementów tablicy obecnie nie
       powoduje usunięcie aliasów z listy aliasów. Jeśli BASH_ALIASES zostanie skasowana,
       traci swoje specjalne właściwości, nawet jeśli zostanie później zresetowana.
    BASH_ARGC
       Zmienna tablicowa, której wartościami są liczby parametrów każdej ramki w bieżącym
       stosie wywołania bash. Liczba parametrów bieżącego podprogramu (funkcji powłoki lub
       skryptu wykonywanego przez . lub source) znajduje się na górze stosu. Gdy
       podprogram jest wykonywany, liczba przekazanych parametrów jest przypisywana do
       BASH_ARGC. Powłoka ustawia BASH_ARGC wyłącznie w rozszerzonym trybie debugowania
       (patrz opis opcji extdebug wbudowanego polecenie shopt poniżej).
    BASH_ARGV
       Zmienna tablicowa zawierająca wszystkie parametry bieżącego stosu wywołania bash.
       Ostatni parametr ostatniego wywołania podprogramu jest umieszczony na wierzchołku
       stosu, natomiast pierwszy parametr pierwszego wywołania na spodzie. Gdy podprogram
       jest wykonywany, liczba przekazanych parametrów jest przypisywana do BASH_ARGV.
       Powłoka ustawia BASH_ARGV wyłącznie w rozszerzonym trybie debugowania (patrz opis
       opcji extdebug wbudowanego polecenie shopt poniżej).
    BASH_CMDS
       Zmienna tablicy asocjacyjnej, której wpisy odpowiadają wewnętrznej liście skrótów
       poleceń, zarządzanej przez wbudowane polecenie hash. Elementy dodawane do tablicy
       pojawiają się na liście skrótów, jednak usunięcie elementów tablicy obecnie nie
       powoduje powoduje usunięcia ich z tablicy skrótów. Jeśli BASH_CMDS zostanie
       skasowana,  traci swoje specjalne właściwości, nawet jeśli zostanie później
       zresetowana.
    BASH_COMMAND
       Aktualnie wykonywane polecenie lub polecenie przeznaczone do wykonania, chyba że
       powłoka wykonuje aktualnie polecenie będące wynikiem zadziałania pułapki - wówczas
       jest to polecenie wykonywane w czasie zadziałania pułapki.
    BASH_EXECUTION_STRING
       Argument polecenia do opcji wywołania -c.
    BASH_LINENO
       Zmienna tablicowa, której wartościami są numery wierszy plików źródłowych, w
       których przywołano każdy odpowiednik ze zmiennej FUNCNAME. ${BASH_LINENO[$i]} jest
       numerem wiersza w pliku źródłowym (${BASH_SOURCE[$i+1]}),  gdzie  przywołano
       ${FUNCNAME[$i]} (lub ${BASH_LINENO[$i-1]}, jeśli odnosi się do innej funkcji
       powłoki). Proszę użyć LINENO, aby pobrać bieżący numer wiersza.
    BASH_LOADABLES_PATH
       Lista rozdzielonych dwukropkami katalogów, w których powłoka szuka dynamicznie
       ładowalnych poleceń wbudowanych podanych przez polecenie enable.
    BASH_REMATCH
       Zmienna tablicowa, której wartości są przypisywane operatorem dwuargumentowym =~ do
       polecenia warunkowego [[. Element o indeksie 0 jest częścią łańcucha pasującego do
       całego wyrażenia regularnego. Element o indeksie n jest częścią łańcucha pasującego
       do n-tego podwyrażenia ujętego w nawiasy. Zmienna jest tylko do odczytu.
    BASH_SOURCE
       Zmienna tablicowa, której wartościami są nazwy plików źródłowych, w których
       zdefiniowano odpowiadające nazwy funkcji powłoki w zmiennej tablicowej FUNCNAME.
       Funkcja powłoki ${FUNCNAME[$i]} jest zdefiniowana w pliku ${BASH_SOURCE[$i]} i
       wywoływana z ${BASH_SOURCE[$i+1]}..
    BASH_SUBSHELL
       Zwiększana o jeden, wewnątrz każdej powłoki lub środowiska podpowłoki, gdy powłoka
       rozpoczyna wykonywanie w tym środowisku. Wartością początkową jest 0.
    BASH_VERSINFO
       Zmienna tablicowa tylko do odczytu, której elementy zawierają informacje o wersji
       uruchomionego bash. Wartości przypisane elementom tablicy są następujące:
       BASH_VERSINFO[0]    Główny numer wersji, wydanie (release).
       BASH_VERSINFO[1]    Poboczny numer wersji (version).
       BASH_VERSINFO[2]    Poziom łat (patch level).
       BASH_VERSINFO[3]    Wersja kompilatu (build version).
       BASH_VERSINFO[4]    Status wydania (np. beta1).
       BASH_VERSINFO[5]    Wartość MACHTYPE.
    BASH_VERSION
       Interpretowane jako łańcuch opisujący wersję uruchomionego bash.
    COMP_CWORD
       Indeks w ${COMP_WORDS} słowa zawierającego bieżącą pozycję kursora. Zmienna ta
       jest dostępna wyłącznie w funkcjach powłoki wywołanych przez usługi programowalnego
       uzupełniania (zobacz poniżej Programowalne uzupełnianie).
    COMP_KEY
       Klawisz (lub ostatni klawisz w sekwencji klawiszy) użyty do wywołania bieżącej
       funkcji uzupełniania.
    COMP_LINE
       Bieżący wiersz poleceń. Ta zmienna jest dostępna tylko w funkcjach powłoki i
       poleceniach zewnętrznych wywoływanych przez usługi programowalnego uzupełniania
       (zobacz poniżej Programowalne uzupełnianie).
    COMP_POINT
       Indeks bieżącej pozycji kursora względem początku bieżącego polecenia.  Jeżeli
       kursor jest na końcu bieżącego polecenia, to wartość tej zmiennej jest równa
       ${#COMP_LINE}. Ta zmienna jest dostępna tylko w funkcjach powłoki i poleceniach
       zewnętrznych wywoływanych przez usługi programowalnego uzupełniania (zobacz poniżej
       Programowalne uzupełnianie).
    COMP_TYPE
       Ustawiana na wartość całkowitą odpowiadającą typowi uzupełnienia, którego próbę
       przeprowadzono,  które  spowodowało  wywołanie funkcji uzupełnienia: TAB, do
       normalnego uzupełnienia, ?, do wypisywania uzupełnień po udanej tabulacji, !, do
       wypisywania alternatyw częściowego uzupełnienia słowa, @, do wypisania uzupełnień,
       jeśli słowo nie zostało zmodyfikowane lub %, do uzupełnienia menu. Zmienna ta jest
       dostępna tylko w funkcjach powłoki i zewnętrznych poleceniach wywołanych przez
       narzędzia programowalnego uzupełnienia powłoki (patrz  poniżej  Programowalne
       uzupełnienie).
    COMP_WORDBREAKS
       Zestaw znaków traktowanych przez bibliotekę readline jako separatory słów, podczas
       przeprowadzania uzupełnień słów. Jeśli unieważniono COMP_WORDBREAKS, to traci swe
       specjalne właściwości, nawet jeżeli jest następnie ponownie ustawiona.
    COMP_WORDS
       Zmienna tablicowa (patrz Tablice poniżej) składająca się z pojedynczych słów z
       aktualnego wiersza poleceń. Wiersz jest dzielony na słowa tak, jak podzieliłby go
       readline, używając COMP_WORDBREAKS, zgodnie z opisem powyżej. Zmienna ta jest
       dostępna wyłącznie w funkcjach powłoki wywołanych przez usługi programowalnego
       uzupełniania (zobacz poniżej Programowalne uzupełnianie).
    COPROC Zmienna tablicowa (patrz poniżej Tablice) tworzona do zatrzymania deskryptorów
       plików z wyjścia lub  wejścia  nienazwanych  koprocesów  (zobacz  Koprocesy
       (współprocesy) powyżej).
    DIRSTACK
       Zmienna tablicowa (zobacz Tablice poniżej) zawierająca bieżącą zawartość stosu
       katalogów. Katalogi pojawiają się na stosie w kolejności, w jakiej są wyświetlane
       przez wbudowane dirs.  Przypisanie do elementów tej zmiennej tablicowej może
       posłużyć do zmiany katalogów już występujących na stosie, ale do dodania i
       usunięcia katalogów muszą być użyte wbudowane pushd i popd. Przypisanie wartości
       tej zmiennej nie zmieni bieżącego katalogu. Jeśli DIRSTACK jest unieważnione, to
       traci swe specjalne właściwości, nawet jeżeli jest następnie ponownie ustawione.
    EUID  Interpretowane jako efektywny identyfikator bieżącego użytkownika, inicjowane przy
       uruchamianiu powłoki. Zmienna ta jest tylko do odczytu.
    FUNCNAME
       Zmienna tablicowa zawierająca nazwy wszystkich funkcji powłoki obecnych w stosie
       wywołań. Element z indeksem 0 jest nazwą aktualnie wykonywanej funkcji powłoki.
       Najniższy element (tzn. z najwyższym numerem indeksu) to "main". Zmienna istnieje
       tylko gdy wykonywana jest funkcja powłoki. Przypisania do FUNCNAME nie odnoszą
       skutku. Jeśli FUNCNAME jest unieważniona, to traci swe specjalne właściwości, nawet
       jeśli jest następnie ponownie ustawiona.

       Zmienna ta może zostać użyta razem z BASH_LINENO i BASH_SOURCE. Każdy element
       FUNCNAME ma swój odpowiednik w BASH_LINENO i BASH_SOURCE opisujący stos wywołania.
       Na przykład, ${FUNCNAME[$i]} została wywołana z pliku ${BASH_SOURCE[$i+1]} w
       wierszu o numerze ${BASH_LINENO[$i]}. Wbudowane polecenie caller wyświetla bieżący
       stos wywołania używając tej informacji.
    GROUPS Zmienna  tablicowa  zawierająca  listę grup, których członkiem jest bieżący
       użytkownik. Próby przypisywania wartości do GROUPS nie odnoszą efektu. Jeżeli
       GROUPS jest unieważnione, to traci swe specjalne właściwości, nawet jeżeli jest
       następnie ponownie ustawione.
    HISTCMD
       Licznik historii (indeks na liście historii poleceń) bieżącego polecenia.  Jeżeli
       HISTCMD jest unieważnione, to traci swe specjalne właściwości, nawet jeżeli jest
       następnie ponownie ustawione.
    HOSTNAME
       Automatycznie ustawiane na nazwę aktualnego hosta.
    HOSTTYPE
       Automatycznie ustawiane na łańcuch unikalnie opisujący typ maszyny, na której jest
       wykonywany bash. Wartość domyślna zależy od systemu.
    LINENO Przy każdym odwołaniu do tego parametru powłoka zastępuje jego wartość liczbą
       dziesiętną reprezentującą aktualny kolejny numer wiersza (poczynając od 1) skryptu
       lub funkcji. Nie zapewnia się, by wartość ta miała znaczenie poza skryptem bądź
       funkcją. Jeśli LINENO jest unieważnione, to traci swe specjalne właściwości, nawet
       jeżeli jest następnie ponownie ustawione.
    MACHTYPE
       Automatycznie ustawiane na łańcuch w pełni opisujący typ systemu, na którym jest
       wykonywany bash, w standardowym formacie GNU cpu-firma-system.  Wartość domyślna
       zależy od systemu.
    MAPFILE
       Zmienna  tablicowa  (patrz  Tablice poniżej) tworzona do zatrzymania tekstu
       odczytywanego przez wbudowane polecenie mapfile, gdy nie podano nazwy zmiennej.
    OLDPWD Poprzedni katalog roboczy ustawiony poleceniem cd.
    OPTARG Wartość ostatniego, będącego opcją, argumentu przetworzonego przez wbudowane
       polecenie getopts (zobacz poniżej WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI).
    OPTIND Numer (indeks) następnego argumentu, jaki ma zostać przetworzony przez wbudowane
       polecenie getopts (zobacz poniżej WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI).
    OSTYPE Automatycznie ustawiane na łańcuch opisujący system operacyjny, w którym jest
       wykonywany bash. Wartość domyślna zależy od systemu.
    PIPESTATUS
       Zmienna tablicowa (zobacz Tablice poniżej) zwierająca listę kodów zakończenia z
       procesów w ostatnio wykonywanym potoku pierwszoplanowym (który może zawierać
       pojedyncze polecenie).
    PPID  Identyfikator procesu macierzystego powłoki. Zmienna ta jest tylko do odczytu.
    PWD  Bieżący katalog roboczy, ustawiony poleceniem cd.
    RANDOM Za każdym razem, gdy następuje odwołanie do tego parametru, generowana jest
       całkowita liczba losowa z zakresu od 0 do 32767. Sekwencję liczb losowych można
       zainicjować przypisując wartość do RANDOM. Jeżeli RANDOM jest unieważniona, to
       traci swe specjalne właściwości, nawet jeżeli jest następnie ponownie ustawiona.
    READLINE_LINE
       Zawartość bufora wiersza realine, do użycia z "bind -x" (patrz WBUDOWANE POLECENIA
       POWŁOKI poniżej).
    READLINE_POINT
       Pozycja punktu wprowadzania w buforze wiersza readline, do użycia z "bind -x"
       (patrz WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI poniżej).
    REPLY Ustawiona na wiersz wejścia odczytany wbudowanym poleceniem read jeśli nie podano
       żadnych jego argumentów.
    SECONDS
       Każdorazowo, gdy występuje odwołanie do tego parametru, zwracana jest liczba
       sekund, jakie upłynęły od wywołania powłoki. Jeżeli do SECONDS zostanie przypisana
       wartość, to wartość zwracana przez kolejne odwołania jest równa liczbie sekund od
       czasu przypisania plus przypisana wartość. Jeżeli SECONDS jest unieważnione, to
       traci swe specjalne właściwości, nawet jeżeli jest następnie ponownie ustawione.
    SHELLOPTS
       Lista, rozdzielonych dwukropkami, włączonych opcji powłoki. Każde słowo listy jest
       poprawnym argumentem opcji -o wbudowanego polecenia set (zobacz WBUDOWANE POLECENIA
       POWŁOKI poniżej). Opcje pojawiające się w SHELLOPTS to te, które są zgłaszane jako
       włączone (on) przez set -o.  Jeśli zmienna ta istnieje w środowisku podczas
       uruchamiania bash, to każda z opcji powłoki występująca na tej liście zostanie
       włączona przed odczytem jakichkolwiek plików startowych. Jest to zmienna tylko do
       odczytu.
    SHLVL Inkrementowana każdorazowo, gdy uruchamiane jest kolejne wystąpienie bash.
    UID  Interpretowane  jako  identyfikator  bieżącego  użytkownika,  inicjowane przy
       uruchamianiu powłoki. Zmienna ta jest tylko do odczytu.

    Poniższe zmienne są używane przez powłokę. W niektórych przypadkach bash przypisuje im
    domyślne wartości; przypadki te są odnotowane niżej.

    BASH_COMPAT
       Wartość używana do ustawienia poziomu kompatybilności powłoki. Opis różnych
       poziomów kompatybilności i ich skutki znajduje się przy poleceniu wbudowanym shopt
       w rozdziale WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI. Wartość może być liczbą dziesiętną (np.
       4.2) lub całkowitą (np. 42) określającą dany poziom kompatybilności.  Jeśli
       BASH_COMPAT  jest nieustawione, lub przypisano mu łańcuch pusty, to poziom
       kompatybilności jest ustawiony na domyślny dla bieżącej wersji. Jeśli BASH_COMPAT
       ustawiono na wartość niebędącą poprawnym poziomem kompatybilności, to powłoka
       wypisze komunikat o błędzie i ustawi poziom kompatybilności na domyślny dla
       bieżącej  wersji.  Poprawne  poziomy  kompatybilności  są  takie  jak opcje
       kompatybilności akceptowane przez polecenie wbudowane shopt opisane poniżej (np.
       compat42 oznacza, że poprawnymi wersjami są 4.2 i 42). Bieżąca wersja również jest
       poprawną wartością.
    BASH_ENV
       Jeżeli parametr ten jest ustawiony podczas wykonywania przez bash skryptu, to jego
       wartość  interpretowana  jest  jako  nazwa pliku zawierającego polecenia do
       zainicjowania powłoki, jak w ~/.bashrc.  Wartość BASH_ENV podlega interpretacji
       parametrów, podstawianiu wyników poleceń i interpretacjom wyrażeń arytmetycznych
       przed interpretacją jej jako nazwy pliku.  Zmienna PATH nie jest używana do
       znalezienia pliku o powstałej w ten sposób nazwie.
    BASH_XTRACEFD
       Jeśli ustawiono liczbę całkowitą odpowiadającą poprawnemu deskryptorowi pliku, to
       bash zapisze wyjście stosu wygenerowane gdy set -x jest włączone do tego
       deskryptora pliku. Deskryptor pliku jest zamykany gdy BASH_XTRACEFD jest usuwana
       lub przy przypisaniu nowej wartości. Usunięcie BASH_XTRACEFD lub przypisanie jej
       łańcucha pustego powoduje wysłanie stosu na standardowe wyjście błędów. Proszę
       zauważyć, że ustawienie BASH_XTRACEFD na 2 (deskryptor pliku wyjścia błędów), a
       następnie usunięcie jej spowoduje zamknięcie standardowego wyjścia błędów.
    CDPATH Ścieżka wyszukiwania dla polecenia cd. Jest to lista rozdzielonych dwukropkami
       katalogów, w których powłoka szuka katalogów docelowych podanych przez polecenie
       cd. Przykładową wartością jest ".:~:/usr".
    CHILD_MAX
       Ustawia liczbę wartości kodów wyjścia zakończonych procesów potomnych, które ma
       zapamiętać powłoka. Bash nie pozwoli na zmniejszenie tej wartości poniżej minimum
       określonego normą POSIX, istnieje również wartość maksymalna (obecnie 8192), której
       nie można przekroczyć. Minimalna wartość jest zależna od systemu.
    COLUMNS
       Używana przez polecenie wbudowane select do wyznaczenia szerokości terminala przy
       wypisywaniu list wyboru. Ustawiana automatycznie, gdy włączono opcję checkwinsize
       oraz w powłoce interaktywnej po otrzymaniu SIGWINCH.
    COMPREPLY
       Zmienna tablicowa, z której bash czyta możliwe uzupełnienia tworzone przez funkcję
       powłoki  wywołaną  przez usługę programowalnego uzupełniania (zobacz poniżej
       Programowalne uzupełnianie). Każdy element  tablicy  zawiera  jedno  możliwe
       uzupełnienie.
    EMACS Gdy bash znajdzie opisywaną zmienną w środowisku podczas uruchamiania powłoki, z
       wartością ustawioną na "t", to przyjmuje, że powłoka działa w buforze powłoki
       Emacsa i wyłącza edycję wiersza.
    ENV  Podobnie jak BASH_ENV; używana gdy powłoka jest wywołana w trybie POSIX.
    EXECIGNORE
       Lista  oddzielonych  dwukropkami  wzorców  powłoki (zob. Dopasowanie wzorca)
       definiujących listę nazw plików ignorowanych przy szukaniu poleceń za pomocą PATH.
       Pliki których pełna ścieżka pasuje do jednego z tych wzorców nie są traktowane jako
       pliki wykonywalne dla dopełniania i wykonywania poleceń przez PATH. Nie wpływa to
       na zachowanie poleceń [, test oraz [[. Pełne ścieżki w liście skrótów poleceń nie
       są przedmiotem EXECIGNORE. Tę zmienną należy używać do ignorowania plików bibliotek
       współdzielonych,  które mają ustawione prawo wykonywania, ale nie są plikami
       wykonywalnymi. Dopasowanie wzorców przestrzega ustawień opcji powłoki extglob.
    FCEDIT Domyślny edytor dla wbudowanego polecenia fc.
    FIGNORE
       Lista rozdzielonych dwukropkami przyrostków, jakie mają być ignorowane podczas
       uzupełniania nazw plików (zobacz READLINE poniżej).  Nazwa pliku o przyrostku
       pasującym do jednej z pozycji FIGNORE wyłączana jest z listy dopasowanych nazw
       plików.  Przykładową  wartością jest ".o:~" (cytowanie jest niezbędne przy
       przypisywaniu do tej zmiennej wartości zawierającej tyldy).
    FUNCNEST
       Gdy jest ustawiona na wartość numeryczną większą od zera, definiuje maksymalny
       poziom zagnieżdżenia funkcji. Wywołania funkcji przekraczające określony poziom
       będą powodowały przerwanie bieżącego polecenia.
    GLOBIGNORE
       Lista rozdzielonych dwukropkami wzorców definiujących zestaw nazw plików, jakie
       mają być ignorowane podczas rozwijania nazw plików. Jeżeli plik pasujący do wzorca
       rozwijającego nazwę ścieżkową pasuje również do któregoś z wzorców w GLOBIGNORE, to
       jest on usuwany z listy dopasowanych.
    HISTCONTROL
       Lista rozdzielonych dwukropkami wartości, określającymi sposób zapisywania w liście
       historii. Jeżeli posiada wartość ignorespace, to wiersze rozpoczynające się od
       znaku  spacji nie są wprowadzane do listy historii. Jeśli posiada wartość
       ignoredups, to wiersze pasujące do ostatniego wiersza historii nie są wprowadzane.
       Wartość ignoreboth łączy obie te możliwości. Wartość erasedups powoduje usunięcie z
       historii wszystkich wcześniejszych wierszy, pasujących do  bieżącego,  przed
       zapisaniem listy. Wszystkie wartości poza wymienionymi powyżej są ignorowane. Jeśli
       zmienna ta nie jest zdefiniowana lub ma wartość inną od powyższych, to wszystkie
       wiersze przeczytane przez analizator składni zachowywane są w liście historii,
       stosownie do wartości HISTIGNORE. Drugi i kolejne wiersze złożonego polecenia
       wielowierszowego nie są sprawdzane i są dodawane do historii bez względu na wartość
       HISTCONTROL.
    HISTFILE
       Nazwa pliku, w którym zachowywana jest historia poleceń (zobacz HISTORIA poniżej).
       Wartością domyślną jest ~/.bash_history. Jeśli ustawienie tej zmiennej zostanie
       skasowane, to historia poleceń nie będzie zachowana po zakończeniu pracy powłoki.
    HISTFILESIZE
       Maksymalna liczba wierszy zawartych w pliku historii. Podczas przypisywania
       wartości tej zmiennej, jeżeli jest to niezbędne, plik historii jest obcinany tak,
       by nie zawierał więcej wierszy, przez usunięcie najstarszych wpisów. Plik historii
       jest także obcinany do tego rozmiaru po zapisaniu go w czasie kończenia pracy przez
       powłokę. Jeśli wartość wynosi 0, plik historii jest obcinany do zera. Wartości
       nienumeryczne i wartości numeryczne mniejsze niż zero wstrzymują obcinanie. Powłoka
       ustawia wartość domyślną do wartości HISTSIZE po odczytaniu plików początkowych
       powłoki.
    HISTIGNORE
       Lista rozdzielonych dwukropkami wzorców służących do decydowania, jakie wiersze
       poleceń powinny być zachowane w liście historii. Każdy z wzorców zakotwiczony jest
       na początku wiersza i musi pasować do całego wiersza (nie jest dodawane żadne
       niejawne `*'). Każdy z wzorców sprawdzany jest z bieżącym wierszem po wykonaniu
       kontroli określonych przez HISTCONTROL.  Oprócz zwykłych znaków dopasowywania
       wzorców używanych przez powłokę, `&' dopasowuje poprzedni wiersz historii. Literał
       `&' można uzyskać poprzedzając go odwrotnym ukośnikiem; odwrotny ukośnik jest
       usuwany przed próbą dopasowania. Druga i kolejne wiersze złożonego polecenia
       wielowierszowego nie są sprawdzane i są dodawane do historii bez względu na wartość
       HISTIGNORE. Dopasowanie wzorców honoruje ustawienia opcji powłoki extglob.
    HISTSIZE
       Liczba poleceń do zapamiętania w historii poleceń (zob. HISTORIA poniżej). Jeśli
       wartość wynosi 0, polecenia nie są zachowywane w historii. Wartości numeryczne
       mniejsze niż zero powodują, że każde polecenie jest zapamiętywane w historii (znosi
       limit). Powłoka ustawia wartość domyślną 500 po odczytaniu plików początkowych
       powłoki.
    HISTTIMEFORMAT
       Gdy ta zmienna jest ustawiona i nie jest pusta, jej wartość jest użyta jak format
       łańcucha do strftime(3), w celu wyświetlenia pieczątki czasowej związanej z każdym
       wpisem historii, wyświetlanym przez wbudowane polecenie history. Gdy zmienna jest
       ustawiona, pieczątki czasowe są zapisywane do pliku historii, dzięki czemu mogą być
       zachowywane między sesjami powłoki. Używany jest wówczas znak komentarza historii,
       aby odróżnić pieczątki czasowe od pozostałych wierszy historii.
    HOME  Katalog domowy bieżącego użytkownika; domyślny argument wbudowanego polecenia cd.
       Wartość tej zmiennej wykorzystywana jest też przy wykonywaniu interpretacji tyld.
    HOSTFILE
       Zawiera nazwę pliku o tym samym formacie co /etc/hosts który powinien być czytany,
       gdy powłoka potrzebuje uzupełnić nazwę hosta. Listę możliwych uzupełnień można
       zmieniać podczas pracy powłoki. Następnym razem, gdy wykonywana jest próba
       uzupełnienia nazwy hosta bash dodaje zawartość nowego pliku do już istniejącej
       listy. Jeżeli HOSTFILE jest ustawione, ale nie posiada wartości, bash usiłuje
       uzyskać listę możliwych uzupełnień nazw hostów czytając /etc/hosts Gdy HOSTFILE
       jest unieważniane, lista hostów jest czyszczona.
    IFS  Wewnętrzny Separator Pól (Internal Field Separator) używany do podziału na słowa po
       interpretacjach i dzieleniu wierszy na słowa we wbudowanym poleceniu read. Jego
       domyślną wartością jest ,,<spacja><tabulacja><nowalinia>”.
    IGNOREEOF
       Steruje działaniem powłoki interaktywnej przy otrzymaniu przez nią znaku EOF jako
       jedynego znaku wejścia. Jeżeli jest ustawiona, to jej wartość jest liczbą kolejnych
       znaków EOF jakie muszą być wpisane jako pierwsze znaki wiersza wprowadzania przed
       zakończeniem pracy przez bash. Jeśli zmienna ta istnieje, ale nie zawiera wartości
       numerycznej lub nie ma wartości, to wartością domyślną jest 10. Jeżeli nie
       istnieje, to EOF wskazuje powłoce koniec wprowadzanych danych.
    INPUTRC
       Nazwa pliku startowego dla readline, unieważniająca domyślny plik ~/.inputrc
       (zobacz READLINE poniżej).
    LANG  Służy  do  wyznaczania  kategorii  locale  dla  wszystkich  kategorii  nie
       wyszczególnionych przez zmienne rozpoczynające się od znaków LC_.
    LC_ALL Zmienna ta unieważnia wartość LANG i wszelkich innych zmiennych LC_ określających
       kategorie locale.
    LC_COLLATE
       Ta zmienna wyznacza kolejność (collation order) używaną przy sortowaniu wyników
       rozwijania nazw plików, decyduje też o zachowaniu wielu wyrażeń, klas równoważnych
       i sekwencje sortowania (collating sequences) w rozwijaniu  nazw  plików  i
       dopasowywaniu wzorców.
    LC_CTYPE
       Ta zmienna decyduje o interpretacji znaków i zachowaniu się klas znaków wewnątrz
       rozwijania nazw plików i dopasowywania wzorców.
    LC_MESSAGES
       Ta zmienna decyduje o ustawieniu locale używanym do tłumaczenia ujętych w
       cudzysłowy łańcuchów poprzedzonych znakiem $.
    LC_NUMERIC
       Ta zmienna określa kategorię locale używaną do formatowania liczb.
    LC_TIME
       Ta zmienna określa kategorię locale używaną do formatowania daty i czasu.
    LINES Używana przez polecenie wbudowane select do wyznaczenia długości kolumn przy
       wypisywaniu list wyboru. Ustawiana automatycznie gdy włączono opcję checkwinsize
       oraz w powłoce interaktywnej po otrzymaniu po otrzymaniu SIGWINCH.
    MAIL  Jeżeli parametrowi temu jest przypisana nazwa pliku, a nie jest ustawiona zmienna
       MAILPATH, to bash informuje użytkownika o nadejściu poczty do podanego pliku lub
       katalogu w formacie Maildir.
    MAILCHECK
       Określa jak często (w sekundach) bash sprawdza pocztę. Domyślnie jest to 60 sekund.
       Gdy nadchodzi pora sprawdzenia poczty, powłoka wykonuje to przed wyświetleniem
       głównej zachęty. Jeśli zmienna ta nie jest ustawiona lub jest ustawiona na wartość
       nie większą od zera lub zero, to powłoka wyłącza sprawdzanie poczty.
    MAILPATH
       Lista rozdzielonych dwukropkami nazw plików, w jakich ma być sprawdzana poczta.
       Można podać komunikat, jaki ma zostać wyświetlony, gdy do danego pliku przybędzie
       wiadomość pocztowa, przez oddzielenie nazwy pliku od komunikatu znakiem '?'. Użyte
       w tekście komunikatu, $_ interpretowane jest jako nazwa bieżącego pliku pocztowego.
       Przykład:
       MAILPATH='/var/mail/bfox?"You have mail":~/shell-mail?"$_ has mail!"'
       Bash można skonfigurować, aby zapewnił tej zmiennej wartość domyślną (domyślnie jej
       nie posiada), ale położenie plików pocztowych użytkownika, jakim się posługuje
       zależy od systemu (np. /var/mail/$USER).
    OPTERR Jeżeli ustawiono na wartość 1, bash wyświetla komunikaty o błędach generowanych
       przez wbudowane polecenie getopts (zobacz WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI poniżej).
       OPTERR inicjowane jest na 1 każdorazowo, gdy wywoływana jest powłoka lub wykonywany
       jest skrypt powłoki.
    PATH  Ścieżka wyszukiwania poleceń. Jest to lista rozdzielanych dwukropkami katalogów, w
       których powłoka szuka poleceń (zobacz WYKONYWANIE POLECEŃ poniżej). Nazwa katalogu
       zerowej długości (pusta) oznacza katalog bieżący. Pusty katalog można podać jako
       dwa złączone dwukropki lub początkowy albo końcowy dwukropek. Domyślna ścieżka
       zależy od systemu i ustawiana jest przez administratora instalującego bash.
       Powszechną wartością jest ``/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:
       /sbin''.
    POSIXLY_CORRECT
       Jeśli podczas uruchamiania bash w środowisku istnieje ta zmienna, to powłoka przed
       odczytem plików startowych wchodzi w tryb posix, tak jakby przy jej wywołaniu
       podano opcję --posix. Jeśli zmienna ta zostanie ustawiona podczas pracy powłoki,
       to bash włącza tryb posix, tak jakby zostało wykonane polecenie set -o posix

    PROMPT_COMMAND
       Jeżeli jest ustawiona, to jej wartość jest wykonywana jako polecenie przed każdym
       wysłaniem zachęty głównej.
    PROMPT_DIRTRIM
       Gdy jest ustawiona na liczbę większa od zera, jej wartość jest używana jako liczba
       początkowych składowych katalogów do usunięcia podczas interpretowania sekwencji
       specjalnych łańcucha zachęty \w i \W (patrz poniżej ZACHĘTA POWŁOKI). Usuwane znaki
       są zastępowane wielokropkiem.
    PS0  Wartość tego parametru jest interpretowana (zobacz poniżej ZACHĘTA) i wyświetlana
       przez powłokę interaktywną po odczytaniu polecenia, a przed jego wykonaniem.
    PS1  Wartość tego parametru jest interpretowana (zobacz poniżej ZACHĘTA) i używana jako
       główny łańcuch zachęty. Jego wartością domyślną jest "\s-\v\$ ".
    PS2  Wartość tego parametru jest interpretowana jak PS1 i używana jako  wtórny
       (secondary) łańcuch zachęty. Domyślnie jest to "> ".
    PS3  Wartość tego parametru służy jako zachęta w poleceniu select (zobacz powyżej
       GRAMATYKA POWŁOKI).
    PS4  Wartość tego parametru interpretowana jest jak PS1 i wypisywana przed każdym
       poleceniem wyświetlanym przez bash podczas śledzenia wykonywania. Pierwszy znak
       PS4, w razie potrzeby, powtarzany jest wielokrotnie, by wskazać wiele poziomów
       zagnieżdżenia. Domyślnie jest to "+ ".
    SHELL Pełna ścieżka powłoki jest przechowywana w tej zmiennej środowiskowej. Jeśli nie
       jest ustawiona podczas uruchamiania powłoki, bash przypisuje jej wartość pełnej
       ścieżki powłoki zgłoszeniowej bieżącego użytkownika.
    TIMEFORMAT
       Wartość tego parametru służy jako łańcuch formatu określającego, jak powinna być
       wyświetlana informacja o czasach dla potoków poprzedzonych słowem zastrzeżonym
       time. Znak % rozpoczyna sekwencję specjalną, która jest interpretowana jako wartość
       czasu lub inna informacja. Sekwencje specjalne i ich znaczenie są następujące;
       nawiasy kwadratowe opisują części opcjonalne.
       %%    Dosłowny znak %.
       %[p][l]R Czas, jaki upłynął, w sekundach.
       %[p][l]U Liczba sekund, jakie CPU zużył w trybie użytkownika.
       %[p][l]S Liczba sekund, jakie CPU zużył w trybie systemowym.
       %P    Procent wykorzystania CPU, liczony jako (%U + %S) / %R.

       Opcjonalne p jest cyfrą określającą dokładność (precision), liczbę cyfr ułamkowych
       po kropce dziesiętnej. Wartość zero powoduje, że nie będzie wyświetlana ani kropka
       dziesiętna ani część ułamkowa. Mogą być podane co najwyżej trzy miejsca po kropce
       dziesiętnej; wartości p większe od 3 zmieniane są na 3. Jeżeli nie podano p, to
       używana jest wartość 3.

       Opcjonalne l określa dłuższy (longer) format wyników, zawierający minuty, w postaci
       MMmSS.FFs. O tym, czy występuje ułamkowa część sekund decyduje wartość p.

       Jeżeli zmienna ta nie jest ustawiona, to bash działa tak, jakby miała ona wartość
       $'\nreal\t%3lR\nuser\t%3lU\nsys\t%3lS'. Jeżeli jej wartością jest pusty łańcuch, to
       nie jest wyświetlana żadna informacja o czasach (timing).  Podczas wyświetlania
       łańcucha formatu dodawany jest kończący znak nowej linii.
    TMOUT Jeśli ustawione na wartość większą od zera, to TMOUT jest interpretowane jako
       domyślny czas oczekiwania wbudowanego read. Polecenie select kończy się, jeśli dane
       nie zostaną wprowadzone po liczbie TMOUT sekund, jeżeli wejście pochodzi z
       terminala. W przypadku powłok interaktywnych, wartość jest interpretowana jako
       liczba sekund określającą czas, przez jaki powłoka ma czekać na wprowadzenie
       wiersza danych po wyświetleniu głównej zachęty. Bash kończy pracę po odczekaniu
       tego czasu jeśli pełen wiersz danych nie pojawił się.
    TMPDIR Jeśli jest ustawiona, bash używa jej wartości jako nazwy katalogu w którym tworzy
       pliki tymczasowe do użytku powłoki.
    auto_resume
       Zmienna ta steruje sposobem interakcji powłoki z użytkownikiem i sposobem kontroli
       zadań. Jeżeli jest ustawiona, to jednowyrazowe polecenia proste bez przekierowań
       traktowane są jako aspirujące do wznowienia istniejącego zatrzymanego zadania. Nie
       pozwala  się  na  żadną dwuznaczność; jeśli jest więcej niż jedno zadanie
       rozpoczynające się od wpisanego łańcucha, wybierane jest zadanie, do którego
       ostatnio sięgano.  Nazwa zatrzymanego zadania, w tym kontekście, jest wierszem
       poleceń użytym do jego uruchomienia.  Jeśli posiada wartość exact, to podany
       łańcuch musi pasować dokładnie do nazwy zatrzymanego zadania; Jeśli jest ustawione
       na substring, to podany łańcuch powinien pasować do podłańcucha nazwy zatrzymanego
       zadania.  Wartość substring zapewnia funkcjonalność analogiczną do identyfikatora
       zadania %? (zobacz STEROWANIE ZADANIAMI poniżej). Jeśli ustawiono inną wartość, to
       podany łańcuch musi być przedrostkiem nazwy zatrzymanego zadania; zapewnia to
       funkcjonalność analogiczną do identyfikatora zadania %.
    histchars
       Dwa lub trzy znaki sterujące interpretacją historii i podziałem na leksemy (zobacz
       poniżej  INTERPRETACJA  HISTORII).  Pierwszy znak jest znakiem interpretacji
       historii, sygnalizującym początek interpretacji historii, zwykle `!'.  Drugi znak
       jest znakiem szybkiego podstawiania, ("quick substitution"), służącym jako skrót do
       powtórnego uruchamiania poprzednio wprowadzonego polecenia, podstawiającym  w
       poleceniu jeden łańcuch za inny. Domyślnym znakiem szybkiego podstawiania jest
       `^'. Opcjonalny, trzeci znak jest znakiem wskazującym, że pozostała część wiersza,
       w którym występuje on jako pierwszy znak słowa, jest komentarzem. Zwykle znakiem
       tym jest `#'. Znak komentarza historii powoduje, że dla pozostałych słów wiersza
       podstawianie historii jest pomijane. Niekoniecznie powoduje to traktowanie reszty
       wiersza jako komentarza przez analizator składni powłoki.

  Tablice
    Bash udostępnia indeksowane i asocjacyjne zmienne tablicowe jednowymiarowe. Jako tablica
    może zostać użyta dowolna zmienna; wbudowane declare jawnie zadeklaruje tablicę. Nie ma
    maksymalnego rozmiaru tablic, ani wymagania, by wszystkie jej elementy były indeksowane
    czy przypisywane w sposób ciągły. Do tablic indeksowanych można się odwołać przy pomocy
    liczb całkowitych (w tym wyrażeń arytmetycznych), począwszy od zera; natomiast tablice
    asocjacyjne używają konkretnych łańcuchów. Jeśli nie zaznaczono inaczej, indeksy tablic
    indeksowanych muszą być nieujemnymi liczbami całkowitymi.

    Tablica indeksowana tworzona jest automatycznie jeśli wykonywane jest przypisanie do
    jakiejś zmiennej przy pomocy składni nazwa[wskaźnik]=wartość. Wskaźnik tablicy traktowany
    jest jako wyrażenie arytmetyczne, które musi po interpretacji dać liczbę. Chcąc jawnie
    zadeklarować tablicę indeksowaną, użyj declare -a nazwa (zobacz WBUDOWANE POLECENIA
    POWŁOKI poniżej). declare -a nazwa[wskaźnik] jest również akceptowane; wskaźnik jest
    wówczas ignorowany.

    Tablice asocjacyjne są tworzone za pomocą konstrukcji declare -A nazwa.

    Atrybuty mogą być podane do zmiennej tablicy przy użyciu declare i readonly. Każdy z
    atrybutów stosowany jest do wszystkich elementów tablicy.

    Przypisania do tablic wykonywane  są  przy  pomocy  przypisań  złożonych  postaci
    nazwa=(wartość1  ...  wartośćn), gdzie każda wartość ma postać [wskaźnik]=łańcuch.
    Przypisania tablic indeksowanych nie wymagają niczego oprócz łańcucha. Jeżeli podano
    opcjonalne nawiasy i wskaźnik, to wartość jest przypisywana wskazanemu elementowi tablicy
    indeksowanej; w przeciwnym wypadku wartość przypisywana jest elementowi o indeksie o jeden
    większym od ostatniego elementu z przypisaną wartością. Indeks jest liczony od zera.

