Provided by: calibre_4.99.4+dfsg+really4.12.0-1_all bug

NAME

    calibre-server - calibre-server

     calibre-server [options] [path to library folder...]

    Start the calibre Content server. The calibre Content server exposes your calibre
    libraries over the internet. You can specify the path to the library folders as arguments
    to calibre-server. If you do not specify any paths, all the libraries that the main
    calibre program knows about will be used.

    Whenever you pass arguments to calibre-server that have spaces in them, enclose the
    arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

    --access-log
       Ścieżka do pliku dziennika dostępu. Ten dziennik zawiera informacje o klientach
       łączących się z serwerem i wysyłających żądania. Domyślnie rejestrowanie dostępu
       nie jest wykonywane.

    --ajax-timeout
       Time (in seconds) to wait for a response from the server when making queries.

    --auth-mode
       Wybierz rodzaj używanego uwierzytelnienia. Set the HTTP authentication mode used
       by the server. Set to "basic" if you are putting this server behind an SSL proxy.
       Otherwise, leave it as "auto", which will use "basic" if SSL is configured
       otherwise it will use "digest".

    --auto-reload
       Automatycznie przeładuj serwer, gdy zmieni się kod źródłowy. Przydatny do rozwoju.
       Należy również podać niewielką wartość limitu czasu wyłączenia.

    --ban-after
       Liczba nieudanych logowań powodująca blokadę.    Liczba nieudanych logowań, po
       których adres IP jest blokowany

    --ban-for
       Blokuj adresy IP, z  których  dokonano  wielokrotnych  nieudanych  logowań.
       Tymczasowo blokuje dostęp dla adresów IP, z których dokonano wielokrotnych
       nieudanych logowań przez określoną liczbę minut. Opcja przydatna, aby zablokować
       próby odgadnięcia haseł. Jeśli ustawiona jest na zero, blokada nie będzie działała.

    --book-list-mode
       Wybierz domyślny tryb wyświetlania książek.     Ustaw domyślny tryb listy
       książek, który będzie używany dla nowych użytkowników. Poszczególni użytkownicy
       mogą zastąpić ustawienia domyślne we własnych ustawieniach. Domyślnie jest używana
       siatka okładki.

    --compress-min-size
       Minimalny rozmiar, dla którego odpowiedzi wykorzystują kompresję danych  (w
       bajtach).

    --custom-list-template
       Ścieżka do pliku JSON, zawierającego szablon dla własnego wyglądu listy książek.
       Najłatwiejszym sposobem na utworzenie takiego pliku szablonu jest przejście do
       Ustawienia-> Współdzielenie poprzez sieć-> Szablon listy książek w calibre,
       utworzenie szablonu i wyeksportowanie go..

    --daemonize
       Uruchom proces w tle jako daemon (tylko Linux).

    --displayed-fields
       Ogranicz wyświetlane pól zdefiniowanych przez użytkownika. Comma separated list of
       user-defined metadata fields that will be displayed by the Content server in the
       /opds and /mobile views. If you specify this option, any fields not in this list
       will not be displayed. For example: my_rating,my_tags

    --enable-allow-socket-preallocation, --disable-allow-socket-preallocation
       Socket pre-allocation, for example, with systemd socket activation. Domyślnie ta
       opcja jest włączona.

    --enable-auth, --disable-auth
       Uwierzytelnianie na podstawie hasła w celu uzyskania dostępu  do  serwera.
       Domyślnie serwer daje każdemu nieograniczony dostęp. Za pomocą tej opcji można
       ograniczyć dostęp tylko do wstępnie zdefiniowanych użytkowników. Domyślnie ta opcja
       jest wyłączona.

    --enable-fallback-to-detected-interface, --disable-fallback-to-detected-interface
       Powrót do automatycznie wykrywanego interfejsu.   If for some reason the server
       is unable to bind to the interface specified in the listen_on option, then it will
       try to detect an interface that connects to the outside world and bind to that.
       Domyślnie ta opcja jest włączona.

    --enable-local-write, --disable-local-write
       Zezwalaj nieuwierzytelnionym  połączeniom  lokalnym  na  wprowadzanie  zmian.
       Normally, if you do not turn on authentication, the server operates in read-only
       mode, so as to not allow anonymous users to make changes to your calibre libraries.
       This option allows anybody connecting from the same computer as the server is
       running on to make changes. This is useful if you want to run the server without
       authentication but still use calibredb to make changes to your calibre libraries.
       Note that turning on this option means any program running on the computer can make
       changes to your calibre libraries. Domyślnie ta opcja jest wyłączona.

