Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    compress, uncompress, zcat - kompresuj i dekompresuj dane (wersja 4.1)

SKŁADNIA

    compress [ -f ] [ -v ] [ -c ] [ -V ] [ -r ] [ -b limit_bitów ] [ nazwa ... ]
    uncompress [ -f ] [ -v ] [ -c ] [ -V ] [ nazwa ... ]
    zcat [ -V ] [ nazwa ... ]

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    compress redukuje rozmiar podanych plików używając adaptywnego kodowania algorytmem
    Lempel-Ziv. Zawsze, jeżeli jest to możliwe, do nazwy pliku dodawane jest rozszerzenie .Z,
    przy zachowaniu informacji o właścicielu pliku, trybie dostępu oraz czasie dostępu i
    modyfikacji. Jeżeli nie podano nazwy żadnego pliku, dane do kompresji pobierane są ze
    standardowego wejścia, a po skompresowaniu zapisywane na standardowe wyjście. compress
    kompresuje jedynie zwykłe pliki. W szczególności, ignoruje dowiązania symboliczne. Jeżeli
    plik ma wiele twardych dowiązań, compress nie podda go kompresji, chyba że zostanie
    uruchomiony z opcją -f.

    jeżeli program został uruchomiony w pierwszym planie bez opcji -f, użytkownik będzie
    pytany przed nadpisywaniem istniejących plików.

    Skompresowane pliki mogą być odtworzone do normalnej postaci poleceniem uncompress lub
    zcat.

    uncompress uruchamiany jest z listą plików w linii poleceń. Następnie każdy plik, którego
    nazwa kończy się rozszerzeniem .Z i w nagłówku pliku znajduje się prawidłowa liczba (magic
    number) jest dekompresowany i z jego nazwy usuwane jest rozszerzenie .Z.  Zdekompresowny
    plik będzie miał te same właściwości, co plik skompresowany, tzn. właściciela, tryb
    dostępu oraz czas dostępu i modyfikacji.

    Opcja -c powoduje, że programy compressiuncompress zapisują pliki wyjściowe na standardowe
    wyjście; w ten sposób oryginalne pliki są nienaruszane.

    zcat działa tak samo, jak uncompress -c. zcat dekompresuje pliki z listy podanej w linii
    poleceń lub pobiera dane ze standardowego wejścia, a następnie zapisuje zdekompresowane
    dane na standardowe wyjście.  zcat dokonuje dekompresji plików po sprawdzeniu, że w
    nagłówku pliku znajduje się właściwa liczba (magic number); nie jest wymagane, aby nazwa
    pliku miała rozszerzenie .Z.

    Jeżeli podano opcję -r, compress będzie działał rekurencyjnie. Jeżeli w linii poleceń
    oprócz nazw plików podane zostaną nazwy katalogów, pliki w tych katalogach również zostaną
    poddane kompresji.

    Opcja -V spowoduje wypisanie na standardowe wyjście błędów wersji programu, jak również
    opcji  preprocesora  użytych  w  trakcie  kompilacji.  Następnie  dokonywana  jest
    kompresja/dekompresja podanych plików.

    compress używa zmodyfikowanego algorytmu Lempel-Ziv spopularyzowanego w artykule "A
    Technique for High Performance Data Compression" autorstwa Terry'ego A. Welcha, który
    ukazał się w IEEE Computer, vol. 17, no. 6 (lipiec 1984), strony. 8-19. Jednakowe
    podciągi w pliku są początkowo zastępowane 9-bitowymi kodami o wartościach większych od
    257. Gdy osiągnięta zostanie wartość kodów 512, algorytm zaczyna używać kodów 10-bitowych,
    potem 11-bitowych itd. aż do osiągnięcia limitu podanego w linii poleceń opcją -b,
    domyślnie jest to 16 bitów.  limit_bitów musi się zawierać pomiędzy 9 a 16. Wartość
    domyślna może być zmieniona w kodzie źródłowym, aby umożliwić działanie programu na
    komputerach z mniejszą ilością pamięci.