    Przy przypisywaniu do tablicy asocjacyjnej konieczne jest podanie wskaźnika.

    Składnia ta jest akceptowana także przy poleceniu wbudowanym declare. Pojedyncze elementy
    tablicy można przypisać za pomocą składni nazwa[wskaźnik]=wartość wprowadzonej powyżej.
    Jeśli wskaźnik da po interpretacji liczbę mniejszą od zera, to jest używany jako
    przesunięcie od maksymalnego indeksu tablicy plus jeden (wskaźnik -1 odnosi się więc do
    ostatniego elementu tablicy).

    Do elementu tablicy można odwoływać się używając ${nazwa[wskaźnik]}. Nawiasy są wymagane,
    by uniknąć konfliktów z rozwijaniem nazw plików. Jeśli wskaźnikiem jest @ lub *, to
    powyższe słowo interpretowane jest jako wszystkie elementy nazwy. Wskaźniki te różnią się
    tylko wtedy, gdy słowo pojawia się w cudzysłowach. Jeśli słowo ujęto w cudzysłowy, to
    ${nazwa[*]} interpretowane jest jako pojedyncze słowo o wartości wszystkich elementów
    tablicy rozdzielonych pierwszym znakiem zmiennej specjalnej IFS,  zaś  ${nazwa[@]}
    interpretuje każdy z elementów nazwa jako odrębne słowo. Jeśli brak jest elementów
    tablicy, to ${nazwa[@]} interpretowane jest jako nic. Jeśli wewnątrz słowa zachodzi
    interpretacja (ujęta w cudzysłowy), to pierwszy zinterpretowany parametr jest łączony z
    początkiem oryginalnego słowa, a interpretacja ostatniego parametru jest łączona z końcem
    oryginalnego słowa. Jest to zachowanie analogiczne do interpretacji parametrów specjalnych
    * i @ (zobacz powyżej Parametry specjalne). ${#nazwa[wskaźnik]} interpretowane jest jako
    długość ${nazwa[wskaźnik]}. Jeśli wskaźnikiem jest * lub @, to interpretacją jest liczba
    elementów w tablicy. Jeśli wskaźnik da po interpretacji liczbę mniejszą od zera, to jest
    używany jako przesunięcie od maksymalnego indeksu tablicy plus jeden (wskaźnik -1 odnosi
    się więc do ostatniego elementu tablicy).

    Odwoływanie się do zmiennej tablicowej bez podania wskaźnika jest równoważne odwołaniu do
    elementu numer zero. Każde odwołanie do zmiennej przy podaniu prawidłowego wskaźnika jest
    poprawne; bash utworzy tablicę jeśli będzie to konieczne.

    Zmienna tablicowa jest ustawiona, jeśli do wskaźnika przypisano wartość. Łańcuch pusty
    jest poprawną wartością.

    Można pozyskać zarówno Klucze (wskaźniki) tablicy jak i wartości. ${!nazwa[@]} i
    ${!nazwa[*]} są interpretowane jako wskaźniki przypisane do zmiennej nazwa tablicy. expand
    to the indices assigned in array variable name. Gdy zastosowany jest cudzysłów, powłoka
    zachowuje się podobnie jak w przypadku interpretacji specjalnych parametrów @ i * w
    cudzysłowach.

    Do niszczenia tablic służy wbudowane polecenie unset. unset nazwa[wskaźnik] niszczy
    element tablicy o indeksie wskaźnik. Ujemne wskaźniki tablic indeksowany są interpretowane
    zgodnie z opisem powyżej. Konieczne jest zachowanie wzmożonej uwagi, aby zapobiec
    niechcianym skutkom rozwijania nazw plików. Polecenie unset nazwa, gdzie nazwa jest
    tablicą, lub unset nazwa[wskaźnik], gdzie wskaźnikiem jest * lub @, usuwa całą tablicę.

    Każde z wbudowanych declare, local i readonly akceptuje opcję -a do określania tablic
    indeksowanych i opcję -A do określania tablic asocjacyjnych. Jeśli podano obie opcje, to
    pierwszeństwo ma -A. Polecenie read akceptuje opcję -a do przypisywania tablicy listy słów
    przeczytanych ze standardowego wejścia. set i declare wyświetlają wartości tablicowe w
    sposób umożliwiający ponowne ich użycie w przypisaniach.

INTERPRETACJA

    Interpretacja wykonywana jest na wierszu poleceń po jego podziale na słowa. Istnieje
    siedem rodzajów wykonywanych interpretacji: interpretacja nawiasów (brace expansion),
    interpretacja tyld (tilde expansion), podstawianie parametrów i interpretacja zmiennych
    (parameter and variable expansion), podstawienie wyników poleceń (command substitution),
    interpretacja wyrażeń arytmetycznych (arithmetic expansion), podział na słowa (word
    splitting) i rozwinięcie nazw plików (pathname expansion).

    Kolejność interpretacji: interpretacja nawiasów, interpretacja  tyld,  interpretacja
    parametrów i zmiennych, interpretacja wyrażeń arytmetycznych i podstawianie wyników
    poleceń (wykonywane od lewej do prawej), podział na słowa i rozwijanie nazw ścieżek.

    Na systemach potrafiących to obsłużyć, istnieje dodatkowa dostępna  interpretacja:
    podstawienie wyników procesów (process substitution). Jest to przeprowadzane w tym samym
    czasie, jak interpretacja tyld, parametrów, zmiennych i wyrażeń arytmetycznych oraz
    poleceń.

    Po przeprowadzeniu tych interpretacji znaki cytowania obecne w pierwotnym słowie są
    usuwane, chyba że same zostały zacytowane (usunięcie cytowań).

    Tylko interpretacja nawiasów, dzielenie na słowa i rozwinięcie nazw plików mogą zmienić
    liczbę słów interpretowanego wyrażenia; pozostałe interpretacje rozwijają pojedyncze słowo
    w pojedyncze słowo. Jedynymi wyjątkami są interpretacje "$@" i "${nazwa[@]}" wyjaśnione
    powyżej (zobacz PARAMETRY).

  Interpretacja nawiasów
    Interpretacja nawiasów jest mechanizmem, przez który mogą być generowane dowolne łańcuchy.
    Mechanizm ten przypomina rozwinięcia nazw plików, ale generowane nazwy plików nie muszą
    określać plików istniejących. Wzorce, mające podlegać interpretacji nawiasów mają postać
    opcjonalnej preambuły, po której występują serie separowanych przecinkami łańcuchów
    pomiędzy parą nawiasów klamrowych, po których następuje opcjonalny dopisek (postscript).
    Preambuła stanowi przedrostek dla każdego z łańcuchów zawartych w nawiasach, a dopisek
    dodawany jest do każdego łańcucha wynikowego, przy interpretacji od lewej do prawej.

    Interpretacja nawiasów może być zagnieżdżana. Wyniki każdego zinterpretowanego łańcucha
    nie są sortowane; zachowywana jest kolejność od lewej do prawej. Na przykład, a{d,c,b}e
    interpretowane jest jako "ade ace abe".

    Sekwencja wyrażeń przyjmuje postać {x..y[..krok]}, gdzie x i y są albo liczbami
    całkowitymi, albo pojedynczymi znakami, a opcjonalny krok jest liczbą całkowitą. Gdy
    podane są liczby całkowite, to wyrażenie jest rozwijane do wszystkich liczb pomiędzy x i y
    (włącznie). Podane liczby mogą być poprzedzone 0, które wymusza identyczną szerokość
    każdej z wynikowych liczb. Gdy x lub y zaczynają się zerem, to powłoka próbuje wymusić
    utworzenie liczb zawierających tę samą liczbę cyfr, uzupełniając je zerami tam, gdzie
    zachodzi taka potrzeba. Gdy podano znaki, wyrażenie jest rozwijane do wszystkich znaków,
    znajdujących się leksykalnie (w domyślnych locale C) pomiędzy x a y (włącznie). Proszę
    odnotować, że x i y muszą być tego samego typu. Gdy podano krok, to jest on używany jako
    różnica pomiędzy poszczególnymi wynikami. W zależności od podanych wartości, domyślnym
    krokiem jest 1 lub -1.

    Interpretacja nawiasów wykonywana jest przed innymi rodzajami interpretacji, a znaki o
    specjalnym znaczeniu dla innych interpretacji są zachowywane w wyniku. Jest ściśle
    tekstowa. Bash nie stosuje żadnej interpretacji składniowej do kontekstu interpretacji czy
    tekstu pomiędzy nawiasami.

    Poprawnie zbudowana interpretacja nawiasów musi zawierać niecytowany nawias otwierający i
    zamykający i co najmniej jeden niecytowany przecinek. Wszelkie niepoprawnie skonstruowane
    interpretacje nawiasów są pozostawiane bez zmian. { lub , można cytować przy pomocy
    odwrotnego ukośnika, co chroni je przed przyjmowaniem za część wyrażenia nawiasowego. Dla
    uniknięcia konfliktu z interpretacją parametrów, łańcuch ${ nie jest traktowany jako
    spełniający warunki interpretacji nawiasów.

    Typowym zastosowaniem tej konstrukcji jest skrót, wtedy gdy wspólny przedrostek łańcuchów
    do utworzenia jest dłuższy niż w powyżej podanym przykładzie, np.:

       mkdir /usr/local/src/bash/{old,new,dist,bugs}
    lub
       chown root /usr/{ucb/{ex,edit},lib/{ex?.?*,how_ex}}

    Interpretacja nawiasów wprowadza niewielką niezgodność z historycznymi wersjami sh.  sh
    nie traktuje nawiasów otwierających i zamykających w specjalny sposób gdy pojawiają się
    one jako część słowa, i zachowuje je w wyniku. W bash konsekwencją interpretacji nawiasów
    jest usuwanie nawiasów ze słów.  Na przykład, słowo wprowadzone do sh jako plik{1,2}
    pojawi się w identycznej postaci na wyjściu. To samo słowo po interpretacji przez bash
    daje plik1 plik2. Jeżeli pożądana jest ścisła zgodność z sh, uruchom bash z opcją +B lub
    wyłącz interpretację nawiasów przy pomocy opcji +B polecenia set (zobacz WBUDOWANE
    POLECENIA POWŁOKI poniżej).

  Interpretacja tyldy
    Jeżeli słowo rozpoczyna się niecytowanym znakiem tyldy (`~'), to wszystkie znaki
    poprzedzające pierwszy niecytowany ukośnik (lub wszystkie znaki, gdy nie ma ukośnika)
    uważane są za przedrostek tyldy (tilde-prefix). Jeżeli żaden ze znaków w przedrostku
    tyldy nie jest cytowany, to jego znaki następujące po znaku tyldy traktowane są jako
    możliwa nazwa logowania (login name). Jeśli ta nazwa logowania jest łańcuchem pustym, to
    tylda zastępowana jest wartością parametru powłoki HOME. Jeżeli HOME nie jest ustawione,
    to podstawiany jest za nie katalog domowy użytkownika uruchamiającego powłokę. W
    przeciwnym wypadku, przedrostek tyldy zastępowany jest katalogiem domowym skojarzonym z
    określoną nazwą logowania.

    Jeśli przedrostkiem tyldy jest `~+', to jest on zastępowany wartością zmiennej PWDpowłoki.
    Jeśli przedrostkiem tyldy jest `~-', to jest on zastępowany wartością zmiennej powłoki
    OLDPWD, jeśli jest ona ustawiona.  Jeżeli występujące w przedrostku po tyldzie znaki
    składają się z liczby N, opcjonalnie poprzedzonej przez `+' lub `-', to przedrostek tyldy
    zastępowany jest odpowiednim elementem stosu katalogów, jaki zostałby wyświetlony przez
    wbudowane dirs, wywołane z przedrostkiem tyldy jako argumentem.  Jeżeli w przedrostku
    tyldy znaki występujące po tyldzie składają się z liczby bez początkowego `+' lub `-', to
    przyjmowane jest `+'.

    Jeśli nazwa logowania jest nieprawidłowa lub interpretacja tyldy nie powiodła się, to
    słowo z tyldą pozostaje niezmienione.

    Każde z przypisań do zmiennej sprawdzane jest na obecność niecytowanych przedrostków tyldy
    występujących bezpośrednio po : lub =. W tych przypadkach również jest wykonywana jest
    interpretacja tyldy.  Na skutek tego, można posługiwać się nazwami plików z tyldami w
    przypisaniach do PATH, MAILPATH i CDPATH, a powłoka przypisze zinterpretowaną wartość.

  Podstawianie parametrów
    Znak `$' wprowadza podstawianie parametrów, podstawianie wyników poleceń i interpretację
    wyrażeń arytmetycznych. Podlegająca interpretacji nazwa parametru lub symbol mogą być
    ujęte w nawiasy klamrowe, które są opcjonalne, ale służą do ochrony interpretowanej
    zmiennej przed znakami, jakie występują bezpośrednio po niej, a które mogłyby zostać
    zinterpretowane jako część nazwy.

    Gdy używane są nawiasy, pasującym nawiasem kończącym jest pierwszy `}', nie chroniony
    przez odwrotny ukośnik, nie znajdujący się wewnątrz cytowanego łańcucha ani nie osadzony w
    wyrażeniu arytmetycznym, podstawieniu wyniku polecenia czy podstawieniu parametru.

    ${parametr}
       Podstawiana jest wartość parametru. Nawiasy wymagane są gdy parametr  jest
       parametrem pozycyjnym o więcej niż jednej cyfrze, lub gdy po parametrze występuje
       znak, który nie powinien być interpretowany jako część jego nazwy. Parametr jest
       parametrem  powłoki opisanych powyżej PARAMETRY lub odniesieniem do tablicy
       (Tablice).

    Jeżeli pierwszym znakiem parametru jest wykrzyknik i parametr nie jest nazwą referencyjną,
    to rozpoczyna on poziom zagnieżdżenia zmiennej pośredniej. Bash posługuje się wartością
    zmiennej utworzonej z reszty parametru jako nazwą zmiennej; zmienna ta jest następnie
    interpretowana a w dalszym podstawianiu używana jest otrzymana wartość zamiast wartości
    samego parametru. Znane jest to jako interpretacja pośrednia (indirect expansion). Jeśli
    parametrem jest nazwa referencyjna, to jest to interpretowane jako nazwa zmiennej do
    której odnosi się parametr, zamiast dokonywania pełnej interpretacji pośredniej. Wyjątkami
    są  interpretacja  ${!przedrostek*} i ${!nazwa[@]} opisane poniżej. Aby wprowadzić
    interpretację pośrednią, wykrzyknik musi występować bezpośrednio po lewym nawiasie
    klamrowym.

    W każdym z poniższych przypadków, słowo podlega interpretacji tyldy, podstawianiu
    parametrów, podstawianiu wyników poleceń i interpretacji wyrażeń arytmetycznych.

    Gdy nie przeprowadza interpretacji podłańcuchów, za pomocą opisanych poniżej formuł (np.
    :-) bash sprawdza czy parametr nie jest pusty lub nieustawiony. Pominięcie dwukropka
    skutkuje sprawdzeniem jedynie tego, czy parametr nie jest nieustawiony.

    ${parametr:-słowo}
       Używa wartości domyślnych. Jeżeli parametr jest nieustawiony lub pusty, to
       podstawiane jest zinterpretowane słowo.  W przeciwnym razie, podstawiana jest
       wartość parametru.
    ${parametr:=słowo}
       Przypisuje wartości domyślne. Jeżeli parametr jest nieustawiony lub pusty, to jest
       mu  przypisywane  zinterpretowane słowo.  Następnie podstawiana jest wartość
       parametru. Nie można w ten sposób przypisywać wartości parametrom pozycyjnym ani
       parametrom specjalnym.
    ${parametr:?słowo}
       Wyświetla błąd jeśli pusty lub nieustawiony. Jeżeli parametr jest nieustawiony lub
       pusty, to na standardowe wyjście błędów zapisywane jest zinterpretowane słowo (lub
       komunikat o takim wyniku, jeśli brak słowa). Jeśli powłoka nie jest interaktywna,
       to kończy pracę. W przeciwnym wypadku, podstawiana jest wartość parametru.
    ${parametr:+słowo}
       Używa wartości alternatywnej. Jeżeli parametr jest nieustawiony lub pusty, to nic
       nie jest podstawiane, w przeciwnym razie podstawiane jest zinterpretowane słowo.
    ${parametr:przesunięcie}
    ${parametr:przesunięcie:długość}
       Interpretacja podłańcuchów. Interpretuje do długości znaków wartości parametru,
       poczynając od znaku określonego przesunięciem. Jeśli parametrem jest @, tablica
       indeksowana ze wskaźnikiem @ lub * lub nazwa tablicy asocjacyjnej, wynik różni się,
       zgodnie z poniższym opisem. Jeśli nie poda się długości, to interpretuje podłańcuch
       wartości parametru poczynając od znaku określonego przesunięciem i kończąc z końcem
       wartości. Długość i przesunięcie są wyrażeniami arytmetycznymi (zob.  OBLICZANIE
       WYRAŻEŃ ARYTMETYCZNYCH poniżej).

       Jeśli przesunięcie wyniesie mniej niż zero, wartość jest używana jako przesunięcie
       w znakach od końca wartości parametru. Jeśli długość wyniesie mniej niż zero, jest
       interpretowana jako przesunięcie w znakach od końca wartości parametru, a nie jako
       liczba znaków, a interpretacja będzie dotyczyć znaków pomiędzy przesunięciem i tym
       wynikiem. Proszę zauważyć, że ujemne przesunięcie musi być oddzielone od dwukropka
       przynajmniej jedną spacją aby zapobiec pomyleniu z wyrażeniem :-.

       Jeśli parametrem jest @, to wynikiem jest długość parametrów pozycyjnych poczynając
       od przesunięcia. Ujemne przesunięcie jest liczone w odniesieniu do parametru o
       jeden więcej niż największy parametr pozycyjny, więc przesunięcie -1  jest
       interpretowane jako ostatni parametr pozycyjny. Jeśli długość będzie mniejsza od
       zera wystąpi błąd interpretacji.

       Jeśli parametr jest nazwą tablicy indeksowanej z wskaźnikiem @ lub *, to wynikiem
       jest długość elementów tablicy poczynając od ${parametr[przesunięcie]}. Jeśli
       wskaźnik da po interpretacji liczbę mniejszą od zera, to jest używany jako
       przesunięcie od maksymalnego indeksu tablicy plus jeden. Jeśli długość będzie
       mniejsza od zera wystąpi błąd interpretacji.

       Interpretacja podłańcucha zastosowana do tablicy asocjacyjnej da  w  wyniku
       niezdefiniowany rezultat.

       Indeksowanie podłańcuchów zaczyna się od zera, chyba że używane są parametry
       pozycyjne, wówczas indeksy liczy się domyślnie od 1. Jeśli przesunięcie wyniesie 0
       i użyje się parametrów pozycyjnych, do listy włącza się na początku $0.

    ${!przedrostek*}
    ${!przedrostek@}
       Nazywa pasujący przedrostek. Rozwija się w listę nazw tych zmiennych, których nazwy
       rozpoczynają się od przedrostka, rozdzielonych od siebie pierwszym znakiem zmiennej
       specjalnej IFS. Jeśli używane jest @, a interpretacja jest ujęta w cudzysłowy, to
       każda nazwa zmiennej jest interpretowana jako oddzielne słowo.

    ${!nazwa[@]}
    ${!nazwa[*]}
       Lista kluczy z tablicy. Jeśli nazwa jest zmienną tablicową, jest rozwijana do listy
       wskaźników (kluczy) tablicowych przypisanych do nazwy. Jeśli nazwa nie jest
       tablicą, interpretowana jest do 0, jeśli nazwa jest ustawiona lub pozostaje pusta w
       przeciwnym wypadku. Gdy używane jest !, a interpretacja jest ujęta w cudzysłowy,
       każdy klucz jest rozwijany do oddzielnego słowa.

    ${#parametr}
       Długość parametru. Podstawiana jest długość, w znakach, wartości parametru. Jeżeli
       parametrem jest * lub @, wartość podstawiana jest liczbą parametrów pozycyjnych.
       Jeżeli parametr jest nazwą tablicy o indeksowanej przez * lub @, wartość
       podstawiana jest liczbą elementów tablicy.

    ${parametr#słowo}
    ${parametr##słowo}
       Usuwanie pasującego wzorca przedrostka. Słowo jest interpretowane tworząc wzorzec,
       tak samo jak przy rozwijaniu nazw plików. Jeżeli wzorzec pasuje do początku
       wartości  parametru,  to wynikiem interpretacji jest zinterpretowana wartość
       parametru z usuniętym najkrótszym (przypadek ,,#”) lub najdłuższym (przypadek
       ,,##”) pasującym wzorcem.  Jeżeli parametrem jest @ lub *, to operacja usunięcia
       wzorca stosowana jest do każdego po kolei parametru pozycyjnego, zaś wynikiem
       interpretacji  jest  powstała lista.  Jeśli parametr jest zmienną tablicową
       indeksowaną przez @ lub *, to operacja usuwania wzorca jest przeprowadzana po kolei
       na każdym elemencie tablicy, zaś wynikiem interpretacji jest powstała lista.

    ${parametr%słowo}
    ${parametr%%słowo}
       Usuwanie pasującego wzorca przyrostka. Słowo jest interpretowane tworząc wzorzec,
       tak samo jak przy rozwijaniu nazw plików. Jeżeli wzorzec pasuje do końcowej części
       zinterpretowanego parametru, wynikiem interpretacji jest zinterpretowana wartość
       parametru z usuniętym najkrótszym (przypadek ,,%”) lub najdłuższym (przypadek
       ,,%%”) pasującym wzorcem. Jeżeli parametrem jest @ lub *, to operacja usunięcia
       wzorca stosowana jest do każdego po kolei parametru pozycyjnego, zaś wynikiem
       interpretacji  jest  powstała lista. Jeśli parametr jest zmienną tablicową
       indeksowaną przez @ lub *, operacja usuwania wzorca jest przeprowadzana po kolei na
       każdym elemencie tablicy, zaś wynikiem interpretacji jest powstała lista.

    ${parametr/wzorzec/łańcuch}
       Zastępowanie wzorca.  Wzorzec jest interpretowany w identyczny sposób jak to ma
       miejsce przy rozwijaniu nazw plików. Parametr jest rozwijany, a najdłuższe
       dopasowanie wzorca do jego wartości jest zastępowane łańcuchem. Jeśli wzorzec
       rozpoczyna się /, to wszystkie dopasowania wzorca są zastępowane łańcuchem.
       Normalnie, zastępowane jest tylko pierwsze dopasowanie. Jeśli wzorzec rozpoczyna
       się #, to musi pasować do początku zinterpretowanej wartości parametru. Jeśli
       zaczyna się %, musi natomiast pasować do końca tej wartości. Jeśli łańcuch jest
       pusty, wszystkie dopasowania wzorca są usuwane, a początkowy / wzorca może zostać
       pominięty. Jeśli włączona jest opcja powłoki nocasematch, to dopasowanie jest
       wykonywane bez uwzględniania wielkości liter. Jeśli parametrem jest @ lub *, to
       operacja podstawiania jest przeprowadzana na każdym parametrze pozycyjnym z kolei,
       a zinterpretowanym wynikiem jest powstała lista. Jeśli parametr jest zmienną
       tablicową, w której jako indeks podano @ lub *, to operacja podstawiania jest
       przeprowadzana na każdym jej wpisie po kolei, a zinterpretowanym wynikiem jest
       powstała lista.

    ${parametr^wzorzec}
    ${parametr^^wzorzec}
    ${parametr,wzorzec}
    ${parametr,,wzorzec}
       Modyfikacja wielkości znaków. Ta interpretacja modyfikuje wielkość zawartych liter
       zgodnie z parametrem. Wzorzec jest interpretowany w taki sposób, jak czyni to
       rozwijanie nazw plików. Każdy znak w interpretowanej wartości parametru jest
       sprawdzany ze wzorcem i jeśli do niego pasuje, wielkość litery jest zmieniana.
       Wzorzec nie powinien dopasowywać więcej niż jednego znaku. Operator ^ konwertuje
       małe litery pasujące do wzorca na wielkie, operator , działa odwrotnie. ^^ i ,,
       konwertują każdy dopasowany znak interpretowanej wartości, natomiast ^ i ,
       konwertują jedynie jej pierwszy znak. Jeśli nie podano wzorca, to przyjmuje się za
       niego ?, co powoduje dopasowanie każdego znaku. Jeśli parametrem jest @ lub *, to
       operacja podstawiania stosowana jest do każdego po kolei parametru pozycyjnego, zaś
       wynikiem interpretacji jest powstała lista. Jeśli parametr jest zmienną tablicową
       indeksowaną przez @ lub *, operacja podstawiania jest przeprowadzana po kolei na
       każdym elemencie tablicy, zaś wynikiem interpretacji jest powstała lista.

    ${parametr@operator}
       Przekształcenie parametrów. Ta interpretacja jest albo przekształceniem wartości
       parametrów, albo informacji o samych parametrach, w zależności od wartości
       operatora. Każdy operator jest pojedynczą literą:

       Q   Interpretacją jest łańcuch będący wartością parametru cytowany w formacie,
           jaki może być ponownie wykorzystany jako wejście powłoki.
       E   Interpretacją jest łańcuch będący wartością parametru z sekwencjami ucieczki
           z ukośnikiem cytowanych za pomocą mechanizmu $'...'.
       P   Interpretacją jest łańcuch będący wartością parametru taką, jaką byłby jako
           łańcuch zachęty (zob. poniżej ZACHĘTA).
       A   Interpretacją jest łańcuch w postaci z jaką instrukcja przypisania lub
           polecenie  declare  przy interpretacji odtworzyła by parametr z jego
           atrybutami i wartością.
       a   Interpretacją jest łańcuch składający się z wartości flag reprezentujących
           atrybuty parametru.

       Jeżeli parametrem jest @ lub *, to operacja stosowana jest do każdego po kolei
       parametru pozycyjnego, zaś wynikiem interpretacji jest powstała lista. Jeśli
       parametr jest zmienną tablicową indeksowaną przez @ lub *, to operacja modyfikacji
       wielkości znaków jest przeprowadzana po kolei na każdym elemencie tablicy, zaś
       wynikiem interpretacji jest powstała lista.

       Na wyniku interpretacji jest przeprowadzany podział na słowa oraz rozwinięcie nazw
       plików zgodnie z opisem poniżej.

  Podstawianie wyników poleceń
    Podstawianie wyników poleceń (command substitution) pozwala na zastępowanie  nazwy
    polecenia wyjściem (wynikiem) z jego działania. Posiada dwie postaci:

       $(polecenie)
    lub
       `polecenie`

    Bash wykonuje interpretację wykonując polecenie w środowisku podpowłoki i zastępując
    podstawiane polecenie jego utworzonym standardowym wyjściem, z usuniętymi końcowymi
    znakami nowej linii. Zawarte wewnątrz wyniku znaki nowej linii nie są usuwane, ale mogą
    być usunięte podczas podziału na słowa. Podstawienie wyniku polecenia $(cat plik) można
    zastąpić równoważnym, ale szybszym $(< plik).

    Gdy używane jest podstawianie w starym stylu, z użyciem odwrotnych apostrofów, odwrotny
    ukośnik zachowuje swe znaczenie dosłowne, z wyjątkiem przypadków, gdy jest poprzedzony
    przez $, ` lub \. Pierwszy odwrotny apostrof (`) nie poprzedzony odwrotnym ukośnikiem
    kończy podstawianie wyniku polecenia. Podczas posługiwania się postacią $(polecenie),
    polecenie tworzą wszystkie znaki pomiędzy nawiasami; żaden nie jest traktowany specjalnie.

    Podstawianie wyników poleceń może być zagnieżdżane. W celu zagnieżdżenia postaci z
    odwrotnymi apostrofami zabezpiecz wewnętrzne przed interpretacją używając odwrotnych
    ukośników.

    Jeżeli  podstawianie  pojawia  się wewnątrz cudzysłowów, to na wynikach nie jest
    przeprowadzany podział na słowa ani rozwinięcie nazw plików.

  Interpretacja wyrażeń arytmetycznych
    Interpretacja wyrażeń arytmetycznych pozwala na obliczanie wyrażeń arytmetycznych i
    podstawianie wyniku. Format interpretacji arytmetycznej:

       $((wyrażenie))

    Stary format $[wyrażenie] jest przestarzały i zostanie usunięty w przyszłych wersjach
    basha.

    wyrażenie traktowane jest tak, jakby było ujęte w cudzysłowy, ale cudzysłów wewnątrz
    nawiasów  nie jest traktowany specjalnie.  Wszystkie tokeny w wyrażeniu podlegają
    interpretacji parametrów i zmiennych, podstawianiu wyników poleceń i usuwaniu cudzysłowów.
    Wynik jest traktowany jako wyrażenie arytmetyczne do obliczenia. Wyrażenia arytmetyczne
    mogą być zagnieżdżane.

    Interpretacja przeprowadzana jest zgodnie z zasadami podanymi poniżej w sekcji OBLICZENIA
    ARYTMETYCZNE.  Jeżeli  wyrażenie  jest  nieprawidłowe,  bash wypisuje komunikat o
    niepowodzeniu i nie występuje żadne podstawienie.

  Podstawianie wyników procesów (Process substitution)
    Podstawianie wyników procesów pozwala na odnoszenie się do wejścia lub wyjścia procesu za
    pomocą nazwy pliku. Przybiera ono postać <(lista) lub >(lista). Proces lista uruchamiany
    asynchronicznie, a jego wejście i wyjście pojawia się jako nazwa pliku. W wyniku
    interpretacji nazwa tego pliku przesyłana jest jako argument bieżącego polecenia. Jeżeli
    posłużono się postacią >(lista), zapis do pliku będzie stanowić wejście dla listy. Jeżeli
    posłużono się postacią <(lista), plik przekazany jako argument powinien zostać odczytany w
    celu uzyskania wyjścia listy. Podstawianie wyników procesów jest obsługiwane w systemach
    wspierających potoki nazwane (FIFO) lub metodę nazywania otwartych plików /dev/fd.

    Gdy jest to możliwe, podstawianie wyników procesu wykonywane jest równocześnie z
    interpretacją parametrów i zmiennych, podstawianiem wyników poleceń i interpretacją
    wyrażeń arytmetycznych.

  Podział na słowa
    Powłoka przeszukuje wyniki interpretacji parametrów, podstawiania poleceń i interpretacji
    wyrażeń arytmetycznych, które nie pojawiają  się  wewnątrz  cudzysłowów,  w  celu
    przeprowadzenia podziału na słowa.

    Powłoka  traktuje każdy znak IFS jak separator i dzieli na słowa wyniki innych
    interpretacji, używając ich jako separatorów pól. Jeżeli IFS nie jest ustawione lub jego
    wartością  jest  dokładnie <spacja><tab><nowalinia>, wartość domyślna, to sekwencje
    składające się ze <spacji>, <tabulatora> i <nowejlinii> na początku i końcu wyników
    poprzednich interpretacji są ignorowane, a do podziału na słowa służy dowolna sekwencja
    znaków IFS, jeżeli nie znajduje się na początku lub końcu.  Jeżeli IFS posiada wartość
    inną niż domyślna, to sekwencje białych znaków spacji i tabulacji i znaku nowego wiersza
    są ignorowane na początku i końcu słowa, dopóki biały znak występuje w wartości IFS (biały
    znak IFS).  Inne znaki w IFS nie będące białymi znakami IFS, łącznie z dowolnymi
    przyległymi białymi znakami IFS, ograniczają pole.  Sekwencja białych znaków IFS jest
    również traktowana jako ogranicznik. Jeśli IFS jest łańcuchem pustym, to nie występuje
    podział na słowa.

    Jawnie puste argumenty ("" lub '') są pozostawiane i przekazywane do poleceń jako łańcuchy
    puste. Niecytowane argumenty puste niejawnie, wynikające z interpretacji parametrów nie
    posiadających wartości, są usuwane.  Jeśli parametr bez wartości interpretowany jest
    wewnątrz cudzysłowów, to wynikiem jest argument pusty i jest on zachowywany i przekazywany
    do poleceń jako łańcuchy puste. Gdy cytowany pusty argument pojawi się jako część słowa,
    którego interpretacja jest niepusta, pusty argument jest usuwany tj. słowo -d'' staje się
    -d po przeprowadzeniu podziału na słowa i usunięciu pustych argumentów.

    Zauważ, że jeśli nie występuje interpretacja, to nie jest również wykonywany podział.

  Rozwijanie nazw plików (Pathname Expansion)
    Po podziale na słowa, jeżeli nie ustawiona została opcja -f, przegląda każde słowo w
    poszukiwaniu znaków *, ? i [. Jeśli pojawia się jeden z nich, to słowo uważane jest za
    wzorzec i zastępowane jest posortowaną alfabetycznie listą nazw plików pasujących do
    wzorca (zob.  Dopasowanie wzorca. Jeżeli nie znaleziono pasujących nazw a wyłączona jest
    opcja nullglob powłoki, słowo pozostawiane jest bez zmian. Jeżeli nullglob jest włączone,
    a nie znaleziono dopasowań, to słowo jest usuwane. Jeśli ustawiona jest opcja failglob
    powłoki i nie znaleziono dopasowań, to wyświetlany jest komunikat o błędzie, a polecenie
    nie jest wykonywane. Jeżeli włączona jest opcja nocaseglob powłoki, to dopasowywanie
    wzorca wykonywane jest bez zwracania uwagi na wielkość liter. Proszę zwrócić uwagę, ze gdy
    użyte są wyrażenia zakresowe, takie jak [a-z] (patrz niżej), mogą również zostać
    uwzględnione litery innej wielkości, w zależności od ustawienia LC_COLLATE. Gdy do
    rozwinięcia nazw plików używa się wzorca, to znak "." na początku nazwy lub bezpośrednio
    po ukośniku musi zostać dopasowany dosłownie, chyba że ustawiono opcję dotglob powłoki.
    Podczas dopasowywania nazwy pliku znak ukośnika musi zawsze zostać dopasowany dosłownie.
    W pozostałych przypadkach, kropka ". nie jest traktowana specjalnie. Zobacz poniżej opis
    shopt w sekcji WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI, gdzie znajdziesz omówienie opcji powłoki
    nocaseglob, nullglob, failglob i dotglob.

    Do ograniczenia zestawu nazw plików pasujących do wzorca można wykorzystać zmienną powłoki
    GLOBIGNORE.  Jeżeli GLOBIGNORE jest ustawione, każda z pasujących nazw plików pasująca
    również do jednego ze wzorców w GLOBIGNORE jest usuwana z listy dopasowań. Jeśli ustawiona
    jest opcja nocaseglob, to dopasowanie do wzorców w GLOBIGNORE jest dokonywane bez względu
    na wielkość znaków. Nazwy plików "." i ".." są zawsze ignorowane, nawet gdy GLOBIGNORE
    jest ustawione. Jednakże, ustawienie GLOBIGNORE skutkuje włączeniem opcji dotglob, tak że
    będą dopasowywane wszystkie inne nazwy plików rozpoczynające się od kropki.  W celu
    uzyskania starego zachowania, ignorującego nazwy zaczynające się ".", jednym ze wzorców w
    GLOBIGNORE należy zrobić ".*". Opcja dotglob jest wyłączana, gdy kasowane jest GLOBIGNORE.
    Dopasowanie wzorców honoruje ustawienia opcji powłoki extglob.

    Dopasowanie wzorca

    Każdy znak pojawiający się we wzorcu, różny od specjalnych znaków wzorca opisanych
    poniżej, dopasowuje sam siebie. Znak NUL nie może wystąpić we wzorcu. Odwrotny ukośnik
    cytuje następujący po nim znak; sam ukośnik jest pomijany podczas dopasowania. Specjalne
    znaki wzorca muszą być cytowane, jeżeli mają być dopasowane dosłownie.

    Specjalne znaki wzorca mają następujące znaczenie:

       *   Dopasowuje dowolny łańcuch, łącznie z łańcuchem pustym. Jeśli włączona jest
           opcja globstar powłoki, a * jest użyte w kontekście rozwijania nazw plików,
           to dwa złączone znaki * użyte w pojedynczym wzorcu dopasują wszystkie pliki
           wraz z zerem lub więcej katalogów i podkatalogów. Jeśli po dwóch gwiazdkach
           * wystąpi ukośnik /, to dopasowane będą wyłącznie katalogi i podkatalogi.
       ?   Dopasowuje dowolny pojedynczy znak.
       [...] Dopasowuje jeden z ujętych w nawiasy kwadratowe znaków. Para znaków
           rozdzielona myślnikiem opisuje wyrażenie zakresu; dopasowywany jest nim
           dowolny znak, który przy sortowaniu leksykalnym, z zastosowaniem bieżącego
           ustawienia locale i zestawu znaków, wypada między tymi dwoma znakami,
           włącznie z nimi. Jeżeli pierwszym znakiem występującym po [ jest ! lub ^,
           to dopasowywany jest dowolny znak nie zawarty w nawiasach. Kolejność
           sortowania znaków w wyrażeniach zakresu określona jest przez bieżące
           ustawienie  locale i wartość zmiennej środowiskowej LC_COLLATE, jeśli
           istnieje. Znak - można dopasować włączając go jako pierwszy lub ostatni ze
           znaków zestawu.  Znak ] można dopasować włączając go jako pierwszy znak
           zestawu.

           Wewnątrz [ i ], można podawać klasy znaków (character classes), używając
           składni [:klasa:], gdzie klasa jest jedną z poniższych klas zdefiniowanych w
           standardzie POSIX:
           alnum alpha ascii blank cntrl digit graph lower print punct space upper word
           xdigit
           Klasa znaków dopasowuje dowolny znak należący do tej klasy. Klasa znaków
           word dopasowuje litery, cyfry i znak podkreślenia "_".

           Wewnątrz [ i ], można podać klasę równoważności, używając składni [=z=],
           która dopasowuje wszystkie znaki o tej samej wadze sortowania (zdefiniowaną
           w bieżącym ustawieniu locale) co znak z.

           Wewnątrz [ i ], składnia [.symbol.] dopasowuje symbol sortowania (collating
           symbol) symbol.

    Jeżeli przy pomocy wbudowanego shopt włączono opcję extglob, to rozpoznawane jest kilka
    rozszerzonych operatorów dopasowania wzorców.  W poniższym opisie, lista-wzorców jest
    listą złożoną z jednego lub więcej wzorców rozdzielonych znakiem |. Wzorce złożone można
    konstruować przy pomocy jednego lub więcej poniższych pod-wzorców:

       ?(lista-wzorców)
           Dopasowuje zero lub jedno wystąpienie zadanych wzorców
       *(lista-wzorców)
           Dopasowuje zero lub więcej wystąpień zadanych wzorców
       +(lista-wzorców)
           Dopasowuje jedno lub więcej wystąpień zadanych wzorców
       @(lista-wzorców)
           Dopasowuje jeden z zadanych wzorców
       !(lista-wzorców)
           Dopasowuje cokolwiek prócz jednego z zadanych wzorców

  Usunięcie cytowań
    Po poprzednich interpretacjach, wszystkie niecytowane wystąpienia znaków \, ' i ", które
    nie wynikły z jednej z powyższych interpretacji, są usuwane.