    --enable-log-not-found, --disable-log-not-found
       Zapisuj do dziennika żądania HTTP 404 (Nie znaleziono).   Domyślnie serwer
       zapisuje do dziennika wszystkie żądania HTTP do zasobów, które nie zostały
       znalezione. Może to powodować generowanie wielu śmieciowych wpisów do dziennika,
       zwłaszcza jeśli twój serwer stanie się celem botów. Użyj tej opcji, aby wyłączyć
       zapis tych żądań do dziennika. Domyślnie ta opcja jest włączona.

    --enable-use-bonjour, --disable-use-bonjour
       Reklamuj kanały OPDS przez BonJour.     Advertise the OPDS feeds via the
       BonJour service, so that OPDS based reading apps can detect and connect to the
       server automatically. Domyślnie ta opcja jest włączona.

    --enable-use-sendfile, --disable-use-sendfile
       Przesyłanie plików bez kopiowania w celu zwiększenia wydajności.  This will use
       zero-copy in-kernel transfers when sending files over the network, increasing
       performance. However, it can cause corrupted file transfers on some broken
       filesystems. If you experience corrupted file transfers, turn it off. Domyślnie ta
       opcja jest włączona.

    --help, -h
       Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

    --ignored-fields
       Ignorowane pola metadanych.     Oddzielona przecinkami lista zdefiniowanych
       przez użytkownika pól metadanych, które nie będą wyświetlane przez  serwer
       zawartości w widokach /opds i /mobile. Na przykład: my_rating,my_tags

    --listen-on
       Interfejs, na którym będziemy nasłuchiwać połączeń.     Domyślnie serwer
       nasłuchuje na wszystkich interfejsach. Możesz to zmienić, na  przykład  na
       "127.0.0.1", aby zaakceptować tylko połączenia z lokalnego komputera lub na "::",
       aby zaakceptować wszystkie przychodzące połączenia IPv4 i IPv6.

    --log Ścieżka do pliku dziennika dla dziennika serwera. Ten dziennik zawiera informacje o
       serwerze i błędy, a nie dzienniki dostępu. Domyślnie jest zapisywany na standardowe
       wyjście.

    --manage-users
       Zarządzaj bazą danych użytkowników, którzy mogą łączyć się z tym serwerem. Zobacz
       także opcję --userdb.

    --max-header-line-size
       Max. rozmiar pojedynczego nagłówka HTTP (w KB).

    --max-job-time
       Maksymalny czas na procesy robocze.     Maximum amount of time worker processes
       are allowed to run (in minutes). Set to zero for no limit.

    --max-jobs
       Maksymalna liczba procesów roboczych.    Worker processes are launched as needed
       and used for large jobs such as preparing a book for viewing, adding books,
       converting, etc. Normally, the max. number of such processes is based on the number
       of CPU cores. You can control it by this setting.

    --max-log-size
       Maks. rozmiar pliku dziennika (w MB).    The maximum size of log files,
       generated by the server. When the log becomes larger than this size, it is
       automatically rotated. Set to zero to disable log rotation.

    --max-opds-items
       Maksymalna liczba książek w kanałach OPDS. The maximum number of books that the
       server will return in a single OPDS acquisition feed.

    --max-opds-ungrouped-items
       Maksymalna liczba niepogrupowanych elementów w kanałach OPDS.    Grupuj elementy
       w kategorie takie jak autor/etykiety po pierwszej literze gdy zaistnieje więcej niż
       podana liczba elementów. Ustaw na zero aby wyłączyć.

    --max-request-body-size
       Max. dozwolony rozmiar plików przesłanych na serwer (w MB).

    --num-per-page
       Liczba książek wyświetlanych na pojedynczej stronie.     Liczba  książek
       wyświetlanych na pojedynczej stronie w przeglądarce.

    --pidfile
       Zapisz identyfikator procesu do określonego pliku

    --port Port, na którym będziemy nasłuchiwać połączeń.

    --search-the-net-urls
       Path to a JSON file containing URLs for the "Search the internet" feature. The
       easiest way to create such a file is to go to Preferences-> Sharing over the
       net->Search the internet in calibre, create the URLs and export them.

    --shutdown-timeout
       Całkowity czas w sekundach oczekiwania na pełne wyłączenie.

    --ssl-certfile
       Ścieżka do pliku z certyfikatem SSL.

    --ssl-keyfile
       Ścieżka do pliku z kluczem prywatnym SSL.

    --timeout
       Czas (w sekundach), po którym bezczynne połączenie zostanie zamknięte.

    --url-prefix
       Prefiks poprzedzający wszystkie adresy URL.     Useful if you wish to run this
       server behind a reverse proxy. For example use, /calibre as the URL prefix.

    --userdb
       Path to the user database to use for authentication. The database is a SQLite file.
       To create it use --manage-users. You can read more about managing users at:
       https://manual.calibre-ebook.com/server.html#managing-user-accounts-from-the-command-line-only

    --version
       Wyświetla wersję programu i kończy działanie

    --worker-count
       Liczba wątków roboczych używanych do przetwarzania żądań.

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal