Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    bc - język kalkulatora dowolnej precyzji

SKŁADNIA

    bc [ -hlwsqv ] [długie-opcje] [ plik ... ]

OPIS

    bc jest językiem obsługującym obliczenia na liczbach dowolnej dokładności z interaktywnym
    wykonywaniem instrukcji. Istnieją pewne podobieństwa składni do języka programowania C.
    Przy pomocy opcji wiersza poleceń dostępna jest standardowa biblioteka matematyczna. Na
    żądanie, biblioteka matematyczna jest definiowana przed rozpoczęciem przetwarzania plików.
    bc rozpoczyna pracę przetwarzając kod z wszystkich plików wymienionych w wierszu poleceń,
    zachowując ich kolejność. Po przetworzeniu wszystkich plików, bc czyta ze standardowego
    wejścia. Całość kodu wykonywana jest w miarę czytania. (Jeśli plik zawiera polecenie
    zatrzymania procesora, to bc nie będzie prowadził odczytu ze standardowego wejścia).

    Omawiana wersja bc zawiera kilka rozszerzeń w stosunku do tradycyjnych realizacji bc i
    standardu POSIX. Opcje wiersza poleceń mogą powodować, że rozszerzenia te będą wyświetlać
    ostrzeżenia lub będą odrzucane. Niniejszy dokument opisuje język akceptowany przez ten
    procesor bc. Rozszerzenia są w nim wyraźnie wyróżnione.

  OPCJE
    -h, --help
       Wypisuje informację o sposobie wywołania i kończy działanie.

    -i, --interactive
       Wymusza tryb interaktywny.

    -l, --mathlib
       Definiuje standardową bibliotekę matematyczną.

    -w, --warn
       Ostrzega o rozszerzeniach w stosunku do POSIX bc.

    -s, --standard
       Przetwarza wyłącznie standardowy, POSIX-owy język bc.

    -q, --quiet
       Nie wyświetla zwykłego przywitania GNU bc.

    -v, --version
       Wypisuje numer wersji, informację o prawach autorskich i kończy działanie.

  LICZBY
    Najbardziej  podstawowym elementem w bc jest liczba. Liczby są liczbami dowolnej
    dokładności. Dokładność ta odnosi się zarówno do części całkowitej, jak i do ułamkowej.
    Wszystkie  liczby są reprezentowane wewnętrznie w postaci dziesiętnej i wszystkie
    obliczenia prowadzone są w układzie dziesiętnym. (Opisywana wersja obcina wyniki operacji
    dzielenia i mnożenia). Liczby mają dwa atrybuty: długość i dokładność. [od tłum.:
    (org.scale) - w tłumaczeniu używane będzie słowo `dokładność' w znaczeniu zbliżonym do
    znanego np. z obsługi kalkulatorów] Długość jest całkowitą liczbą cyfr znaczących liczby,
    zaś dokładność jest całkowitą liczbą cyfr dziesiętnych po kropce dziesiętnej.  Na
    przykład:
        .000001 ma długość 6 i dokładność 6.
        1935.000 ma długość 7 i dokładność 3.

  ZMIENNE
    Liczby przechowywane są w dwu rodzajach zmiennych, zmiennych prostych i tablicach. Zarówno
    zmienne proste, jak i tablice mają nazwy. Nazwy zaczynają się od litery, po której
    następuje dowolna liczba liter, cyfr i znaków podkreślenia. Wszystkie litery muszą być
    małe. (Nazwy w pełni alfanumeryczne są rozszerzeniem. W POSIX-owym bc wszystkie nazwy są
    pojedynczymi małymi literami). Rodzaj zmiennej wynika z kontekstu, gdyż po nazwie każdej
    zmiennej tablicowej wystąpią nawiasy ([]).

    Istnieją cztery zmienne specjalne: scale, ibase, obase oraz last. scale określa, jak
    niektóre operacje używają cyfr po kropce dziesiętnej. Domyślną wartością scale jest 0.
    ibase oraz obase określają podstawę pozycyjnego systemu liczbowego przy konwersji wejścia
    i wyjścia. Domyślną podstawą zarówno dla wejścia, jak i dla wyjścia jest 10. last
    (rozszerzenie standardu) jest zmienną, która przechowuje wartość ostatnio wydrukowanej
    liczby. Zmienne te będą omówione szczegółowo później, w odpowiedniej części. Wszystkie z
    nich mogą mieć przypisywane wartości, jak również mogą być używane w wyrażeniach.

  KOMENTARZE
    Komentarze w bc rozpoczynają się od znaków /*, a kończą znakami */. Komentarze mogą
    zaczynać się w dowolnym miejscu i na wejściu pojawiają się jako pojedyncze spacje.
    (Powoduje to, że komentarze są ogranicznikami innych elementów wejścia. Na przykład,
    komentarz nie może znajdować się w środku nazwy zmiennej). Komentarze obejmują znaki nowej
    linii (końca linii) pomiędzy początkiem a końcem komentarza.

    Do zapewnienia obsługi skryptów dla bc, jako rozszerzenie dodano komentarz w pojedynczym
    wierszu. Komentarz jednowierszowy rozpoczyna się znakiem # i rozciąga się do końca
    wiersza. Znak końca linii nie jest tu częścią komentarza i jest przetwarzany jak zwykle.

  WYRAŻENIA
    Liczbami posługują się wyrażenia i instrukcje. Ponieważ język został zaprojektowany jako
    interaktywny, instrukcje i wyrażenia wykonywane są niezwłocznie. Nie ma żadnego programu
    "głównego" ("main"). Zamiast tego, kod jest wykonywany zaraz po jego napotkaniu. (Funkcje,
    omówione szczegółowo dalej, są zdefiniowane po ich napotkaniu).

    Proste wyrażenie jest po prostu stałą. bc zamienia stałe na wewnętrzne liczby dziesiętne
    przy użyciu bieżącej podstawy systemu dla wprowadzania, podanej w zmiennej ibase.
    (Istnieje wyjątek dla funkcji). Dopuszczalnymi wartościami ibase są 2 do 16. Przypisanie
    ibase wartości spoza tego zakresu nada jej wartość 2 lub 16. Liczby wejściowe mogą
    zawierać znaki 0-9 oraz A-F. (Uwaga: muszą to być wielkie litery. Małe litery są nazwami
    zmiennych). Liczby jednocyfrowe mają zawsze wartość cyfry, bez względu na wartość ibase.
    (tj. A = 10). Dla liczb wielocyfrowych bc zamienia wszystkie cyfry wejściowe większe bądź
    równe ibase na wartość ibase-1. Powoduje to, że liczba FFF będzie zawsze największą
    trzycyfrową liczbą przy danej podstawie systemu dla wejścia.

    Pełne wyrażenia są podobne do występujących w wielu językach wysokiego poziomu. Ponieważ
    występuje tylko jeden rodzaj liczb, nie ma reguł określających użycie różnych typów.
    Zamiast tego istnieją reguły dotyczące dokładności wyrażeń. Każde wyrażenie ma określoną
    dokładność. Zależy ona od dokładności pierwotnych liczb, wykonywanego działania i, w wielu
    przypadkach, wartości zmiennej scale. Dopuszczalnymi wartościami zmiennej scale są liczby
    od 0 aż do maksymalnej liczby, jaka może być reprezentowana jako całkowita (integer) w
    języku C.

    W podanych poniżej opisach dopuszczalnych wyrażeń, "wyrażenie" określa pełne wyrażenie a
    "zmienna" określa zmienną prostą lub tablicową. Zmienną prostą jest po prostu
       nazwa
    a zmienna tablicowa jest określona jako
       nazwa[wyrażenie]
    Dokładność wyniku jest maksymalną z dokładności użytych w nim wyrażeń, chyba że podano
    inaczej.

    - wyrażenie
       Wynikiem jest wartość przeciwna do wyrażenia.

    ++ zmienna
       Zmienna jest powiększana o jeden a wynikiem wyrażenia jest ta nowa wartość.

    -- zmienna
       Zmienna jest pomniejszana o jeden a wynikiem wyrażenia jest ta nowa wartość.

    zmienna ++
       Wynikiem wyrażenia jest wartość zmiennej, a następnie zmienna jest powiększana o
       jeden.

    zmienna --
       Wynikiem wyrażenia jest wartość zmiennej, a następnie zmienna jest pomniejszana o
       jeden.

    wyrażenie + wyrażenie
       Wynikiem tego wyrażenia jest suma obu wyrażeń.

    wyrażenie - wyrażenie
       Wynikiem tego wyrażenia jest różnica obu wyrażeń.

    wyrażenie * wyrażenie
       Wynikiem tego wyrażenia jest iloczyn obu wyrażeń.

    wyrażenie / wyrażenie
       Wynikiem tego wyrażenia jest iloraz obu wyrażeń. Liczba cyfr po kropce dziesiętnej
       wyniku jest równa wartości zmiennej scale.

    wyrażenie % wyrażenie
       Wynikiem tego wyrażenia jest "reszta" z dzielenia obliczana w następujący sposób. W
       celu obliczenia a%b, obliczane jest najpierw a/b z dokładnością do scale cyfr
       dziesiętnych. Wynik używany jest do obliczenia a-(a/b)*b z dokładnością określoną
       jako maksymalna z scale+scale(b) oraz scale(a). Jeżeli scale ustawiona jest na
       zero, zaś oba wyrażenia są całkowite to wyrażenie to jest funkcją reszty
       całkowitej.

    wyrażenie ^ wyrażenie
       Wynikiem tego wyrażenia jest wartość pierwszego z wyrażeń podniesiona do potęgi
       określonej przez drugie. Drugie wyrażenie musi być liczbą całkowitą. (Jeśli drugie
       wyrażenie nie jest całkowite, to emitowane jest ostrzeżenie a wyrażenie jest
       obcinane tak, by otrzymać wartość całkowitą). Liczba cyfr ułamkowych wyniku wynosi
       scale, jeśli wykładnik jest ujemny. Jeżeli jest on dodatni, to dokładność (liczba
       cyfr po kropce dziesiętnej) wyniku stanowi minimum z dokładności pierwszego
       wyrażenia przemnożonej przez wartość wykładnika i maksimum z scale i dokładności
       pierwszego wyrażenia. To znaczy: scale(a^b) = min(scale(a)*b,  max(  scale,
       scale(a))) Należy pamiętać, że wyrażenie^0 zawsze zwraca wartość 1.

    ( wyrażenie )
       Nawiasy wymuszają zmianę standardowych priorytetów przy obliczaniu wyrażenia.

    zmienna = wyrażenie
       Zmiennej przypisywana jest wartość wyrażenia.

    zmienna <op>= wyrażenie
       jest to równoważne zapisowi "zmienna = zmienna <op> wyrażenie", z wyjątkiem tego,
       iż część "zmienna" jest wyliczana tylko raz. Może to być istotne, jeśli "zmienna"
       jest tablicą.