PRZEKIEROWANIE

    Przed wykonaniem polecenia, jego wejście i wyjście mogą zostać przekierowane przy pomocy
    specjalnej notacji interpretowanej przez powłokę. Przekierowania pozwalają deskryptorom
    plików poleceń na powielanie, otwieranie, zamykanie, tworzenie odniesień do różnych plików
    oraz mogą zmieniać pliki, które odczytuje polecenie i do którego pisze. Przekierowań można
    też używać do modyfikowania deskryptorów plików w środowiska wykonywania bieżącej powłoki.
    Poniższe operatory przekierowania mogą występować przed lub pojawiać się gdziekolwiek
    wewnątrz polecenia prostego lub występować po poleceniu. Przekierowania przetwarzane są w
    kolejności występowania, od lewej do prawej.

    Każde przekierowanie, które może być poprzedzone numerem deskryptora pliku, może być w
    zamian poprzedzone słowem zapisanym następująco: {nazwa-zmiennej}. W takim przypadku, dla
    każdego operatora przekierowania, z wyjątkiem >&- i <&-, powłoka nada deskryptor pliku
    większy lub równy 10 i przypisze go do nazwy-zmiennej. Jeśli >&- lub <&- jest poprzedzone
    {nazwą-zmiennej}, to wartość nazwy-zmiennej definiuje deskryptor pliku przeznaczony do
    zamknięcia.

    W poniższych opisach, jeśli pominięto deskryptor pliku, a pierwszym znakiem operatora
    przekierowania jest <, przekierowanie dotyczy standardowego wejścia (deskryptor pliku 0).
    Jeżeli  pierwszym  znakiem operatora przekierowania jest >, przekierowanie dotyczy
    standardowego wyjścia (deskryptor pliku 1).

    Słowo następujące do operatorze przekierowania w poniższych opisach podlega, chyba że
    podano inaczej, interpretacji nawiasów, interpretacji tyldy, interpretacji parametrów i
    zmiennych, podstawianiu wyników poleceń, interpretacji wyrażeń arytmetycznych, usuwaniu
    cytowań, rozwijaniu nazw plików i podziałowi na słowa. Jeśli zinterpretowane zostanie
    jako więcej niż jedno słowo, to bash zgłosi błąd.

    Zauważ, że kolejność przekierowań jest znacząca. Na przykład, polecenie

       ls > dirlist 2>&1

    kieruje zarówno standardowe wyjście jak i wyjście diagnostyczne (stderr)  do pliku
    dirlist, podczas gdy polecenie

       ls 2>&1 > dirlist

    kieruje  tylko standardowe wyjście do pliku dirlist, gdyż wyjście błędów zostało
    zduplikowane jako standardowe wyjście przed przekierowaniem wyjścia do dirlist.

    Bash obsługuje wiele nazw plików, szczególnie wtedy, gdy są  one  używane  przy
    przekierowaniach, zgodnie z opisem w poniższej tabeli. Jeśli system operacyjny na którym
    działa bash udostępnia te pliki specjalne, bash skorzysta z nich, jeśli nie, to będą
    wewnętrznie emulowane cechując się opisanym poniżej zachowaniem.

       /dev/fd/fd
           Jeżeli fd jest poprawną liczbą całkowitą, to duplikowany jest deskryptor
           pliku fd.
       /dev/stdin
           Duplikowany jest deskryptor pliku 0.
       /dev/stdout
           Duplikowany jest deskryptor pliku 1.
       /dev/stderr
           Duplikowany jest deskryptor pliku 2.
       /dev/tcp/host/port
           Jeśli host jest poprawną nazwą hosta lub adresem internetowym, a port jest
           liczbą całkowitą określającą numer portu lub nazwą usługi, to bash usiłuje
           otworzyć połączenie do odpowiedniego gniazda TCP.
       /dev/udp/host/port
           Jeśli host jest poprawną nazwą hosta lub adresem internetowym, a port jest
           liczbą całkowitą określającą numer portu lub nazwą usługi, to bash usiłuje
           otworzyć połączenie do odpowiedniego gniazda UDP.

    Nieudane otwarcie lub utworzenie pliku powoduje niepowodzenie przekierowania.

    Przekierowania używające deskryptorów plików, większych niż 9 muszą być używane z dużą
    ostrożnością, gdyż mogą być w konflikcie z deskryptorami plików używanymi wewnętrznie
    przez powłokę.

    Proszę zauważyć, że wbudowane polecenie exec może tworzyć przekierowania odnoszące się do
    bieżącej powłoki.

  Przekierowanie wejścia
    Przekierowanie wejścia powoduje otwarcie do odczytu pliku, którego nazwa wynika z
    interpretacji słowa. Odczyt będzie wykonywany z deskryptora pliku n lub standardowego
    wejścia (zerowy deskryptor pliku) jeśli nie podano n.

    Ogólny format przekierowania wejścia:

       [n]<słowo

  Przekierowanie wyjścia
    Przekierowanie wyjścia powoduje otwarcie do zapisu pliku, którego nazwa wynika z
    interpretacji słowa. Zapis będzie wykonywany z deskryptora pliku n lub standardowego
    wyjścia (deskryptor pliku 1) jeśli nie podano n. Jeżeli plik nie istnieje jest tworzony;
    jeżeli istnieje obcinany jest do rozmiaru zerowego.

    Ogólny format przekierowania wyjścia:

       [n]>słowo

    Jeżeli operatorem przekierowania jest >, a została włączona opcja noclobber wbudowanego
    polecenia set, to przekierowanie nie powiedzie się jeżeli plik o nazwie wynikającej z
    interpretacji słowa istnieje i jest zwykłym plikiem.  Jeżeli operatorem przekierowania
    jest >|, albo operatorem jest > przy niewłączonej opcji noclobber, to wykonywana jest
    próba przekierowania, nawet jeśli plik słowo istnieje.

  Dołączanie przekierowanego wyjścia
    Przekierowanie wyjścia w ten sposób powoduje, że plik o nazwie wynikającej z interpretacji
    słowa zostanie otwarty do dołączania (append). Dołączanie będzie wykonywane z deskryptora
    pliku n lub standardowego wyjścia (deskryptor pliku 1) jeśli nie podano n.  Jeżeli plik
    nie istnieje jest tworzony.

    Ogólny format dołączania wyjścia:

       [n]>>słowo

  Przekierowanie standardowego wyjścia i wyjścia błędów
    Bash pozwala, przy pomocy tej konstrukcji, przekierować standardowe wyjście (deskryptor
    pliku 1) i standardowe wyjście błędów (deskryptor plików 2) do pliku, którego nazwą jest
    zinterpretowane słowo.

    Istnieją dwie postaci takiego przekierowania:

       &>słowo
    i
       >&słowo

    Spośród nich, zalecaną jest pierwsza forma. Jest ona semantycznie równoważna

       >słowo 2>&1

    Przy używaniu drugiej postaci, słowo nie może zostać zinterpretowane jako liczba ani -.
    Jeśli tak się stanie, zadziała inny operator przekierowania (zob. Powielanie deskryptorów
    plików poniżej) z powodu kompatybilności wstecznej.

  Dołączanie standardowego wyjścia i wyjścia błędów
    Ta konstrukcja pozwala na dołączanie, standardowego wyjścia (deskryptor pliku 1) i
    standardowego wyjścia błędów (deskryptor plików 2) do pliku, którego nazwą  jest
    zinterpretowane słowo.

    Format dołączania standardowego wyjścia i wyjścia błędów:

       &>>słowo

    Jest to semantycznie równoważne

       >>słowo 2>&1

    (zob. Powielanie deskryptorów plików poniżej).

  Dokumenty włączone (Here Documents)
    Ten typ przekierowania instruuje powłokę, by czytała wejście z bieżącego źródła aż do
    napotkania wiersza zawierającego tylko słowo (bez żadnych kończących odstępów). Wszystkie
    wiersze przeczytane do tego momentu są następnie używane jako standardowe wejście (lub
    deskryptor pliku n, jeśli podano n) polecenia.

    Format dokumentów włączonych jest następujący:

       [n]<<[-]słowo
           dokument włączony
       ogranicznik

    Na słowie nie jest wykonywana interpretacja parametrów ani zmiennych, podstawiania wyników
    poleceń, rozwijanie nazw plików ani interpretacja wyrażeń arytmetycznych. Jeżeli cytowana
    jest część słowa, to ogranicznik jest wynikiem usunięcia cytowań ze słowa, a wiersze w
    dokumencie włączonym nie są interpretowane. Jeżeli słowo nie jest cytowane, wszystkie
    wiersze dokumentu włączonego podlegają interpretacji parametrów, podstawianiu poleceń i
    interpretacji wyrażeń arytmetycznych. Sekwencja \<nowalinia> jest ignorowana, a do
    cytowania znaków \, $ i ` musi być użyte \.

    Jeżeli operatorem przekierowania jest <<-, to wszystkie początkowe znaki tabulacji są
    obcinane z wierszy wejściowych i wiersza zawierającego ogranicznik.  Pozwala to na
    ustawienie naturalnych wcięć dla dokumentów włączonych w skryptach powłoki.

  Łańcuchy włączone (Here Strings)
    Wariant dokumentów włączonych, którego format jest następujący:

       [n]<<<słowo

    Słowo podlega interpretacji nawiasów, interpretacji tyldy, interpretacji parametrów i
    zmiennych, podstawianiu wyników poleceń, interpretacji wyrażeń arytmetycznych i usuwaniu
    cytowań. Rozwijanie nazw plików i podział na słowa nie jest przeprowadzane. Wynik jest
    przekazywany poleceniu jako pojedynczy łańcuch z dołączonym znakiem nowego wiersza na jego
    standardowe wejście (lub deskryptor pliku n, jeśli podano n).

  Powielanie deskryptorów plików
    Operator przekierowania

       [n]<&słowo

    służy do powielania deskryptorów plików wejściowych.  Jeżeli słowo zinterpretowane
    zostanie jako jedna lub więcej cyfr, to deskryptor pliku oznaczony przez n czyniony jest
    kopią tego deskryptora. Jeżeli cyfry w słowie nie określają otwartego dla wejścia
    deskryptora, pojawia się błąd przekierowania. Jeżeli słowo zinterpretowane jest jako -,
    deskryptor pliku n jest zamykany. Jeżeli n nie zostało określone, to stosowane jest
    standardowe wejście (deskryptor pliku 0).

    Operator

       [n]>&słowo

    podobnie, służy do powielania deskryptorów standardowego wyjścia. Jeżeli nie określono n,
    stosowane jest standardowe wyjście (deskryptor pliku 1). Jeżeli cyfry w słowie nie
    określają deskryptora pliku otwartego do wyjścia, pojawia się błąd przekierowania. Jeżeli
    słowo zostanie zinterpretowane jako -, deskryptor pliku n jest zamykany. W przypadku
    specjalnym, jeżeli pominięto n, a słowo nie jest interpretowane jako jedna lub więcej cyfr
    lub -, to przekierowywane są standardowe wyjście i standardowe wyjście błędów, jak opisano
    poprzednio.

  Przenoszenie deskryptorów plików
    Operator przekierowania

       [n]<&słowo-

    przenosi deskryptor pliku słowo do deskryptora pliku n lub, jeśli nie podano n, na
    standardowe wejście (deskryptor pliku 0). Słowo jest zamykane po zduplikowaniu do n.

    Podobnie, operator przekierowania

       [n]>&słowo-

    przenosi deskryptor pliku słowo do deskryptora pliku n lub, jeśli nie podano n, na
    standardowe wyjście (deskryptor pliku 1).

  Otwieranie deskryptorów plików do odczytu i zapisu
    Operator przekierowania

       [n]<>słowo

    powoduje, że plik o nazwie wynikłej z interpretacji słowa zostanie otwarty do odczytu i
    zapisu. Odczyt i zapis będą wykonywane z deskryptora pliku n lub standardowego wejścia
    (deskryptor pliku 0) jeśli nie podano n. Jeżeli plik nie istnieje, to jest tworzony.

ALIASY

    Aliasy (czyli synonimy) pozwalają na zastąpienie słowa łańcuchem, gdy zostanie ono użyte
    jako pierwsze słowo w poleceniu prostym. Powłoka utrzymuje listę aliasów, które mogą być
    ustawiane i unieważniane przy pomocy wbudowanych poleceń alias i unalias (zobacz poniżej
    WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI). Dla pierwszego słowa każdego polecenia, jeśli nie jest
    cytowane, następuje sprawdzenie, czy posiada ono alias. Jeżeli tak, to słowo to jest
    zastępowane tekstem aliasu. Znaki /, $, ` i = i wszystkie metaznaki powłoki oraz znaki
    cytowania wypisane powyżej nie mogą być nazwą aliasu. Tekst zastępujący może zawierać
    dowolne poprawne wejście powłoki, łącznie z metaznakami powłoki. Pierwsze słowo tekstu
    zastępującego jest z kolei sprawdzane na aliasy, ale słowo identyczne z interpretowanym
    właśnie aliasem nie jest interpretowane powtórnie. Oznacza to, że można mieć alias ls do
    ls -F, na przykład, a bash nie będzie usiłował rekurencyjnie interpretować zastępującego
    tekstu. Jeżeli ostatnim znakiem wartości aliasu jest odstęp, to następne słowo polecenia
    występujące po aliasie ma również sprawdzaną interpretację aliasów.

    Aliasy są tworzone i pokazywane poleceniem alias, a usuwane poleceniem unalias.

    Nie ma żadnego mechanizmu posługiwania się argumentami w tekście zastępującym. Jeśli
    potrzebne są argumenty, powinna zostać użyta funkcja powłoki (zobacz poniżej FUNKCJE).

    Aliasy nie są interpretowane, gdy powłoka nie jest interaktywna, chyba że ustawiono opcję
    powłoki expand_aliases przy pomocy shopt (zobacz opis shopt w sekcji WBUDOWANE POLECENIA
    POWŁOKI poniżej).

    Reguły dotyczące definiowania i używania aliasów są nieco zagmatwane. Bash zawsze czyta
    co najmniej jeden pełny wiersz z wejścia przed wykonaniem jakichkolwiek poleceń tego
    wiersza. Aliasy interpretowane są w czasie odczytu polecenia, nie  podczas  jego
    wykonywania. Z tego powodu, definicja aliasu występująca w tym samym wierszu, co inne
    polecenie nie zadziała aż do przeczytania następnego wiersza wejścia. Na polecenia
    występujące po definicji aliasu, w tym samym wierszu, nowy alias nie ma wpływu. Zachowanie
    to ujawnia się także podczas wykonywania funkcji. Aliasy interpretowane są w czasie
    odczytu definicji funkcji, nie zaś podczas jej wykonywania, gdyż sama definicja funkcji
    stanowi polecenie. W skutek tego aliasy zdefiniowane w funkcji nie są dostępne, aż do
    chwili po wykonaniu funkcji. Dla bezpieczeństwa, zawsze umieszczaj definicje aliasów w
    odrębnym wierszu i nie używaj alias w poleceniach złożonych.

    Prawie w każdym zastosowaniu aliasy są wyparte przez funkcje powłoki.

FUNKCJE

    Punkcja powłoki, zdefiniowana jak opisano powyżej, w sekcji GRAMATYKA POWŁOKI, przechowuje
    szereg poleceń do późniejszego wykonania. Gdy nazwa funkcji powłoki używana jest jako
    nazwa polecenia prostego, wykonywana jest lista poleceń związanych z tą nazwą funkcji.
    Funkcje wykonywane są w kontekście bieżącej powłoki; do ich interpretacji nie jest
    tworzony żaden nowy proces (zauważ różnicę w stosunku do wykonania skryptu powłoki).
    Podczas wykonywania funkcji, przekazane jej argumenty stają się parametrami pozycyjnymi.
    Aktualizowany jest specjalny parametr #, tak by odzwierciedlał zmianę. Parametr pozycyjny
    0 nie jest zmieniany. Zmienna FUNCNAME podczas wykonywania funkcji ustawiana jest na jej
    nazwę.

    Wszystkie inne aspekty środowiska wykonywania powłoki są identyczne między funkcją i jej
    wywołującym, z następującymi wyjątkami: pułapki (trap) DEBUG i RETURN (zobacz opis
    wbudowanego trap poniżej, w sekcji WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI) nie są dziedziczone, chyba
    że funkcja ma podany atrybut trace (patrz opis wbudowanego declare poniżej) lub opcja
    powłoki -o functrace została włączona wbudowanym set (w takim przypadku wszystkie funkcje
    dziedziczą pułapki DEBUG i RETURN). Pułapka ERR nie jest dziedziczona, chyba że włączono
    opcję -o errtrace powłoki.

    Zmienne lokalne dla funkcji mogą być deklarowane przy pomocy wbudowanego polecenia local.
    Zwykle zmienne i ich wartości są wspólne dla funkcji i jej wołającego.

    Jeśli zmienna FUNCNEST zostanie ustawiona na wartość liczbową większą od 0, to będzie
    definiować maksymalny poziom zagnieżdżenia funkcji. Wywołania funkcji przekraczające ten
    poziom będą powodowały przerwanie całego polecenia.

    Jeżeli w funkcji wywoływane jest wbudowane polecenie return, funkcja kończy działanie i
    wykonywanie wznawiane jest od następnego polecenia po wywołaniu funkcji. Każda funkcja
    powiązana z pułapką RETURN jest wykonywana przed wznowieniem wykonywania. Gdy funkcja
    kończy działanie, parametrom pozycyjnym i parametrowi specjalnemu # przywracane są
    wartości, jakie posiadały one przed wykonaniem funkcji.

    Listę nazw i definicji funkcji można uzyskać przy pomocy opcji -f wbudowanych poleceń
    declare lub typeset. Opcja -F poleceń declare lub typeset podaje same nazwy funkcji (i
    opcjonalnie plik źródłowy oraz numer wiersza, jeśli włączono opcję powłoki extdebug).
    Funkcje można eksportować, tak że będą one automatycznie zdefiniowane w podpowłokach.
    Wykonuje się to przy pomocy opcji -f wbudowanego polecenia export. Definicję funkcji można
    usunąć opcją -f lub wbudowanym unset. Proszę zauważyć, że funkcje i zmienne powłoki
    posiadające tę samą nazwę mogą dać w wyniku wiele wpisów o identycznych nazwach w
    środowisku, przekazywanym do potomków powłoki. Należy zachować ostrożność w przypadkach, w
    których może to powodować problemy.

    Funkcje mogą być rekurencyjne. Zmienna FUNCNEST może posłużyć do ograniczenia głębokości
    stosu wywołań funkcji i liczby wywołań funkcji. Domyślnie, nie ma narzuconego ograniczenia
    na liczbę rekurencyjnych wywołań.

OBLICZANIE WYRAŻEŃ ARYTMETYCZNYCH

    Powłoka pozwala, pod pewnymi warunkami, na obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych
    (zobacz wbudowane polecenia let i declare, polecenie złożone (( oraz Interpretacja wyrażeń
    arytmetycznych). Obliczenia wykonywane są na liczbach całkowitych o ustalonej wielkości
    (fixed-width), bez kontroli przepełnienia (overflow), mimo iż dzielenie przez 0 jest
    przechwytywane i oznaczane jako błąd.  Operatory i ich priorytety oraz sposób ich
    dołączania są takie same jak w języku C. Poniższa lista operatorów pogrupowana jest w
    poziomy operatorów o jednakowym priorytecie. Poziomy podano w kolejności malejącego
    priorytetu.

    id++ id--
       post-inkrementacja i post-dekrementacja zmiennej
    ++id --id
       pre-inkrementacja i pre-dekrementacja zmiennej
    - +  jednoargumentowy minus i plus
    ! ~  negacja logiczna i bitowa
    **   potęgowanie
    * / % mnożenie, dzielenie, reszta z dzielenia
    + -  dodawanie, odejmowanie
    << >> lewo i prawostronne przesunięcie bitowe
    <= >= < >
       porównanie
    == != równości i nierówność
    &   bitowa koniunkcja (AND)
    ^   bitowa alternatywa wyłączna (XOR)
    |   bitowa alternatywa (OR)
    &&   logiczna koniunkcja (AND)
    ||   logiczna alternatywa (OR)
    wyraż?wyraż:wyraż
       operator warunkowy
    = *= /= %= += -= <<= >>= &= ^= |=
       przypisanie
    wyraż1 , wyraż2
       przecinek

    Jako operandy dozwolone są zmienne powłoki; interpretacja parametrów przeprowadzana jest
    przed obliczeniem wyrażenia.  Wewnątrz wyrażenia, do zmiennych powłoki można się też
    odwoływać przez nazwę, bez użycia składni interpretacji parametrów. Zmienna powłoki, która
    jest pusta lub nieustawiona jest przyjmowana jako 0, gdy odwołuje się do jej nazwy bez
    używania składni interpretacji parametrów. Gdy wystąpi odwołanie się do zmiennej lub gdy
    przypisano wartość zmiennej, której nadano wcześniej atrybut liczby całkowitej przy użyciu
    declare -i, to jej wartość obliczana jest jako wyrażenie arytmetyczne. Pusta wartość jest
    interpretowana jako 0. Zmienna powłoki nie musi mieć włączonego atrybutu liczby całkowitej
    by mogła być użyta w wyrażeniu.

    Stałe z początkowym 0 interpretowane są jako liczby ósemkowe. Początkowe 0x lub 0X oznacza
    liczbę szesnastkową. W pozostałych przypadkach liczby mają postać [podstawa#]n, gdzie
    opcjonalna podstawa jest liczbą dziesiętną pomiędzy 2 a 64 reprezentującą podstawę układu
    pozycyjnego, zaś n liczbą w układzie o tej podstawie. Jeśli pominięto podstawa#, to
    używana jest podstawa 10. Gdy poda się n, cyfry większe niż 9 reprezentowane są przez małe
    litery, wielkie litery, @ i _, w tej kolejności. Jeżeli podstawa jest mniejsza bądź równa
    36, to do zapisu liczb pomiędzy 10 a 35 można używać zamiennie małych i wielkich liter.

    Operatory interpretowane są w kolejności priorytetu. Podwyrażenia w nawiasach obliczane są
    jako pierwsze i mogą unieważnić podane wyżej reguły priorytetów.

WYRAŻENIA WARUNKOWE

    Wyrażenia warunkowe używane są przez polecenie złożone [[ oraz polecenia wbudowane test i
    [ do testowania atrybutów pliku i wykonywania porównań łańcuchowych i arytmetycznych.
    Wyrażenia złożone są z poniższych jedno- i dwuargumentowych składowych. Bash traktuje
    wiele nazw plików jako specjalne, gdy są używane w wyrażeniach. Jeśli system operacyjny na
    którym działa bash udostępnia je, to bash ich użyje, w przeciwnym razie będzie wewnętrznie
    emulował ich działanie: Jeśli któryś z argumentów plikowych jednej z składowych jest w
    postaci /dev/fd/n, to sprawdzany jest deskryptor pliku n. Jeżeli argument plik którejś
    składowej jest jednym z /dev/stdin, /dev/stdout lub /dev/stderr, to sprawdzany jest,
    odpowiednio, deskryptor 0, 1 lub 2.

    Jeśli nie określono inaczej, składowe operujące na plikach podążają za dowiązaniami
    symbolicznymi i działają na celu dowiązania, a nie na samym dowiązaniu.

    Gdy operatory < i > są używane z poleceniem [[, to sortują zgodnie z porządkiem
    leksykograficznym,  używając  bieżącego  ustawienia  locale. Polecenie test sortuje
    korzystając z kolejności ASCII.

    -a plik
       Prawda jeśli plik istnieje.
    -b plik
       Prawda jeśli plik istnieje i jest blokowym plikiem specjalnym.
    -c plik
       Prawda jeśli plik istnieje i jest znakowym plikiem specjalnym.
    -d plik
       Prawda jeśli plik istnieje i jest katalogiem.
    -e plik
       Prawda jeśli plik istnieje.
    -f plik
       Prawda jeśli plik istnieje i jest plikiem zwykłym.
    -g plik
       Prawda jeśli plik istnieje i ma ustawiony bit set-group-id.
    -h plik
       Prawda jeśli plik istnieje i jest dowiązaniem symbolicznym.
    -k plik
       Prawda jeśli plik istnieje i ma ustawiony bit ochrony (sticky bit).
    -p plik
       Prawda jeśli plik istnieje i jest potokiem nazwanym (FIFO).
    -r plik
       Prawda jeśli plik istnieje i daje się czytać.
    -s plik
       Prawda jeśli plik istnieje i ma rozmiar większy niż zero.
    -t fd Prawda jeśli deskryptor pliku fd jest otwarty i odnosi się do terminala.
    -u plik
       Prawda jeśli plik istnieje i ma ustawiony bit set-user-id.
    -w plik
       Prawda jeśli plik istnieje i daje się doń zapisać.
    -x plik
       Prawda jeśli plik istnieje i jest wykonywalny.
    -G plik
       Prawda jeśli plik istnieje i jego właścicielem jest efektywny id grupy.
    -L plik
       Prawda jeśli plik istnieje i jest dowiązaniem symbolicznym.
    -N plik
       Prawda jeśli plik istnieje i został zmodyfikowany od czasu jego ostatniego odczytu.
    -0 plik
       Prawda jeśli plik istnieje i jego właścicielem jest efektywny id użytkownika.
    -S plik
       Prawda jeśli plik istnieje i jest gniazdem.
    plik1 -ef plik2
       Prawda jeśli plik1 i plik2 odnoszą się do tego samego urządzenia i numeru i-węzła.
    plik1 -nt plik2
       Prawda, jeśli plik1 jest nowszy (według daty modyfikacji) niż plik2 lub plik1
       istnieje a plik2 nie.
    plik1 -ot plik2
       Prawda, jeśli plik1 jest starszy niż plik2 lub plik2 istnieje a plik1 nie.
    -o nazwa_opcji
       Prawda jeśli opcja powłoki nazwa_opcji jest włączona. Zobacz zestawienie opcji w
       opisie opcji -o wbudowanego set, poniżej.
    -v nazwa-zmiennej
       Prawda, jeśli zmienna powłoki zmienna-powłoki jest ustawiona  (została  jej
       przypisana wartość).
    -R nazwa-zmiennej
       Prawda,  jeśli zmienna powłoki zmienna-powłoki jest ustawiona i jest nazwą
       referencyjną.
    -z łańcuch
       Prawda jeśli długość łańcucha wynosi zero.
    string
    -n łańcuch
       Prawda jeśli łańcuch ma długość niezerową.

    łańcuch1 == łańcuch2
    łańcuch1 = łańcuch2
       Prawda, jeśli łańcuchy są sobie równe. = powinno być używane z poleceniem test, w
       celu zachowania zgodności z normą POSIX. Gdy używane jest z poleceniem [[,
       przeprowadzane jest dopasowanie do wzorca, zgodnie z opisem powyżej Polecenia
       złożone).

    łańcuch1 != łańcuch2
       Prawda jeśli łańcuchy nie są równe.

    łańcuch1 < łańcuch2
       Prawda  jeśli łańcuch1 przy sortowaniu występowałby przed łańcuchem2 według
       bieżącego ustawienia locale.

    łańcuch1 > łańcuch2
       Prawda jeśli łańcuch1 przy sortowaniu występowałby po łańcuchu2 według bieżącego
       ustawienia locale.

    arg1 OP arg2
       OP jest jednym z -eq, -ne, -lt, -le, -gt lub -ge. Te arytmetyczne operatory
       dwuargumentowe zwracają prawdę jeśli arg1 jest odpowiednio równe (eq), nie równe
       (ne), mniejsze niż (lt), mniejsze bądź równe (le), większe niż (gt) lub większe
       bądź równe (ge) arg2. Arg1 i arg2 mogą być dodatnimi lub ujemnymi liczbami
       całkowitymi.

INTERPRETACJA POLECEŃ PROSTYCH

    Gdy  wykonywane jest polecenie proste, powłoka wykonuje następujące interpretacje,
    przypisania i przekierowania, od lewej do prawej.

    1.   Słowa oznaczone przez analizator składni jako przypisania zmiennych (poprzedzające
       nazwę polecenia) i przekierowania zachowywane są do późniejszego przetworzenia.

    2.   Słowa, nie będące przypisaniami zmiennych ani przekierowaniami są interpretowane.
       Jeżeli po interpretacji pozostaną jakieś słowa, to pierwsze z nich przyjmowane jest
       za nazwę polecenia a pozostałe za argumenty.

    3.   Wykonywane są przekierowania, jak opisano powyżej w sekcji PRZEKIEROWANIE.

    4.   W każdym przypisaniu zmiennej tekst po znaku równości = podlega interpretacji
       tyldy, interpretacji parametrów, podstawianiu wyników poleceń,  interpretacji
       wyrażeń arytmetycznych i usuwaniu cudzysłowów, zanim zostanie przypisany do
       zmiennej.

    Jeżeli nie otrzymano żadnej nazwy polecenia, to przypisania zmiennych dotyczą środowiska
    aktualnej powłoki. W przeciwnym razie, zmienne są dodawane do środowiska wykonywanego
    polecenia i nie mają wpływu na środowisko bieżącej powłoki. jeżeli któreś z przypisań
    usiłuje nadać wartość zmiennej read-only, pojawia się błąd, a polecenie kończy pracę z
    niezerowym kodem.

    Jeżeli nie otrzymano żadnej nazwy polecenia, wykonywane są przekierowania, ale nie mają
    one wpływu na bieżące środowisko powłoki. Błąd przekierowania powoduje, że polecenie
    kończy pracę z niezerowym kodem.

    Jeżeli po interpretacji istnieje nazwa polecenia, to wykonywanie odbywa się jak opisano
    poniżej. W przeciwnym wypadku, polecenie kończy pracę. Jeżeli jednym z wykonanych kroków
    było podstawienie wyników polecenia, to zwracany kod zakończenia jest kodem ostatniego
    wykonanego podstawienia polecenia. Jeśli nie wystąpiło podstawianie poleceń, to polecenie
    kończy pracę z kodem zerowym.

WYKONYWANIE POLECEŃ

    Po podziale polecenia na słowa, jeśli jego wynikiem jest polecenie proste z opcjonalną
    listą argumentów, podejmowane są poniższe akcje.

    Jeśli polecenie nie zawiera ukośników, powłoka usiłuje je zlokalizować. Jeżeli istnieje
    funkcja powłoki o tej nazwie, wywoływana jest ta funkcja, jak opisano powyżej w sekcji
    FUNKCJE.  Jeżeli nazwa nie pasuje do funkcji, powłoka szuka jej na liście poleceń
    wbudowanych. Jeżeli znaleziono pasujące, to jest ono wywoływane.

    Jeżeli nazwa nie jest ani funkcją powłoki ani poleceniem wbudowanym i nie zawiera
    ukośników, to bash przeszukuje każdy element z PATH usiłując znaleźć katalog zawierający
    plik wykonywalny o takiej nazwie. Bash posługuje się tablicą mieszającą (hash table) do
    zapamiętywania pełnych nazw plików wykonywalnych (zobacz hash w WBUDOWANE POLECENIA
    POWŁOKI poniżej). Pełne przeszukiwanie katalogów z PATH wykonywane jest tylko wtedy, gdy
    polecenia nie znaleziono w tablicy mieszającej. Jeżeli wyszukiwanie nie powiedzie się,
    powłoka szuka zdefiniowanej funkcji powłoki o nazwie command_not_found_handle. Jeśli ta
    funkcja istnieje, jest wywoływana z pierwotnym poleceniem i jego argumentami użytymi jako
    jej argumenty, a kod wyjścia funkcji staje się kodem wyjścia powłoki. Jeśli funkcja nie
    jest zdefiniowana, powłoka wypisuje komunikat o błędzie i zwraca kod zakończenia równy
    127.

    Jeżeli poszukiwanie było pomyślne lub jeśli nazwa polecenia zawiera jeden lub więcej
    ukośników, powłoka wykonuje zadany program w odrębnym środowisku wykonania. Argumentowi 0
    przypisywana jest podana nazwa, a pozostałym argumentom polecenia podane argumenty, jeśli
    były takowe.

    Jeżeli wykonanie to nie powiedzie się, gdyż plik nie ma formatu wykonywalnego, a nie jest
    katalogiem, to zakłada się, że jest on skryptem powłoki, plikiem zawierającym polecenia
    powłoki.  Powoływana jest podpowłoka do jego wykonania. Powłoka ta reinicjuje się, zatem
    efekt jest taki, jakby do obsługi skryptu została wywołana nowa powłoka, z wyjątkiem tego,
    że położenia poleceń zapamiętane przez rodzica (zobacz hash poniżej w WBUDOWANE POLECENIA
    POWŁOKI są zachowywane przez potomka.

    Jeżeli program jest plikiem o zawartości rozpoczynającej się od #!, to reszta pierwszego
    wiersza określa interpreter dla tego programu. Powłoka uruchamia podany interpreter na
    systemach operacyjnych, które same nie obsługują tego formatu wykonywalnego. Argumenty dla
    interpretera składają się z pojedynczego opcjonalnego argumentu występującego po nazwie
    interpretera w pierwszym wierszu programu, następującej po nim nazwy programu  i
    następujących po niej argumentów polecenia, jeśli były takowe.

ŚRODOWISKO WYKONYWANIA POLECEŃ

    Powłoka posiada środowisko wykonywania (execution environment), na które składają się:

    ·   otwarte pliki odziedziczone przez powłokę przy wywołaniu, zmodyfikowane przez
       przekierowania przekazane do wbudowanego polecenia exec

    ·   bieżący katalog roboczy ustawiony przez cd, pushd lub popd, albo odziedziczony
       przez powłokę przy wywołaniu

    ·   maska trybu tworzonych plików ustawioną przez umask albo odziedziczoną po rodzicu
       powłoki

    ·   bieżące pułapki ustawione przez trap

    ·   parametry powłoki ustawione przez przypisania zmiennych przy pomocy set albo
       odziedziczone ze środowiska rodzica powłoki

    ·   funkcje powłoki zdefiniowane podczas wykonywania lub odziedziczone ze środowiska
       rodzica powłoki

    ·   opcje włączone przy wywołaniu (albo domyślnie albo przy pomocy argumentów wiersza
       poleceń) albo przez set

    ·   opcje włączone przez shopt

    ·   aliasy powłoki zdefiniowane przy pomocy alias

    ·   różne id procesów, łącznie z identyfikatorami zadań tła, wartość $$ i wartość $PPID

    Gdy ma zostać wykonane polecenie proste inne niż funkcja powłoki lub polecenie wbudowane,
    wywoływane jest w odrębnym środowisku wykonania, składających się z poniższych elementów.
    Jeśli nie podano inaczej, wartości dziedziczone są z powłoki.

    ·   otwarte pliki powłoki, plus modyfikacje i dodatki określone przez przekierowania
       polecenia

    ·   bieżący katalog roboczy

    ·   maska trybu tworzonych plików

    ·   zmienne powłoki oznaczone do wyeksportowania, razem ze zmiennymi wyeksportowanymi
       do polecenia, przekazane w środowisku

    ·   pułapki przechwycone przez powłokę resetowane są do wartości odziedziczonych przez
       nią od rodzica, a pułapki ignorowane przez powłokę są ignorowane.

    Polecenie wywołane w odrębnym środowisku nie może wpływać na środowisko wykonywania
    powłoki.

    Podstawienia wyników poleceń i polecenia asynchroniczne wywoływane są w środowisku
    podpowłoki, które jest kopią środowiska powłoki, z wyjątkiem tego, że pułapki przechwycone
    przez powłokę są resetowane do wartości, jakie powłoka odziedziczyła po rodzicu podczas
    wywołania. Polecenia wbudowane wywoływane jako część potoku również wykonywane są w
    środowisku podpowłoki. Zmiany wykonane w środowisku podpowłoki nie mogą wpływać na
    środowisko wykonywania powłoki.

    Podpowłoki utworzone do wykonania podstawiania wyników poleceń dziedziczą wartość opcji -e
    z powłoki macierzystej. Jeśli bash nie działa w trybie posix, to czyści opcję -e w takich
    podpowłokach.

    Jeżeli po poleceniu występuje &, a nie uaktywniono sterowania zadaniami, to domyślnym
    standardowym wejściem dla tego polecenia jest pusty plik /dev/null. W przeciwnym razie
    wywoływane polecenie dziedziczy deskryptory plików po wołającej powłoce, zmodyfikowane
    przekierowaniami.

ŚRODOWISKO

    Podczas wywoływania program otrzymuje tablicę łańcuchów zwaną środowiskiem (environment).
    Jest to lista par nazwa-wartość, o postaci nazwa=wartość.

    Powłoka pozwala na manipulowanie środowiskiem na kilka sposobów. Przy  wywołaniu,
    przeszukuje ona własne środowisko i tworzy parametr dla każdej znalezionej nazwy,
    automatycznie zaznaczając go do wyeksportowania do procesów potomnych.  Wykonywane
    polecenia dziedziczą środowisko. Polecenia export i declare -x pozwalają na dodawanie i
    usuwanie ze środowiska parametrów i funkcji. Jeżeli w środowisku zmieniana jest wartość
    parametru, to nowa wartość staje się częścią środowiska, zastępując starą. Środowisko
    dziedziczone przez każde wykonywane polecenie składa się z początkowego środowiska
    powłoki, którego wartości mogą być w powłoce zmieniane, minus ewentualne pary usunięte
    poleceniem unset, plus dodane poprzez polecenia export i declare -x.

    Środowisko dla dowolnego polecenia prostego czy funkcji może być tymczasowo powiększone
    przez poprzedzenie polecenia przypisaniem parametrów, jak opisano powyżej w sekcji
    PARAMETRY. Te instrukcje przypisania mają wpływ wyłącznie na środowisko postrzegane przez
    to polecenie.

    Jeżeli ustawiona jest opcja -k (zobacz poniżej opis wbudowanego polecenia set), to
    wszystkie przypisania parametrów umieszczane są w środowisku polecenia, a nie tylko te,
    które poprzedzają nazwę polecenia.

    Gdy bash wywołuje polecenie zewnętrzne, zmienna _ ustawiana jest na pełną nazwę pliku
    polecenia i przekazywana temu poleceniu w jego środowisku.

KOD ZAKOŃCZENIA

    Kod zakończenia wykonanego polecenia jest wartością zwracaną przez wywołanie systemowe
    waitpid lub funkcję będącą jego odpowiednikiem. Kody zakończenia mieszczą się w zakresie
    od 0 do 255, przy czym, jak wyjaśniono poniżej, powłoka może używać wartości powyżej 125 w
    sposób specjalny. Kod zakończenia z wbudowanych poleceń powłoki i poleceń złożonych
    również są ograniczone do powyższego przedziału. W szczególnych przypadkach, powłoka używa
    wartości specjalnych aby poinformować o konkretnym trybie błędu.

    Dla celów powłoki, polecenie, które zakończyło pracę z zerowym kodem zakończenia, powiodło
    się. Zerowy kod oznacza powodzenie. Niezerowy kod oznacza niepowodzenie. Gdy polecenie
    kończy pracę z błędem krytycznym N, bash posługuje się wartością 128+N jako kodem
    zakończenia.

    Jeżeli nie znaleziono polecenia, proces potomny powołany do jego wykonania zwraca kod 127.
    Jeżeli polecenie zostało znalezione, ale nie jest wykonywalne, kod zakończenia wynosi 126.

    Jeżeli polecenie nie powiodło się z powodu błędu podczas interpretacji lub przekierowania,
    kod zakończenia jest większy od zera.

    Wbudowane polecenia powłoki zwracają kod 0 (true prawda) jeśli się powiodły, i niezerowy
    (false fałsz) jeśli podczas ich wykonywania pojawił się błąd. Wszystkie polecenia
    wbudowane zwracają kod 2 dla wskazania niepoprawnego użycia, zwykle nieprawidłowych opcji
    lub brakujących argumentów.

    Sam Bash zwraca kod zakończenia ostatniego wykonanego polecenia, chyba że pojawi się błąd
    składni, wówczas kończy pracą z wartością niezerową. Zobacz też poniżej polecenie
    wbudowane exit.

