Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    cmp - porównuje dwa pliki bajt po bajcie

SKŁADNIA

    cmp [OPCJA]... PLIK1 [PLIK2 [POMINIĘCIE1 [POMINIĘCIE2]]]

OPIS

    Opcjonalne parametry POMINIĘCIE1 i POMINIĘCIE2 określają liczbę bajtów, które zostaną
    pominięte od początku każdego pliku (domyślnie wynoszą 0).

    Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

    -b, --print-bytes
       wypisuje różniące się bajty

    -i, --ignore-initial=POMINIĘCIE
       pomija pierwsze POMINIĘCIE bajtów obu plików

    -i, --ignore-initial=POMINIĘCIE1:POMINIĘCIE2
       pomija pierwsze POMINIĘCIE1 bajtów PLIKU1 i pierwsze POMINIĘCIE2 bajtów PLIKU2

    -l, --verbose
       wypisuje numery i wartości różniących się bajtów

    -n, --bytes=LIMIT
       porównuje co najwyżej LIMIT bajtów

    -s, --quiet, --silent
       wyłącza zwykłe wyjście

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    -v, --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

    POMINIĘCIE może być jednym z następujących (opcjonalnie może być poprzedzony liczbą
    całkowitą): kB 1000, K 1024, MB 1.000.000, M 1.048.576, G 1.073.741.824, itd. dla T, P, E,
    Z, Y.

    Jeśli PLIK ma wartość - lub jest pominięty, to odczytywane jest standardowe wejście. Kod
    zakończenia wynosi 0 jeśli pliki są identyczne, 1 jeśli się różnią i 2 w przypadku
    wystąpienia problemu.

AUTOR

    Napisane przez Torbjorna Granlunda i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Zgłoszenia błędów proszę wysyłać (po angielsku) na adres bug-diffutils@gnu.org
    Strona internetowa GNU diffutils: <http://www.gnu.org/software/diffutils/>
    Ogólna pomoc dotycząca oprogramowania GNU: <http://www.gnu.org/gethelp/>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2011 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest  to  wolne  oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    diff(1), diff3(1), sdiff(1)

    Pełna dokumentacja cmp jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli programy info i cmp są
    poprawnie zainstalowane, to polecenie

       info cmp

    powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.3 oryginału.