    Wyrażenia relacyjne są specjalnym rodzajem wyrażeń, zwracającym zawsze wartość 0 lub 1:
    zero jeśli relacja jest fałszywa, zaś 1 jeżeli jest prawdziwa.  Mogą one występować w
    dowolnych dozwolonych wyrażeniach. (POSIX bc wymaga, by wyrażenia relacyjne były używane
    wyłącznie w instrukcjach if, while i for oraz aby było w nich użyte tylko jedno
    sprawdzenie relacji). Operatorami relacji są:

    wyrażenie1 < wyrażenie2
       Wynikiem jest 1, jeśli wyrażenie1 jest mniejsze niż wyrażenie2.

    wyrażenie1 <= wyrażenie2
       Wynikiem jest 1, gdy wyrażenie jest mniejsze bądź równe wyrażenie2.

    wyrażenie1 > wyrażenie2
       Wynikiem jest 1, jeśli wyrażenie1 jest większe niż wyrażenie2.

    wyrażenie1 >= wyrażenie2
       Wynikiem jest 1, gdy wyrażenie1 jest większe bądź równe wyrażenie2.

    wyrażenie1 == wyrażenie2
       Wynikiem jest 1, gdy wyrażenie1 jest równe wyrażenie2.

    wyrażenie != wyrażenie2
       Wynikiem jest 1, gdy wyrażenie1 nie jest równe wyrażenie2.

    Dozwolone są także operacje logiczne. (POSIX bc NIE zawiera operacji logicznych). Wynikami
    wszystkich operacji logicznych są 0 lub 1 (dla fałszu i prawdy), tak jak dla wyrażeń
    relacyjnych. Operatorami logicznymi są:

    !wyrażenie
       Zaprzeczenie. Wynikiem jest 1, jeśli wyrażenie ma wartość 0.

    wyrażenie && wyrażenie
       Koniunkcja. Wynikiem jest 1, jeżeli oba wyrażenia są niezerowe.

    wyrażenie || wyrażenie
       Alternatywa. Wynikiem jest 1, jeśli dowolne z wyrażeń jest niezerowe.

    Wyrażenia mają następujący priorytet (od najniższego do najwyższego):
       operator ||, wiązanie lewe
       operator &&, wiązanie lewe
       operator !, niezwiązany
       operatory relacji, wiązanie lewe
       operator przypisania, wiązanie prawe
       operatory + i -, wiązanie lewe
       operatory *, / i %, wiązanie lewe
       operator ^, wiązanie prawe
       jednoargumentowy operator -, niezwiązany
       operatory ++ i --, niezwiązane

    Kolejność wykonywania została dobrana tak, by programy zgodne z POSIX bc działały
    poprawnie. Powoduje to, że operatory relacyjne i logiczne, użyte  w  wyrażeniach
    przypisania, będą wykazywać niecodzienne zachowywanie. Weźmy następujące wyrażenie:
       a = 3 < 5

    Większość programistów C uważałaby, że przypisze ono wynik operacji "3 < 5" (wartość 1)
    zmiennej "a". Tymczasem w bc nadaje ono wartość 3 zmiennej "a", a następnie porównuje 3 z
    5. Używając operatorów relacji i operatorów logicznych z operatorami przypisania najlepiej
    jest posłużyć się nawiasami.

    bc obsługuje jeszcze kilka innych wyrażeń specjalnych. Związane są one z funkcjami
    definiowanymi przez użytkownika i funkcjami standardowymi. Wszystkie one mają postać
    "nazwa(parametry)". Funkcje definiowane przez użytkownika opisano w sekcji Funkcje.
    Funkcjami standardowymi są:

    length ( wyrażenie )
       Wynikiem funkcji length jest liczba cyfr znaczących w wyrażeniu.

    read ( )
       Funkcja ta, będąca rozszerzeniem, odczytuje liczbę ze standardowego wejścia,
       niezależnie od miejsca użycia funkcji. Strzeż się -- może to spowodować kłopoty
       przy przeplataniu się danych i programu ze standardowego wejścia. Najlepszym
       zastosowaniem tej funkcji jest użycie jej w uprzednio napisanym programie, który
       wymaga wprowadzania danych przez użytkownika, ale nigdy nie pozwala na wprowadzanie
       kodu programu. Wynikiem działania funkcji read jest  liczba  odczytana  ze
       standardowego wejścia z konwersją układu liczbowego według aktualnej wartości
       zmiennej ibase.

    scale ( wyrażenie )
       Wynikiem funkcji scale jest liczba cyfr po kropce dziesiętnej w wyrażeniu będącym
       jej parametrem.

    sqrt ( wyrażenie )
       Wynikiem funkcji sqrt jest pierwiastek kwadratowy z wyrażenia. Jeżeli wyrażenie ma
       wartość ujemną, to generowany jest błąd wykonania.

  INSTRUKCJE
    Instrukcje (jak w większości języków algorytmicznych) umożliwiają sterowanie kolejnością
    wykonywania wyrażeń. W bc instrukcje wykonywane są bezzwłocznie, "tak szybko jak to jest
    możliwe". Wykonanie odbywa się gdy napotkano znak nowej linii i istnieje jedna lub więcej
    pełna instrukcja.  W związku z takim natychmiastowym wykonaniem, znaki nowej linii są
    bardzo istotne w bc. W rzeczywistości, jako organiczniki instrukcji używane są zarówno
    znaki nowej linii, jak i średniki. Nieprawidłowo umieszczony znak nowej linii spowoduje
    błąd składni. Ponieważ znaki nowej linii rozdzielają instrukcje, możliwe jest ich ukrycie
    (przed interpretacją) przy pomocy znaku odwrotnego ukośnika. Sekwencja "\<nl>", gdzie <nl>
    jest znakiem nowej linii postrzegana jest przez bc jako znak zwykłej spacji zamiast znaku
    nowej linii. Poniżej umieszczono listę instrukcji bc i ich znaczenia (elementy umieszczone
    w nawiasach kwadratowych ([]) są opcjonalnymi częściami instrukcji):