SYGNAŁY

    Gdy bash jest interaktywny, przy braku jakichkolwiek pułapek (przechwytywania sygnałów),
    ignoruje on SIGTERM (tak, że kill 0 nie zabija powłoki interaktywnej), a SIGINT jest
    przechwytywany i obsługiwany (tak, że wbudowane polecenie wait daje się przerwać). We
    wszystkich przypadkach, bash ignoruje SIGQUIT.  Jeżeli działa kontrola zadań, bash
    ignoruje SIGTTIN, SIGTTOU i SIGTSTP.

    Zadania synchroniczne uruchomione przez bash mają procedury obsługi sygnałów (signal
    handlers) ustawione na wartości odziedziczone przez powłokę po rodzicu. Jeżeli nie pracuje
    kontrola zadań, to polecenia asynchroniczne ignorują również SIGINT i SIGQUIT. Polecenia
    uruchamiane wskutek podstawiania poleceń ignorują generowane z klawiatury sygnały kontroli
    zadań SIGTTIN, SIGTTOU i SIGTSTP.

    Powłoka domyślnie kończy pracę po otrzymaniu SIGHUP.  Przed zakończeniem, powłoka
    interaktywna rozsyła otrzymany SIGHUP do wszystkich zadań, pracujących lub zatrzymanych.
    Do zatrzymanych zadań wysyłany jest SIGCONT by upewnić się, że otrzymują SIGHUP. Chcąc
    uniknąć wysłania sygnału przez powłokę do konkretnego zadania, należy usunąć je z tablicy
    zadań przy pomocy wbudowanego polecenia disown (zobacz poniżej WBUDOWANE POLECENIA
    POWŁOKI) lub oznakować, by nie otrzymywało SIGHUP, posługując się disown -h.

    Jeżeli przy pomocy shopt została ustawiona opcja huponexit powłoki, bash wysyła SIGHUP do
    wszystkich zadań, gdy kończy pracę interaktywna powłoka zgłoszeniowa.

    Gdy bash podczas oczekiwania na ukończenie polecenia otrzymuje sygnał, dla którego
    ustawiono pułapkę, pułapka ta nie zostanie wykonana aż do zakończenia pracy polecenia.
    Gdy bash oczekuje na polecenie asynchroniczne za pośrednictwem wbudowanego wait, odbiór
    sygnału, dla którego ustawiono przechwytywanie spowoduje, że wbudowane wait natychmiast
    skończy pracę z kodem większym od 128, po czym natychmiast zostanie wywołana pułapka.

KONTROLA ZADAŃ

    Kontrola zadań odnosi się do możliwości selektywnego zatrzymywania (zawieszania - suspend)
    wykonywania procesów i późniejszej kontynuacji (wznawiania - resume) ich wykonywania.
    Użytkownik zwykle wykorzystuje to udogodnienie za pośrednictwem interaktywnego interfejsu
    obsługiwanego wspólnie przez systemowy sterownik terminala i bash.

    Powłoka kojarzy z każdym potokiem zadanie.  Przechowuje tablicę aktualnie wykonywanych
    zadań, którą można przeglądać za pomocą polecenia jobs. Gdy bash uruchamia zadanie
    asynchronicznie (w tle), wypisuje wiersz w rodzaju:

       [1] 25647

    wskazujący, że zadanie to ma numer 1 a ID ostatniego procesu w potoku związanym z zadaniem
    wynosi 25647.  Wszystkie procesy w jednym potoku należą do tego samego zadania. Bash
    posługuje się abstrakcją (abstraction) zadania jako podstawą kontroli zadań.

    Dla ułatwienia implementacji interfejsu użytkownika do kontroli zadań, system operacyjny
    utrzymuje pojęcie ID grupy procesów bieżącego terminala (current terminal process group
    ID). Elementy tej grupy procesów (procesy, których ID grupy procesów jest równy ID grupy
    procesów bieżącego terminala) otrzymują generowane z klawiatury sygnały, takie jak SIGINT.
    Mówimy, że procesy te pracują pierwszoplanowo. Procesy tła to takie, których ID grupy
    procesów różni się od terminala; procesy takie są odporne na sygnały pochodzące z
    klawiatury. Tylko procesom pierwszoplanowym wolno czytać i, jeśli użytkownik ustawi stty
    tostop, pisać na terminal. Do procesów tła usiłujących czytać z (i pisać do, jeśli działa
    stty tostop) terminala wysyłany jest przez sterownik terminala sygnał SIGTTIN (SIGTTOU),
    który, jeśli nie zostanie przechwycony, wstrzymuje proces.

    Jeżeli system operacyjny, na którym działa bash obsługuje kontrolę zadań, bash zawiera
    funkcje do jej wykorzystywania. Naciśnięcie klawisza wstrzymania (zwykle ^Z, Control-Z)
    podczas pracy procesu powoduje, że proces ten zostanie zatrzymany a sterowanie zostanie
    zwrócone do bash. Naciśnięcie klawisza opóźnione wstrzymanie (zwykle ^Y, Control-Y)
    powoduje, że proces zostanie zatrzymywany gdy będzie usiłował czytać wejście z terminala,
    a sterowanie powróci do bash. Użytkownik może następnie zmieniać stan takiego zadania,
    posługując się poleceniem bg do kontynuacji zadania w tle, fg do kontynuacji na pierwszym
    planie lub poleceniem kill do zabicia zadania. ^Z działa natychmiast i ma efekt uboczny:
    powoduje odrzucenie oczekującego wyjścia i wprowadzonych, a nieprzetworzonych naciśnięć
    klawiszy (typeahead).

    Istnieje kilka sposobów wskazywania zadania w powłoce. Znak % poprzedza nazwę zadania.
    Zadanie numer n można wskazać jako %n.  Zadanie może być też określone przez użycie
    przedrostka nazwy użytej do jego uruchomienia lub podłańcucha, jaki występuje w jego
    wierszu poleceń.  Na przykład, %ce odnosi się do zatrzymanego zadania ce. Jeśli
    przedrostek pasuje do więcej niż jednego zadania, bash zgłasza błąd. Z drugiej strony,
    użycie %?ce, wskazuje na zadanie zawierające podłańcuch ce w swym wierszu poleceń. Jeżeli
    łańcuch pasuje do więcej niż jednego zadania, bash zgłasza błąd. Symbole %% i %+ określają
    rozumiane przez powłokę bieżące zadanie, będące ostatnim zadaniem zatrzymanym, gdy było na
    pierwszym planie lub uruchomionym w tle. Do poprzedniego zadania można odwoływać się przy
    pomocy %-.  W wyjściu odnoszącym się do zadań (np. wyjście polecenia jobs), bieżące
    zadanie jest zawsze zaznaczone znakiem +, a zadanie poprzednie -. Pojedynczy % (bez
    towarzyszącego określenia zadania) również odnosi się do bieżącego zadania.

    Do przywrócenia zadania na pierwszy plan można posłużyć się po prostu jego nazwą: %1 jest
    synonimem dla ,,fg %1”, przywracającego zadanie 1 z tła na pierwszy plan. Podobnie, ,,%1
    &” wznawia zadanie 1 w tle, równoważnie do ,,bg %1””.

    Powłoka natychmiast dowiaduje się czy zadanie zmieniło stan. Normalnie, bash czeka ze
    zgłoszeniem zmian do momentu, gdy ma wyświetlić zachętę, by nie przerywać innego wyjścia.
    Jeżeli włączono opcję -b wbudowanego polecenia set, bash zgłasza takie zmiany natychmiast.
    Dla każdego kończącego pracę procesu potomnego wykonywana jest ewentualna pułapka
    przechwytująca SIGCHLD.

    Jeżeli wykonano próbę zakończenia pracy bash przy istniejących zatrzymanych zadaniach
    (lub, gdy włączono opcję powłoki checkjobs używając wbudowanego shopt, działających
    zadaniach), powłoka wypisuje komunikat ostrzegawczy i, jeśli włączono opcję checkjobs
    wypisuje zadania wraz z ich stanem. Można wówczas posłużyć się poleceniem jobs do
    sprawdzenia  ich stanu. Jeżeli wykonywana jest druga próba zakończenia pracy bez
    wystąpienia wtrąconego między nie polecenia, powłoka nie wypisuje kolejnego ostrzeżenia a
    zatrzymane zadania są przerywane.

ZACHĘTA POWŁOKI

    Przy wykonywaniu interaktywnym bash wyświetla główny symbol zachęty (primary prompt) PS1
    kiedy jest gotowa na odczyt polecenia, zaś wtórną (secondary) zachętę PS2 kiedy potrzebuje
    więcej danych z wejścia do uzupełnienia polecenia. Bash wyświetla PS0 po odczytaniu
    polecenia, a przed jego wykonaniem. Bash pozwala na dostosowywanie tych łańcuchów zachęty
    poprzez wstawianie wielu znaków specjalnych rozpoczynających się odwrotnym ukośnikiem,
    które są dekodowane jak następuje:
       \a   znak dzwonka ASCII (07)
       \d   data w formacie "DzieńTyg Miesiąc Dzień" (np. "Tue May 26")
       \D{format}
           format jest przekazywany do strftime(3), a wynik jest wstawiany do łańcucha
           zachęty. Pusty format daje w wyniku czas w lokalnym formacie. Nawiasy
           klamrowe są wymagane
       \e   znak escape ASCII (033)
       \h   nazwa hosta do pierwszej kropki `.'
       \H   nazwa hosta
       \j   liczba zadań aktualnie obsługiwanych przez powłokę
       \l   główna część nazwy urządzenia terminala powłoki
       \n   znak nowej linii
       \r   powrót karetki (carriage return)
       \s   nazwa powłoki, główna część nazwy $0 (fragment występujący po ostatnim
           ukośniku)
       \t   bieżący czas w formacie 24-godzinnym GG:MM:SS
       \T   bieżący czas w formacie 12-godzinnym GG:MM:SS
       \@   bieżący czas w 12-godzinnym formacie am/pm
       \A   bieżący czas w 24-godzinnym formacie GG:MM
       \u   nazwa bieżącego użytkownika (username)
       \v   wersja programu bash (np. 2.00)
       \V   wydanie bash, wersja+poziom łat (np., 2.00.0)
       \w   bieżący katalog roboczy, z $HOME zapisanym w skrócie tyldą (używa wartości
           ze zmiennej PROMPT_DIRTRIM)
       \W   główna część nazwy bieżącego katalogu roboczego, z $HOME zapisanym w skrócie
           tyldą
       \!   numer tego polecenia w historii
       \#   numer polecenia tego polecenia
       \$   jeżeli efektywnym UID jest 0, to #, w przeciwnym razie $
       \nnn  znak odpowiadający ósemkowej liczbie nnn
       \\   odwrotny ukośnik
       \[   początek sekwencji znaków niedrukowalnych, która może służyć do osadzenia w
           zachęcie sekwencji sterujących terminalem
       \]   koniec sekwencji znaków niedrukowalnych

    Numer polecenia i numer w historii są zwykle różne: numer polecenia w historii jest jego
    pozycją na liście historii, która może obejmować polecenia odtworzone z pliku historii
    (zobacz poniżej HISTORIA), podczas gdy numer polecenia jest pozycją w sekwencji poleceń
    wykonanych w obecnej sesji powłoki. Po zdekodowaniu, łańcuch jest interpretowany poprzez
    interpretację  parametrów,  podstawianie  wyników  poleceń,  interpretację  wyrażeń
    arytmetycznych, interpretację łańcuchów i usuwanie cytowań, zgodnie z wartością opcji
    promptvars powłoki (zobacz opis polecenia shopt w sekcji WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI
    poniżej).

READLINE

    Jest to biblioteka obsługująca odczytywanie wejścia podczas posługiwania się powłoką
    interaktywną, chyba że przy wywołaniu powłoki podano opcję --noediting.  Domyślnie,
    polecenia edycji wiersza są podobne do występujących w macsie. Dostępny jest także
    interfejs edycji wiersza w stylu vi. Edycja wiersza może zostać włączona w dowolnym
    czasie, przy użyciu opcji -o emacs lub -o vi wbudowanego polecenia set. By wyłączyć edycję
    wiersza po uruchomieniu powłoki, użyj opcji +o emacs lub +o vi wbudowanego polecenia set
    (zobacz WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI poniżej).

  Notacja Readline
    W tej sekcji, do zapisu naciśnięć klawiszy używana jest notacja w stylu emacsa. Klawisze
    Control zapisywane są jako C-klawisz, np., C-n oznacza Control-N. Podobnie, meta klawisze
    zapisywane są jako M-klawisz, zatem M-x oznacza Meta-X. (Na klawiaturach bez klawisza
    meta M-x oznacza ESC x, tj. naciśnij klawisz Escape a następnie klawisz x. Czyni to ESC
    przedrostkiem meta (meta prefix). Kombinacja M-C-x oznacza ESC-Control-x, lub naciśnij
    klawisz Escape, następnie przytrzymaj klawisz Control podczas naciskania klawisza x.)

    Poleceniom readline można podawać numeryczne argumenty, które normalnie działają jako
    licznik powtórzeń.  Czasami jednak, znaczący jest znak argumentu. Przekazanie ujemnego
    argumentu poleceniu, które działa w przód (np. kill-line) powoduje, że będzie ono działać
    odwrotnym kierunku (wstecz).  Polecenia, których zachowanie z argumentami odbiega od
    podanego odnotowano poniżej.

    Gdy polecenie opisano jako usuwające (killing) tekst, tekst ten jest zachowywany to
    ewentualnego późniejszego odzyskania (przywołania yanking). Kolejne usunięcia powodują, że
    tekst jest zbierany w jedną całość, którą można odzyskać naraz. Polecenia nie usuwające
    tekstu oddzielają kawałki tekstu w stosie usuwania (killing ring).

  Inicjalizacja Readline
    Readline dostosowywane jest przy pomocy poleceń umieszczanych w pliku inicjującym (plik
    inputrc). Nazwa tego pliku brana jest z wartości zmiennej INPUTRC. Jeżeli zmienna ta nie
    jest ustawiona, domyślną nazwą jest ~/.inputrc. Gdy startuje program używający biblioteki
    readline, odczytywany jest plik inicjujący, po czym ustawiane są przypisania klawiszy i
    zmienne.  Istnieje tylko kilka podstawowych konstrukcji dozwolonych w pliku inicjacji
    readline. Puste wiersze są ignorowane. Wiersze rozpoczynające się od # są komentarzami.
    Wiersze rozpoczynające się od $ wskazują konstrukcje warunkowe. Inne wiersze wyznaczają
    przypisania klawiszy i ustawienia zmiennych.

    Domyślne przypisania klawiszy można zmienić przy pomocy pliku inputrc.  Inne programy
    posługujące się tą biblioteką mogą dodawać własne polecenia i przypisania.

    Na przykład, umieszczenie

       M-Control-u: universal-argument
    lub
       C-Meta-u: universal-argument
    w inputrc spowodowałoby, że M-C-u wywoływałoby polecenie readline universal-argument.

    Rozpoznawane są następujące symboliczne nazwy znaków: RUBOUT, DEL, ESC, LFD, NEWLINE, RET,
    RETURN, SPC, SPACE i TAB.

    Oprócz nazw poleceń readline pozwala przypisywać klawisze do łańcucha. Łańcuch ten
    zostanie wstawiony po naciśnięciu klawisza (makro).

  Przypisania klawiszy Readline
    Składnia przypisań klawiszy sterujących w pliku inputrc jest prosta. Wymagana jest
    wyłącznie nazwa polecenia lub tekst makra i sekwencja klawiszy, do której powinno być
    przypisane. Klawisze mogą być podane na dwa sposoby: jako symboliczna nazwa klawisza, może
    być z przedrostkami Meta- lub Control-, lub jako sekwencja klawiszy.

    Przy użyciu postaci nazwa-klaw:nazwa-funkcji lub makro, nazwa-klaw jest nazwą klawisza
    zapisaną w jęz.angielskim. Na przykład:

       Control-u: universal-argument
       Meta-Rubout: backward-kill-word
       Control-o: "> output"

    W powyższym przykładzie, C-u przypisane jest do funkcji universal-argument, M-DEL
    przypisane jest do funkcji backward-kill-word a C-o przypisane do uruchamiania makra
    wyrażonego po prawej (to jest, wstawiania tekstu ``> output'' w wiersz).

    W drugiej postaci, "sekw-klaw":nazwa-funkcji lub makro, sekw-klaw różni się od nazwa-klaw
    powyżej tym, że przez umieszczenie sekwencji w cudzysłowach można podać łańcuchy
    oznaczające całą sekwencję klawiszy. Można posłużyć się niektórymi kombinacjami klawiszy w
    stylu GNU Emacs-a, jak w poniższym przykładzie, nie są jednak rozpoznawane symboliczne
    nazwy znaków:

       "\C-u": universal-argument
       "\C-x\C-r": re-read-init-file
       "\e[11~": "Klawisz funkcyjny 1"

    W tym przykładzie, C-u jest ponownie przypisane do funkcji universal-argument. C-x C-r
    przypisane jest do funkcji re-read-init-file, zaś ESC [ 1 1 ~ przypisane jest do
    wstawienia tekstu ``Function Key 1''.

    Oto pełny zestaw sekwencji specjalnych w stylu GNU Emacs
       \C-  przedrostek control
       \M-  przedrostek meta
       \e   znak escape
       \\   odwrotny ukośnik (backslash)
       \"   dosłowny cudzysłów "
       \'   dosłowny apostrof '

    Oprócz sekwencji specjalnych w stylu GNU Emacsa, dostępny jest drugi zestaw sekwencji z
    użyciem odwrotnego ukośnika:
       \a   alarm (dzwonek)
       \b   backspace
       \d   delete
       \f   znak wysuwu strony (form feed)
       \n   znak nowej linii
       \r   powrót karetki (carriage return)
       \t   tabulacja pozioma (horizontal tab)
       \v   tabulacja pionowa (vertical tab)
       \nnn  ośmiobitowy znak, którego wartością jest ósemkowa liczba nnn (jedna do
           trzech cyfr)
       \xHH  ośmiobitowy znak, którego wartością jest szesnastkowa liczba nnn (jedna lub
           dwie cyfry szesnastkowe)

    Podczas wprowadzania tekstu makra, do wskazania jego definicji muszą być użyte pojedyncze
    lub podwójne cudzysłowy. Zakłada się, że tekst niecytowany jest nazwą funkcji. W ciele
    makra interpretowane są sekwencje specjalne z użyciem odwrotnego ukośnika opisane powyżej.
    odwrotny ukośnik cytuje dowolny inny znak w tekście makra, łącznie z " i '.

    Bash umożliwia wyświetlanie i zmianę bieżących przypisań klawiszy readline za pomocą
    wbudowanego polecenia bind. Tryb edycji można przełączać podczas używania interaktywnego
    przez posłużenie się opcją -o wbudowanego polecenia set (zobacz poniżej WBUDOWANE
    POLECENIA POWŁOKI).

  Zmienne Readline
    Readline posiada zmienne, których można używać do dodatkowego dostosowania jej zachowania.
    Zmienna może być ustawiana w pliku inputrc przy pomocy instrukcji postaci

       set nazwa-zmiennej wartość

    Z wymienionymi niżej wyjątkami, zmienne readline mogą przyjmować wartości On lub Off
    (wielkość znaków nie ma znaczenia). Nierozpoznane nazwy zmiennych są ignorowane. Gdy
    odczytywana jest wartość zmiennej, puste lub wyzerowane wartości, "on" (bez względu na
    wielkość liter) i "1" są równoważne On. Wszystkie pozostałe wartości są równoważne Off. A
    oto zmienne i ich wartości domyślne:

    bell-style (audible)
       Kontroluje, co dzieje się gdy readline chce użyć sygnału dźwiękowego terminala.
       Jeśli ustawiona na none, readline nigdy nie emituje sygnału.  Jeśli ustawiona na
       visible, readline posługuje się "widzialnym dzwonkiem" (visible bell), jeśli jest
       dostępny. Jeżeli ustawiona na audible, readline usiłuje uzyskać sygnał dźwiękowy z
       terminala.
    bind-tty-special-chars (On)
       Jeśli ustawiona na On, readline będzie próbował przypiąć znaki kontrolne traktowane
       w sposób specjalny przez sterownik terminala jądra do ich odpowiedników readline.
    blink-matching-paren (Off)
       Jeśli ustawiona na On, readline spróbuje na krótko przesunąć kursor do nawiasu
       otwierającego przy wstawieniu nawiasu zamykającego.
    colored-completion-prefix (Off)
       Jeśli ustawiona na On, przy wypisywaniu dopasowań, readline wyświetli wspólny
       przedrostek dla zestawu możliwych dopasowań za pomocą różnych kolorów. Wzory
       kolorów są brane z wartości zmiennej środowiskowej LS_COLORS.
    colored-stats (Off)
       Jeśli ustawiona na On, readline wyświetli możliwe dopasowania za pomocą używając
       kolorów wskazujących na ich typ pliku. Wzory kolorów są brane z wartości zmiennej
       środowiskowej LS_COLORS.
    comment-begin (,,#”)
       Łańcuch  wstawiany,  gdy  wykonywane jest polecenie insert-comment readline.
       Polecenie to jest przypisane do M-# w trybie emacs, zaś do # w trybie vi.
    completion-display-width (-1)
       Liczba kolumn ekranowych używanych do wyświetlenia możliwych dopasowań przy
       przeprowadzaniu dopasowań. Wartość jest ignorowana, jeśli jest mniejsza niż 0 lub
       większa niż szerokość ekranu terminala. Wartość 0 spowoduje, że dopasowania będą
       wyświetlane po jednym na wiersz. Domyślna wartość to -1.
    completion-ignore-case (Off)
       Jeżeli ustawiona na On, readline wykonuje dopasowywanie i uzupełnianie nazw plików
       bez rozróżniania wielkości liter.
    completion-map-case (Off)
       Jeśli ustawiona na On i włączona jest completion-ignore-case readline traktuje
       znaki minusa -) i podkreślnika (_) jako równoważne przy dokonywaniu dopasowania i
       uzupełniania nazw plików gdy ma to czynić bez względu na wielkość znaków.
    completion-prefix-display-length (0)
       Długość (w znakach) wspólnego przedrostka listy możliwych uzupełnień, które są
       wyświetlane bez modyfikacji. Gdy jest ustawiona na wartość większą od zera, wspólne
       przedrostki dłuższe od tej wartości są  zastępowane  wielokropkiem  podczas
       wyświetlania dostępnych uzupełnień.
    completion-query-items (100)
       Określa,  kiedy użytkownik jest pytany o oglądanie takiej liczby możliwych
       uzupełnień tworzonych przez polecenie possible-completions. Może być ustawiona na
       dowolną  liczbę całkowitą większą lub równą zero.  Jeżeli liczba możliwych
       uzupełnień jest większa bądź równa wartości tej zmiennej, to użytkownik jest pytany
       czy chce je oglądnąć; w przeciwnym razie są one po prostu pokazywane na terminalu.
    convert-meta (On)
       Jeśli ustawione na On, readline będzie zamieniał znaki z ustawionym ósmym bitem na
       sekwencje klawiszy ASCII przez obcięcie ósmego bitu i poprzedzenie znakiem escape
       (w efekcie, używając escape jako przedrostka meta). Domyślnie ustawione na On, ale
       readline zmieni ustawienie na Off jeśli locale zawierają znaki ośmiobitowe.
    disable-completion (Off)
       Jeśli ustawione na On, readline zabroni uzupełniania słów. Znaki uzupełniania
       zostaną wstawione w wiersz tak, jakby zostały przypisane do self-insert.
    echo-control-characters (On)
       Jeśli ustawione na On, readline wyświetla znak odpowiadający sygnałowi otrzymanemu
       z klawiatury, w systemach które informują o obsługiwaniu tej właściwości.
    editing-mode (emacs)
       Kontroluje czy readline rozpoczyna pracę z zestawem przypisań klawiszy podobnym do
       emacs czy do vi. editing-mode może być ustawiane albo na emacs albo na vi.
    enable-bracketed-paste (Off)
       Gdy ustawione na On, readline skonfiguruje terminal w sposób który pozwoli wstawiać
       wklejenia do bufora edycji jako pojedynczy łańcuch znaków, zamiast traktować każdy
       znak z osobna, jak byłby wprowadzany z klawiatury. W ten sposób unika się
       interpretacji wklejanych znaków jako poleceń edycji.
    enable-keypad (Off)
       Gdy jest ustawione na On, readline będzie usiłować włączyć numeryczny blok
       klawiatury (application keypad) przy wywołaniu. Niektóre systemy potrzebują tego
       do włączenia klawiszy strzałek.
    enable-meta-key (On)
       Gdy jest ustawiona na On, readline próbuje włączyć dostępne modyfikujące klawisze
       meta, o których obsługiwaniu zapewnia terminal, gdy są wywoływane. Na wielu
       terminalach meta klawisz jest używany do wysyłania znaków ośmiobitowych.
    expand-tilde (Off)
       Jeżeli ustawione na On, podczas próby uzupełniania słów readline  wykonuje
       interpretację tyldy.
    history-preserve-point (Off)
       Ustawione na on powoduje, że kod obsługi historii poleceń usiłuje w każdym wierszu
       poleceń odzyskanym za pomocą previous-history lub next-history umieścić punkt
       (bieżącą pozycję kursora) w tym samym miejscu.
    history-size (unset)
       Ustawia maksymalną liczbę wpisów historii zapisywanych w liście historii. Gdy jest
       ustawiona na zero, istniejące wpisy są usuwane, a nowe nie są zapisywane. Gdy
       wartość jest mniejsza od zera, liczba wpisów w liście historii jest nieograniczona.
       Domyślnie liczba wpisów w liście historii jest ustawiana na wartość zmiennej
       powłoki HISTSIZE. Jeśli spróbuje się ustawić history-size na wartość nienumeryczną,
       maksymalna liczba wpisów historii zostanie ustawiona na 500.
    horizontal-scroll-mode (Off)
       Ustawione na On powoduje, że readline do wyświetlania posługuje się pojedynczym
       wierszem. Jeśli wejście jest dłuższe niż szerokość ekranu, to jego zawartość jest
       wówczas przewijana w poziomie w pojedynczym wierszu ekranu, zamiast zawijania do
       następnego wiersza.
    input-meta (Off)
       Jeśli ustawiona na On, readline dopuści ośmiobitowe wejście (to znaczy, nie będzie
       obcinać ósmego bitu z odczytywanych znaków), bez względu na to, co twierdzi
       terminal o możliwości obsługi. Nazwa meta-flag jest synonimem tej zmiennej.
       Domyślnie ustawiona na Off, ale readline zmieni ustawienie na On, jeśli locale
       zawierają znaki ośmiobitowe.
    isearch-terminators (,,C-[C-J”)
       Łańcuch znaków, który powinien przerywać wyszukiwanie krokowe (incremental search)
       bez późniejszego wykonywania znaku jako polecenia. Jeżeli zmiennej tej nie nadano
       wartości, to wyszukiwanie krokowe będą przerywać ESC i C-J.
    keymap (emacs)
       Ustawia bieżące mapowanie klawiatury readline. Zestawami poprawnych mapowań są
       emacs, emacs-standard, emacs-meta, emacs-ctlx, vi, vi-command i vi-insert. vi jest
       równoważnikiem dla vi-command; emacs jest równoważne emacs-standard. Domyślną
       wartością jest emacs; wartość editing-mode również wpływa na domyślne mapowanie.
    emacs-mode-string (@)
       Ten łańcuch jest wyświetlany zaraz po ostatnim wierszu pierwszej zachęty, gdy
       aktywny jest tryb edycji emacsa. Wartość jest interpretowana jak przypisania
       klawiszy, tak więc dostępne są standardowe przedrostki meta- i control oraz
       sekwencje ucieczki korzystające z ukośnika. Sekwencje ucieczki \1 i \2 odpowiednio
       zaczynają i kończą znaki niedrukowalne, co można wykorzystać do osadzenia sekwencji
       kontrolnych terminala w tym łańcuchu.
    keyseq-timeout (500)
       Określa czas, jaki readline poczeka na znak, gdy odczytuje wieloznaczną sekwencję
       klawiszy (taką, która z dotychczasowego wejścia może utworzyć kompletną sekwencję
       klawiszy lub może otrzymać dodatkowe wejście, aby utworzyć kompletną, dłuższą
       sekwencję klawiszy). Jeżeli wejście nie zostanie wprowadzone w trakcie czasu
       oczekiwania, readline użyje krótszej kompletnej sekwencji klawiszy. Wartość jest
       określona w milisekundach, dlatego 1000 oznacza, że readline poczeka sekundę na
       dodatkowe wejście. Jeśli ta zmienna jest ustawiona na wartość mniejszą lub
       równą zero, lub na wartość nienumeryczną, readline  poczeka  na  wciśnięcie
       dodatkowego klawisza, aby zdecydować którą sekwencję klawiszy uzupełnić.
    mark-directories (On)
       Jeżeli ustawione na On, to uzupełniane nazwy katalogów mają dołączany końcowy
       ukośnik.
    mark-modified-lines (Off)
       Jeżeli ustawione na On, wiersze historii, które zostały zmienione wyświetlane są z
       poprzedzającą je gwiazdką (*).
    mark-symlinked-directories (Off)
       Gdy ustawiona na On, uzupełniane nazwy będące dowiązaniami symbolicznymi do
       katalogów, mają dodany znak ukośnika (przedmiot wartości mark-directories).
    match-hidden-files (On)
       Ta zmienna, gdy jest ustawiona na On, powoduje, że readline wykonując uzupełnianie
       nazw plików dopasowuje pliki, których nazwy zaczynają się od kropki `.' (pliki
       ukryte). Gdy ustawiona na Off, początkowa kropka w nazwie jaka ma być uzupełniona,
       musi być wpisana przez użytkownika.
    menu-complete-display-prefix (Off)
       Gdy ustawiona na On, uzupełnianie menu wyświetla wspólny przedrostek listy
       możliwych uzupełnień (który może być pusty) przed cyklicznym przełączaniem się
       między pozycjami z listy.
    output-meta (Off)
       Jeżeli ustawione na On, readline wyświetla znaki z ustawionym ósmym bitem wprost
       zamiast jako sekwencje specjalne z meta-przedrostkiem. Domyślnie ustawione na Off,
       ale readline zmieni ustawienie na On jeśli locale zawiera znaki ośmiobitowe.
    page-completions (On)
       Gdy ustawione na On, readline używa wewnętrznego programu wyświetlającego podobnego
       do more, do wyświetlania pełnego ekranu możliwych uzupełnień na raz.
    print-completions-horizontally (Off)
       Jeżeli ustawione na On, readline wyświetla dopasowane uzupełnienia w kolejności
       alfabetycznej poziomo, zamiast w dół ekranu.
    revert-all-at-newline (Off)
       Gdy ustawione na On, readline anuluje wszystkie zmiany w wierszach historii przed
       powrotem, gdy wykonywane jest accept-line. Domyślnie, wiersze historii mogą zostać
       zmodyfikowane i zachować swe listy anulowań poprzez odwołania do readline.
    show-all-if-ambiguous (Off)
       Zmienia to domyślne zachowanie funkcji uzupełniania. Jeżeli jest ustawione na on,
       to słowa mające więcej niż jedno możliwe uzupełnienie powodują, że natychmiast
       zostaną podane dopasowania zamiast wyemitowania sygnału dźwiękowego.
    show-all-if-unmodified (Off)
       Zmienna modyfikuje domyślne zachowanie funkcji uzupełnienia w sposób podobny do
       show-all-if-ambiguous. Gdy jest ustawiona na On, słowa które mają więcej niż jedno
       możliwe uzupełnienie bez możliwych uzupełnień częściowych (możliwe uzupełnienia nie
       posiadają wspólnego przedrostka), są wypisywane natychmiast, bez wcześniejszego
       używania brzęczyka.
    show-mode-in-prompt (Off)
       Jeśli jest ustawiona na On, dodaje znak na początku znaku zachęty wskazujący tryb
       edycji: emacs (@), wiersz polecenia vi (:) lub tryb wstawiania vi (+).
    skip-completed-text (Off)
       Gdy jest ustawiona na On, modyfikuje domyślne zachowanie uzupełniania gdy do
       wiersza wstawiane jest pojedyncze dopasowanie. Jest to aktywne tylko podczas
       przeprowadzania uzupełnienia w środku słowa. Gdy jest włączona, readline nie
       wstawia znaków z uzupełniania, które pasują do znaków w miejscu wprowadzania w
       uzupełnianym słowie, dzięki czemu części słowa za kursorem, nie są duplikowane.
    vi-cmd-mode-string ((cmd))
       Ten łańcuch jest wyświetlany zaraz po ostatnim wierszu pierwszej zachęty, gdy
       aktywny jest tryb edycji vi w trybie poleceń. Wartość jest interpretowana jak
       przypisania klawiszy, tak więc dostępne są standardowe przedrostki meta- i control
       oraz sekwencje ucieczki korzystające z ukośnika. Sekwencje ucieczki \1 i \2
       odpowiednio zaczynają i kończą znaki niedrukowalne, co można wykorzystać do
       osadzenia sekwencji kontrolnych terminala w tym łańcuchu.
    vi-ins-mode-string ((ins))
       Ten łańcuch jest wyświetlany zaraz po ostatnim wierszu pierwszej zachęty, gdy
       aktywny jest tryb edycji vi w trybie wstawiania. Wartość jest interpretowana jak
       przypisania klawiszy, tak więc dostępne są standardowe przedrostki meta- i control
       oraz sekwencje ucieczki korzystające z ukośnika. Sekwencje ucieczki \1 i \2
       odpowiednio zaczynają i kończą znaki niedrukowalne, co można wykorzystać do
       osadzenia sekwencji kontrolnych terminala w tym łańcuchu.
    visible-stats (Off)
       Jeżeli ustawione na On, to przy wyświetlaniu możliwych uzupełnień do nazwy pliku
       zostanie dołączony znak określający typ pliku wskazywany przez stat(2).

  Konstrukcje warunkowe Readline
    Readline implementuje udogodnienie podobne duchem do funkcji kompilacji warunkowej
    preprocesora C, pozwalające na wykonywanie przypisań klawiszy i ustawień zmiennych w
    zależności od wyniku testów. Używane są cztery dyrektywy analizatora składni.

    $if  Konstrukcja $if pozwala na wykonanie przypisań klawiszy w oparciu o tryb edycji,
       używany terminal lub aplikację korzystającą z readline. Tekst testu rozciąga się do
       końca wiersza; do jego wydzielenia nie są wymagane żadne znaki.

       mode  Postać mode= dyrektywy $if służy do sprawdzania czy readline jest w trybie
           emacs czy vi. Może być wykorzystywana, na przykład, w połączeniu z
           poleceniem set keymap, do ustawienia przypisań w mapowaniach emacs-standard
           i emacs-ctlx tylko jeśli readline uruchamia się w trybie emacs.

       term  Postać term= można wykorzystywać do włączenia specyficznych dla terminala
           przypisań klawiszy, być może do przypisania wyjścia dla sekwencji klawiszy
           funkcyjnych terminala. Słowo po prawej stronie = sprawdzane jest z zarówno
           pełną nazwą terminala, jaki i częścią jego nazwy przed pierwszym -.
           Umożliwia to, na przykład, dopasowanie przez sun zarówno sun jak i sun-cmd.

       aplikacja
           Konstrukcja aplikacja służy do włączania ustawień  specyficznych  dla
           aplikacji. Każdy program korzystający z biblioteki readline ustawia nazwę
           aplikacji (application name), a plik inicjujący może sprawdzić czy ma ona
           jakąś szczególną wartość.  Może to być używane do przypisywania sekwencji
           klawiszy funkcjom przydatnym w danym programie. Na przykład, poniższe
           polecenie dodaje sekwencję klawiszy wykonującą w bash cytowanie bieżącego
           lub poprzedniego słowa:

           $if Bash
           # Cytuj bieżące lub poprzednie słowo
           "\C-xq": "\eb\"\ef\""
           $endif

    $endif Polecenie to, jak widać w poprzednim przykładzie, kończy wykonywanie polecenia $if.

    $else Polecenia w tej gałęzi dyrektywy $if wykonywane są gdy nie powiedzie się
       sprawdzenie warunku.

    $include
       Dyrektywa ta pobiera jako argument pojedynczą nazwę pliku i odczytuje polecenia i
       przypisania z tego pliku. Na przykład, poniższa dyrektywa odczytałaby /etc/inputrc:

       $include /etc/inputrc

  Wyszukiwanie
    Readline zapewnia polecenia do wyszukiwania w historii poleceń (zobacz poniżej HISTORIA)
    wierszy  zawierających  zadany  łańcuch.  Istnieją dwa tryby wyszukiwania: krokowy
    (incremental) i nie-niekrokowy (non-incremental).

    Wyszukiwania krokowe rozpoczynają się przed zakończeniem wpisywania przez użytkownika
    szukanego tekstu.  Po wpisaniu każdego znaków szukanego łańcucha readline wyświetla
    następną pozycję historii pasującą do wpisanego do tej pory łańcucha.  Wyszukiwanie
    krokowe wymaga tylko tylu znaków ile potrzebne jest do znalezienia pożądanej pozycji
    historii. Znaki występujące w wartości zmiennej isearch-terminators służą do przerwania
    wyszukiwania krokowego.  Jeżeli zmienna ta nie ma przypisanej wartości, to wyszukiwanie
    przerywają znaki Escape i Control-J. Control-G porzuca wyszukiwanie krokowe i przywraca
    pierwotny wiersz. Gdy przerwie się wyszukiwanie, pozycja historii zawierająca poszukiwany
    łańcuch staje się bieżącym wierszem.

    W celu odnalezienia innych pasujących pozycji, należy nacisnąć odpowiednio Control-S lub
    Control-R.  Wyszukuje to wstecz lub w przód kolejną pasującą do dotychczas wpisanego
    łańcucha pozycję historii. Wszystkie inne sekwencje klawiszy przypisane do polecenia
    readline przerywają wyszukiwanie i wykonują zadane polecenie. Na przykład, znak nowej
    linii przerywa wyszukiwanie i akceptuje wiersz, wykonując skutkiem tego polecenie z listy
    historii.

    Readline pamięta łańcuch użyty w ostatnim wyszukiwaniu krokowym. Jeżeli Control-R zostanie
    naciśnięte dwa razy, bez wprowadzenia pomiędzy naciśnięciami innych znaków definiujących
    nowy łańcuch szukania, to wykorzystywany jest uprzednio zapamiętany łańcuch.

    Wyszukiwania nie-krokowe czytają cały szukany łańcuch przed rozpoczęciem wyszukiwania
    pasujących wierszy historii. Łańcuch może być wpisany przez użytkownika lub być częścią
    zawartości bieżącego wiersza.

  Nazwy poleceń Readline
    Poniżej podano listę nazw poleceń i domyślnych sekwencji klawiszy, do których są one
    przypisane.  Nazwy poleceń  bez  towarzyszącej  sekwencji  klawiszy  są  domyślnie
    nieprzypisane.  W poniższych opisach, punkt oznacza bieżącą pozycję kursora, zaś
    zaznaczenie do pozycji kursora zapamiętanej przez polecenie set-mark.  Tekst pomiędzy
    punktem a zaznaczeniem nazywany jest obszarem.

  Polecenia ruchu
    beginning-of-line (C-a)
       Przesuwa na początek bieżącego wiersza.
    end-of-line (C-e)
       Przesuwa na koniec wiersza.
    forward-char (C-f)
       Przesuwa o znak w przód.
    backward-char (C-b)
       Przesuwa o znak wstecz.
    forward-word (M-f)
       Przesuwa na koniec następnego słowa. Słowa złożone są ze znaków alfanumerycznych
       (liter i cyfr).
    backward-word (M-b)
       Przesuwa na początek bieżącego, lub poprzedniego, słowa. Słowa złożone są ze znaków
       alfanumerycznych (liter i cyfr).
    shell-forward-word
       Przesuwa na koniec następnego słowa w przód. Słowa są oddzielone niecytowanymi
       metaznakami powłoki.
    shell-backward-word
       Przesuwa na początek bieżącego lub poprzedniego słowa w tył. Słowa są oddzielone
       niecytowanymi metaznakami powłoki.
    clear-screen (C-l)
       Czyści ekran pozostawiając bieżący wiersz na górze ekranu. Z argumentem, odświeża
       bieżący wiersz bez czyszczenia ekranu.
    redraw-current-line
       Odświeża bieżący wiersz.

  Polecenia operujące na historii
    accept-line (Newline, Return)
       Akceptuje wiersz bez względu na to, gdzie znajduje się kursor. Jeżeli wiersz ten
       nie jest pusty, to dodaje go do listy historii stosownie do stanu zmiennej
       HISTCONTROL. Jeżeli wiersz jest zmienionym wierszem historii, to odtwarza wiersz
       historii do stanu pierwotnego.
    previous-history (C-p)
       Sprowadza poprzednie polecenie z listy historii, przesuwając się wstecz listy.
    next-history (C-n)
       Ściąga następne polecenie z listy historii, przesuwając się do przodu na liście.
    beginning-of-history (M-<)
       Przesuwa na pierwszy wiersz w historii.
    end-of-history (M->)
       Przesuwa na koniec historii wprowadzania, tj. obecnie wprowadzanego wiersza.
    reverse-search-history (C-r)
       Wyszukuje wstecz poczynając od bieżącego wiersza i przesuwając się, w razie
       potrzeby, 'w górę' historii. Jest to wyszukiwanie krokowe.
    forward-search-history (C-s)
       Wyszukuje w przód poczynając od bieżącego wiersza i przesuwając się, w razie
       potrzeby, 'w dół' historii. Jest to wyszukiwanie krokowe.
    non-incremental-reverse-search-history (M-p)
       Wyszukuje wstecz poczynając od bieżącego wiersza posługując się wyszukiwaniem
       nie-krokowym podanego przez użytkownika łańcucha.
    non-incremental-forward-search-history (M-n)
       Wyszukuje w przód poczynając od bieżącego wiersza posługując się wyszukiwaniem
       nie-krokowym podanego przez użytkownika łańcucha.
    history-search-forward
       Wyszukuje w przód w historii łańcucha znaków pomiędzy początkiem bieżącego wiersza
       a punktem. Jest to wyszukiwanie nie-krokowe.
    history-search-backward
       Wyszukuje wstecz w historii łańcucha znaków pomiędzy początkiem bieżącego wiersza a
       bieżącą pozycją kursora (punkt). Jest to wyszukiwanie nie-krokowe.
    yank-nth-arg (M-C-y)
       Wstawia  pierwszy  argument  poprzedniego  polecenia (zwykle drugie słowo z
       poprzedniego wiersza) w punkt (bieżącą pozycję kursora). Z argumentem n, wstawia
       n-te słowo poprzedniego polecenia (słowa w poprzednim poleceniu zaczynają się od
       słowa 0). Argument ujemny wstawia n-te słowo od końca poprzedniego polecenia. Po
       obliczeniu argumentu n, jest on wyodrębniany w taki sposób, jak gdyby podano opcję
       interpretowania historii "!n".
    yank-last-arg (M-., M-_)
       Wstawia ostatni argument poprzedniego polecenia (ostatnie słowo poprzedniej pozycji
       historii). Z argumentem numerycznym, zachowuje się dokładnie tak, jak yank-nth-arg.
       Kolejne wywołania yank-last-arg przesuwają wstecz listy historii, wstawiając po
       kolei ostatni argument (lub słowo określone przez argument do pierwszego wywołania)
       każdego wiersza. Każdy argument numeryczny podany do pomyślnego wywołania określa
       kierunek ruchu w historii. Argument ujemny zmienia kierunek poruszania się (w tył
       lub w przód). Możliwości interpretacji historii są używane do wyodrębnienia
       ostatniego słowa, podobnie jak gdyby wybrano interpretację historii za pomocą "!$".
    shell-expand-line (M-C-e)
       Interpretuj wiersz, jak czyni to powłoka. Wykonuje to aliasy i interpretację
       historii, jak również interpretację słów powłoki. Zobacz INTERPRETACJA HISTORII
       poniżej.
    history-expand-line (M-^)
       Wykonuje  interpretację powłoki w odniesieniu do bieżącego wiersza.  Zobacz
       INTERPRETACJA HISTORII poniżej.
    magic-space
       Wykonuje interpretację powłoki w odniesieniu do bieżącego wiersza i wstawia spację.
       Zobacz INTERPRETACJA HISTORII poniżej.
    alias-expand-line
       Wykonuje interpretację aliasów w odniesieniu do bieżącego wiersza. Zobacz ALIASY
       powyżej.
    history-and-alias-expand-line
       Wykonuje interpretację historii i aliasów w odniesieniu do bieżącego wiersza.
    insert-last-argument (M-., M-_)
       Synonim yank-last-arg.
    operate-and-get-next (C-o)
       Akceptuje do wykonania bieżący wiersz i ściąga do edycji następny względem
       bieżącego wiersz z historii. Argumenty są ignorowane.
    edit-and-execute-command (C-xC-e)
       Przywołuje edytor w bieżącym wierszu poleceń i wykonuje wynik jako polecenie
       powłoki. Bash stara się wywołać $VISUAL, $EDITOR i emacs jako edytor, w tej
       kolejności.

  Polecenia zmiany tekstu
    koniec-pliku (zwykle C-d)
       Znak wskazujący koniec pliku, jak ustawiony np. przez ``stty''. Jeśli znak tej
       jest odczytany, gdy nie ma żadnych innych znaków w wierszu, a punkt jest początkiem
       wiersza, Readline interpretuje to jako koniec wejścia i zwraca EOF.
    delete-char (C-d)
       Usuwa znak w tym punkcie. Jeżeli funkcja jest przypisana do tego samego znaku, jak
       znak EOF tty, jak często bywa z C-d, efekt jest opisany powyżej.
    backward-delete-char (Rubout)
       Usuwa znak przed kursorem. Jeżeli podano argument numeryczny, zachowuje usunięty
       tekst na stosie usunięć.
    forward-backward-delete-char
       Usuwa znak pod kursorem, chyba że kursor znajduje się na końcu wiersza, wówczas
       usuwany jest znak przed kursorem.
    quoted-insert (C-q, C-v)
       Dodaje następny znak do wiersza dosłownie. W ten sposób wstawiane są znaki takie,
       jak na przykład C-q.
    tab-insert (C-v TAB)
       Wstawia znak tabulacji.
    self-insert (a, b, A, 1, !, ...)
       Wstawia wpisany znak.
    transpose-chars (C-t)
       Zamienia  miejscami  znak sprzed punktu ze znakiem w punkcie, równocześnie
       przesuwając punkt w przód. Jeżeli punkt jest na końcu wiersza to zamienia to
       miejscami dwa znaki przed punktem. Argumenty ujemne nie skutkują.
    transpose-words (M-t)
       Zamienia  miejscami  słowo sprzed punktu ze słowem za punktem, przesuwając
       równocześnie punkt za przesunięte sprzed niego słowo. Jeżeli punkt jest na końcu
       wiersza to zamienia to miejscami dwa ostanie słowa wiersza.
    upcase-word (M-u)
       Zamienia na wielkie litery bieżące (lub następne) słowo. Z argumentem ujemnym
       zamienia na wielkie litery poprzednie słowo, ale nie przesuwa punktu.
    downcase-word (M-l)
       Zamienia na małe litery bieżące (lub następne) słowo. Z argumentem ujemnym zamienia
       na małe litery poprzednie słowo, ale nie przesuwa punktu.
    capitalize-word (M-c)
       Zamienia na kapitaliki (pierwsza litera wielka, pozostałe małe) bieżące (następne)
       słowo. Z argumentem ujemnym zamienia na kapitaliki poprzednie słowo, ale nie
       przesuwa punktu.
    overwrite-mode
       Przełącza tryb nadpisywania. Z jawnym, dodatnim argumentem liczbowym, przełącza do
       trybu nadpisywania. Z jawnym, niedodatnim argumentem liczbowym, przełącza do trybu
       wstawiania. Polecenie dotyczy jedynie trybu emacs, tryb vi nadpisuje w inny sposób.
       Każde odwołania do readline() jest uruchamiane w trybie wstawiania. W trybie
       nadpisywania, znaki przypisane do self-insert zastępują tekst pod kursorem, zamiast
       przesuwać go w prawą stronę. Znaki przypisane do backward-delete-char zastępują
       znak przed kursorem spacją. Domyślnie, to polecenie nie jest przypisane.

  Usuwanie i wklejanie
    kill-line (C-k)
       Usuwa tekst od punktu do końca wiersza.
    backward-kill-line (C-x Rubout)
       Usuwa wstecz do początku wiersza.
    unix-line-discard (C-u)
       Usuwa wstecz od punktu do początku wiersza. Usuwany tekst jest zachowywany na
       stosie usunięć.
    kill-whole-line
       Usuwa wszystkie znaki bieżącego wiersza, bez względu na położenie punktu.
    kill-word (M-d)
       Usuwa od punktu do końca bieżącego słowa, lub jeśli użyte pomiędzy słowami, do
       końca następnego słowa. Granice słów są takie same, jak używane przez forward-word.
    backward-kill-word (M-Rubout)
       Usuwa słowo sprzed punktu. Granice słów są takie same, jak używane przez
       backward-word.
    shell-kill-word
       Usuwa od kursora do końca bieżącego słowa lub, jeśli kursor znajduje się pomiędzy
       słowami, do końca następnego słowa. Granice słów są takie same, jak używane przez
       shell-forward-word.
    shell-backward-kill-word
       Usuwa słowo sprzed punktu. Granice słów są takie same, jak używane przez
       shell-backward-word.
    unix-word-rubout (C-w)
       Usuwa słowo sprzed punktu, jako separatora słów używając białych znaków. Usunięty
       tekst zachowywany jest na stosie usunięć.
    unix-filename-rubout
       Usuwa słowo sprzed punktu, jako separatora słów używając białych znaków i
       ukośnika.Usunięty tekst zachowywany jest na stosie usunięć.
    delete-horizontal-space (M-\)
       Usuwa wszystkie spacje i tabulatory wokół punktu.
    kill-region
       Usuwa tekst w bieżącym obszarze.
    copy-region-as-kill
       Kopiuje tekst obszaru do bufora usuwania.
    copy-backward-word
       Kopiuje słowo sprzed punktu do bufora usuwania. Granice słów są takie same, jak
       dla backward-word.
    copy-forward-word
       Kopiuje słowo występujące po punkcie do bufora usuwania.  Granice słów są takie
       same, jak dla forward-word.
    yank (C-y)
       Wkleja wierzchołek stosu usunięć do bufora w punkcie (w miejscu kursora).
    yank-pop (M-y)
       Obraca stos usunięć i wkleja nowy wierzchołek. Działa tylko następując po yank lub
       yank-pop.

  Argumenty numeryczne
    digit-argument (M-0, M-1, ..., M--)
       Dodaje tę cyfrę do już składanego argumentu lub rozpoczyna nowy argument.  M--
       rozpoczyna argument ujemny.
    universal-argument
       Jest to inna metoda podawania argumentu. Jeżeli po tym poleceniu występuje jedna
       lub więcej cyfr, z opcjonalnym początkowym znakiem minus, to cyfry te definiują
       argument.  Jeżeli  po  poleceniu  występują  cyfry,  to powtórne wykonanie
       universal-argument kończy argument numeryczny, ale w przeciwnym wypadku jest
       ignorowane. W przypadku specjalnym, jeżeli bezpośrednio po tym poleceniu występuje
       znak nie będący ani cyfrą ani znakiem minus, to argument licznik dla następnego
       polecenia mnożony jest przez cztery. Argument licznik [zwykle powtórzeń] wynosi
       początkowo cztery, toteż wykonanie tej funkcji po raz pierwszy nadaje mu wartość
       cztery, po raz drugi szesnaście, i tak dalej.

  Uzupełnianie
    complete (TAB)
       Usiłuje przeprowadzić uzupełnianie tekstu przed punktem. Bash próbuje uzupełniania
       traktując tekst kolejno: jako zmienną (jeżeli tekst zaczyna się od $), nazwę
       użytkownika (jeśli tekst zaczyna się od ~), nazwę hosta (jeśli tekst zaczyna się od
       @) lub polecenie (łącznie z aliasami i funkcjami). Jeżeli żadne z powyższych nie
       daje dopasowania, to próbowane jest uzupełnianie nazw plików.
    possible-completions (M-?)
       Pokazuje możliwe uzupełnienia tekstu przed punktem.
    insert-completions (M-*)
       Wstawia przed punktem wszystkie uzupełnienia tekstu, które zostałyby wygenerowane
       przez possible-completions.
    menu-complete
       Podobne do complete, ale zastępuje słowo, jakie ma zostać uzupełnione pojedynczym
       uzupełnieniem z listy możliwych.  Powtarzane wykonanie menu-complete powoduje
       krokowe przechodzenie przez listę możliwych uzupełnień i wstawianie każdego z nich
       po kolei (zamiast uzupełnianego słowa). Na końcu listy uzupełnień emitowany jest
       sygnał dźwiękowy (zależny od ustawienia bell-style) i przywracany jest pierwotny
       tekst.  Argument n przesuwa n pozycji w przód na liście dopasowań; do przesuwania
       się wstecz można użyć argumentu ujemnego. Polecenie w zamierzeniu ma być przypisane
       do klawisza TAB, ale domyślnie nie jest przypisane.
    menu-complete-backward
       Podobne  do menu-complete, ale przemieszcza się wstecz po liście możliwych
       uzupełnień, identycznie gdyby menu-complete podano ujemny argument. To polecenie
       jest domyślnie nieprzypisane.
    delete-char-or-list
       Usuwa znak pod kursorem, jeśli nie jest to początek bądź koniec wiersza (jak
       delete-char). Na końcu wiersza, zachowuje się identycznie jak possible-completions.
       To polecenie jest domyślnie nieprzypisane.
    complete-filename (M-/)
       Usiłuje wykonać uzupełnianie nazw plików na tekście sprzed kursora.
    possible-filename-completions (C-x /)
       Pokazuje możliwe uzupełnienia tekstu sprzed kursora, traktując go jak nazwę pliku.
    complete-username (M-~)
       Usiłuje wykonać uzupełnianie tekstu sprzed kursora, traktując go jak nazwę
       użytkownika.
    possible-username-completions (C-x ~)
       Pokazuje możliwe uzupełnienia tekstu sprzed kursora, traktując go jak nazwę
       użytkownika.
    complete-variable (M-$)
       Usiłuje wykonać uzupełnianie tekstu sprzed kursora, traktując go jak zmienną
       powłoki.
    possible-variable-completions (C-x $)
       Pokazuje możliwe uzupełnienia tekstu sprzed kursora, traktując go jak zmienną
       powłoki.
    complete-hostname (M-@)
       Usiłuje wykonać uzupełnianie tekstu sprzed kursora, traktując go jak nazwę hosta.
    possible-hostname-completions (C-x @)
       Pokazuje możliwe uzupełnienia tekstu sprzed kursora, traktując go jak nazwę hosta.
    complete-command (M-!)
       Usiłuje  uzupełnić  tekst sprzed punktu, traktując go jak nazwę polecenia.
       Uzupełnianie polecenia próbuje dopasować tekst  kolejno  do  aliasów,  słów
       zastrzeżonych, funkcji powłoki, poleceń wbudowanych powłoki i wreszcie nazw plików
       wykonywalnych.
    possible-command-completions (C-x !)
       Pokazuje możliwe uzupełnienia tekstu sprzed kursora, traktując go jak nazwę
       polecenia.
    dynamic-complete-history (M-TAB)
       Usiłuje uzupełnić tekst sprzed kursora, w celu odnalezienia możliwych uzupełnień
       porównując go z wierszami listy historii.
    dabbrev-expand
       Usiłuje wykonać uzupełnienie menu na tekście sprzed kursora, w celu odnalezienia
       możliwych uzupełnień porównując go z wierszami listy historii.
    complete-into-braces (M-{)
       Wykonuje uzupełnianie nazwy pliku i wstawia listę możliwych uzupełnień ujętą w
       nawiasy klamrowe, tak że jest ona dostępna dla  powłoki  (zobacz  powyżej
       Interpretacja nawiasów).

  Makra klawiaturowe
    start-kbd-macro (C-x ()
       Rozpoczyna zachowywanie wpisywanych znaków w bieżącym makrze klawiaturowym.
    end-kbd-macro (C-x ))
       Zatrzymuje zachowywanie wpisywanych znaków w bieżącym makrze klawiaturowym i
       przechowuje definicję.
    call-last-kbd-macro (C-x e)
       Ponownie wykonuje zdefiniowane makro klawiaturowe, powodując pojawianie się znaków
       makra tak, jakby zostały wpisane z klawiatury.
    print-last-kbd-macro ()
       Wypisuje ostatnie makro klawiaturowe, w formacie przeznaczonym do pliku inputrc.

  Różne
    re-read-init-file (C-x C-r)
       Odczytuje zawartość pliku inputrc i dołącza wszystkie znalezione tam przypisania
       klawiszy i zmiennych.
    abort (C-g)
       Zaniechuje bieżącego polecenia edycji i emituje sygnał dźwiękowy terminala (zgodnie
       z ustawieniami bell-style).
    do-uppercase-version (M-a, M-b, M-x, ...)
       Jeżeli poprzedzony przedrostkiem meta znak x jest małą literą, uruchamia plecenie,
       które jest przypisane do odpowiedniej wielkiej litery.
    prefix-meta (ESC)
       Poprzedza przedrostkiem meta następny wpisany znak. ESC f jest równoważne Meta-f.
    undo (C-_, C-x C-u)
       Krokowe cofnięcie operacji, pamiętane odrębnie dla każdego wiersza.
    revert-line (M-r)
       Cofa wszystkie zmiany wykonane na tym wierszu. Podobne do wykonania polecenia undo
       wystarczająco wiele razy, by przywrócić wiersz do stanu początkowego.
    tilde-expand (M-&)
       Wykonuje interpretację tyldy w odniesieniu do bieżącego słowa.
    set-mark (C-@, M-<spacja>)
       stawia znacznik (mark) w bieżącym punkcie. Jeżeli podano argument numeryczny,
       znacznik jest ustawiany na takiej pozycji.
    exchange-point-and-mark (C-x C-x)
       Zamień punkt ze znacznikiem. Aktualna pozycja kursora  ustawiana  jest  na
       zapamiętaną, a dotychczasowa pozycja zachowywana jako znacznik.
    character-search (C-])
       Odczytywany jest znak a punkt przesuwa się na następne wystąpienie tego znaku.
       Licznik ujemny wyszukuje poprzednie wystąpienia.
    character-search-backward (M-C-])
       Odczytywany jest znak a punkt przesuwa się na poprzednie wystąpienie tego znaku.
       Licznik ujemny wyszukuje kolejne wystąpienia.
    skip-csi-sequence
       Odczytuje wystarczająco wiele znaków, aby pobrać sekwencje wielu klawiszy, np.
       zdefiniowaną przez klawisze takie jak Home i End. Takie sekwencje zaczynają się
       znacznikiem sekwencji kontrolnej (Control Sequence Indicator - CSI), z reguły
       ESC-[. Jeśli taka sekwencja jest przypisana do "\[", to klawisze wchodzące w skład
       tej sekwencji nie będą działać (chyba że zostały jawnie przypisane do polecenia
       readline) zamiast wstawiać niepowiązane znaki do bufora edycyjnego. Domyślnie, to
       polecenie jest nieprzypisane, ale przypisanie powinno przeważnie odnosić się do
       ESC-[.
    insert-comment (M-#)
       Bez argumentu numerycznego, na początek bieżącego wiersza wstawiana jest wartość
       zmiennej comment-begin readline. Jeśli podano numeryczny argument, to polecenia
       działa jak przełącznik: jeśli znaki na początku wiersza nie pasują do wartości
       comment-begin,  to  wartość  jest  wstawiana, w przeciwnym wypadku znaki w
       comment-begin są usuwane z początku każdego wiersza. W każdym przypadku wiersz jest
       akceptowany  tak,  jakby  wprowadzono  znak  nowej linii.  Domyślna wartość
       comment-begin powoduje, że polecenie to czyni bieżący wiersz komentarzem powłoki.
       Jeśli numeryczny argument powoduje usunięcie znaku komentarza, to dany wiersze
       będzie wykonany przez powłokę.
    glob-complete-word (M-g)
       Słowo sprzed kursora jest traktowane jako wzorzec rozwijania nazw plików, bez
       jawnego  dodania  gwiazdki  (asterysku).  Ten wzorzec może zostać użyty do
       wygenerowania listy pasujących nazw plików do możliwych uzupełnień.
    glob-expand-word (C-x *)
       Słowo sprzed kursora traktowane jest jak wzorzec rozwijania nazw plików i wstawiana
       jest lista pasujących nazw, zastępując słowo-wzorzec. Jeśli podano numeryczny
       argument, to przed rozwijaniem nazw plików dodawana jest gwiazdka (asterysk).
    glob-list-expansions (C-x g)
       Wyświetlana jest lista rozwinięć, jakie zostałyby utworzone przez glob-expand-word,
       a wiersz jest ponownie wyświetlany. Jeśli podano numeryczny argument, to przed
       rozwijaniem nazw plików dodawana jest gwiazdka (asterysk).
    dump-functions
       Wypisuje do strumienia wyjściowego readline wszystkie funkcje i ich przypisania
       klawiszy. Jeżeli podano argument numeryczny, wyjście jest formatowane w taki
       sposób, by można zrobić je częścią pliku inputrc.
    dump-variables
       Wypisuje do strumienia wyjściowego readline wszystkie ustawialne zmienne readline i
       ich wartości. Jeżeli podano argument numeryczny, wyjście jest formatowane w taki
       sposób, by można zrobić je częścią pliku inputrc.
    dump-macros
       Wypisuje wszystkie sekwencje klawiszy readline przypisane do makr i łańcuchy jakie
       dają w wyniku. Jeżeli podano argument numeryczny, wyjście jest formatowane w taki
       sposób, by można zrobić je częścią pliku inputrc.
    display-shell-version (C-x C-v)
       Wyświetla informację o wersji aktualnego egzemplarza bash.

  Programowalne uzupełnianie
    Gdy następuje próba uzupełnienia słowa dla argumentu polecenia, dla którego zdefiniowano
    specyfikację uzupełniania (completion specification, compspec) przy pomocy wbudowanego
    polecenia complete (zobacz WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI poniżej), wywoływane są usługi
    programowalnego uzupełniania.

    Po pierwsze, identyfikowana jest nazwa polecenia. Jeśli słowo polecenia jest łańcuchem
    pustym (próba uzupełniania następuje na początku pustego wiersza), używany jest każdy
    compspec zdefiniowany opcją -E do complete. Jeżeli dla tego polecenia zdefiniowano
    compspec, to compspec jest używane do utworzenia listy możliwych uzupełnień słowa. Jeżeli
    słowo polecenia jest pełną nazwą ścieżkową, to najpierw szukane jest compspec dla pełnej
    nazwy. Jeśli nie zostanie odnalezione, to następuje próba znalezienia compspec dla części
    występującej po ostatnim ukośniku. Jeśli powyższe wyszukiwania nie dają wyniku w compspec,
    to jako domyślne używane są compspec zdefiniowane opcją -D do complete.

    Po odnalezieniu compspec, jest ono używane do utworzenia listy pasujących słów.  Jeżeli
    compspec nie zostało znalezione, to wykonywane jest domyślne uzupełnianie basha, jak
    opisano powyżej w Uzupełnianie.

    Na początek, używane są akcje określone przez compspec. Zwracane są wyłącznie dopasowania
    poprzedzone dopasowywanym słowem.  Gdy do uzupełniania nazw plików lub katalogów użyto
    opcji -f lub -d, do filtrowania dopasowań wykorzystywana jest zmienna powłoki FIGNORE.

    W następnej kolejności tworzone są ewentualne uzupełnienia określone przez wzorzec
    rozwinięcia nazw plików opcji -G.  Słowa tworzone przez wzorzec nie muszą pasować do
    uzupełnianego słowa.  Zmienna powłoki GLOBIGNORE nie jest używana do  filtrowania
    dopasowań, ale zmienna FIGNORE jest używana.

    Następnie, brany jest pod uwagę łańcuch podany jako argument opcji -W. Łańcuch jest
    najpierw rozbijany przy zastosowaniu znaków ze zmiennej specjalnej IFS jako separatorów.
    Honorowane  jest cytowanie powłoki.  Później każde ze słów interpretowane jest z
    wykorzystaniem interpretacji nawiasów, interpretacji tyld, podstawiania  parametrów,
    interpretacji zmiennych i wyrażeń arytmetycznych i podstawiania wyników poleceń, jak
    opisano powyżej w sekcji INTERPRETACJA.  Wyniki są rozbijane z zastosowaniem reguł
    opisanych powyżej w sekcji Podział na słowa.  Wyniki interpretacji są dopasowywane
    przedrostkiem z uzupełnianym słowem, a pasujące słowa stają się możliwymi uzupełnieniami.

    Po utworzeniu tych dopasowań, wywoływana jest funkcja lub polecenie określone opcjami -F i
    -C. Podczas wywoływania polecenia czy funkcji, zmiennym COMP_LINE, COMP_POINT, COMP_KEY i
    COMP_TYPE przypisywane są wartości, jak opisano to powyżej w sekcji Zmienne powłoki.
    Jeżeli wywoływana jest funkcja powłoki, ustawiane są również zmienne COMP_WORDS i
    COMP_CWORD. Kiedy wywoływana jest funkcja czy polecenie, pierwszym argumentem ($1) staje
    się nazwa polecenia, którego argumenty są uzupełniane, drugim argumentem ($2) --
    uzupełniane słowo, a trzecim słowem ($3) poprzedzające w wierszu poleceń słowo aktualnie
    uzupełniane.  Nie jest wykonywane żadne filtrowanie utworzonych uzupełnień stosownie do
    uzupełnianego słowa. Funkcja czy polecenie mają pełną swobodę tworzenia dopasowań.

    W pierwszej kolejności wywoływana jest funkcja określona przez -F. Do tworzenia dopasowań
    może ona korzystać z dowolnych możliwości powłoki, łącznie z opisanym poniżej poleceniem
    wbudowanym compgen. Funkcja musi umieścić możliwe uzupełnienia w zmiennej tablicowej
    COMPREPLY, jedno na element tablicy.

    Następnie,  wywoływane jest polecenie określone opcją -C, działające w środowisku
    równoważnym podstawianiu poleceń. Powinno ono wypisać listę uzupełnień, po jednym w
    wierszu, na standardowe wyjście.  Jeżeli jest to niezbędne, do utworzenia znaku nowej
    linii można użyć odwróconego ukośnika.

    Po utworzeniu wszelkich możliwych uzupełnień, do listy tej stosowany jest filtr określony
    opcją -X. Filtr jest takim wzorcem, jak używany przy rozwijaniu nazw ścieżkowych. Znak &
    we wzorcu zastępowany jest tekstem uzupełnianego słowa.  Literał & można otrzymać
    poprzedzając go odwrotnym ukośnikiem; odwrotny ukośnik zostanie usunięty przed próbą
    dopasowania. Wszystkie uzupełnienia pasujące do wzorca będą usunięte z listy. Początkowy
    ! daje zaprzeczenie wzorca. Będą wówczas usuwane uzupełnienia nie pasujące do wzorca.
    Jeśli włączona jest opcja powłoki nocasematch, to dopasowanie jest wykonywane bez
    uwzględniania wielkości liter.

    Na koniec, do każdego elementu listy dodawane są przedrostek i przyrostek określone
    opcjami -P i -S, a wynik zwracany jest do kodu uzupełniania readline jako lista możliwych
    uzupełnień.

    Jeśli  poprzednio zastosowane działania nie utworzyły żadnych dopasowań, zaś przy
    definiowaniu compspec podano opcję -o dirnames polecenia complete, to dokonywana jest
    próba uzupełnienia nazwy katalogu.

    Jeśli do complete podano opcję -o plusdir gdy istnieje zdefiniowane compspec, to próba
    dopasowania nazw katalogów jest przeprowadzana, a ewentualne dopasowania są dodawane do
    wyników innych akcji.

    Domyślnie, jeżeli znaleziono compspec, to cokolwiek ono utworzy zwracane jest do kodu
    uzupełniającego jako pełny zestaw możliwych uzupełnień.  Nie są próbowane domyślne
    uzupełnienia bash, a domyślne uzupełnianie nazw ścieżkowych przez readline jest wyłączone.
    Jeśli przy definiowaniu compspec podano opcję -o bashdefault, to jeżeli compspec nie
    utworzy żadnych uzupełnień, wykonane zostanie domyślne uzupełnienia bash. Jeśli przy
    definiowaniu compspec podano opcję -o default polecenia complete, to jeżeli compspec nie
    utworzy żadnych uzupełnień, wykonane zostanie domyślne uzupełnianie z readline (i, jeśli
    próbowano domyślnych uzupełnień bash, także one).

    Gdy compspec informuje o żądaniu uzupełnienia nazwy katalogu, funkcje programowalnego
    uzupełnienia wymuszają na readline dodanie ukośnika, do uzupełnianych nazw będących
    dowiązaniami symbolicznymi do katalogów, które są  przedmiotem  wartości  zmiennej
    mark-direstories readline, niezależnie od ustawienia zmiennej mark-symlinked-directories
    readline.

    Istnieje pewna obsługa uzupełnień modyfikowanych dynamicznie. Jest to  szczególnie
    użyteczne w kombinacji z domyślnym uzupełnianiem z opcją complete -D. W przypadku funkcji
    powłoki, wykonywanych jako odpowiedzialne za uzupełnianie, możliwe jest poinformowanie że
    uzupełnienie powinno być ponowione za pomocą kodu zakończenia równego 124. Jeśli funkcja
    powłoki zwróci 124 i zmieni powiązany compspec poleceniem, którego próbę uzupełnienia
    podjęto (podanego jako pierwszy argument gdy funkcja jest wykonywana), programowalne
    uzupełnianie rozpoczyna od początku, próbując znaleźć nowy compspec dla polecenia. Pozwala
    na ustawianie uzupełnień budowanych dynamicznie po wykonanej próbie uzupełnienia, zamiast
    ładowania ich wszystkich naraz.

    Przykładowo, przyjmując że istnieje biblioteka składająca się z  compspec,  każda
    przechowywana w pliku odpowiadającym nazwie polecenia, to następująca domyślna funkcja
    uzupełnienia załaduje uzupełnienia dynamicznie:

    _completion_loader()
    {
      . "/etc/bash_completion.d/$1.sh" >/dev/null 2>&1 && return 124
    }
    complete -D -F _completion_loader -o bashdefault -o default

HISTORIA

    Jeżeli włączona jest opcja -o history wbudowanego polecenia set, to powłoka zapewnia
    dostęp do historii poleceń, listy poleceń poprzednio wprowadzonych. Wartość zmiennej
    HISTSIZE wykorzystywana jest jako liczba poleceń do zachowania na liście historii.
    Zachowywany jest tekst ostatnich HISTSIZE poleceń (domyślnie 500). Powłoka przechowuje
    każde polecenie na liście przed podstawieniem wartości parametrów i zmiennych (zobacz
    powyżej INTERPRETACJA), ale przed wykonaniem interpretacji historii, w zależności od
    wartości zmiennych powłoki HISTIGNORE i HISTCONTROL.

    Przy uruchamianiu, historia inicjowana jest z pliku o nazwie wskazanej zmienną HISTFILE
    (domyślnie ~/.bash_history). Plik o nazwie wziętej z wartości HISTFILE jest obcinany,
    jeśli zachodzi potrzeba, by zawierał nie więcej wierszy niż określono to wartością
    zmiennej HISTFILESIZE. Jeśli HISTFILESIZE jest nieustawione lub ustawione na zero, wartość
    nienumeryczną lub wartość numeryczną mniejszą od zera, plik historii nie jest obcinany.
    Gdy plik historii jest odczytywany, wiersze zaczynające się od znaku komentarza historii,
    po którym występuje bezpośrednio cyfra, są interpretowane jako czasy poprzedzającego
    wcześniejszego historii. Czasy te mogą być opcjonalnie wyświetlane, w zależności od
    wartości zmiennej HISTTIMEFORMAT. Podczas kończenia pracy powłoki z włączoną historią,
    ostatnie $HISTSIZE wierszy kopiowane jest z listy historii do $HISTFILE. Jeżeli włączona
    jest opcja powłoki histappend (zobacz opis shopt w sekcji WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI
    poniżej), to wiersze są dodawane na koniec pliku historii, w przeciwnym razie plik
    historii jest nadpisywany. Jeżeli HISTFILE nie jest ustawione lub plik historii nie daje
    się zapisać, to historia nie jest zachowywana. Jeśli zmienna HISTTIMEFORMAT jest
    ustawiona, to pieczątki czasowe oznaczone znakiem komentarza historii są zapisywane do
    pliku historii, tak więc mogą być one zachowywane pomiędzy sesjami powłoki. Znak historii
    komentarza jest wykorzystywany w celu odróżnienia pieczątek czasowych od innych wierszy
    historii. Po zapisaniu, plik historii jest obcinany, by nie zawierał więcej niż
    HISTFILESIZE wierszy. Jeśli HISTFILESIZE nie jest ustawione albo jest ustawione na null,
    wartość nienumeryczną lub wartość numeryczną mniejszą od zera, to plik historii nie jest
    obcinany.

    Do edycji lub ponownego wykonania części listy historii można korzystać z wbudowanego
    polecenia fc (zobacz WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI poniżej). Wbudowanego polecenia history
    można używać do wyświetlania lub zmiany listy historii i manipulacji plikiem historii.
    Podczas posługiwania się edycją wiersza poleceń, w każdym z trybów edycji umożliwiających
    dostęp do listy historii, dostępne są polecenia przeszukiwania.

    Powłoka umożliwia kontrolę nad tym, jakie polecenia są zachowywane na liście.  Można
    ustawić zmienne HISTCONTROL i HISTIGNORE, co spowoduje, że powłoka będzie zachowywać tylko
    podzbiór wprowadzonych poleceń. Opcja powłoki cmdhist, jeżeli jest włączona, powoduje, że
    powłoka będzie usiłować zachować każdy wiersz polecenia wielowierszowego w tej samej
    pozycji historii, dodając, gdzie jest to niezbędne, średniki, by zachować poprawność
    składni.  Opcja powłoki lithist powoduje, że powłoka będzie zachowywać polecenia z
    osadzonymi znakami nowej linii zamiast średników. Zobacz opis wbudowanego shopt poniżej, w
    sekcji WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI, gdzie znajdziesz informacje o ustawianiu i kasowaniu
    opcji powłoki.

INTERPRETACJA HISTORII

    Powłoka obsługuje funkcję interpretacji historii, podobną do interpretacji historii w csh.
    Ta sekcja opisuje dostępne możliwości składni. Funkcja ta jest domyślnie włączona dla
    powłok interaktywnych i może być wyłączona przy pomocy opcji +H wbudowanego polecenia set
    (zobacz poniżej WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI).  Powłoki nie-interaktywne domyślnie nie
    wykonują interpretacji historii.

    Interpretacja historii wprowadza słowa z listy historii do strumienia wejściowego,
    ułatwiając powtarzanie poleceń lub poprawianie szybkie błędów w poprzednich poleceniach.

    Interpretacja historii przeprowadzana jest bezpośrednio po przeczytaniu pełnego wiersza,
    przed jego podziałem na słowa przez powłokę. Odbywa się w dwu częściach.  Pierwszą jest
    określenie, który wiersz z listy historii ma zostać użyty podczas podstawiania. Drugą
    stanowi wybór części tego wiersza do włączenia w bieżący. Wybrany z historii wiersz jest
    zdarzeniem (event), a jego części na których wykonywane są działania są słowami. Dostępne
    są różne modyfikatory do manipulowania wybranymi słowami. Wiersz rozbijany jest na słowa
    w ten sam sposób jak podczas odczytu wejścia, tak że kilka słów separowanych metaznakami
    ujętych w cudzysłowy traktowanych jest jak jedno słowo.  Interpretacja  historii
    wprowadzana są obecnością znaku rozwijającego historię, którym domyślnie jest !. Znak
    rozwijający historię cytować mogą wyłącznie odwrotny ukośnik (\) i pojedyncze cudzysłowy,
    lecz znak rozwijający historię jest traktowany jako cytowany również wówczas, gdy
    występuje bezpośrednio przed kończącym cudzysłowem, przy cytowaniu za pomocą podwójnych
    cudzysłowów.

    Następujące  znaki  powstrzymują  interpretację  historii  jeśli zostaną znalezione
    bezpośrednio za znakiem interpretacji historii, nawet jeśli jest niecytowany: spacja,
    tabulacja, znak nowego wiersza, znak powrotu karetki i =. Jeśli włączono opcję powłoki
    extglob, to ( również zapobiegnie interpretacji.

    Kilka opcji powłoki ustawianych przy pomocy shopt może służyć do śledzenia działania
    interpretacji historii.  Jeżeli opcja histverify powłoki jest włączona (zobacz opis
    wbudowanego shopt) i używane jest readline, to podstawienia historii nie są natychmiast
    przesyłane do analizatora składni (parsera) powłoki. Zamiast tego, zinterpretowany wiersz
    jest ponownie ładowany do bufora edycyjnego readline w celu dalszej modyfikacji.  Jeżeli
    wykorzystywane  jest  readline  i  włączona  jest opcja histreedit, to zakończone
    niepowodzeniem podstawienie historii zostanie ponownie załadowane do bufora edycyjnego
    readline w celu poprawienia. Opcją -p wbudowanego polecenia history można posłużyć się do
    oglądnięcia, co zrobi interpretacja historii przed jej zastosowaniem.  Opcji  -s
    wbudowanego polecenia history można użyć w celu dodania poleceń na koniec listy historii
    bez faktycznego ich wykonania, tak że będą dostępne dla następnych przywołań.

    Powłoka pozwala na kontrolowanie różnych znaków stosowanych przez mechanizm interpretacji
    historii (zobacz opis histchars powyżej, w sekcji Zmienne powłoki). Do oznaczania
    pieczątek czasowych, powłoka używa znaku komentarza historii podczas zapisywania pliku
    historii.

  Desygnatory zdarzeń (Event Designators)
    Desygnator zdarzenia jest odwołaniem do pozycji wiersza poleceń na liście historii. O ile
    odwołanie nie jest absolutne, zdarzenia są relatywne w stosunku do bieżącej pozycji w
    liście historii.

    !   Rozpoczyna podstawianie historii, z wyjątkiem sytuacji, gdy występuje po nim
       odstęp, znak nowej linii, = lub ( (gdy włączono opcję powłoki extglob używając
       wbudowanego shopt).
    !n   Wskazuje na n-ty wiersz poleceń.
    !-n  Wskazuje na wiersz poleceń bieżący minus n.
    !!   Wskazuje na poprzednie polecenie. jest to synonim `!-1'.
    !łańcuch
       Wskazuje na ostatnie poleceniem rozpoczynające się od łańcucha.
    !?łańcuch[?]
       Wskazuje na ostatnie polecenie poprzedzające bieżącą pozycję w liście historii,
       zawierające łańcuch. Kończące ? można pominąć jeśli bezpośrednio po łańcuchu
       występuje znak nowej linii.
    ^łańcuch1^łańcuch2^
       Szybkie  podstawianie.  Powtarza ostatnie polecenie, wymieniając łańcuch1 na
       łańcuch2. Równoważnik ,,!!:s/łańcuch1/łańcuch/” (zobacz poniżej Modyfikatory).
    !#   Cały wiersz poleceń wpisany do tego momentu.