    wyrażenie
       Instrukcja ta wykonuje dwie rzeczy. Jeżeli wyrażenie rozpoczyna się od "<zmienna>
       <przypisanie> ...", to jest traktowane jak instrukcja przypisania. Jeśli wyrażenie
       nie jest instrukcją przypisania, to wyrażenie jest wyliczane i drukowane na
       standardowym wyjściu. Po wydrukowaniu liczby drukowany jest znak nowej linii. Na
       przykład, "a=1" jest instrukcją przypisania, a "(a=1)" jest wyrażeniem zawierającym
       przypisanie.  Wszystkie liczby drukowane są przy użyciu systemu pozycyjnego
       określonego zmienną obase. Dopuszczalnymi wartościami obase są 2 do BC_BASE_MAX.
       (Patrz sekcja OGRANICZENIA). Dla podstaw systemu od 2 do 16 używana jest zwyczajowa
       metoda zapisu liczb. Dla podstaw większych od 16 bc posługuje się metodą cyfr
       wieloznakowych wyświetlania liczb, gdzie każda z kolejnych cyfr wyświetlana jest
       jako liczba dziesiętna. Cyfry wieloznakowe oddzielane są odstępami. Każda z cyfr
       zawiera tyle znaków, ile jest niezbędnych do przedstawienia dziesiętnego wartości
       "obase-1". Ponieważ liczby mają dowolną dokładność, niektóre z liczb mogą nie dać
       wydrukować się w pojedynczym wierszu. Takie długie liczby zostaną podzielone między
       wiersze przy zastosowaniu "\" jako ostatniego znaku wiersza. Maksymalną liczbą
       znaków drukowanych w wierszu jest 70. Z powodu interaktywnego charakteru bc
       drukowanie liczby ma efekt uboczny w postaci przypisania wydrukowanej wartości do
       specjalnej zmiennej o nazwie last. Umożliwia to użytkownikowi odtworzenie ostatnio
       wydrukowanej wartości bez potrzeby ponownego wpisywania wyrażenia, które ją
       wydrukowało. Nadawanie wartości zmiennej last jest dozwolone; spowoduje ono
       zastąpienie ostatnio wydrukowanej wartości wartością przypisaną. Nowo przypisana
       wartość pozostanie aż do wydrukowania kolejnej liczby lub nadania last innej
       wartości. (Niektóre z implementacji mogą dopuszczać użycie pojedynczej kropki (.),
       niebędącej częścią liczby, jako skróconej notacji dla last).

    łańcuch
       Na wyjściu drukowany jest łańcuch znakowy. Łańcuchy rozpoczynają się znakiem
       cudzysłowu i zawierają wszystkie znaki do następnego znaku cudzysłowu.  Wszystkie
       znaki, włącznie ze znakami nowej linii, traktowane są dosłownie. Po wydrukowaniu
       łańcucha nie jest drukowany znak nowej linii.

    print lista
       Instrukcja print (rozszerzenie) umożliwia użycie innego sposobu wydruku wyników.
       "Lista" jest listą łańcuchów i wyrażeń oddzielonych przecinkami. Każdy łańcuch czy
       wyrażenie drukowany jest w kolejności występowania na liście. Nie jest drukowany
       kończący znak nowej linii (przejście do następnego wiersza). Wyliczana jest wartość
       wyrażeń; jest ona drukowana i przypisywana zmiennej last. Łańcuchy użyte w
       instrukcji print są drukowane na wyjściu i mogą zawierać znaki specjalne. Znaki
       specjalne rozpoczynają się znakiem odwrotnego ukośnika (\).  bc  rozpoznaje
       następujące znaki specjalne: "a" (dzwonek, bell), "b" (backspace), "f" (wysunięcie
       strony, form feed), "n" (nowa linia, newline), "r" (powrót karetki, carriage
       return), "q" (cudzysłów, double quote), "t" (tabulacja, tab) oraz "\" (odwrotny
       ukośnik, backslash). Inne znaki występujące po odwrotnym ukośniku będą ignorowane.

    { lista_instrukcji }
       Jest to instrukcja grupowania. Pozwala na grupowanie wielu instrukcji do wykonania.

    if ( wyrażenie ) instrukcja1 [else instrukcja2]
       Instrukcja if oblicza wyrażenie i wykonuje instrukcję1 bądź instrukcję2  w
       zależności od wartości wyrażenia. Jeżeli wyrażenie jest niezerowe, wykonywana jest
       instrukcja1. Jeśli występuje instrukcja2 a wartością wyrażenia jest 0,  to
       wykonywana jest instrukcja2. (Klauzula else instrukcji if jest rozszerzeniem).

    while ( wyrażenie ) instrukcja
       Instrukcja  while powtarza wykonywanie danej instrukcji póki wyrażenie jest
       niezerowe. Oblicza ona wartość wyrażenia przed każdym wykonaniem instrukcji.
       Przerwanie  pętli powodowane jest zerową wartością wyrażenia lub wykonaniem
       instrukcji break (przerwania).

    for ( [wyr1] ; [wyr2] ; [wyr3] ) instrukcja
       Instrukcja for kontroluje powtarzane wykonanie danej instrukcji. Przed pętlą
       obliczane jest wyrażenie1. Wyrażenie2 jest obliczane przed każdym wykonaniem
       instrukcji. Jeśli jest niezerowe, to wykonywana jest instrukcja.  Jeśli ma ono
       wartość zero, to pętla jest przerywana. Po każdym wykonaniu danej instrukcji
       wyliczana jest wartość wyrażenia3 przed ponownym wyliczeniem wyrażenia2. Jeżeli
       pominięto wyrażenie1 lub wyrażenie3, to nic nie jest obliczane w chwili, gdy
       powinna być określana ich wartość. Jeżeli pominięto wyrażenie2, to jest ono
       zastępowane wartością 1. (Wyrażenie opcjonalne stanowią rozszerzenie. bc w POSIXie
       wymaga wszystkich trzech wyrażeń). Poniższy kod jest równoważny instrukcji for:
       wyrażenie1;
       while (wyrażenie2) {
         instrukcja;
         wyrażenie3;
       }

    break Instrukcja ta powoduje wymuszone zakończenie ostatniej obejmującej ją instrukcji
       while lub for.

    continue
       Instrukcja continue (rozszerzenie) powoduje rozpoczęcie kolejnej iteracji przez
       ostatnią obejmującą ją instrukcję for.

    halt  Instrukcja halt (rozszerzenie) jest instrukcją nakazującą preprocesorowi  bc
       zakończenie pracy (ale tylko wtedy gdy instrukcja ta jest wykonywana). Na
       przykład, "if (0 == 1) halt" nie spowoduje przerwania pracy bc, gdyż instrukcja
       halt nie będzie wykonana.

    return Zwraca wartość zero jako wynik funkcji. (Patrz sekcja dotycząca funkcji).

    return ( wyrażenie )
       Zwraca wartość wyrażenia jako wynik funkcji. (Patrz sekcja dotycząca funkcji).
       Nawiasy nie są wymagane, co jest rozszerzeniem GNU bc.

  PSEUDOINSTRUKCJE
    Te instrukcje nie są instrukcjami w tradycyjnym sensie tego terminu. Nie są one
    instrukcjami wykonywanymi. Ich funkcja jest wykonywana podczas "kompilacji".

    limits Wypisuje  lokalne ograniczenia narzucone przez lokalna wersję bc.  Jest to
       rozszerzenie.

    quit  Po odczycie instrukcji quit procesor bc kończy pracę, niezależnie od tego, gdzie
       wystąpiła ta instrukcja. Na przykład, "if (0 == 1) quit" spowoduje zakończenie
       pracy bc.

    warranty
       Wypisuje dłuższą notkę na temat gwarancji. Jest to rozszerzenie.

  FUNKCJE
    Funkcje dostarczają sposobu definiowania obliczeń, które mogą być wykonane później.
    Funkcje w bc zawsze obliczają wartość i zwracają ją do miejsca wywołania. Definicje
    funkcji są "dynamiczne" w tym sensie, że funkcja pozostaje niezdefiniowana dopóki na
    wejściu nie zostanie odczytana jej definicja. Definicja ta jest następnie używana dopóki
    nie zostanie napotkana inna definicja funkcji o tej samej nazwie. Wówczas nowa definicja
    zastępuje starszą. Funkcja definiowana jest następująco:
       define nazwa ( parametry ) { nowa_linia
         lista_auto  lista_instrukcji }
    Wywołanie funkcji jest po prostu wyrażeniem postaci "nazwa(parametry)".

    Parametry są liczbami lub tablicami (rozszerzenie). W definicji funkcji definiuje się
    równocześnie zero lub więcej jej parametrów przez podanie ich nazw rozdzielonych
    przecinkami. Liczby są jedynymi parametrami wywoływanymi przez wartość. Tablice podawane
    są w definicji parametrów przy pomocy notacji "nazwa[]". W wywołaniu funkcji parametry
    rzeczywiste dla parametrów numerycznych są pełnymi wyrażeniami. Do przekazywania tablic
    używana jest ta sama notacja, co przy definiowaniu parametrów typu tablicowego. Dana
    tablica przesyłana jest do funkcji przez wartość.  Ponieważ definicje funkcji są
    dynamiczne, w trakcie wywoływania funkcji sprawdzana jest liczba i typy jej parametrów.
    Niezgodność liczby parametrów lub ich typów powoduje błąd wykonania. Błąd wykonania pojawi
    się także przy próbie wywołania niezdefiniowanej funkcji.

    lista_auto jest opcjonalną listą zmiennych, do użytku "lokalnego".  A oto składnia tej
    listy (jeśli występuje): "auto nazwa, ... ;". Średnik jest opcjonalny. Każda z nazw jest
    nazwą auto-zmiennej. Tablice mogą być podane przy użyciu takiej samej składni jak w
    parametrach.  Na początku funkcji wartości tych zmiennych odkładane są na stosie.
    Następnie zmienne są inicjowane zerami i używane w czasie wykonywania funkcji. Przy
    zakończeniu funkcji zmienne są zdejmowane ze stosu, tak że przywracana jest ich pierwotna
    wartość (z momentu wywołania funkcji). Parametry te są faktycznie zmiennymi auto
    inicjowanymi wartościami dostarczonymi w wywołaniu funkcji. Zmienne typu auto różnią się
    od tradycyjnych zmiennych lokalnych, gdyż jeśli funkcja A woła funkcję B, to B może
    posługiwać się zmiennymi auto funkcji A po prostu używając tych samych nazw, chyba że
    funkcja B traktuje je jako zmienne auto. Ponieważ zmienne auto i parametry składowane są
    na stosie, to bc obsługuje funkcje rekurencyjne.