  Desygnatory słów (Word Designators)
    Desygnatory słów służą do wybierania ze zdarzenia żądanych słów.  Dwukropek : oddziela
    określenie zdarzenia od desygnatora słowa. Może być pominięty jeśli desygnator słowa
    rozpoczyna się od ^, $, *, - lub %. Słowa numerowane są od początku wiersza, przy czym
    pierwsze ma numer 0 (zero).  Słowa są wstawiane do bieżącego wiersza, rozdzielane
    pojedynczymi spacjami.

    0 (zero)
       Słowo zerowe. Dla powłoki jest to słowo polecenia.
    n   n-te słowo.
    ^   Pierwszy argument. To znaczy, słowo 1.
    $   Ostatnie słowo. Jest to zwykle ostatni argument, ale jest interpretowany jako
       zerowe słowo, gdy jest tylko jedno słowo w wierszu.
    %   Słowo dopasowane przez ostatnie wyszukanie `?łańcuch?'.
    x-y  Zakres słów; `-y' jest skróconym `0-y'.
    *   Wszystkie słowa prócz zerowego. jest to synonim dla `1-$'. Nie jest błędem użycie
       * jeśli w zdarzeniu jest tylko jedno słowo; w tym przypadku zwracany jest łańcuch
       pusty.
    x*   Skrót od x-$.
    x-   Skrót od x-$ podobnie jak x*, ale pomija ostatnie słowo.

    jeśli desygnator słowa podano bez określenia zdarzenia, za zdarzenie przyjmowane jest
    poprzednie polecenie.

  Modyfikatory
    Po opcjonalnym desygnatorze słowa może pojawić się sekwencja jednego lub więcej poniższych
    modyfikatorów, każdy poprzedzony dwukropkiem `:'.

    h   Usuwa końcową składową nazwy pliku, pozostawiając tylko początek.
    t   Usuwa wszystkie początkowe składowe nazwy pliku, pozostawiając koniec.
    r   Usuwa  kończący  przyrostek  postaci .xxx, pozostawiając główną część nazwy
       (basename).
    e   Usuwa wszystko prócz końcowego przyrostka.
    p   Wypisuje nowe polecenie, ale go nie wykonuje.
    q   Cytuje podstawiane słowa, zabezpieczając je przed dalszym podstawianiem.
    x   Cytuje podstawiane słowa jak q, ale rozbija na słowa w miejscach odstępów i znaków
       nowej linii.
    s/stary/nowy/
       Zastępuje nowym pierwsze wystąpienie starego w wierszu zdarzenia. Zamiast / może
       zostać użyty dowolny ogranicznik. Końcowy ogranicznik jest opcjonalny jeżeli jest
       ostatnim znakiem wiersza zdarzenia. Separator może być cytowany w nowym i starym
       przy pomocy pojedynczego odwrotnego ukośnika. Jeżeli w nowym pojawia się &, to jest
       zastępowany starym.  Pojedynczy odwrotny ukośnik będzie cytował &. Jeżeli stary
       jest pusty, to ustawiany jest na ostatni podstawiany stary lub, jeśli nie było
       poprzednich podstawień historii, ostatni łańcuch w wyszukiwaniu !?łańcuch[?].
    &   Powtarza poprzednie podstawienie.
    g   Powoduje, że zmiany zostaną zastosowane do całego wiersza zdarzenia. Używany w
       połączeniu z `:s' (np. `:gs/stary/nowy/') lub `:&'. Jeśli użyty z `:s', to zamiast
       / można posłużyć się dowolnym separatorem, a ostatni separator jest opcjonalny
       jeżeli jest ostatnim znakiem wiersza zdarzenia.
    G   Stosuje następujący po nim modyfikator "s" raz do każdego słowa w wierszu
       zdarzenia.

WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI

    Jeśli nie podano inaczej, każde z poleceń wbudowanych opisanych w niniejszej sekcji jako
    akceptujące opcje poprzedzone - akceptuje również symbol -- określający koniec opcji.
    Wbudowane :, true, false i test nie akceptują opcji i nie traktują -- w sposób specjalny.
    Wbudowane exit, logout, return, break, continue, let i shift akceptują i przetwarzają
    argumenty zaczynające się od -, bez wymogu podania --. Inne wbudowane polecenia, które
    akceptują argumenty, lecz nie są opisane jako akceptujące opcje, interpretują argumenty
    zaczynające się od - jako opcje nieprawidłowe i wymagają --, aby zapobiec takiej
    interpretacji,
    : [argumenty]
       Bez efektów; polecenie to nie robi niczego poza interpretacją argumentów i
       wykonaniem ewentualnych podanych przekierowań. Zwracany status to zero.

    . plik [argumenty]
    source plik [argumenty]
       Odczytuje i wykonuje polecenia z zadanego pliku w aktualnym środowisku powłoki i
       zwraca kod zakończenia ostatniego wykonanego polecenia z tego pliku. Jeżeli nazwa
       pliku nie zawiera ukośnika, to do znalezienia katalogu go zawierającego używana
       jest zmienna PATH. Plik poszukiwany w PATH nie musi być wykonywalny.  Jeśli bash
       nie jest w trybie posix, wówczas jeżeli nie znaleziono pliku w PATH, to
       przeszukiwany jest katalog bieżący. Jeśli we wbudowanym poleceniu shopt wyłączona
       jest opcja sourcepath, to PATH nie jest przeszukiwane.  jeśli podano jakieś
       argumenty, to stają się one parametrami pozycyjnymi podczas wykonywania pliku. W
       przeciwnym razie argumenty pozycyjne pozostają bez zmian. Jeśli włączona jest opcja
       -T, source dziedziczy pułapki z DEBUG; jeśli nie, występujący łańcuch pułapki DEBUG
       jest zachowywany i przechowywany wokół wywołania do source, a source kasuje pułapkę
       DEBUG przy jej wykonaniu. Jeśli -T nie jest ustawione, a plik źródłowy zmieni
       pułapkę DEBUG, nowa wartość jest odzyskiwana po zakończeniu source. Kod zakończenia
       jest kodem ostatniego zakończonego przez skrypt polecenia (0 jeśli nie wykonano
       żadnego polecenia), a fałszem jeżeli nie znaleziono pliku lub nie można go
       odczytać.

    alias [-p] [nazwa[=wartość] ...]
       Alias bez argumentów bądź z opcją -p wypisuje na standardowym wyjściu listę aliasów
       w postaci alias nazwa=wartość. Jeśli nie dostarczono argumentów, to definiowany
       jest alias (synonim) dla każdej nazwy, dla której podano wartość.  Początkowa
       spacja w wartości powoduje, że podczas interpretacji aliasu następne słowo będzie
       sprawdzane na podstawianie aliasów. Dla każdej nazwy z listy argumentów, dla
       której nie podano wartości, wypisywana jest nazwa i wartość aliasu. Alias zwraca
       prawdę, chyba że podano nazwę, dla której nie został zdefiniowany żaden alias.

    bg [spec_zad]
       Wznawia w tle zawieszone zadanie spec_zad, tak jakby zostało ono uruchomione z &.
       Jeśli spec_zad nie występuje, to używane jest bieżące zadanie, określone tak, jak
       je pojmuje powłoka. bg spec_zad zwraca 0, chyba że uruchomiono je przy wyłączonej
       kontroli zadań (job control) lub uruchomiono z włączoną kontrolą zadań, jeśli nie
       znaleziono spec_zad lub uruchomiono bez kontroli zadań.

    bind [-m mapa-klawiszy] [-lpsvPSVX]
    bind [-m mapa-klawiszy] [-q funkcja] [-u funkcja] [-r sekw_klaw]
    bind [-m mapa-klawiszy] -f plik
    bind [-m mapa-klawiszy] -x sekw_klaw:polec_powłoki
    bind [-m mapa-klawiszy] sekw_klaw:nazwa_funkcji
    bind [-m mapa-klawiszy] sekw_klaw:polec_readline
       Wyświetla bieżące ustawienia przypisań (bindings) klawiszy i funkcji readline lub
       przypisuje sekwencję klawiszy to funkcji lub makra readline.  Składnia tych
       przypisań jest identyczna jak dla .inputrc, ale każde z przypisań musi być
       przesłane jako osobny argument; np., '"\C-x\C-r": re-read-init-file'. Opcje, jeśli
       je podano, mają następujące znaczenie:
       -m mapa-klawiszy
           Wykorzystuje mapę-klawiszy jako mapę klawiszy, do  której  mają  być
           zastosowane następne przypisania. Akceptowanymi nazwami map-klawiszyemacs, emacs-standard, emacs-meta, emacs-ctlx, vi, vi-move, vi-command i
           vi-insert.  vi równoważne jest vi-command (synonimem jest też vi-move);
           emacs jest równoważne emacs-standard.
       -l   Podaje nazwy wszystkich funkcji readline.
       -p   Wyświetla nazwy funkcji i przypisania w taki sposób, że mogą być ponownie
           odczytane.
       -P   Podaje bieżące przypisania i nazwy funkcji readline.
       -s   Wyświetla nazwy i wartości zmiennych readline w taki sposób, że mogą być
           ponownie odczytane.
       -S   Wyświetla sekwencje klawiszy readline przypisane do makr i łańcuchy jakie
           one wysyłają.
       -v   Wyświetla sekwencje klawiszy readline przypisane do makr i łańcuchy jakie
           one wysyłają w taki sposób, że mogą być ponownie odczytane.
       -V   Podaje bieżące nazwy i wartości zmiennych readline.
       -f plik
           Czyta przypisania klawiszy z pliku.
       -q funkcja
           Podaje, które klawisze wywołują podaną funkcję.
       -u funkcja
           Odwołuje przypisania wszystkich klawiszy przypisanych do danej funkcji.
       -r sekw_klaw
           Usuwa bieżące przypisania dla sekwencji klawiszy.
       -x sekw_klaw:polec_powłoki
           Powoduje, że za każdym naciśnięciem sekwencji klawiszy zostanie wykonane
           polecenie powłoki. Gdy polecenie powłoki jest wykonywane, powłoka ustawia
           zmienną READLINE_LINE na zawartość bufora wiersza readline oraz zmienną
           READLINE_POINT na bieżące położenie miejsca wprowadzania znaków. Jeśli
           wykonywane polecenie zmienia wartość READLINE_LINE lub READLINE_POINT, to te
           nowe wartości zostaną uwzględnione podczas edytowania.
       -X   Wypisuje wszystkie sekwencje klawiszy przypisane do poleceń powłoki i
           powiązane polecenia w formacie, który można użyć ponownie jako wejście.

       Zwracana jest wartość 0, chyba że podano nierozpoznaną opcję lub pojawił się błąd.

    break [n]
       Opuszcza pętlę for, while, until lub select. Jeżeli podano n, przerywa działanie
       do n-tego poziomu.  n musi być ≥ 1. Jeżeli n jest większe od liczby obejmujących
       polecenie pętli, to kończone są wszystkie obejmujące pętle. Wartością zwracaną jest
       0, chyba że powłoka nie wykonuje pętli podczas wykonania break.

    builtin wbudowane [argumenty]
       Wykonuje zadane polecenie wbudowane powłoki, przesyłając mu argumenty i zwraca jego
       kod zakończenia. Przydatne podczas definiowania funkcji o nazwie tożsamej z nazwą
       wbudowanego polecenia powłoki, zachowując funkcjonalność polecenia wbudowanego
       wewnątrz funkcji. Wbudowane cd jest powszechnie redefiniowane w ten sposób. Kodem
       zakończenia jest fałsz jeśli wbudowane nie jest wbudowanym poleceniem powłoki.

    caller [wyrażenie]
       Zwraca kontekst aktywnego wywołania podprogramu (funkcji powłoki lub skryptu
       wykonywanego wbudowanymi poleceniami . lub source). Bez wyrażenia, caller wyświetla
       numer wiersza i plik źródłowy bieżącego wywołania podprogramu. Jeśli do wyrażenia
       przekazano nieujemną liczbę całkowitą, to caller wyświetla numer wiersza, nazwę
       podprogramu i plik źródłowy związany z pozycją w bieżącym stosie wywołania. Te
       dodatkowe informacje mogą być użyte np. do wyświetlenia stosu wywołania. Bieżąca
       ramka jest ramką 0. Zwracaną wartością jest 0, chyba że powłoka nie wykonuje
       wywołania podprogramu lub wyrażenie nie odnosi się do prawidłowej pozycji w stosie
       wywołania.

    cd [-L|[-P [-e]] [-@]] [katalog]
       Zmienia bieżący katalog roboczy na katalog. Jeśli nie poda się katalogu, domyślnie
       jest to wartość zmiennej powłoki HOME. Wszelkie dodatkowe argumenty po katalogu są
       ignorowane.  Zmienna  CDPATH  definiuje  ścieżkę  przeszukiwań  dla katalogu
       zawierającego katalog: każda nazwa katalogu w CDPATH jest przeszukiwana pod kątem
       katalogu. Alternatywne nazwy katalogów w CDPATH rozdzielane są dwukropkiem (:).
       Pusta nazwa katalogu w CDPATH jest tym samym, co katalog bieżący, tj. ".". Jeżeli
       katalog rozpoczyna się ukośnikiem (/), to CDPATH nie jest używane. Opcja -P
       nakazuje użycie fizycznej  struktury  katalogów  podążając  za  dowiązaniami
       symbolicznymi przy przechodzeniu przez katalog i przed przetwarzaniem wystąpień ..
       w katalogu (zobacz też opcja -P wbudowanego polecenia set). Opcja -L wymusza
       podążanie za dowiązaniami symbolicznymi po przetworzeniu wystąpień .. w katalogu.
       Jeśli w katalogu pojawi się .., to jest ono pzetwarzane przez  usunięcie
       występującej zaraz przed nim składowej ścieżki z katalogu, aż do ukośnika
       rozpoczynającego katalog. Jeśli z -P użyto opcji -e, a bieżący katalog roboczy nie
       może zostać pomyślnie określony po pomyślnej zmianie katalogu, to cd zwróci kod
       oznaczający niepowodzenie. W systemach które to obsługują, opcja -@ przedstawia
       atrybuty rozszerzone powiązane z plikiem jak i katalogiem. Argument - jest
       przetwarzany na $OLDPWD przed przeprowadzeniem próby zmiany katalogu.Jeśli użyta
       jest niepusta nazwa katalogu z CDPATH lub jeśli - jest pierwszym argumentem, a
       zmiana katalogu odbyła się pomyślnie, na standardowe wyjście wypisywana jest
       ścieżka absolutna do nowego katalogu roboczego. Wartością zwracaną jest prawda
       jeśli pomyślnie zmieniono katalog; w przeciwnym przypadku fałsz.

    command [-pVv] polecenie [arg ...]
       Uruchamia polecenie z argumentami zakazując zwykłego wyszukiwania funkcji przez
       powłokę. Wykonywane są wyłącznie polecenia wbudowane i polecenia znalezione w PATH.
       Jeżeli podano opcję -p, wyszukiwanie polecenia wykonywane jest przy użyciu
       domyślnej PATH, która gwarantuje znalezienie wszystkich standardowych narzędzi.
       Jeśli użyto albo opcji -V albo -v, to wypisywany jest opis polecenia. Opcja -v
       powoduje, że zostanie wyświetlone pojedyncze słowo wskazujące polecenie lub nazwę
       pliku, użyte do wywołania polecenia; opcja -V tworzy bardziej obszerny opis.
       Jeżeli podano opcję -V lub -v, to kodem zakończenia jest 0 gdy odnaleziono
       polecenie, zaś 1 gdy nie. Jeśli nie podano żadnej z tych opcji i pojawił się błąd
       lub nie można znaleźć polecenia, to kod zakończenia wynosi 127. W przeciwnym
       wypadku kodem zakończenia wbudowanego polecenia command jest kod zakończenia
       polecenia.

    compgen [opcja] [słowo]
       Tworzy możliwe dopasowania uzupełnień dla słowa zgodnie z opcjami, które mogą być
       dowolnymi z opcji akceptowanych przez wbudowane polecenie complete, z wyjątkiem -p
       i -r, i wypisuje dopasowania na standardowe wyjście. Przy stosowaniu opcji -F lub
       -C, różne zmienne powłoki ustawiane przez usługi programowalnego uzupełniania, gdy
       są dostępne, nie będą mieć użytecznych wartości.

       Dopasowania będą tworzone w ten sam sposób, jakby kod uzupełniania programowalnego
       tworzył je wprost ze specyfikacji uzupełniania z tymi samymi flagami.  Jeżeli
       podano słowo, to wyświetlone zostaną wyłącznie uzupełnienia doń pasujące.

       Wartością zwracaną jest prawda, chyba że podano niepoprawną opcję lub nie zostały
       utworzone żadne dopasowania.

    complete [-abcdefgjksuv] [-o opcjacomp] [-DE] [-A akcja] [-G wzglob] [-W listasłów] [-F
    funkcja] [-C polecenie]
       [-X wzfiltr] [-P przedrostek] [-C przyrostek] nazwa [nazwa ...]
    complete -pr [-DE] [nazwa ...]
       Określa, w jaki sposób będą uzupełniane argumenty dla każdej z nazw. Jeżeli podano
       opcję -p, lub nie podano żadnych opcji, to wypisywane są istniejące specyfikacje
       uzupełniania - w sposób, który pozwala na ich ponowne wykorzystanie jako wejścia.
       Opcja -r usuwa specyfikację uzupełniania dla każdej z nazw, lub jeśli nazw nie
       podano, wszystkie specyfikacje uzupełniania. Opcja -D wskazuje, że pozostałe opcje
       i akcje powinny dotyczyć "domyślnego" polecenia uzupełniania, to jest uzupełniania,
       którego próbę podjęto na poleceniu o niezdefiniowanym wcześniej uzupełnieniu. Opcja
       -E oznacza, że pozostałe opcje i akcje powinny dotyczyć "pustego" polecenia
       uzupełniania, tzn. uzupełniania, którego próbę podjęto na pustym wierszu.

       Proces stosowania tych specyfikacji uzupełnień podczas prób uzupełniania słów
       omówiono powyżej w sekcji Programowalne uzupełnianie.

       Pozostałe opcje, jeśli je podano, mają niżej opisane znaczenie.  Argumenty opcji
       -G, -W i -X (i, jeśli to niezbędne, -P i -S) powinny być cytowane dla ochrony przed
       interpretacją jaka wystąpi zanim zostanie wywołane polecenie complete.
       -o opcjacomp
           Wartość opcjacomp reguluje kilka aspektów  zachowania  się  compspec
           wykraczających poza zwykłe tworzenie uzupełnień. opcjacomp przyjmuje jedną
           z wartości:
           bashdefault
               Wykonuje pozostałe z domyślnych uzupełnień bash, jeśli compspec nie
               utworzy żadnych dopasowań.
           default Stosuje domyślne uzupełnianie readline jeśli compspec nie utworzy
               żadnych dopasowań.
           dirnames
               Wykonuje uzupełnianie nazw katalogów jeśli compspec nie utworzy
               żadnych dopasowań.
           filenames
               Powiadamia readline, że compspec tworzy nazwy plików, zatem może
               wykonać przetwarzanie specyficzne dla takich nazw (jak dodanie
               ukośnika  do nazw katalogów czy usunięcie końcowych spacji).
               Zaprojektowane do stosowania z funkcjami powłoki.
           noquote Przekazuje readline, aby nie cytowało uzupełnianych słów, jeśli są
               nazwami plików (domyślnie nazwy plików są cytowane).
           nosort Przekazuje  readline,  aby  nie sortowało alfabetycznie listy
               dostępnych uzupełnień.
           nospace Przekazuje readline, aby nie dodawało spacji (domyślnie)  do
               uzupełnionych słów, na końcu wiersza.
           plusdirs
               Po  utworzeniu  dopasowań  zdefiniowanych  przez  compspec,
               przeprowadzana jest próba dopasowania nazw katalogów, a ewentualne
               dopasowania są dodawane do wyników innych akcji.
       -A akcja
           akcja może być jedną z poniższych, tworzących listę możliwych dopasowań:
           alias  Nazwy aliasów. Można też podać jako -a.
           arrayvar
               Nazwy zmiennych tablicowych.
           binding Nazwy przypisań klawiszy readline.
           builtin Nazwy wbudowanych poleceń powłoki. Można też podać jako -b.
           command Nazwy poleceń. Można też podać jako -c.
           directory
               Nazwy katalogów. Można też podać jako -d.
           disabled
               Nazwy wyłączonych poleceń wbudowanych powłoki.
           enabled Nazwy włączonych poleceń wbudowanych powłoki.
           export Nazwy wyeksportowanych zmiennych powłoki. Można też podać jako -e.
           file  Nazwy plików. Można też podać jako -f.
           function
               Nazwy funkcji powłoki.
           group  Nazwy grup. Można też podać jako -g.
           helptopic
               Tematy pomocy akceptowane przez wbudowane polecenie help.
           hostname
               Nazwy hostów, pobrane z pliku określonego przez zmienną powłoki
               HOSTFILE.
           job   Nazwy zadań, jeżeli aktywne jest sterowanie zadaniami. Można też
               podać jako -j.
           keyword Zastrzeżone słowa powłoki. Można też podać jako -k.
           running Nazwy działających zadań, jeżeli aktywne jest sterowanie zadaniami.
           service Nazwy usług. Można też podać jako -s.
           setopt Dozwolone argumenty opcji -o polecenia wbudowanego set.
           shopt  Nazwy opcji powłoki, takie, jakie akceptuje polecenie wbudowane
               shopt.
           signal Nazwy sygnałów.
           stopped Nazwy zatrzymanych zadań, jeśli aktywne jest sterowanie zadaniami.
           user  Nazwy użytkowników. Można też podać jako -u.
           variable
               Nazwy wszystkich zmiennych powłoki. Można też podać jako -v.
       -C polecenie
           polecenie jest wykonywane w środowisku podpowłoki, a jego wyjście jest
           używane jako możliwe uzupełnienia.
       -F funkcja
           Funkcja powłoki funkcja jest wykonywana w bieżącym środowisku powłoki. Gdy
           funkcja jest wykonywana, pierwszy argument ($1) jest nazwą polecenia,
           którego argumenty są uzupełniane, drugim argumentem ($2) jest uzupełniane
           słowo, a trzecim ($3) jest słowo poprzedzające uzupełniane słowo w bieżącym
           wierszu polecenia. Po zakończeniu, możliwe uzupełnienia są pozyskiwane z
           wartości zmiennej tablicowej COMPREPLY.
       -G wzglob
           Wzorzec rozwijania nazw plików wzglob jest rozwijany, tworząc listę
           możliwych uzupełnień.
       -P przedrostek
           na początku każdego z możliwych uzupełnień, po zastosowaniu wszystkich
           innych opcji, dodawany jest przedrostek.
       -S przyrostek
           na końcu każdego z możliwych uzupełnień, po zastosowaniu wszystkich innych
           opcji, dodawany jest przyrostek.
       -W listasłów
           listasłów jest rozbijana przy zastosowaniu znaków ze zmiennej specjalnej
           IFS jako separatorów, a każde ze słów wynikowych jest interpretowane.
           Możliwe  uzupełnienia  są  elementami listy wynikowej, pasującymi do
           uzupełnianego słowa.
       -X wzfiltr
           wzfiltr jest wzorcem używanym do rozwijania nazw plików. Stosowany jest do
           listy możliwych uzupełnień utworzonej przez poprzedzające go opcje i
           argumenty, a każde pasujące do niego uzupełnienie jest usuwane z listy.
           Początkowy ! w wzfiltr powoduje negację wzorca; usuwane są wówczas
           uzupełnienia nie pasujące do wzfiltr.

       Wartością zwracana jest prawda, chyba że podano niepoprawną opcję, podano bez
       argumentu  nazwa  opcję inną niż -p lub -r, usiłowano usunąć specyfikację
       uzupełniania dla nazwy, dla której nie istnieje żadna specyfikacja, albo też
       podczas dodawania specyfikacji uzupełniania wystąpił błąd.

    compopt [-o opcja] [-DE] [+o opcja] [nazwa]
       Modyfikuje opcje uzupełniania dla każdej nazwy, zgodnie z opcjami lub dla właśnie
       wykonywanego uzupełnienia, jeśli nie podano nazwy. Jeśli nie podano opcji,
       wyświetla opcje uzupełniania dla każdej nazwy lub dla bieżącego uzupełniania.
       Możliwymi wartościami opcji są opcje, które są poprawne do wbudowanego polecenia
       complete.  Opcja  -D oznacza, że pozostałe opcje powinny być stosowane do
       "domyślnego"  polecenia  uzupełniania,  tzn.  uzupełniania,  którego  próbę
       przeprowadzono dla polecenia, dla którego nie zdefiniowano wcześniej uzupełnień.
       Opcja -E oznacza, że pozostałe opcje powinny być zastosowane do "pustego" polecenia
       uzupełniania, tzn. uzupełnienia, którego próbę przeprowadzono na pustym wierszu.

       Zwracaną wartością jest prawda, chyba że podano nieprawidłową opcję, przeprowadzono
       próbę zmodyfikowania opcji dla nazwy, dla której nie istnieje specyfikacja
       uzupełniania lub wystąpił błąd wyjścia.

    continue [n]
       Wznawia następną iterację obejmującej je pętli for, while, until lub select.
       Jeżeli podano n, wznawia n-tą obejmującą pętlę. n musi być ≥ 1. Jeżeli n jest
       większe niż liczba obejmujących pętli, to wznawiana jest ostatnia z pętli
       (,,najwyższa”). Wartość zwracana wynosi 0, chyba że powłoka nie wykonuje pętli
       podczas wykonywania continue.

    declare [-aAfFgilnrtux] [-p] [nazwa[=wartość] ...]
    typeset [-aAfFgilnrtux] [-p] [nazwa[=wartość] ...]
       Deklaruje zmienne i/lub nadaje im atrybuty.  Jeśli nie podano żadnych nazw,
       wyświetla wartości zmiennych. Opcja -p będzie wyświetlać atrybuty i wartości
       każdej nazwy. Gdy używane jest -p z argumentami nazwa, ignorowane są dodatkowe
       opcje inne niż -f lub -F. Opcja -p podana bez argumentów nazwa wyświetli atrybuty i
       wartości wszystkich zmiennych posiadających atrybuty określone przez dodatkowe
       opcje. Jeśli nie podano innych opcji z -p, declare wyświetli atrybuty i wartości
       wszystkich zmiennych powłoki. Opcja -f ograniczy wyświetlanie do funkcji powłoki.
       Opcja -F zabrania wyświetlania definicji funkcji; wypisywane są tylko nazwy i
       atrybuty funkcji.  Jeśli włączono opcję powłoki extdebug przy użyciu shopt, to
       wyświetlane są również nazwa pliku źródłowego i numer wiersza,  w  którym
       zdefiniowano każdą nazwę. Opcja -F implikuje -f. Opcja -f wymusza tworzenie i
       modyfikację zmiennych na poziomie globalnym, nawet gdy declare jest wykonywane w
       funkcji powłoki. Jest ona ignorowana we wszystkich innych przypadkach. Poniższych
       opcji można użyć do ograniczenia wyników do zmiennych o określonym atrybucie lub do
       nadania zmiennym atrybutów:
       -a   Każda z nazw jest indeksowaną zmienną tablicową (zobacz Tablice powyżej).
       -A   Każda z nazw jest asocjacyjną zmienną tablicową (zobacz Tablice powyżej).
       -f   Używa wyłącznie nazw funkcji.
       -i   Zmienna jest traktowana jak całkowita; gdy zmiennej jest przypisywana
           wartość, wykonywana jest interpretacja wyrażeń arytmetycznych  (zobacz
           OBLICZANIE WYRAŻEŃ ARYTMETYCZNYCH).
       -l   Gdy zmiennej przypisano wartość, wszystkie wielkie litery są zamieniane na
           małe. Przypisania za pomocą wielkich liter są wyłączone.
       -n   Nadaje każdej nazwie atrybut nazwa referencyjna,  czyniąc  ją  nazwą
           referencyjną  odnoszącą się do  innej  zmiennej. Ta inna zmienna jest
           definiowana w wartości nazwy. Wszystkie odniesienia i przypisania  i
           modyfikacje atrybutów nazwy, z wyjątkiem tych używających lub zmieniających
           sam atrybut -n są wykonywane na zmiennej do której odnosi się wartość nazwy.
           Atrybutu nazwa referencyjna nie można zastosować do zmiennych tablicowych.
       -r   Powoduje, że dane nazwy stają się tylko-do-odczytu (readonly). Nazwom tym
           nie można przypisać wartości następnymi poleceniami przypisania. Nie można
           też ich usunąć za pomocą unset.
       -t   Nadaje każdej nazwie atrybut trace. Funkcje z tym atrybutem dziedziczą
           pułapki DEBUG i RETURN z wywołującej je funkcji. Atrybut ten nie ma
           specjalnego znaczenia dla zmiennych.
       -u   Gdy zmiennej przypisano wartość, wszystkie małe litery są zamieniane na
           wielkie. Przypisania za pomocą małych liter są wyłączone.
       -x   Zaznacza nazwę do wyeksportowania przez środowisko do kolejnych poleceń.

       Użycie `+' zamiast `-' wyłącza atrybut, z wyjątkiem tego, że +a nie może być
       używane do niszczenia zmiennej tablicowej. a +r nie usunie atrybutu tylko do
       odczytu. Użyte w funkcji declare i typeset powodują, że każda z nazw staje się
       lokalna, jak przy pomocy polecenia local, chyba że podano opcję -g. Przy używaniu
       -a lub -A oraz składni polecenia złożonego do utworzenia zmiennych tablicowych,
       dodatkowe atrybuty nie dają efektu aż do kolejnych przypisań. Jeśli po zmiennej
       występuje =wartość, to wartość zmiennej jest ustawiana na wartość. Zwracana jest
       wartość 0, chyba że napotkano niepoprawną opcję, próbę zdefiniowania funkcji przy
       pomocy ``-f foo=bar'', przypisania wartości zmiennej readonly, przypisania wartości
       zmiennej tablicowej bez użycia składni przypisania złożonego (zobacz Tablice
       powyżej), jedna z nazw nie jest poprawną nazwą zmiennej powłoki, usiłowano wyłączyć
       status readonly dla zmiennej tylko do odczytu, wyłączyć status tablicy dla zmiennej
       tablicowej albo próbowano wyświetlić nieistniejącą funkcję przy pomocy -f.

    dirs [-clpv] [+n] [-n]
       Bez opcji wyświetla listę aktualnie zapamiętanych katalogów. Domyślnie wyświetlana
       jest ona w pojedynczym wierszu, z nazwami katalogów rozdzielonymi spacjami.
       Katalogi dodawane są do listy poleceniem pushd polecenie popd usuwa pozycje z
       listy. Bieżący katalog jest zawsze pierwszy na stosie.
       -c   Czyści stos katalogów usuwając wszystkie jego pozycje.
       -l   Tworzy listing używając pełnych ścieżek; domyślnie format listingu posługuje
           się tyldą do oznaczania katalogu domowego.
       -p   Wypisuje stos katalogów po jednej pozycji na wiersz.
       -v   Wypisuje stos katalogów po jednej pozycji na wiersz, poprzedzając każdą z
           nich jej pozycją (indeksem) w stosie.
       +n   Wyświetla ntą pozycję licząc od lewej na liście pokazywanej przez dirs przy
           wywołaniu bez opcji; początkową jest zero.
       -n   Wyświetla ntą pozycję licząc od prawej na liście pokazywanej przez dirs przy
           wywołaniu bez opcji; początkową jest zero.

       Wartością zwracaną jest 0, chyba że podano nieprawidłową opcję lub n wskazuje poza
       koniec stosu katalogów.

    disown [-ar] [-h] [zadanie ... | pid ... ]
       Bez opcji, usuwa każde z podanych zadań z tablicy zadań aktywnych. Jeśli nie podano
       zadania i nie użyto ani opcji -a ani -r, to używane jest zadanie bieżące. Jeśli
       użyto opcji -h, każde zadanie nie jest usuwane z tablicy, ale jest jako takie
       zaznaczane, tak że do zadania nie jest wysyłany sygnał SIGHUP jeśli powłoka
       otrzymuje SIGHUP. Jeżeli podano zadanie, opcja -a oznacza usunięcie lub zaznaczenie
       wszystkich zadań; opcja -r bez argumentu zadania ogranicza akcję do działających
       zadań. Wartością zwracaną jest 0, chyba że zadanie nie określa poprawnego zadania.

    echo [-neE] [argument ...]
       Wyświetla argumenty, rozdzielone spacjami, zakończone znakiem nowej linii. Kodem
       zakończenia jest zawsze 0, chyba że wystąpi błąd zapisu. Jeżeli podano -n, to nie
       jest wysyłany kończący znak nowej linii. Jeżeli podano opcję -e, włączana jest
       interpretacja podanych niżej znaków specjalnych. Opcja -E wyłącza interpretację
       tych znaków, nawet na systemach, gdzie są one domyślnie interpretowane.  Do
       dynamicznego sprawdzania, czy echo interpretuje domyślnie te znaki, czy nie, służy
       opcja powłoki xpg_echo. echo nie interpretuje -- jako oznaczenia końca opcji.
       echo interpretuje następujące sekwencje specjalne:
       \a   alarm (dzwonek)
       \b   backspace
       \c   pomiń kończący znak nowej linii
       \e
       \E   znak escape
       \f   znak wysuwu strony (form feed)
       \n   znak nowego wiersza (new line)
       \r   powrót karetki (carriage return)
       \t   tabulacja pozioma (horizontal tab)
       \v   tabulacja pionowa (vertical tab)
       \\   odwrotny ukośnik (backslash)
       \0nnn ośmiobitowy znak, którego wartością jest ósemkowa liczba nnn (jedna do
           trzech cyfr)
       \xHH  ośmiobitowy znak, którego wartością jest szesnastkowa liczba nnn (jedna lub
           dwie cyfry szesnastkowe)
       \uHHHH znak Unicode (ISO/IEC 10646) o wartości szesnastkowej HHHH (jedna do
           czterech cyfr szesnastkowych)
       \UHHHHHHHH
           znak Unicode (ISO/IEC 10646) o wartości szesnastkowej HHHHHHHH (jedna do
           ośmiu cyfr szesnastkowych)

    enable [-a] [-dnps] [-f plik] [nazwa ...]
       Włącza i wyłącza wbudowane polecenia powłoki.  Wyłączenie poleceń wbudowanych
       umożliwia wykonanie polecenia dyskowego mającego tę samą nazwę, co wbudowane, bez
       podawania jego pełnej nazwy ścieżkowej, mimo iż powłoka normalnie szuka poleceń
       wbudowanych przed poleceniami dyskowymi. Jeżeli posłużono się opcją -n, wyłączana
       jest każda z nazw; w przeciwnym razie nazwy są włączone. Na przykład, chcąc użyć
       pliku binarnego test znalezionego przez PATH zamiast wersji wbudowanej w powłokę,
       należy uruchomić ``enable -n test''. Opcja -f oznacza załadowanie nowego polecenia
       wbudowanego nazwa z obiektu dzielonego (shared object)  plik, na systemach
       obsługujących dynamiczne ładowanie. Opcja -d usunie polecenie wbudowane załadowane
       poprzednio przez -f. Jeżeli nie podano żadnych argumentów nazwa lub jeśli podano
       opcję -p, wypisywana jest lista poleceń wbudowanych powłoki. Bez innych argumentów
       opcyjnych, lista ta składa się ze wszystkich włączonych poleceń wbudowanych. Jeśli
       podano -n, wypisywane są tylko wyłączone polecenia wbudowane. Jeżeli podano -a,
       wypisywana lista zawiera wszystkie polecenia wbudowane, ze wskazaniem przy każdym
       czy jest ono włączone czy też nie. Jeżeli podano -s, wyjście ograniczone jest do
       POSIX-owych ,,specjalnych” poleceń wbudowanych. Wartością zwracaną jest 0, chyba
       że nazwa nie jest poleceniem wbudowanym powłoki lub wystąpił błąd podczas ładowania
       nowego polecenia wbudowanego z obiektu dzielonego.

    eval [argument ...]
       Argumenty są czytane i łączone w pojedyncze polecenie. Polecenie to jest następnie
       odczytywane i wykonywane przez powłokę, zaś jego kod zakończenia jest zwracany jako
       wartość eval. Jeżeli nie na żadnych argumentów, lub wszystkie argumenty są puste,
       eval zwraca 0.

    exec [-cl] [-a nazwa] [polecenie [argumenty]]
       Jeżeli podano polecenie, zastępuje ono powłokę. Nie tworzony jest żaden nowy
       proces. Argumenty stają się argumentami polecenia. Jeśli podano opcję -l, umieszcza
       kreskę na początku zerowego argumentu przesyłanego do polecenia. Tak samo, jak robi
       to login(1). Opcja -c powoduje, że polecenie zostanie wykonane  z  pustym
       środowiskiem. Jeżeli podano -a, powłoka przesyła do wykonywanego polecenia nazwę
       jako zerowy argument. Jeżeli polecenie z jakiegoś powodu nie może zostać wykonane,
       to powłoka nie-interaktywna kończy pracę, chyba że włączona jest opcja powłoki
       execfail, wówczas zwraca niepowodzenie. Powłoka interaktywna zwraca niepowodzenie
       jeśli plik nie może zostać wykonany. Jeżeli nie podano polecenia, przekierowania
       skutkują w bieżącej powłoce, a kodem zakończenia jest 0. W przypadku błędu
       przekierowania kod zakończenia wynosi 1.

    exit [n]
       Powoduje, że powłoka kończy pracę z kodem równym n. Jeśli pominięto n, kodem
       zakończenia jest kod ostatniego wykonanego polecenia. Przed końcem pracy powłoki
       wykonywane jest przechwycenie sygnału EXIT.

    export [-fn] [nazwa[=słowo]] ...
    export -p
       Podane  nazwy zaznaczane są do automatycznego wyeksportowania do środowiska
       następnych wykonywanych poleceń. Jeśli podano opcję -f, to nazwy odnoszą się do
       funkcji. Jeżeli nie podano żadnych nazw lub jeżeli podano opcję -p, to wypisywana
       jest lista nazw wszystkich eksportowanych w tej powłoce zmiennych. Opcja -n
       powoduje usunięcie cechy eksportowania z podanych zmiennych. Jeśli po nazwie
       zmiennej występuje =słowo, to wartość zmiennej jest ustawiana na słowo. export
       zwraca zerowy kod zakończenia, chyba że napotkano nieprawidłową opcję, jedna z nazw
       nie jest poprawną nazwą zmiennej powłoki lub podano -f z nazwą, która nie jest
       funkcją.

    fc [-e nazwa_e] [-lnr] [pierwsze] [ostatnie]
    fc -s [wzorzec=zastąpienie] [polecenie]
       W pierwszej postaci, wybiera zakres poleceń od pierwszego do ostatniego z listy
       historii i wypisuje lub edytuje oraz wykonuje je ponownie. Pierwsze i ostatnie mogą
       być podawane jako łańcuch (do odnalezienia ostatniego polecenia rozpoczynającego
       się tym łańcuchem) lub jako liczba (indeks w liście historii, gdzie liczba ujemna
       używana jest jako offset od numeru bieżącego polecenia), Jeżeli nie określono
       ostatniego, to jest ono ustawiane na bieżące polecenie w przypadku listowania (tak
       że ``fc -l -10'' wypisuje ostatnich 10 poleceń) i na pierwsze w pozostałych
       przypadkach. Jeżeli nie określono pierwszego polecenia, to jest ono ustawiane na
       poprzednie polecenie w przypadku edycji a na -16 przy listowaniu.