    Ciało funkcji jest listą instrukcji bc. I znów, jak w części zasadniczej, instrukcje
    oddzielane są średnikami lub znakami nowej linii. Instrukcje return (powrót)  powodują
    zakończenie funkcji i zwrócenie wartości. Istnieją dwa warianty instrukcji return.
    Pierwsza postać, "return", zwraca wartość 0 do wywołującego wyrażenia. Druga postać,
    "return ( wyrażenie )", oblicza wartość wyrażenia i zwraca ją do wyrażenia wołającego.
    Każda funkcja domyślnie kończy się niejawną instrukcją "return (0)". Pozwala to na funkcji
    na zakończenie działania i zwrócenie zera bez jawnej instrukcji powrotu.

    Funkcje inaczej korzystają ze zmiennej ibase. Wszystkie stałe w obrębie ciała funkcji będą
    konwertowane przy zastosowaniu wartości ibase w momencie wywołania funkcji. Zmiany ibase w
    czasie wykonywania funkcji są ignorowane, z wyjątkiem funkcji standardowej read, która
    zawsze do konwersji liczb wykorzystuje bieżącą wartość ibase.

    GNU bc zawiera kilka rozszerzeń związanych z funkcjami. Pierwszym jest nieco luźniejszy
    format definicji funkcji. Standard wymaga, by nawias otwierający znajdował się w tym samym
    wierszu, co słowo kluczowe define, a wszystkie pozostałe części w kolejnych wierszach.
    Opisywana tu wersja bc zezwala na dowolną liczbę znaków nowej linii przed i po nawiasie
    otwierającym funkcji. Na przykład, dozwolone są poniższe definicje.
       define d (n) { return (2*n); }
       define d (n)
        { return (2*n); }

    Funkcje mogą być zdefiniowane jako void. Funkcja void nie zwraca wartości, więc nie może
    być używana w miejscach, które wymagają wartości. Po wywołaniu funkcja void nie produkuje
    żadnego wyjścia. Słowo kluczowe void występuje pomiędzy słowem kluczowym define a nazwą
    funkcji. Na przykład prosimy rozważyć poniższy skrypt:
       define py (y) { print "--->", y, "<---", "\n"; }
       define void px (x) { print "--->", x, "<---", "\n"; }
       py(1)
       --->1<---
       0
       px(1)
       --->1<---

    Ponieważ py nie jest funkcją void, to wywołanie py(1) wyświetla pożądane wyjście, a
    następnie wypisuje w drugiej linii wartość tej funkcji. Ponieważ wartością funkcji, która
    nie zawiera instrukcji return, jest zero, to właśnie zero zostanie wypisane. W przypadku
    funkcji px(1) zero nie jest wypisywane, ponieważ ta funkcja jest funkcją void.

    Także dodano wywoływanie tablic przez zmienną. Aby zadeklarować wywołanie przez zmienną
    tablicową, należy zadeklarować parametr tablicowy w definicji funkcji jako "*nazwa[]".
    Wywołanie funkcji jest takie samo, jak w przypadku wywołania przez wartość.

  BIBLIOTEKA MATEMATYCZNA
    Jeżeli bc wywoływane jest z opcją -l, to wstępnie wczytywana jest biblioteka matematyczna
    (math library), a domyślna liczba cyfr dziesiętnych (scale) ustawiana jest na 20. Funkcje
    matematyczne obliczają swe wyniki z dokładnością określoną w momencie ich wywołania.
    Bibilioteka matematyczna definiuje następujące funkcje:

    s (x) Sinus x, x podawany jest w radianach.

    c (x) Cosinus x, x w radianach.

    a (x) Arcus tangens x; arcus tangens zwraca radiany.

    l (x) Logarytm naturalny z x.

    e (x) Funkcja wykładnicza - e do potęgi x.

    j (n,x)
       Funkcja Bessela rzędu n (całkowitego) z argumentem x.

  PRZYKŁADY
    W powłoce /bin/sh, poniższe polecenie przypisuje wartość liczby "Pi" zmiennej środowiska
    pi.
        pi=$(echo "scale=10; 4*a(1)" | bc -l)

    Poniżej podano definicję funkcji wykładniczej używanej w bibliotece matematycznej. Funkcja
    ta napisana jest w bc standardu POSIX.
       scale = 20

       /* wykorzystuje fakt, że e^x = (e^(x/2))^2
         Gdy x jest dostatecznie małe, używamy szeregu:
          e^x = 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + ...
       */

       define e(x) {
        auto a, d, e, f, i, m, v, z

        /* Sprawdzenie znaku x. */
        if (x<0) {
         m = 1
         x = -x
        }

        /* przewidywane x */
        z = scale;
        scale = 4 + z + .44*x;
        while (x > 1) {
         f += 1;
         x /= 2;
        }

        /* inicjowanie zmiennych */
        v = 1+x
        a = x
        d = 1

        for (i=2; 1; i++) {
         e = (a *= x) / (d *= i)
         if (e == 0) {
          if (f>0) while (f--) v = v*v;
          scale = z
          if (m) return (1/v);
          return (v/1);
         }
         v += e
        }
       }

    Poniższy kod posługuje się rozszerzonymi cechami bc do uzyskania prostego programu
    liczącego salda książeczki czekowej. Najlepiej byłoby zachować go w pliku, tak by mógł być
    wykorzystany wielokrotnie bez potrzeby każdorazowego przepisywania.
       scale=2
       print "\nProgram książeczki czekowej!\n"
       print " Pamiętaj, wpłaty są transakcjami ujemnymi.\n"
       print " Koniec - transakcja zerowa.\n\n"

       print "Saldo początkowe? "; bal = read()
       bal /= 1
       print "\n"
       while (1) {
        "bieżące saldo = "; bal
        "transakcja? "; trans = read()
        if (trans == 0) break;
        bal -= trans
        bal /= 1
       }
       quit

    Poniżej zamieszczono definicję rekurencyjnej funkcji silni.
       define f (x) {
        if (x <= 1) return (1);
        return (f(x-1) * x);
       }

  OPCJE READLINE I LIBEDIT
    GNU bc może zostać skompilowany (przez opcję konfiguracji) tak, by posługiwał się
    biblioteką GNU edytora wejścia o nazwie readline lub też biblioteką BSD libedit. Umożliwia
    to użytkownikowi edycję wierszy przed wysłaniem ich do bc. Pozwala też na wykorzystanie
    historii poprzednio wprowadzonych wierszy. Przy wybraniu tej opcji bc zawiera dodatkową
    zmienną specjalną. Ta specjalna zmienna, history, przechowuje liczbę zachowywanych wierszy
    historii. Dla readline, wartość -1 oznacza, że przechowywana jest nieograniczona liczba
    wierszy historii. Ustawienie wartości history na liczbę dodatnią ogranicza liczbę
    przechowywanych wierszy historii do podanej liczby. Wartość zero wyłącza funkcję historii
    wprowadzonych wierszy. Wartością domyślną jest 100. Więcej informacji można znaleźć w
    podręcznikach użytkownika dla bibliotek GNU readline i history oraz BSD libedit. Nie można
    równocześnie włączyć zarówno readline, jak i libedit.

  RÓŻNICE
    Niniejsza wersja bc została zbudowana, bazując na projekcie POSIX P1003.2/D11 i zawiera
    kilka różnic i rozszerzeń w stosunku do tego dokumentu i tradycyjnych realizacji. Nie jest
    wykonana w tradycyjny sposób, wykorzystujący polecenie dc(1). Wersja ta jest pojedynczym
    procesem, analizującym i uruchamiającym kod binarny będący tłumaczeniem  programu.
    Istnieje "nieudokumentowana" opcja (-c) powodująca, że program wyświetla kod binarny na
    standardowym wyjściu zamiast wykonywania go. Używana była ona głównie do debuggowania
    analizatora składni i przy przygotowaniu biblioteki matematycznej.

    Głównym źródłem różnic są rozszerzenia, w których jakaś cecha, możliwość programu jest
    rozbudowana w celu dodania funkcjonalności, oraz dodatki, gdzie dodano nowe możliwości.
    Poniżej podano listę różnic i rozszerzeń.

    Zmienna środowiska LANG
       Niniejsza wersja nie spełnia standardu POSIX przetwarzania zmiennej środowiska LANG
       i wszystkich zmiennych środowiska rozpoczynających się na LC_.

    nazwy Tradycyjny i POSIXowy bc zawierają jednoliterowe nazwy funkcji, zmiennych i tablic.
       Zostały one rozszerzone do nazw wieloznakowych, rozpoczynających się literą i
       mogących zawierać litery, cyfry i znaki podkreślenia.

    Łańcuchy
       Łańcuchy nie mogą zawierać znaków NUL. POSIX stwierdza, że wszystkie znaki muszą
       być zawarte w łańcuchach.

    last  POSIX bc nie zawiera zmiennej last. Niektóre implementacje bc używają kropki (.) w
       podobny sposób.

    porównania
       POSIX bc dopuszcza porównania wyłącznie w instrukcjach if, while oraz w drugim
       wyrażeniu instrukcji for. Dodatkowo, w każdej z tych instrukcji dopuszczalna jest
       tylko jedna operacja porównania (relacji).

    instrukcja if, klauzula else
       POSIX bc nie zawiera klauzuli else.

    instrukcja for
       POSIX bc wymaga, by w instrukcji for występowały wszystkie wyrażenia.

    &&, ||, !
       POSIX bc nie zawiera operatorów logicznych.

    funkcja read
       POSIX bc nie zawiera funkcji read.

    instrukcja print
       POSIX bc nie zawiera instrukcji print.

    instrukcja continue
       POSIX bc nie zawiera instrukcji continue.

    instrukcja return
       POSIX bc wymaga nawiasów wokół zwracanego wyrażenia.

    parametry tablicowe
       POSIX bc nie obsługuje (obecnie) w pełni parametrów tablicowych.  Gramatyka POSIX
       zezwala na użycie tablic w definicjach funkcji, ale nie zapewnia metody przekazania
       tablicy jako bieżącego parametru. (Jest to najprawdopodobniej przeoczenie w
       zdefiniowanej gramatyce.) Tradycyjne implementacje bc mają jedynie wywołanie
       parametrów tablicowych przez wartość.

    format funkcji
       POSIX bc wymaga, by nawias otwierający był w tym samym wierszu, co słowo kluczowe
       define, instrukcja auto natomiast w następnym wierszu.