       Opcja -n wstrzymuje wyświetlanie numerów poleceń podczas listowania. Opcja -r
       odwraca kolejność poleceń. Jeżeli podano opcję -l, to polecenia listowane są na
       standardowym wyjściu. W przeciwnym razie dla pliku zawierającego te polecenia
       wywoływany jest edytor podany przez nazwa_e. Jeżeli nie podano nazwa_e, używana
       jest wartość FCEDIT, a wartość EDITOR jeśli nie ustawiono FCEDIT. Jeżeli nie
       ustawiono żadnej z nich, używany jest vi Po zakończeniu edycji, wysyłane edytowane
       polecenia są wyświetlane przez echo i wykonywane.

       W  drugiej  postaci, polecenie jest ponownie wykonywane po każdej wymianie
       wystąpienia wzorca przez zastąpienie. Polecenie jest interpretowane podobnie jak
       pierwsze powyżej. Przydatnym aliasem do wykorzystania z tą formą jest ``r="fc
       -s"'', tak, że napisanie ``r cc'' uruchamia ostatnie polecenie rozpoczynające się
       od ``cc'' a napisanie ``r'' ponownie wykonuje ostatnie polecenie.

       Jeżeli użyta została pierwsza postać, to wartością zwracaną jest 0, chyba że
       napotkano nieprawidłową opcję lub pierwszy albo ostatni określają wiersze historii
       spoza zakresu. Jeżeli podano opcję -e, wartością zwracaną jest wartość ostatniego
       wykonanego polecenia lub niepowodzenie jeśli pojawił się błąd tymczasowego pliku
       poleceń.  Jeżeli użyta została druga postać, to zwracanym kodem jest kod ponownie
       wykonanego polecenia, chyba że polecenie nie określa poprawnego wiersza poleceń --
       wówczas fc zwraca porażkę.

    fg [zadanie]
       Wznawia zadanie na pierwszym planie i czyni je zadaniem bieżącym. Jeżeli nie
       podano zadania, używane jest bieżące zadanie w pojęciu powłoki. Wartością zwracaną
       jest wartość polecenia umieszczonego na pierwszym planie, lub porażka jeżeli fb
       uruchomiono przy wyłączonej kontroli zadań, lub uruchomiono je przy włączonej
       kontroli zadań, ale zadanie nie określa prawidłowego zadania lub zadanie określa
       zadanie, które zostało uruchomione bez kontroli zadań.

    getopts łańcuch_opcji nazwa [argumenty]
       getopts używane jest przez procedury powłoki do analizy parametrów pozycyjnych.
       Łańcuch opcji zawiera znaki opcji, jakie mają być rozpoznawane; jeżeli po znaku
       występuje dwukropek, to oczekuje się, że opcja będzie posiadać argument, który
       powinien być od niej oddzielony białym znakiem. Jako znaki opcji nie mogą wystąpić
       dwukropek i znak zapytania. Przy każdym wywołaniu getopts umieszcza następną opcję
       w zmiennej powłoki nazwa, inicjując nazwę jeśli nie istniała. Indeks następnego
       argumentu do przetwarzania umieszczany jest w zmiennej OPTIND.  OPTIND inicjowany
       jest na 1 za każdym razem, gdy wywoływana jest powłoka lub skrypt powłoki. Gdy
       opcja wymaga argumentu, getopts umieszcza go w zmiennej OPTARG.  Powłoka nie
       resetuje  OPTIND  automatycznie;  musi  być  on resetowany ręcznie pomiędzy
       wielokrotnymi odwołaniami do getopts w tym samym wywołaniu powłoki, jeśli używany
       ma być nowy zestaw parametrów.

       Po napotkaniu końca opcji, getopts kończy pracę zwracając wartość większą od zera.
       OPTIND ustawiane jest na indeks pierwszego argumentu nie będącego opcją, zaś nazwa
       ustawiana jest na ?.

       getopts normalnie analizuje parametry pozycyjne, ale jeśli w argumentach, podano
       więcej argumentów, to getopts przetwarza je zamiast parametrów pozycyjnych.

       getopts może zgłaszać błędy na dwa sposoby. Jeżeli pierwszym znakiem łańcucha opcji
       jest dwukropek, to stosowane jest ciche (silent) zgłaszanie błędów. Przy zwykłej
       pracy komunikaty diagnostyczne wypisywane są przy napotkaniu nieprawidłowych opcji
       lub brakujących argumentów opcji. Jeżeli zmienna OPTERR ustawiona jest na 0, nie
       będą wyświetlane żadne komunikaty błędów, nawet jeśli pierwszym znakiem łańcucha
       opcji nie jest dwukropek.

       Przy napotkaniu nieprawidłowej opcji getopts umieszcza ? w nazwie i, jeśli nie
       pracuje w trybie cichym, wypisuje komunikat błędu i kasuje OPTARG. Jeżeli getopts
       pracuje w trybie cichym, to znaleziony znak opcji umieszczany jest w OPTARG i nie
       jest wypisywany żaden komunikat diagnostyczny.

       Jeśli nie znaleziono wymaganego argumentu, a getopts nie pracuje w trybie cichym, w
       nazwa umieszczany jest znak zapytania (?), kasowane jest OPTARG i wyświetlany jest
       komunikat błędu. Jeżeli getopts pracuje w trybie cichym, to w nazwie umieszczany
       jest dwukropek (:), a OPTARG ustawiane jest na znaleziony znak opcji.

       getopts zwraca prawdę, jeśli znaleziono określoną lub nie określoną opcję. Zwraca
       fałsz jeżeli napotkano koniec opcji lub pojawił się błąd.

    hash [-lr] [-p plik] [-dt] [nazwa]
       Dla każdej nazwy określana i zapamiętywana jest pełna nazwa plikowa polecenia
       wyszukanego w katalogach $PATH. Jeżeli podano opcję -p, nie jest wykonywane
       przeszukanie ścieżki, a plik używane jest jako pełna nazwa pliku polecenia.  Opcja
       -r powoduje, że powłoka zapomina wszystkie zapamiętane wcześniej miejsca. Opcja -d
       powoduje, że powłoka zapomina wszystkie zapamiętane wcześniej miejsca dla każdej
       nazwy. Jeśli podano opcję -t, to wypisywana jest odpowiadająca nazwie pełna nazwa
       pliku. Jeżeli przy więcej niż jednym argumencie nazwy podano -t, to przed każdą
       przechowywaną pełną nazwą wypisywana jest nazwa. Opcja -l powoduje wyświetlanie
       wyniku w formacie, który może zostać ponownie wykorzystany jako wejście. Jeżeli nie
       podano  żadnych  argumentów,  to wypisywana jest informacja o zapamiętanych
       poleceniach. Kodem zwracanym jest prawda, chyba że nie odnaleziono nazwy lub
       podano nieprawidłową opcję.

    help [-dms] [wzorzec]
       Wyświetla pomocne informacje o poleceniach wbudowanych. Jeżeli podano wzorzec, to
       help daje szczegółową pomoc dotyczącą wszystkich poleceń pasujących do wzorca; w
       przeciwnym razie wypisywana jest pomoc dla wszystkich poleceń wbudowanych i
       struktur sterujących powłoki.
       -d   Wyświetla krótki opis dla każdego wzorca
       -m   Wyświetla opis dla każdego wzorca w formacie podobnym do strony man
       -s   Wyświetla jedynie krótkie podsumowanie użycia każdego wzorca

       Kodem zakończenia jest 0, chyba nie nie dopasowano żadnego polecenia do wzorca.

    history [n]
    history -c
    history -d przesunięcie
    history -anrw [plik]
    history -p arg [arg ...]
    history -s arg [arg ...]
       Bez żadnych opcji, wyświetla listę historii poleceń z numerami wierszy.  Wiersze
       ukazane z * zostały zmienione. Argument n pokazuje jedynie ostatnich n wierszy.
       Jeśli ustawiono zmienną powłoki HISTTIMEFORMAT i nie jest ona pusta, to do
       wyświetlania pieczątek czasowych związanych z każdym wyświetlanym wpisem historii
       używany jest format łańcucha do strftime(3). Pomiędzy formatowaną pieczątką czasową
       a wierszem historii nie jest wstawiany odstęp. Jeżeli podano plik, to używany jest
       on jako nazwa pliku historii; jeśli nie, to używana jest wartość HISTFILE.  Opcje,
       jeżeli je podano, mają następujące znaczenie:
       -c   Czyści listę historii usuwając wszystkie jej pozycje.
       -d przesunięcie
           Usuwa wpis historii z pozycji przesunięcie.
       -a   Dodaje "nowe" wiersze do pliku historii. Są to wiersze historii wprowadzone
           od początku bieżącej sesji bash, lecz nie dodane jeszcze do pliku historii.
       -n   Wczytuje do bieżącej listy wiersze jeszcze nie przeczytane z pliku historii.
           Są to wiersze dołączone do pliku historii od chwili rozpoczęcia bieżącej
           sesji pracy bash.
       -r   Czyta zawartość pliku historii i dodaje ją do bieżącej listy historii.
       -w   Zapisuje bieżącą listę historii do pliku historii,  nadpisując  jego
           zawartość.
       -p   Na  zadanych  argumentach  wykonuje  podstawianie  historii  (history
           substitution). Wyświetla wyniki na standardowym wyjściu.  Nie zachowuje
           wyników na liście.  Każdy z argumentów musi być cytowany, by wyłączyć
           normalną interpretację historii.
       -s   Zachowuje argumenty na liście historii jako pojedynczą pozycję. Przed
           dodaniem argumentów z listy usuwane jest ostatnie polecenie.

       Jeśli ustawiona jest zmienna HISTTIMEFORMAT, to do pliku historii zapisywana jest
       informacja o czasie związanym z każdym wpisem historii, oznaczona  znakiem
       komentarza historii. Gdy plik historii jest odczytywany, wiersze zaczynające się
       znakiem komentarza historii, po którym  występuje  bezpośrednio  cyfra,  są
       interpretowane jako czasy kolejnego wpisu. Wartością zwracaną jest 0, chyba że
       napotkano nieprawidłową opcję lub podczas odczytu czy zapisu pliku historii pojawił
       się błąd, podano niepoprawny argument offset opcji -d, lub nie powiodła się
       interpretacja historii podanej jako argument -p.

    jobs [-lnprs] [ zadanie ... ]
    jobs -x polecenie [ argumenty ... ]
       Pierwsza postać podaje aktywne zadania. Opcje mają następujące znaczenie:
       -l   Oprócz zwykłej informacji podaje identyfikatory procesów.
       -n   Wyświetla wyłącznie informację o zadaniach, które zmieniły status od chwili,
           gdy użytkownik był ostatnio powiadamiany o ich statusie.
       -p   Listuje tylko ID procesu lidera grupy procesów zadania.
       -r   Wyświetla jedynie działające zadania.
       -s   Wyświetla jedynie zatrzymane zadania.

       Jeżeli podano zadanie, wyniki ograniczane są do informacji o tym zadaniu. Kodem
       zwracanym jest 0, chyba że napotkano nieprawidłową opcję lub podano nieprawidłowe
       zadanie.

       Jeżeli podano opcję -x, to jobs zastępuje wszelkie zadania znalezione w poleceniu
       lub argumentach odpowiednim ID grupy procesów, wykonuje polecenie przesyłając mu
       argumenty, i zwraca jego kod zakończenia.

    kill [-s sigspec | -n signum | -sigspec] [pid | jobspec] ...
    kill -l|-L [sigspec | exit_status]
       Wysyła sygnały określony przez sigspec lub signum do procesu określonego przez pid
       lub jobspec. sigspec jest albo nazwą sygnału, jak np.  SIGKILL (z lub bez
       przedrostka SIG) albo numerem sygnału; signum jest numerem sygnału. Jeśli nie
       podano sigspec, to przyjmuje się SIGTERM. Opcja -l listuje nazwy sygnałów. Jeżeli
       przy podanym -l użyto jakichś argumentów, to listowane są sygnały odpowiadające tym
       argumentom, a kodem zwracanym jest 0. Argument exit_status opcji -l jest liczbą
       określającą numer sygnału lub kod zakończenia procesu przerwanego przez sygnał.
       Opcja -L jest równoważna -l.  kill zwraca prawdę, jeśli przynajmniej jeden z
       sygnałów został pomyślnie przesłany, lub fałsz, jeśli pojawił się błąd lub
       napotkano niepoprawną opcję.

    let arg [arg ...]
       Każdy argument jest wyrażeniem arytmetycznym, jakie ma zostać zinterpretowane
       (zobacz OBLICZANIE WYRAŻEŃ ARYTMETYCZNYCH). Jeżeli ostatni z nich interpretowany
       jest jako zero, to let zwraca 1; w przeciwnym wypadku zwracane jest 0.

    local [opcja] [nazwa[=wartość] ... | - ]
       Dla każdego argumentu tworzona jest zmienna lokalna o nazwie nazwa i jest jej
       przypisywana wartość.  Opcją może być każda z opcji akceptowanych przez declare.
       Gdy local używane jest wewnątrz funkcji, powoduje, że zmienna nazwa ma zasięg
       widzialności ograniczony do tej funkcji i jej potomków. Jeśli nazwą jest -,
       ustawienie opcji powłoki jest lokalne w stosunku do funkcji w której local
       wywołano: opcje powłoki zmienione za pomocą polecenia wbudowanego set wewnątrz
       funkcji są przywracane do pierwotnych wartości po powrocie funkcji. Bez operandów,
       local wysyła listę zmiennych lokalnych na standardowe wyjście. Błędem jest użycie
       local poza funkcją. Zwracany jest kod 0, chyba że local zostanie użyte poza
       funkcją lub podano nieprawidłową nazwę, albo nazwa jest zmienną tylko do odczytu.

    logout Kończy pracę powłoki zgłoszeniowej.

    mapfile [-d sep] [-n liczba] [-O indeks] [-s liczba] [-t] [-u fd] [-C wywoł-zwr] [-c
    wielkość] [tablica]
    readarray [-d sep] [-n liczba] [-O indeks] [-s liczba] [-t] [-u fd] [-C wywoł-zwr] [-c
    wielkość] [tablica]
       Odczytuje wiersze ze standardowego wejścia do indeksowanej zmiennej tablicowej
       tablica lub, jeśli podano opcję -u, z deskryptora pliku fd. Domyślną tablicą jest
       zmienna MAPFILE Opcje, jeśli je podano, mają następujące znaczenie:
       -d   Pierwszy znak sep służy do zakończenia każdego wiersza wejścia, zamiast
           znaku nowego wiersza.
       -n   Kopiuje najwyżej liczbę wierszy. Gdy liczba wynosi 0, kopiowane są wszystkie
           wiersze.
       -O   Rozpoczyna przypisywanie do tablicy od indeksu indeks. Domyślnym jest 0.
       -s   Pomija pierwsze liczba wierszy.
       -t   Usuwa końcowy sep (domyślnie znak nowego wiersza) z każdego odczytanego
           wiersza.
       -u   Odczytuje wiersze z deskryptora pliku fd zamiast ze standardowego wejścia.
       -C   Oblicza wywoł-zwr po każdym odczytaniu liczby wielkość wierszy. Opcja -c
           określa wielkość.
       -c   Określa liczbę wierszy odczytanych pomiędzy każdym odwołaniem do wywoł-zwr.

       Jeśli podano -C bez -c, to domyślną wielkością jest 5000. Gdy wykonywane jest
       wywoł-zwr, jako dodatkowe argumenty przekazywane są mu indeks następnego elementu
       tablicy do przypisania i wiersza, który ma być przypisy do tego elementu. Wywoł-zwr
       jest wykonywane po odczytaniu wiersza, ale przed przypisaniem elementu tablicy.

       Jeśli nie podano indeksu, mapfile wyczyści tablicę przed przypisaniem do niej
       wartości.

       Polecenie mapfile zwraca sukces, chyba że podano nieprawidłową opcję lub argument
       opcji, tablica jest nieprawidłowa, nie da się do niej przypisać wartości lub nie
       jest tablicą indeksowaną.

    popd [-n] [+n] [-n]
       Usuwa pozycje ze stosu katalogów. Bez argumentów, usuwa katalog z wierzchołka stosu
       i wykonuje cd do nowego katalogu na wierzchołku. Argumenty, jeśli występują, mają
       następujące znaczenie:
       -n   Nie wykonuje zwykłej zmiany katalogu podczas usuwania katalogów ze stosu,
           tak że zmieniany jest tylko stos.
       +n   Usuwa ntą pozycję, licząc od lewej, listy pokazywanej przez dirs, zaczynając
           od zera. Na przykład ``popd +0'' usuwa pierwszy katalog, a ``popd +1''
           drugi.
       -n   Usuwa ntą pozycję, licząc od prawej, listy pokazywanej przez  dirs,
           zaczynając od zera. Na przykład ``popd -0'' usuwa ostatni katalog, a ``popd
           -1'' przedostatni.

       Jeżeli polecenie popd powiedzie się, to wykonywane jest również dirs, a kodem
       zwracanym jest 0.  popd zwraca fałsz jeśli napotkano nieprawidłową opcję, stos
       katalogów jest pusty, podano nieistniejącą pozycję stosu lub nie udała się zmiana
       katalogu.

    printf [-v zmienna] format [argumenty]
       Zapisuje sformatowane argumenty na standardowe wyjście przy pomocy zadanego
       formatu. Opcja -v przypisuje wynik do zmiennej zmienna zamiast wyświetlać je na
       standardowe wyjściowe.

       format jest łańcuchem znakowym zawierającym trzy rodzaje obiektów: zwykłe znaki,
       które są po prostu kopiowane na standardowe wyjście, sekwencje specjalne, które są
       konwertowane i kopiowane na standardowe wyjście, i specyfikacje formatu, z których
       każda powoduje wypisanie następnego kolejnego argumentu.  Oprócz standardowych
       formatów printf(1), interpretuje on również następujące rozszerzenia:
       %b   powoduje, że printf interpretuje sekwencje ucieczki z ukośnikiem w danym
           argumencie w ten sam sposób co echo -e.
       %q   powoduje, że printf wysyła odpowiedni argument w formacie, jaki może być
           ponownie wykorzystany jako wejście powłoki.
       %(format-daty)T
           powoduje, że printf wyświetla łańcuch daty/czasu jako rezultat użycia
           formatu-daty jako łańcucha formatu do strftime(3). Powiązany argument jest
           liczba całkowitą odpowiadającą liczbie sekund od początku epoki [Uniksa].
           Można użyć dwóch specjalnych wartości argumentu: -1 reprezentuje bieżący
           czas, a -2 odpowiada czasowi wywołania powłoki. Jeśli nie poda się
           argumentu, konwersja przebiega tak, jak gdyby podano -1. Jest to wyjątek w
           zwyczajnym zachowaniu printf.

       Argumenty do specyfikacji formatu niebędących łańcuchami są traktowane jako stałe
       C, z wyjątkiem początkowego znaku plus lub minus, który jest dozwolony oraz
       przypadku gdy pierwszy znak jest pojedynczym lub podwójnym apostrofem, gdy
       wartością jest wartość ASCII następującego po cudzysłowie znaku.

       W razie potrzeby format wykorzystywany jest ponownie, aż do obsłużenia wszystkich
       argumentów.  Jeżeli format wymaga większej ilości argumentów niż podano, to
       dodatkowe specyfikacje formatu zachowują się tak, jakby dostarczono im odpowiednio
       wartość zerową lub łańcuch pusty.  Zwracana jest wartość zero w przypadku
       powodzenia, niezerowa przy porażce.

    pushd [-n] [+n] [-n]
    pushd [-n] [katalog]
       Dodaje katalog na wierzchołek stosu katalogów, albo obraca stos, czyniąc nowy
       wierzchołek stosu bieżącym katalogiem roboczym. Bez argumentów, pushd zamienia
       miejscami dwa najwyższe katalogi stosu [wierzchołek i następny] i zwraca 0, chyba
       że stos jest pusty. Argumenty, jeśli je podano, mają następujące znaczenie:
       -n   Nie wykonuje zwykłej zmiany katalogu podczas obracania lub dodawania
           katalogów do stosu, tak że zmieniany jest tylko stos.
       +n   Obraca stos, tak że nty katalog (licząc od lewej listy pokazywanej przez
           dirs, poczynając od zera) staje się wierzchołkiem.
       -n   Obraca stos, tak że nty katalog (licząc od prawej listy pokazywanej przez
           dirs, poczynając od zera) staje się wierzchołkiem.
       katalog
           Odkłada katalog na wierzchołek stosu, czyniąc go nowym bieżącym katalogiem
           roboczym, jak gdyby podano go jako argument do polecenia wbudowanego cd.

       Jeżeli polecenie pushd powiodło się, to wykonywane jest również dirs. Jeżeli
       używana jest pierwsza postać pushd, to zwracane jest 0, chyba że nie udało się cd
       na katalog.  Przy drugiej postaci, pushd zwraca 0, chyba że stos katalogów jest
       pusty, podano nieistniejący element stosu lub nie powiodła się zmiana katalogu na
       zadany nowy katalog bieżący.

    pwd [-LP]
       Wypisuje bezwzględną nazwę pliku bieżącego katalogu roboczego. Pokazana nazwa nie
       zawiera żadnych dowiązań symbolicznych jeśli podano opcję -P albo włączona jest
       opcja -o physical wbudowanego polecenia set. Jeśli użyto opcji -L, wypisana nazwa
       ścieżkowa może zawierać dowiązania symboliczne. Zwracany kod wynosi 0, chyba że
       podczas odczytu nazwy bieżącego katalogu pojawi się błąd lub podano nieprawidłową
       opcję.

    read [-ers] [-a anazwa] [-d znak-odst] [-i tekst] [-n nznaki] [-N nznaki] [-p zachęta] [-t
    czas-oczek] [-u fd] [nazwa ...]
       Czytany jest pojedynczy wiersz ze standardowego wejścia lub z deskryptora pliku fd
       podanego jako argument do opcji -u, dzielony na słowa, w sposób opisany powyżej w
       rozdziale Podział na słowa, a jego pierwsze słowo jest przypisywane do pierwszej
       nazwy, drugie słowo do drugiej nazwy i tak dalej. Jeśli jest więcej słów niż nazw,
       pozostałe słowa i rozdzielające je separatory przypisane zostaną do ostatniej
       nazwy. Jeżeli ze standardowego wejścia przeczytano mniej słów niż podanych zostało
       nazw, to pozostałym nazwom przypisywane są puste wartości. Do podziału wiersza na
       słowa wykorzystywane są znaki z IFS, korzystając z tych samych zasad, jakich
       powłoka używa do interpretacji (opisanych powyżej w rozdziale Podział na słowa).
       Znaku odwrotnego ukośnika (\) można użyć do usunięcia specjalnego znaczenia
       następnego czytanego znaku oraz do oznaczenia kontynuacji wiersza. Opcje, jeśli je
       podano, mają następujące znaczenie:
       -a anazwa
           Słowa są przypisywane do kolejnych indeksów zmiennej tablicowej anazwa,
           poczynając od 0. anazwa jest kasowana przed przypisaniem nowych wartości.
           Inne argumenty nazwa są ignorowane.
       -d sep Pierwszy znak sep służy do zakończenia wiersza wejścia, zamiast znaku nowej
           linii.
       -e   Jeżeli standardowe wejście pochodzi z terminala, to do uzyskania wiersza
           używane jest readline (zobacz READLINE powyżej). Readline używa bieżących
           (lub domyślnych, jeśli edycja wiersza nie była wcześniej aktywna) ustawień
           edycyjnych.
       -i tekst
           Gdy do odczytu wiersza jest używane readline, tekst jest umieszczany w
           buforze edycyjnym przed rozpoczęciem edycji.
       -n nznaki
           read powraca po przeczytaniu nznaki znaków, zamiast czekać na cały wiersz
           wejścia, ale przestrzega znaku odstępu jeśli odczytano mniej niż nznaki
           znaków przed odstępem.
       -N nznaki
           Polecenie read powraca pod przeczytaniu dokładnie nznaków, zamiast czekać na
           cały wiersz wejścia, chyba że wystąpił koniec wiersza lub czas oczekiwania
           read minął. Znaki odstępu napotkane w wejściu nie są traktowane w sposób
           specjalny i nie powodują powrotu read, dopóki nie zostanie przeczytanych
           nznaków. Wynik nie jest dzielony na znaki w IFS; założenie jest takie, że
           zmienna jest przypisywana dokładnie odczytanym znakom (z  wyłączeniem
           ukośnika; zob. opcja -r poniżej).
       -p zachęta
           Wyświetla zachętę (prompt) na standardowym wyjściu błędów, bez kończącego
           znaku nowej linii, przed próbą odczytu wejścia.  Zachęta wyświetlana jest
           tylko jeśli wejście pochodzi z terminala.
       -r   Odwrotny ukośnik nie działa jako znak specjalny. Traktowany jest jako część
           wiersza. W szczególności, para odwrotny ukośnik-znak nowej linii nie może
           być wykorzystana jako kontynuacja wiersza.
       -s   Tryb cichy. Jeżeli wejście pochodzi z terminala, to znaki nie są powtarzane
           (bez echa).
       -t czas-oczek
           Powoduje, że read zwraca niepowodzenie, jeśli w ciągu czas-oczek sekund nie
           zostanie przeczytany pełny wiersz wejścia (lub określona liczba znaków).
           Czas-oczek może być liczbą dziesiętną z częścią ułamkową po znaku kropce.
           Opcja działa jedynie gdy read odczytuje wejście z terminala, potoku lub
           innego pliku specjalnego, nie działa natomiast podczas czytania ze zwykłych
           plików. Jeśli read przeterminuje się, read zachowuje odczytane częściowe
           wejście do podanej zmiennej nazwa. Jeśli czas-oczek ustawiono na 0, to read
           zwraca kod zakończenia natychmiast, bez próby odczytu jakichkolwiek danych.
           Kodem zakończenia jest 0, jeśli wejście jest dostępne na określonym
           deskryptorze pliku lub zwraca kod niezerowy w przeciwnym wypadku. Kod
           zakończenia jest większy od 128, jeśli przekroczono czas oczekiwania.
       -u fd Czyta wejście z deskryptora pliku fd.

       Jeśli nie podano żadnych nazw, odczytany wiersz przypisywany jest zmiennej REPLY.
       Zwracany kod zakończenia wynosi 0, chyba że napotkano koniec pliku lub read
       przekroczy czas oczekiwania (w takim przypadku jest on większy od 128) wystąpi błąd
       przypisania zmiennej (takich jak przypisanie do zmiennej tylko do odczytu) lub jako
       argument do -u podano nieprawidłowy deskryptor pliku.

    readonly [-aAf] [-p] [nazwa[=słowo] ...]
       Podane nazwy oznaczane są jako readonly; wartości tych nazw nie mogą być zmieniane
       następującymi później przypisaniami. Jeśli podano opcję -f, oznaczane są funkcje o
       nazwach odpowiadających nazwom.  Opcja  -a  ogranicza  zmienne  do  tablic
       indeksowanych, a -A do tablic asocjacyjnych. Jeśli podano obie opcje, pierwszeństwo
       ma opcja -A. Jeśli nie podano argumentów nazw lub jeśli podano opcję -p, wypisywane
       jest zestawienie wszystkich nazw o atrybucie readonly. Inne opcje mogą zostać
       użyte do ograniczenia wyniku do podzbioru nazw readonly. Opcja -p powoduje, że
       wyniki będą wyświetlane w formacie, który może być ponownie wykorzystany jako
       wejście. Jeśli po nazwie zmiennej występuje =słowo, to wartość zmiennej jest
       ustawiana na słowo. Zwracany jest kod równy 0, chyba że napotkano nieprawidłową
       opcję, jedna z nazw nie jest poprawną nazwą zmiennej powłoki lub podano -f z nazwą,
       która nie jest funkcją.

    return [n]
       Powoduje, że funkcja przerywa wykonywanie i zwraca wartość określoną przez n do
       wywołującego. Jeśli pominięto n, kodem zakończenia jest kod ostatniego polecenia
       wykonanego w ciele funkcji. Jeśli return jest wykonywane przez obsługę pułapki,
       ostatnie polecenie służące do określenia statusu jest  ostatnim  poleceniem
       wykonywanym przed obsługą pułapki. Jeśli return jest wykonywane podczas pułapki
       DEBUG, ostatnie polecenie użyte do określenia statusu jest ostatnim poleceniem
       wykonanym przez obsługę pułapki przed tym, zanim wywołano return. Jeżeli return
       zostanie użyte poza funkcją, ale podczas wykonywania skryptu przez polecenie .
       (source), powoduje zatrzymanie wykonywania tego skryptu przez powłokę i zwrócenie
       albo n albo kodu zakończenia ostatniego wykonanego w skrypcie polecenia. Jeśli poda
       się n, zwracaną wartością jest 8 bitów najmniej znaczących. Kod zakończenia jest
       niezerowy, jeśli return poda się argument nienumeryczny lub jeżeli jest ono użyte
       poza funkcją i nie podczas wykonywania skryptu przez . lub source. Wszystkie
       polecenia związane z pułapką (trap) RETURN są wykonywane przez wznowieniem
       wykonywania po powrocie do funkcji lub skryptu.

    set [--abefhkmnptuvxBCEHPT] [-o opcja] [arg ...]
    set [+abefhkmnptuvxBCEHPT] [+o opcja] [arg ...]
       Bez opcji, wyświetlane są nazwa i wartość każdej ze zmiennych powłoki, w formacie
       który może być ponownie wykorzystany jako wejście do ustawiania lub ponownego
       ustawiania aktualnie ustawionych zmiennych. Zmienne tylko do odczytu nie mogą być
       ponownie ustawiane. W trybie posix, wypisywane są jedynie zmienne powłoki. Wyniki
       są sortowane zgodnie z bieżącymi ustawieniami locale. Gdy podane są opcje,
       ustawiają one lub kasują atrybuty powłoki. Argumenty pozostałe po przetworzeniu
       opcji traktowane są jako wartości parametrów pozycyjnych i przypisywane, kolejno,
       do $1, $2, ... $n. Opcje, jeśli je podano, mają następujące znaczenie:
       -a   Każdej utworzonej lub zmodyfikowanej zmiennej lub funkcji nadawany jest
           atrybut eksportu oraz oznaczane są one jako do wyeksportowania ich do
           środowiska kolejnych poleceń.
       -b   Natychmiast podaje status zakończonych zadań drugoplanowych, zamiast czynić
           to przed następną podstawową zachętą. Działa tylko jeśli włączona jest
           kontrola zadań.
       -e   Zakończ natychmiast, jeśli potok (który może składać się z pojedynczego
           polecenia prostego), listy lub polecenia złożonego (zob. GRAMATYKA POWŁOKI
           powyżej) kończy pracę z kodem niezerowym. Powłoka nie kończy pracy jeśli
           polecenie, które się nie powiodło znajduje się zaraz za słowem kluczowym
           while lub until, jest częścią tekstu po słowach zastrzeżonych if lub elif,
           jest częścią listy && lub ⎪⎪, jest częścią każdego poza ostatnim poleceniem
           potoku, lub wartość zwrócona przez polecenie została odwrócona przez !.
           Jeśli polecenie złożone inne niż podpowłoka zwróci niezerowy status z
           powodu niepowodzenia polecenia, gdy -e było ignorowane, powłoka nie
           wyjdzie. Przed zakończeniem pracy powłoki wykonywana jest pułapka na sygnał
           ERR, jeśli była ustawiona. Ta opcja stosuje się do środowiska powłoki i
           oddzielnie do każdej podpowłoki środowiska (zobacz ŚRODOWISKO WYKONYWANIA
           POLECEŃ powyżej) i może spowodować zakończenie podpowłok przed wykonaniem
           wszystkich poleceń w podpowłoce.

           Jeśli polecenie złożone lub funkcja powłoki jest wykonywana w kontekście, w
           którym -e jest ignorowane, to żadne z poleceń wykonywanych w poleceniu
           złożonym lub ciele funkcji nie zostanie dotknięte ustawieniem -e, nawet
           jeśli -e jest ustawione, a polecenie zwróci kod błędu. Jeśli polecenie
           złożone lub funkcja powłoki ustawi -e w trakcie wykonywania w kontekście, w
           którym -e jest ignorowane, to ustawienie nie odniesie żadnego skutku dopóki
           polecenie złożone lub polecenie zawierające wywołanie funkcji nie zakończy
           się.
       -f   Wyłącza rozwijanie nazw plików.
       -h   Zapamiętuje położenie poleceń przy wyszukiwania  ich  do  wykonania.
           Domyślnie włączone.
       -k   Wszystkie  argumenty  występujące  w  postaci  instrukcji przypisania
           umieszczane są w środowisku polecenia, nie zaś tylko te, które poprzedzają
           nazwę polecenia.
       -m   Tryb monitorowania. Włączona jest kontrola zadań. Opcja ta jest domyślnie
           włączona dla powłok interaktywnych na systemach ją obsługujących (zobacz
           STEROWANIE ZADANIAMI powyżej). Wszystkie procesy działają w odrębnej grupie
           procesów. Gdy zadanie działające w tle zakończy się, powłoka wypisuje
           wiersz zawierający jego kod zakończenia.
       -n   Odczytuje polecenia, ale nie ich nie wykonuje. Może być wykorzystane do
           sprawdzenia błędów składni w skrypcie powłoki. Ignorowane przez powłoki
           interaktywne.
       -o nazwa-opcji
           Nazwą-opcji może być jedna z poniższych:
           allexport
               To samo, co -a.
           braceexpand
               To samo, co -B.
           emacs  Użyj interfejsu edycji wiersza poleceń w stylu emacsa. Włączone
               domyślnie, jeśli powłoka jest interaktywna, chyba że została
               uruchomiona z opcją --noediting. Wpływa to również na interfejs
               edycyjny używany przez read -e.
           errexit To samo, co -e.
           errtrace
               To samo, co -E.
           functrace
               To samo, co -T.
           hashall To samo, co -h.
           histexpand
               To samo, co -H.
           history Włącza historię poleceń, jak opisano powyżej w sekcji HISTORII.
               Opcja ta jest domyślnie włączona w powłokach interaktywnych.
           ignoreeof
               Efekt  jest  taki,  jakby zostało wykonane polecenie powłoki
               ``IGNOREEOF=10'' (zobacz powyżej Zmienne powłoki).
           keyword To samo, co -k.
           monitor To samo, co -m.
           noclobber
               To samo, co -C.
           noexec To samo, co -n.
           noglob To samo, co -f.
           nolog  Obecnie ignorowane.
           notify To samo, co -b.
           nounset To samo, co -u.
           onecmd To samo, co -t.
           physical
               To samo, co -P.
           pipefail
               Gdy ustawione, zwracana wartość potoku jest wartością ostatniego
               (po prawej) polecenia, które zakończyło się z kodem niezerowym lub
               zero, gdy wszystkie polecenia w potoku zakończyły się sukcesem.
               Opcja jest domyślnie wyłączona.
           posix  Zmienia zachowanie bash tam, gdzie domyślne działanie różni się od
               standardu POSIX, tak by spełniać standard (tryb posix). Więcej
               informacji o tym, jak tryb posix wpływa na zachowanie powłoki można
               znaleźć w dokumencie do którego odsyła ZOBACZ TAKŻE.
           privileged
               To samo, co -p.
           verbose To samo, co -v.
           vi   Używa interfejsu edycji wiersza poleceń w stylu vi. Wpływa to
               również na interfejs edycyjny używany przez read -e.
           xtrace To samo, co -x.
           Jeżeli podano -o bez nazwy-opcji, to wypisywane są wartości bieżących
           opcji.  Jeżeli podano +o bez nazwy-opcji, na  standardowym  wyjściu
           wyświetlana jest seria poleceń set potrzebnych do odtworzenia aktualnych
           ustawień opcji.
       -p   Włącza tryb uprzywilejowany (privileged). W tym trybie pliki $ENV i
           $BASH_ENV nie są przetwarzane, funkcje powłoki nie są dziedziczone ze
           środowiska, a zmienne SHELLOPTS, BASHOPTS, CDPATH i GLOBIGNORE, jeśli
           występują w środowisku, są ignorowane. Jeśli powłoka została uruchomiona z
           efektywnym id użytkownika (grupy) różnym od id rzeczywistego a nie podano
           opcji -p, to podejmowane są opisane wyżej akcje a efektywny id użytkownika
           jest ustawiany na identyfikator rzeczywisty. Jeżeli przy uruchamianiu
           podano  opcję  -p,  to efektywny identyfikator użytkownika nie jest
           resetowany. Wyłączenie tej opcji powoduje, że identyfikatory efektywne
           użytkownika i grupy zostaną ustawione na identyfikatory rzeczywiste.
       -t   Kończy pracę po przeczytaniu i wykonaniu jednego polecenia.
       -u   Podczas interpretacji parametrów traktuje nieustawione zmienne i parametry
           (poza parametrami specjalnymi "@" i "*") jako błąd. Jeżeli wykonywana jest
           próba interpretacji nieustawionej zmiennej, to powłoka wypisuje komunikat o
           błędzie i, jeśli nie jest interaktywna, kończy pracę z niezerowym kodem.
       -v   Wypisuje wiersze wejściowe powłoki przy ich odczytywaniu.
       -x   Po interpretacji każdego polecenia prostego, poleceń for, case i select lub
           polecenia arytmetycznego for wyświetla zinterpretowaną wartość PS4, po
           której następuje polecenie i jego zinterpretowane argumenty lub powiązana
           lista słów.
       -B   Powłoka wykonuje interpretacją nawiasów (zobacz Interpretacja nawiasów
           powyżej). Domyślnie włączone.
       -C   Jeśli włączone, bash nie nadpisuje istniejącego pliku  przy  użyciu
           operatorów przekierowania >, >& i <>.  Można to ominąć tworząc pliki
           wyjściowe przy użyciu operatora przekierowania >| zamiast >.
       -E   Gdy ustawiona, pułapka ERR jest dziedziczona przez funkcje powłoki,
           uzupełnienia poleceń i polecenia wykonywane w środowisku podpowłoki.
           Pułapka ERR normalnie nie jest dziedziczona w takich przypadkach.
       -H   Włącza zastępowanie historii w stylu !. Opcja ta jest domyślnie włączona
           dla powłoki interaktywnej.
       -P   Jeżeli jest ustawiona, to powłoka nie rozwiązuje dowiązań symbolicznych
           podczas wykonywania poleceń zmieniających bieżący katalog roboczy, jak cd.
           Używa zamiast tego fizycznej struktury katalogów. Domyślnie, bash podąża za
           logicznym łańcuchem katalogów podczas wykonywania poleceń zmieniających
           bieżący katalog roboczy.
       -T   Gdy ustawiona, pułapki DEBUG i RETURN są dziedziczone przez funkcje
           powłoki, uzupełnienia poleceń i polecenia  wykonywane  w  środowisku
           podpowłoki. Pułapki DEBUG i RETURN nie są normalnie dziedziczone w takich
           przypadkach.
       --   Jeżeli po tej opcji nie występują żadne argumenty, to parametry pozycyjne
           są kasowane. W przeciwnym razie, parametry pozycyjne ustawiane są na
           argumenty, nawet jeśli niektóre z nich zaczynają się od znaku -.
       -    Sygnalizuje koniec opcji, powodując przypisanie wszystkich pozostałych
           argumentów do parametrów pozycyjnych. Opcje -x i -v są wyłączane. Jeżeli
           nie ma argumentów, to parametry pozycyjne pozostają bez zmian.