    =+, =-, =*, =/, =%, =^
       POSIX bc nie wymaga, by były zdefiniowane powyższe operatory przypisania "starego
       typu". Niniejsza wersja zezwala na takie przypisania w "starym stylu". Należy
       skorzystać z instrukcji limits, by stwierdzić, czy zainstalowana wersja je
       rozpoznaje. Jeżeli obsługuje ona przypisania w "starym stylu", to instrukcja "a =-
       1" pomniejszy a o jeden zamiast przypisać a wartość -1.

    spacje w liczbach
       Inne implementacje bc dopuszczają występowanie spacji w liczbach. Na przykład,
       "x=1 3" przypisze wartość 13 zmiennej x. Ta sama instrukcja spowoduje błąd składni
       w opisywanej tu wersji bc.

    błędy i wykonanie
       Opisywana implementacja różni się od innych sposobem, w jaki wykonywany jest kod w
       przypadku znalezienia w programie błędów składniowych i innych.  W przypadku
       napotkania błędu w definicji funkcji, obsługa błędów próbuje odnaleźć początek
       instrukcji i kontynuować analizę składniową funkcji.  Po znalezieniu błędu w
       funkcji, nie jest ona możliwa do wywołania i staje się niezdefiniowana. Błędy
       składniowe w interaktywnym wykonywaniu kodu unieważniają bieżący blok wykonania.
       Blok wykonania jest zakończony końcem linii pojawiającym się po pełnej sekwencji
       instrukcji. Na przykład,
       a = 1
       b = 2
    ma dwa bloki wykonania a
       { a = 1
        b = 2 }
    ma jeden blok wykonania. Każdy z błędów wykonania przerywa wykonywanie bieżącego bloku
    wykonania. Ostrzeżenie w trakcie wykonywania nie przerywa bieżącego bloku.

    Przerwania
       Podczas sesji interaktywnej sygnał SIGINT (zwykle generowany przez znak control-C z
       terminala) spowoduje przerwanie bieżącego bloku wykonywania.  Wyświetli on błąd
       wykonania ("runtime"), wskazujący która funkcja została przerwana. Po wyczyszczeniu
       wszystkich struktur (runtime structures) wykonania, zostanie wyświetlony komunikat
       informujący użytkownika, że bc jest gotów do przyjmowania kolejnych danych.
       Wszystkie uprzednio zdefiniowane funkcje pozostają zdefiniowane, zaś wartości
       wszystkich zmiennych innych niż zmienne typu auto są wartościami sprzed przerwania.
       Podczas procesu oczyszczania struktur danych usuwane są wszystkie zmienne typu auto
       oraz parametry funkcji.  W czasie sesji nieinteraktywnej sygnał SIGINT przerywa
       wykonanie całego bc.

  OGRANICZENIA
    Poniżej podano obecne ograniczenia opisywanego procesora bc. Niektóre z nich mogą być
    zmienione podczas instalacji. Faktyczne ograniczenia można sprawdzić za pomocą instrukcji
    limits (ograniczenia).

    BC_BASE_MAX
       Maksymalna podstawa pozycyjnego układu, w którym wyprowadzane są wyniki obecnie
       ustawiona jest na 999. Maksymalną podstawą układu wejściowego jest 16.

    BC_DIM_MAX
       Obecnie  ustawione  jest  arbitralne  ograniczenie  do  65535  (w  wersji
       rozpowszechnianej). Twoja instalacja może być inna.

    BC_SCALE_MAX
       Liczba cyfr po kropce dziesiętnej ograniczona jest do INT_MAX cyfr. Także liczba
       cyfr przed kropką dziesiętną ograniczona jest do INT_MAX cyfr.

    BC_STRING_MAX
       Maksymalnie w łańcuchu może wystąpić INT_MAX znaków.

    wykładnik
       Wartość wykładnika w operacji potęgowania (^) ograniczona jest do LONG_MAX.

    nazwy zmiennych
       Obecnie nie może być więcej niż 32767 unikatowych nazw w każdym z rodzajów:
       zmiennych prostych, tablic i funkcji.

ZMIENNE ŚRODOWISKA

    bc przetwarza następujące zmienne środowiska:

    POSIXLY_CORRECT
       To samo, co opcja -s. Tryb zgodności z POSIX.

    BC_ENV_ARGS
       Inny sposób przekazywania argumentów do bc. Format jest taki sam, jak argumentów
       wiersza poleceń. Argumenty te przetwarzane są na początku, więc pliki podane w
       argumentach środowiska przetwarzane są przed plikami podanymi jako argumenty
       wiersza poleceń. Umożliwia to użytkownikowi ustawienie "standardowych" opcji i
       plików, jakie będą przetwarzane przy każdym wywołaniu bc. Pliki podane w zmiennych
       środowiska  zawierają  zwykle definicje funkcji, które użytkownik chce mieć
       zdefiniowane przy każdym uruchomieniu bc.

    BC_LINE_LENGTH
       Powinna to być liczba całkowita (integer) podająca liczbę znaków w wierszu
       wynikowym. Obejmuje ona znaki odwrotnego ukośnika i nowej linii dla długich liczb.
       Jako rozszerzenie GNU wartość zero wyłącza wieloliniowe wyjście. Jakakolwiek inna
       wartość mniejsza od 3 ustawia długość linii na 70.

DIAGNOSTYKA

    Jeżeli któryś z plików podanych w wierszu poleceń nie może zostać otwarty bc zgłosi, że
    plik ten jest niedostępny i przerwie pracę. Istnieją też komunikaty diagnostyczne
    kompilacji i wykonania, które powinny być zrozumiałe.

BŁĘDY

    Obsługa błędów (error recovery) nie jest jeszcze bardzo dobra.

    Błędy proszę zgłaszać (w jęz.angielskim) na adres bug-bc@gnu.org. Proszę się upewnić, że
    pole tematu wiadomości zawiera gdzieś słowo "bc".

AUTOR

    Philip A. Nelson
    philnelson@acm.org

PODZIĘKOWANIA

    Autor chciałby podziękować Steve'owi Sommars (Steve.Sommars@att.com) za jego szeroką pomoc
    w  testowaniu tej implementacji. Podsunął on wiele cennych sugestii. Dzięki jego
    zaangażowaniu jest to o wiele lepszy produkt.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją  1.06.95
    oryginału.