       Opcje są domyślnie wyłączone, chyba że wskazano inaczej.  Użycie + zamiast -
       spowoduje, że opcje te zostaną wyłączone. Opcje mogą także zostać określone jako
       argumenty wywołania powłoki. Bieżący zestaw opcji można znaleźć w $-.  Zwracanym
       kodem jest zawsze prawda, chyba że napotkano nieprawidłową opcję.

    shift [n]
       Parametrom pozycyjnym od n+1 ... zmienia nazwy na $1 ..... Parametry reprezentowane
       przez liczby $# w dół do $#-n+1 są usuwane. n musi być liczbą nieujemną mniejszą
       lub równą $#. Jeżeli n wynosi 0, parametry nie są zmieniane. Jeżeli nie podano n,
       zakłada się, że wynosi 1. Jeżeli n jest większe od $#, parametry pozycyjne nie są
       zmieniane.  Kod zakończenia jest większy od zera jeżeli n jest większe od $# lub
       mniejsze od zera; w przeciwnym wypadku 0.

    shopt [-pqsu] [-o] [nazwa_opcji ...]
       Przełącza wartości  ustawień  sterujących  opcjonalnym  zachowaniem  powłoki.
       Ustawieniami mogą być te wypisane poniżej lub, gdy użyje się opcji -o, ustawienia
       dostępne z opcją -o do polecenia wbudowanego set.Bez żadnych opcji, albo z opcją
       -p, wyświetlana jest lista wszystkich dających się ustawić opcji, ze wskazaniem dla
       każdej czy jest ona ustawiona czy nie.  Opcja -p powoduje, że wyniki będą
       wyświetlane w postaci dającej się ponownie wykorzystać jako wejście. Pozostałe
       opcje mają następujące znaczenie:
       -s   Włącz (ustaw) każdą nazwę_opcji.
       -u   Wyłącz (usuń) każdą nazwę_opcji.
       -q   Zaniechaj zwykłego wyświetlania (tryb cichy); zwracany kod wskazuje na to
           czy nazwa_opcji jest ustawiona czy nie ustawiona. Jeżeli z -q podano wiele
           argumentów nazw_opcji, to zwracanym kodem jest zero,  gdy  wszystkie
           nazwy_opcji są włączone; w przeciwnym razie kod jest niezerowy.
       -o   Ogranicza wartości nazwy_opcji do wartości zdefiniowanych dla opcji -o
           wbudowanego polecenia set.

       Jeżeli użyto albo -s albo -u bez argumentów nazw_opcji, shopt pokazuje jedynie te
       opcji, które, odpowiednio, są ustawione bądź nieustawione. Jeżeli nie wskazano
       inaczej, opcje shopt są domyślnie wyłączone (nie ustawione).

       Przy listowaniu opcji zwracany jest kod zerowy jeśli wszystkie nazwy_opcji są
       włączone, niezerowy w przeciwnym wypadku. Przy ustawianiu lub kasowaniu opcji
       zwracany jest zerowy kod, chyba że nazwa_opcji nie jest poprawną opcją powłoki.

       Lista opcji shopt obejmuje:

       autocd Jeśli jest ustawiona, nazwa polecenia będąca nazwą katalogu jest wykonywana
           identycznie, jak gdyby była argumentem polecenia cd. Opcja ta jest używana
           tylko w powłokach interaktywnych.
       cdable_vars
           Jeśli jest ustawiona, to nie będący katalogiem argument wbudowanego
           polecenia cd uważany jest za nazwę zmiennej; wartością tej zmiennej jest
           katalog, na który ma nastąpić zmiana.
       cdspell Jeśli jest ustawiona, to pomniejsze błędy w pisowni składowej katalogu w
           poleceniu cd będą poprawiane.  Sprawdzenie takich błędów obejmuje znaki
           zamienione miejscami, znaki pominięte i pojedyncze zbędne znaki. Jeżeli
           znaleziono poprawkę, wypisywana jest poprawna nazwa pliku a polecenie
           kontynuuje działanie. Opcja ta jest wykorzystywana tylko przez powłoki
           interaktywne.
       checkhash
           Jeśli jest ustawiona, bash sprawdza przed próbą wykonania polecenia
           znalezionego w tablicy mieszającej, czy polecenie to istnieje. Jeżeli już
           nie istnieje, to wykonywane jest zwykłe przeszukiwanie ścieżki.
       checkjobs
           Jeśli  jest  ustawiona, bash wypisuje status każdego zatrzymanego i
           działającego zadania, przed wyjściem z powłoki interaktywnej. Jeśli jakieś
           zadanie działa, powoduje to odroczenia wyjścia do momentu, gdy zostanie
           przeprowadzona druga próba wyjścia, bez uruchamiania dodatkowych poleceń
           pomiędzy próbami (patrz KONTROLA ZADAŃ powyżej). Powłoka zawsze wstrzymuje
           wychodzenie, gdy jakiekolwiek zadanie jest zatrzymane.
       checkwinsize
           Jeżeli jest ustawione, bash sprawdza rozmiar okna po każdym poleceniu i,
           jeśli zachodzi potrzeba, aktualizuje wartość LINES i COLUMNS.
       cmdhist Jeżeli jest ustawione, bash usiłuje zapisać wszystkie wiersze polecenia
           wielowierszowego w tej samej pozycji historii. Pozwala to na łatwą ponowną
           edycję poleceń obejmujących wiele wierszy.
       compat31
           Gdy jest ustawiona, bash używa swego zachowania z wersji 3.1, respektując
           argumenty  cytowane  do  operatora  =~  polecenia  warunkowego  [[
           orazporównywanie  łańcuchów  z uwzględnieniem locale, gdy używane są
           operatory < i > polecenia warunkowego [[. Wersje do bash-4.1 używają
           kolejności  ASCII  i strcmp(3); wersje od bash-4.1 używają bieżącej
           kolejności locale i strcoll(3).
       compat32
           Gdy jest ustawiona, bash używa swego zachowania z wersji 3.2, respektując
           porównywanie łańcuchów z uwzględnieniem locale, gdy używane są operatory <
           i > polecenia warunkowego [[ (patrzy opis wyżej) oraz efekt przerywania
           listy poleceń. Bash w wersji 3.2 i wcześniejszych po przerwaniu bieżącego
           polecenia kontynuował do następnego polecenia w liście.
       compat40
           Gdy jest ustawiona, bash używa swego zachowania z wersji 4.0, respektując
           porównywanie łańcuchów z uwzględnieniem locale, gdy używane są operatory <
           i > polecenia warunkowego [[ (zob. opis compat31) oraz efekt przerywania
           listy poleceń. Bash w wersji 4.0 i późniejszych przerywa listę jeśli
           powłoka otrzyma przerwanie; poprzednie wersje kontynuowały do następnego
           polecenia w liście.
       compat41
           Gdy  ustawiona, bash, gdy jest w trybie posix, traktuje pojedyncze
           cudzysłowy w interpretacji ujętej w podwójne cudzysłowy, jako  znak
           specjalny. Pojedynczy cudzysłów musi pasować (musi występować ich parzysta
           liczba), a znaki pomiędzy pojedynczymi cudzysłowami są traktowane jako
           cytowane. Jest to zachowanie trybu posix w wersji 4.1. Domyślne zachowania
           basha pozostaje takie samo, jak w poprzednich wersjach.
       compat42
           Gdy ustawiona, bash nie przeprowadza zamiany łańcuchów przy w podstawianiu
           wzorców rozwijanych słów za pomocą usuwania cytowań.
       compat43
           Jeśli jest ustawiona, bash nie ostrzega przy próbie użycia cytowanego,
           złożonego przypisania tablicy jako argumentu do declare, co powoduje, że
           błędy interpretacji słów stają się niekrytyczne, powodując niepowodzenie
           bieżącego polecenia (domyślne zachowanie to uczynienie  tych  błędów
           krytycznymi, co prowadzi do zakończenia powłoki) i nie resetowanie stanu
           pętli przy wykonywaniu funkcji powłoki (co pozwala poleceniom break i
           continue w funkcji powłoki wpływać na pętle w wywołującym je środowisku).
       complete_fullquote
           Gdy ustawiona, bash cytuje wszystkie metaznaki powłoki w nazwach plików i
           katalogów w trakcie wykonywania uzupełniania. Gdy nieustawiona, bash usuwa
           metaznaki takie jak znak dolara z zestawu cytowanych znaków w uzupełnianych
           nazwach plików, gdy te metaznaki pojawiają się w odniesieniach do zmiennych
           powłoki, w słowach do uzupełnienia. Oznacza to, że znaki dolara w nazwach
           zmiennych uzupełnianych do katalogów nie będą cytowane, jednak znaki dolara
           pojawiające się w nazwach plików w ogóle nie będą cytowane. Jest to aktywne
           tylko wówczas, gdy bash  używa  odwrotnego  ukośnika  do  cytowania
           uzupełnianych nazw plików. Zmienna ta jest domyslnie ustawiana, co jest
           domyślnym zachowaniem basha w wersjach do 4.2.
       direxpand
           Gdy ustawiona, bash zastępuje nazwy katalogów wynikami rozwijania słów przy
           przeprowadzaniu uzupełnienia nazw plików. W ten sposób zmieniana jest
           zawartość bufora edycji readline. Jeśli nie jest ustawiona, bash stara się
           zachować treść wpisaną przez użytkownika.
       dirspell
           Jeżeli jest ustawiona, bash stara się poprawić pomyłki w nazwach katalogów
           podczas uzupełniania słów, jeśli nazwa katalogu wprowadzonego pierwotnie,
           nie istnieje.
       dotglob Jeżeli jest ustawione, to bash do wyników rozwinięcia nazw plików włącza
           także nazwy plików rozpoczynające się kropką `.'.
       execfail
           Jeżeli jest ustawione, to powłoka nie-interaktywna nie zakończy pracy nie
           mogąc wykonać pliku określonego jako argument wbudowanego polecenia exec.
           Powłoka interaktywna nie kończy pracy, jeśli exec zawiedzie.
       expand_aliases
           Jeżeli jest ustawiona, aliasy są interpretowane jak opisano powyżej w
           ALIASY. Opcja ta jest włączona domyślnie dla powłok interaktywnych.
       extdebug
           Jeśli jest ustawiona przy wywołaniu powłoki, powoduje wykonanie profilu
           debuggera przed uruchomieniem powłoki, identycznie jak opcja --debugger.
           Jeśli jest ustawiona po wywołaniu, włączane jest zachowanie przeznaczone do
           użycie przez debuggera:
           1.   Opcja -F wbudowanego polecenia declare wyświetla nazwę  pliku
               źródłowego i numer wiersza odpowiadający każdej nazwie funkcji
               podanej jako argument.
           2.   Jeśli polecenie uruchomione przez pułapkę DEBUG zwraca wartość
               niezerową, kolejne polecenie jest pomijane i nie jest wykonywane.
           3.   Jeśli polecenie uruchamiane przez pułapkę DEBUG zwróci wartość 2, a
               powłoka wykonywana w podprogramie (funkcja powłoki lub skrypt
               powłoki wykonywany wbudowanymi . lub source), to symulowane jest
               wywołanie do return.
           4.   BASH_ARGC i BASH_ARGV są aktualizowane zgodnie z opisem w opisie
               tych zmiennych powyżej.
           5.   Włączone jest śledzenie funkcji: podstawianie poleceń, funkcje
               powłoki i podpowłoki przywołane za pomocą ( polecenie ) dziedziczą
               pułapki DEBUG i RETURN.
           6.   Włączone  jest śledzenie błędów: podstawianie poleceń, funkcje
               powłoki i podpowłoki przywołane za pomocą ( polecenie ) dziedziczą
               pułapkę ERR.
       extglob Jeśli jest włączona, włączane są rozszerzone funkcje dopasowywania wzorców
           opisane powyżej w Rozwijanie nazw plików.
       extquote
           Jeżeli jest włączona, cytowania $'łańcuch' and $"łańcuch" są przeprowadzane
           wewnątrz interpretacji ${parametr} ujętych w podwójne cudzysłowy. Opcja
           jest domyślnie włączona.
       failglob
           Jeśli jest włączona, wzorce do których nie dopasowano nazw plików podczas
           rozwinięcia nazw plików, dają w wyniku błąd rozwinięcia (interpretacji).
       force_fignore
           Jeśli jest ustawiona, przyrostki określone zmienną powłoki FIGNORE powodują
           ignorowanie słów podczas przeprowadzania uzupełniania słów nawet, gdy
           ignorowane słowa są jedynymi dostępnymi uzupełnieniami. Proszę zapoznać się
           z ZMIENNE POWŁOKI, aby uzyskać opis FIGNORE. Opcja jest domyślnie włączona.
       globasciiranges
           Jeśli jest ustawiona, wyrażenia zakresu użyte we wzorcu dopasowującego
           wyrażenia nawiasowe (zob. Dopasowanie wzorca powyżej) zachowują się jak w
           tradycyjnym locale C przy przeprowadzaniu porównań. Znaczy to, że sekwencja
           sortowania bieżącego locale nie jest brana pod uwagę, więc b nie jest
           sortowane między A i B, a wielkie i małe znaki ASCII są sortowane razem.
       globstar
           Gdy jest ustawiona, wzorzec ** używany w kontekście rozwijania nazw plików,
           dopasowuje wszystkie pliki i zero lub więcej katalogów i podkatalogów.
           Jeśli po wzorcu występuje /, to dopasowywane są jedynie katalogi i
           podkatalogi.
       gnu_errfmt
           Jeżeli  jest  ustawiona,  komunikaty błędów powłoki są wypisywane w
           standardowym formacie błędów GNU.
       histappend
           Jeżeli jest ustawiona, to do pliku o nazwie wskazanej zmienną HISTFILE
           podczas kończenia pracy przez powłokę dodawana jest lista historii, zamiast
           nadpisywania tego pliku listą.
       histreedit
           Jeżeli jest ustawione, a używane jest readline, to użytkownik ma możliwość
           ponownej edycji nieudanego podstawienia historii historii.
       histverify
           Jeżeli jest ustawione, a używane jest readline, to wyniki podstawiania
           historii nie są natychmiast przesyłane do analizatora powłoki. Zamiast
           tego,  wiersz wynikowy ładowany jest do bufora edycyjnego readline,
           pozwalając na dalsze zmiany.
       hostcomplete
           Jeżeli jest ustawione, a używane jest readline, bash będzie usiłować
           wykonać uzupełnianie nazwy hosta podczas uzupełniania słowa zawierającego @
           (zobacz Uzupełnianie w READLINE powyżej). Domyślnie włączone.
       huponexit
           Jeżeli jest ustawione, to bash wyśle SIGHUP do wszystkich zadań podczas
           kończenia pracy interaktywnej powłoki zgłoszeniowej.
       inherit_errexit
           Jeśli  jest ustawione, uzupełnianie poleceń dziedziczy wartość opcji
           errexit, zamiast kasować ją w środowisku podpowłoki. Opcja ta jest włączana
           jeśli włączony jest tryb posix.
       interactive_comments
           Jeśli jest włączone, pozwala by słowo rozpoczynające się od # powodowało
           pominięcie tego słowa i wszystkich pozostałych znaków wiersza w powłoce
           interaktywnej (zobacz powyżej KOMENTARZE). Opcja domyślnie włączona.
       lastpipe
           Jeśli jest ustawiona, a kontrola zadań nie jest aktywna, powłoka uruchamia
           ostatnie polecenie potoku, który nie jest wykonywany w tle, w bieżącym
           środowisku powłoki.
       lithist Jeśli  jest ustawione, a włączona jest opcja cmdhist, to polecenia
           wielowierszowe zachowywane są w historii w miarę możliwości z osadzonymi
           znakami nowej linii zamiast przy użyciu średników jako separatorów.
       login_shell
           Powłoka ustawia tę opcję jeśli zostanie uruchomiona jako zgłoszeniowa
           (zobacz WYWOŁANIE powyżej). Ta wartość nie może być zmieniona.
       mailwarn
           Jeżeli jest ustawione, zaś do pliku, w którym sprawdza pocztę bash sięgano
           od czasu ostatniego sprawdzania, to zostanie wyświetlony komunikat ,,The
           mail in plikpoczty has been read”  (Poczta  w  plikpoczty  została
           przeczytana).
       no_empty_cmd_completion
           Jeśli jest ustawione, i stosowane jest readline, to bash nie będzie
           usiłował szukać w PATH możliwych uzupełnień, gdy próba uzupełniania wystąpi
           w pustym wierszu.
       nocaseglob
           Jeśli zostało ustawione, to bash przy rozwijaniu nazw plików dopasowuje je
           nie zwracając uwagi na wielkość liter (zobacz Rozwijanie nazw plików
           powyżej).
       nocasematch
           Gdy jest ustawiona, bash dopasowuje wzorce ignorując wielkość liter,
           podczas wykonywania dopasowania, w czasie wykonywania poleceń warunkowych
           case lub [[, przy wykonywaniu interpretacji zastępowania słów wzorców lub
           podczas filtrowania możliwych dopełnień jako  części  programowalnych
           dopełnień.
       nullglob
           Jeśli jest ustawione, to, bash pozwala by wzorce nie dopasowujące żadnych
           plików (zobacz Rozwijanie nazw plików powyżej)  rozwijały się w łańcuch
           pusty, zamiast na same siebie.
       progcomp
           Jeżeli jest ustawione, to włączone są usługi programowalnego uzupełniania
           (zobacz powyżej Programowalne uzupełnianie). Domyślnie włączone.
       promptvars
           Jeżeli jest ustawione, to łańcuchy zachęty  podlegają  interpretacji
           zmiennych i podstawianiu parametrów po interpretacji zachęty opisanej w
           ZACHĘTA powyżej. Opcja ta jest domyślnie włączona.
       restricted_shell
           Powłoka ustawia tę opcję jeśli została uruchomiona w trybie okrojonym
           (zobacz POWŁOKA OKROJONA poniżej). Wartość ta nie może być zmieniona. Nie
           jest ona resetowana podczas odczytu plików startowych, pozwalając im na
           odkrycie czy powłoka jest okrojona czy nie.
       shift_verbose
           Jeżeli jest ustawiona, to wbudowane shift wypisuje komunikat o błędzie gdy
           liczba przesunięć (przez shift) przekracza liczbę parametrów pozycyjnych.
       sourcepath
           Jeśli jest ustawiona, to polecenie wbudowane source (.) posługuje się
           wartością PATH do znalezienia katalogu zawierającego plik podany jako
           argument. Opcja domyślnie włączona.
       xpg_echo
           Jeżeli jest ustawiona, to dla wbudowanego polecenia echo włączane jest
           domyślne interpretowanie sekwencji specjalnych z odwrotnym ukośnikiem.

    suspend [-f]
       Zawiesza wykonywanie tej powłoki do otrzymania przez nią sygnału SIGCONT. Opcja -f
       mówi, by nie narzekać, jeśli użyto suspend w powłoce zgłoszeniowej; po prostu
       zawiesić  mimo to. Kodem zwracanym jest 0, chyba że powłoka jest powłoką
       zgłoszeniową i nie podano opcji -f, lub gdy nie jest włączona kontrola zadań.

    test wyraż
    [ wyraż ]
       Zwraca kod 0 (prawda) lub 1 (fałsz) w zależności od interpretacji wyrażenia
       warunkowego wyraż.  każdy operator i operand musi być odrębnym argumentem.
       Wyrażenia składając się ze składowych opisanych powyżej w WYRAŻENIA WARUNKOWE. test
       nie akceptuje żadnych opcji, ani nie akceptuje i nie ignoruje argumentu -- jako
       wskaźnika końca opcji.

       Wyrażenia mogą być łączone przy użyciu poniższych operatorów, podanych w kolejności
       malejącego priorytetu. Ich interpretacja zależy od liczby argumentów; patrz niżej.
       Priorytet operatorów jest używany gdy występuje pięć argumentów lub więcej.
       ! wyraż
           Prawda jeśli wyraż jest fałszem.
       ( wyraż )
           Zwraca wartość wyraż. Może być stosowane do obejścia zwykłej kolejności
           operatorów.
       wyraż1 -a wyraż2
           Prawda jeśli oba: wyraż1 i wyraż2 są prawdziwe.
       wyraż1 -o wyraż2
           Prawda jeśli wyraż1 lub wyraż2 jest prawdziwe.

       test i [ interpretują wyrażenia warunkowe posługując się zestawem reguł opartych o
       liczbę argumentów.

       0 argumentów
           Wyrażenie jest fałszywe.
       1 argument
           Wyrażenie jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy gdy argument nie jest pusty
           (null).
       2 argumenty
           Jeśli pierwszym argumentem jest !, to wyrażenie jest prawdziwe wtedy i tylko
           wtedy gdy drugi argument jest pusty. Jeśli pierwszy argument jest jednym z
           jednoargumentowych operatorów warunkowych podanych powyżej w WYRAŻENIA
           WARUNKOWE, to wyrażenie jest prawdziwe jeżeli test jednoargumentowy jest
           prawdziwy.  Jeżeli pierwszy argument nie jest poprawnym jednoargumentowym
           operatorem warunkowym, to wyrażenie ma wartość fałsz.
       3 argumenty
           Następujące warunki są stosowane w wypisanej kolejności. Jeżeli drugi
           argument jest jednym z dwuargumentowych operatorów warunkowych podanych
           powyżej w WYRAŻENIA WARUNKOWE,  to  wynik  wyrażenia  jest  wynikiem
           dwuargumentowego testu z zastosowaniem pierwszego i trzeciego argumentu jako
           operandów. Operatory -a i -o są uważane za dwuargumentowe, jeśli występują
           trzy argumenty. Jeśli pierwszym argumentem jest !, to wartość stanowi
           negację testu dwuargumentowego przy użyciu drugiego i trzeciego argumentu.
           Jeśli pierwszym argumentem jest dokładnie ( a trzecim argumentem dokładnie
           ), to wynik jest jednoargumentowym testem drugiego argumentu. W pozostałych
           przypadkach wyrażenie jest fałszywe.
       4 argumenty
           Jeśli pierwszym argumentem jest !, to wynik jest negacją trójargumentowego
           wyrażenia złożonego z pozostałych argumentów.  W przeciwnym  wypadku,
           wyrażenie jest poddawanie analizie składni i interpretowane zgodnie z
           priorytetami przy zastosowaniu reguł podanych powyżej.
       5 lub więcej argumentów
           Wyrażenie jest poddawanie analizie składni i interpretowane zgodnie z
           priorytetami przy zastosowaniu reguł podanych powyżej.

       Gdy operatory < i > są używane z test lub [, sortują zgodnie z porządkiem
       leksykograficznym używając kolejności ASCII.

    times Wypisuje sumaryczne czasy użytkownika i systemu dla powłoki i procesów z niej
       uruchomionych. Kodem zwracanym jest 0.

    trap [-lp] [argument] [sigspec ...]
       Polecenie argument ma zostać odczytane i wykonane, gdy powłoka otrzyma sygnał(y)
       sigspec. Jeśli nie występuje argument (i występuje pojedynczy sigspec) lub jest to
       -, to wszystkie podane sygnały resetowane są do swych wartości pierwotnych
       (wartości, jakie miały przy wejściu do powłoki). Jeżeli argument jest łańcuchem
       pustym, to sygnał określony przez każde sigspec jest ignorowany przez powłokę i
       polecenia, jakie ona wywołuje.  Jeżeli nie wystąpił argument a podano -p,
       wyświetlane są polecenia związane z przechwyceniem każdego z sygnałów sigspec.
       Jeżeli nie podano żadnych argumentów lub jeśli podano tylko -p, to trap wypisuje
       listę poleceń związanych z każdym z numerów sygnałów. Każde -l powoduje wypisanie
       przez powłokę listy nazw sygnałów i odpowiadających im nazw. Każdy sigspec jest
       albo nazwą sygnału zdefiniowaną w <signal.h> albo numerem sygnału. Wielkość liter
       nazw sygnałów nie ma znaczenia, a przedrostek SIG jest opcjonalny.

       Jeżeli sigspec jest sygnałem EXIT (0), to polecenie argument wykonywane jest przy
       kończeniu pracy przez powłokę. Jeżeli sigspec jest równe DEBUG, to polecenie
       argument wykonywane jest po każdym poleceniu prostym, poleceniach for, case i
       select, każdym poleceniem arytmetycznym for i przed wykonaniem pierwszego polecenia
       w funkcji powłoki (zobacz GRAMATYKA POWŁOKI powyżej). Proszę zapoznać się z opisem
       opcji extdebug do wbudowanego shopt, aby dowiedzieć się więcej na temat jej wpływu
       na pułapkę DEBUG. Jeśli sigspec to RETURN, to polecenie argument jest wykonywane
       zawsze, gdy funkcja powłoki lub skrypt wykonywany wbudowanymi . lub source kończą
       swe wykonanie.

       Jeśli sigspec jest ERR, wówczas polecenie argument wykonywane gdy potok (mogący
       składać się z jednego polecenia prostego), lista, lub polecenie złożone zwróci
       niezerowy kod zakończenia. Pułapka zastawiona na ERR nie jest wykonywana gdy
       polecenie, które zakończyło się niepowodzeniem jest występuje bezpośrednio po
       słowach kluczowych while lub until, jest częścią testu instrukcji if, częścią
       poleceń wykonywanych w listach && lub || z wyjątkiem polecenia za ostatnim && lub
       ||, dowolnym poleceniem w potoku z wyjątkiem ostatniego lub jeśli wartość zwracana
       przez to polecenie jest wstawiana za pomocą !. Identyczne warunki są przestrzegane
       przez opcję errexit.

       Sygnały ignorowane przy wejściu do powłoki nie mogą być przechwycone  ani
       zresetowane.  W procesie potomnym, podczas jego tworzenia, sygnały przechwycone
       resetowane są do swych wartości pierwotnych.  Zwracanym kodem jest fałsz jeśli
       którykolwiek z sigspec jest nieprawidłowy; w przeciwnym razie trap zwraca true.

    type [-aftpP] nazwa [nazwa ...]
       Bez opcji wskazuje, jak powinna być interpretowana każda z nazw, jeśli zostanie
       użyta jako nazwa polecenia. Jeżeli użyto opcji -t, to type wypisuje łańcuch będący
       jednym z alias, keyword, function, builtin lub file, jeśli nazwa jest odpowiednio
       aliasem, zastrzeżonym słowem powłoki, funkcją, poleceniem wbudowanym lub plikiem
       dyskowym.  Jeśli nie znaleziono nazwy, to nie jest wypisywane nic i jako kod
       zakończenia zwracany jest fałsz. Jeśli posłużono się opcją -p to type zwraca albo
       nazwę pliku dyskowego, który zostałby wykonany jeśli nazwa zostałaby podana jako
       nazwa polecenia, albo nic jeśli ``type -t name'' nie zwróciłoby file. Opcja -P
       wymusza na PATH wyszukiwanie każdego name, nawet jeśli ``type -t name'' nie
       zwróciłoby file. Jeśli polecenie zostało zapamiętane poleceniem hash, to -p i -P
       wypisuje jego wartość, który niekoniecznie jest plikiem pojawiającym się jako
       pierwszy w PATH. Jeśli użyto opcji -a, to type wypisuje wszystkie miejsca
       zawierające plik wykonywalny o nazwie nazwa. Aliasy i funkcje są uwzględniane
       wyłącznie jeśli nie podano również opcji -p. Tablica zapamiętanym poleceń nie jest
       sprawdzana, jeśli użyto -a. Opcja -f przesłania funkcję wyszukiwania powłoki jak
       wbudowanym command. type zwraca prawdę jeśli odnaleziono wszystkie argumenty i
       fałsz, gdy któregoś z nich nie odnaleziono.

    ulimit [-HSabcdefiklmnpqrstuvxPT [limit]]
       Zapewnia kontrolę nad zasobami dostępnymi powłoce i procesów jakie ona uruchamia,
       na systemach umożliwiających taką kontrolę. Opcje -H i -S określają, że dla danego
       zasobu ustawiane jest twarde (hard) lub miękkie (soft) ograniczenie. Ograniczenie
       twarde nie może być zwiększane przez zwykłego użytkownika  po  ustawieniu;
       ograniczenie miękkie może być zwiększane aż do wartości ograniczenia twardego.
       Jeśli nie podano ani -H ani -S, to ustawiane jest zarówno ograniczenie miękkie jak
       i twarde. Ograniczenie limit może być liczbą w jednostkach określonych dla zasobu
       lub jedną ze specjalnych wartości: hard, soft lub unlimited, oznaczających
       odpowiednio: bieżące twarde ograniczenie, bieżące miękkie ograniczenie oraz brak
       ograniczenia. Jeżeli pominięto limit, wypisywana jest bieżąca wartość ograniczenia
       miękkiego danego zasobu, chyba że podano opcję -H. Gdy podano więcej niż jedno
       określenie zasobu, przed wartością wypisywana jest nazwa ograniczenia i jednostka
       miary. Inne opcje interpretowane są następująco:
       -a   Podawane są wszystkie bieżące ograniczenia
       -b   Maksymalny rozmiar bufora gniazda
       -c   Maksymalny rozmiar tworzonych plików core
       -d   Maksymalny rozmiar segmentu danych procesu
       -e   Maksymalny priorytet planisty ("nice")
       -f   Maksymalny rozmiar plików zapisywanych przez powłokę i jej potomków
       -i   Maksymalna liczba oczekujących sygnałów
       -k   Maksymalna liczba kqueue które można przypisać
       -l   Maksymalny rozmiar, jaki może zostać zablokowany w pamięci
       -m   Maksymalny rozmiar części rezydentnej (wiele systemów nie przestrzega tego
           limitu)
       -n   Maksymalna liczba otwartych deskryptorów pliku (większość systemów nie
           pozwala na ustawianie tej wartości)
       -p   Rozmiar potoku w blokach 512-bajtowych (może nie być ustawione)
       -q   Maksymalny rozmiar kolejek komunikatów POSIX, w bajtach
       -r   Maksymalny priorytet rzeczywisty planisty
       -s   Maksymalny rozmiar stosu
       -t   Maksymalny czas CPU w sekundach
       -u   Maksymalna liczba procesów dostępnych dla pojedynczego użytkownika
       -v   Maksymalna wielkość pamięci wirtualnej dostępna dla powłoki i, w niektórych
           systemach, dla jej potomków.
       -x   Maksymalna liczba plików blokad
       -P   Maksymalna liczba pseudoterminali
       -T   Maksymalna liczba wątków

       Jeżeli podano limit i nie użyto opcji -a, to limit staje się nową wartością
       ograniczenia zadanego zasobu. Jeżeli nie podano żadnej opcji, to zakłada się opcję
       -f. Wartości podawane są przyrostowo co 1024-bajty, z wyjątkiem -t, podawanego w
       sekundach, -p, w jednostkach 512-bajtowych bloków, -P, -T, -b, -k, -n i -u, które
       są wartościami bez miana; oraz w trybie Posix, -c i -f, podawanych w przyrostach
       512-bajtowych.Zwracanym kodem jest 0, chyba że podano nieprawidłową opcję lub
       argument albo podczas ustawiania nowego ograniczenia wystąpił błąd.

    umask [-p] [-S] [tryb]
       Maska praw dostępu dla plików tworzonych przez użytkownika ustawiana jest na tryb.
       Jeżeli tryb rozpoczyna się od cyfry, jest interpretowany jako liczba ósemkowa; w
       przeciwnym razie interpretowany jest jako maska w trybie symbolicznym, podobnie jak
       akceptowane przez chmod(1). Jeżeli pominięto tryb wypisywana jest aktualna wartość
       maski. Opcja -S powoduje, że maska zostanie wypisana w postaci symbolicznej;
       domyślne wyjście jest w postaci liczby ósemkowej.  Jeżeli podano opcję -p i
       pominięto tryb, to wyjście ma postać, która może być powtórnie wykorzystana jako
       wejście.  Kodem zwracanym jest 0 jeśli pomyślnie zmieniono tryb lub nie podano
       argumentu tryb, zaś fałsz w pozostałych sytuacjach.

    unalias [-a] [nazwa ...]
       Usuwa każdą z nazw z listy zdefiniowanych aliasów. Jeżeli podano -a, to usuwane są
       definicje wszystkich aliasów. Zwracanym kodem jest prawda, chyba że podana nazwa
       nie jest zdefiniowanym aliasem.

    unset [-fv] [-n] [nazwa ...]
       Dla każdej nazwy, usuwa odpowiadającą jej wartość lub funkcję. Jeżeli podano opcję
       -v, to każda z nazw odnosi się do zmiennej powłoki. Zmienne read-only nie mogą być
       kasowane. Jeżeli podano -f, to każda z nazw wskazuje na funkcję powłoki, a
       definicja funkcji jest usuwana. Jeśli podano opcję -n, a nazwa jest zmienną z
       parametrem nazwa referencyjna, to zostanie usunięta nazwa zamiast  zmiennej
       referencyjnej. -n nie daje efektu, jeśli podano opcję -f. Jeśli nie podano żadnych
       opcji, każda z nazw odnosi się do zmiennej; jeśli nie ma zmiennej o tej nazwie, to
       usunięte zostaną funkcje z tą nazwą. Każda z usuniętych zmiennych lub funkcji
       usuwana jest ze środowiska przesyłanego następnym poleceniom.  Jeśli usunięta
       zostanie któraś ze zmiennych COMP_WORDBREAKS, RANDOM, SECONDS, LINENO, HISTCMD,
       FUNCNAME, GROUPS, lub DIRSTACK, to traci ona swe specjalne właściwości, nawet jeśli
       zostanie następnie ponownie ustawiona. Kodem zakończenia jest prawda, chyba że
       nazwa nie istnieje lub jest readonly.

    wait [-n] [n ...]
       Czeka na każdy podany proces potomny i zwraca jego kod zakończenia.  n może być
       identyfikatorem procesu lub określeniem zadania; jeśli podano określenie zadania,
       to nastąpi oczekiwanie na wszystkie procesy w potoku tego zadania.  Jeżeli nie
       podano n, następuje oczekiwanie na wszystkie aktualnie aktywne procesy potomne i
       zwracany jest kod zerowy. Jeśli podano opcję -n, to wait czeka na zakończenie
       każdego zadania i zwraca jego kod zakończenia. Jeśli n określa nieistniejący proces
       lub zadanie, to zwracany jest kod 127. W pozostałych przypadkach zwracany jest kod
       zakończenia ostatniego procesu lub zadania na jakie czekano.

POWŁOKA OKROJONA

    Jeśli bash uruchomiony jest pod nazwą rbash, lub przy jego wywołaniu posłużono się opcją
    -r, to staje się powłoką okrojoną (restricted).  Powłoka okrojona służy do ustawienia
    środowiska lepiej kontrolowanego niż powłoka standardowa. Zachowuje się ona identycznie
    jak bash z wyjątkiem tego, że poniższe nie są dozwolone lub nie są wykonywane:

    ·   zmiana katalogów przy pomocy cd

    ·   ustawianie lub kasowanie wartości SHELL, PATH, ENV lub BASH_ENV

    ·   podawanie nazw poleceń zawierających /

    ·   podawanie nazw plików zawierających / jako argumentu wbudowanego polecenia .
       (kropka).

    ·   podawanie nazwy pliku zawierającej ukośnik jako argument do opcji -p wbudowanego
       polecenia hash.

    ·   importowanie definicji funkcji ze środowiska powłoki przy uruchamianiu

    ·   analiza wartości SHELLOPTS ze środowiska powłoki przy uruchamianiu

    ·   przekierowywanie wyjścia przy pomocy operatorów >, >|, <>, >&, &> i >>

    ·   posługiwanie się wbudowanym poleceniem exec w celu zastąpienia powłoki innym
       poleceniem

    ·   dodawanie lub usuwanie poleceń przy pomocy opcji -f i -d wbudowanego polecenia
       enable

    ·   używanie wbudowanego polecenia enable do włączania wyłączonych wbudowanych poleceń
       powłoki

    ·   podawanie opcji -p wbudowanego polecenia command

    ·   wyłączanie trybu okrojonego za pomocą set +r lub set +o restricted.

    Powyższe ograniczenia wymuszane są po przeczytaniu plików uruchomieniowych.

    Jeśli wykonywane polecenie okaże się skryptem powłoki (patrz WYKONYWANIE POLECEŃ powyżej),
    to rbash wyłącza wszelkie ograniczenia w powłoce zrodzonej do wykonania skryptu.

ZOBACZ TAKŻE

    Bash Features, Brian Fox i Chet Ramey
    The Gnu Readline Library, Brian Fox i Chet Ramey
    The Gnu History Library, Brian Fox i Chet Ramey
    Portable Operating System Interface (POSIX) Part 2: Shell and Utilities, IEEE --
       http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/
    http://tiswww.case.edu/~chet/bash/POSIX -- opis trybu posix
    sh(1), ksh(1), csh(1)
    emacs(1), vi(1)
    readline(3)

PLIKI

    /bin/bash
       Plik wykonywalny powłoki bash
    /etc/profile
       Ogólnosystemowy plik inicjujący, wykonywany dla powłok zgłoszeniowych
    /etc/bash.bashrc
       Ogólnosystemowy plik startowy dla powłoki interaktywnej
    /etc/bash.bash.logout
       Ogólnosystemowy plik porządkujący dla powłoki zgłoszeniowej, wykonywany podczas
       kończenia przez nią pracy
    ~/.bash_profile
       Osobisty plik inicjujący, wykonywany dla powłok zgłoszeniowych
    ~/.bashrc
       Indywidualny plik startowy dla powłoki trybu interaktywnego
    ~/.bash_logout
       Indywidualny plik porządkujący dla powłoki zgłoszeniowej, wykonywany podczas
       kończenia przez nią pracy
    ~/.inputrc
       Indywidualny plik inicjujący do readline

AUTORZY

    Brian Fox, Free Software Foundation
    bfox@gnu.org

    Chet Ramey, Case Western Reserve University
    chet.ramey@case.edu

ZGŁOSZENIA BŁĘDÓW

    Jeśli znajdziesz w bash błąd, powinieneś go zgłosić. Ale najpierw powinieneś upewnić się,
    że rzeczywiście jest to błąd i że pojawia się w najświeższej wersji bash jaką masz. Jest
    ona zawsze dostępna pod adresem ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/bash/.

    Po ustaleniu, że błąd faktycznie istnieje, użyj polecenia bashbug do wysłania zgłoszenia
    błędu.  Jeśli masz poprawkę usuwającą problem, zachęcamy do przesłania jej również!
    Sugestie i `filozoficzne' zgłoszenia błędów mogą być przesyłane [w języku angielskim] do
    bug-bash@gnu.org lub wysyłane na grupę dyskusyjną gnu.bash.bug.

    WSZYSTKIE zgłoszenia błędów powinny zawierać:

    Numer wersji bash
    Sprzęt i system operacyjny
    Użyty kompilator
    Opis błędnego zachowania
    Krótki skrypt lub przepis na uzyskanie błędu

    bashbug wstawia pierwsze trzy pozycje automatycznie do szablonu jaki udostępnia w celu
    wypełnienia zgłoszenia błędów.

    Komentarze i zgłoszenia błędów dotyczące tej strony podręcznika [oryginału] powinny być
    kierowane na adres chet.ramey@case.edu.

BŁĘDY

    Jest za duży i zbyt wolny.

    Istnieje trochę subtelnych różnic pomiędzy bash a tradycyjnymi wersjami sh, głównie z
    powodu specyfikacji POSIX.

    Aliasy w niektórych zastosowaniach wprawiają w zakłopotanie.

    Poleceń wbudowanych powłoki i funkcji nie można zatrzymywać/wznawiać.

    Polecenia złożone i sekwencje poleceń postaci `a ; b ; c' nie są obsługiwane przychylnie
    przy próbie wstrzymania procesu. Gdy proces jest zatrzymany, powłoka natychmiast wykonuje
    następne polecenie sekwencji. Wystarcza umieszczanie sekwencji poleceń wewnątrz nawiasów
    by wymusić wykonanie ich przez podpowłokę, która może być zatrzymana jako całość.

    Zmienne tablicowe nie mogą być (na razie) eksportowane.

    Może istnieć tylko jeden aktywny koproces w danym czasie.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.4 oryginału.