    Gdy osiągnięty zostanie limit_bitów, compress zaczyna kontrolować współczynnik kompresji.
    Jeżeli współczynnik jest zwiększany, compress kontynuuje używanie bieżącego słownika.
    Jednakże, jeżeli współczynnik się zmniejsza, compress tworzy od nowa tablicę podciągów, co
    pozwala algorytmowi zaadaptować się do kolejnej porcji danych.

    Zauważ, że opcja -b nie jest używana przez program uncompress, ponieważ parametr
    limit_bitów jest zapisywany wraz z kompresowanymi danymi. Zapisywana jest również właściwa
    wartość w nagłówku (magic number), aby upewnić się, że nie zostanie podjęta próba
    dekompresji przypadkowych danych, lub kompresja danych wcześniej poddanych kompresji.

    Wydajność kompresji zależy od wielkości danych wejściowych, ilości bitów używanych w
    kodach oraz rozmieszczenia w danych jednakowych podciągów. Dane takie, jak kod źródłowy
    lub tekst w języku angielskim są redukowane o 50-60 procent. Osiągany stopień kompresji
    jest przeważnie dużo większy niż w kodowaniu Huffmana (używanym przez program pack), lub
    adaptywnym kodowaniu Huffmana (compact), kompresja przebiega też szybciej.

    Po podaniu opcji -v po skompresowaniu każdego pliku wypisywana jest informacja na temat
    osiągniętego stopnia kompresji.

    Kod wyjścia jest normalnie równy 0; jeżeli ostatni plik jest po (próbie) kompresji większy
    niż przedtem, kod wyjścia jest równy 2; jeżeli wystąpi jakiś inny błąd, kod wyjścia jest
    równy 1.

ZOBACZ TAKŻE

    pack(1), compact(1)

DIAGNOSTYKA

    Usage: compress [-dfvcVr] [-b maxbits] [file ...]
        W linii poleceń znalazły się nieprawidłowe opcje.
    Missing maxbits
        Po opcji -b brakowało parametru.
    file: not in compressed format
        Plik podany jako parametr programu uncompress nie jest skompresowany.
    file: compressed with xx bits, can only handle yy bits
        Plik został skompresowany przez program obsługujący większą ilość bitów niż
        program  compress na tym komputerze. Skompresuj plik ponownie z mniejszym
        parametrem limit_bitów.
    file: already has .Z suffix -- no change
        Plik z rozszerzeniem nazwy .Z nie może być ponownie kompresowany. Zmień nazwę
        pliku i spróbuj ponownie.
    file: filename too long to tack on .Z
        Plik nie może być skompresowany, ponieważ jego nazwa jest dłuższa niż 12 znaków.
        Zmień nazwę pliku i spróbuj ponownie. Ta informacja nie pojawia się na systemach
        BSD.
    file already exists; do you wish to overwrite (y or n)?
        Odpowiedz "y", jeżeli chcesz nadpisać istniejący już plik wyjściowy lub "n",
        jeżeli nie chcesz
    uncompress: corrupt input
        Program otrzymał sygnał SIGSEGV co zazwyczaj oznacza, że plik wejściowy jest
        uszkodzony.
    Compression: xx.xx%
        Osiągnięty stopień kompresji (tylko po podaniu opcji -v.)
    -- not a regular file or directory: ignored
        Gdy plik wejściowy nie jest zwykłym plikiem lub katalogiem (tzn. jest np.
        dowiązaniem symbolicznym, gniazdem, kolejką FIFO, plikiem urządzenia)  jest
        pozostawiany bez zmian.
    -- has xx other links: unchanged
        Plik wejściowy ma twarde dowiązania i nie może zostać zmieniony. Więcej informacji
        znajdziesz w opisie polecenia ln(1). Użyj opcji -f, aby wymusić kompresję plików
        mających twarde dowiązania.
    -- file unchanged
        Rozmiar pliku nie zmniejszył się po kompresji. Plik zostanie pozostawiony w
        oryginalnej postaci.

PROBLEMY

    Mimo, że skompresowane pliki są kompatybilne na komputerach z dużą ilością pamięci, dla
    plików, które będą odczytywane na innych komputerach należy używać opcji -b 12, ponieważ
    dekompresja może być niemożliwa na komputerach z mniejszą ilością pamięci (64KB lub mniej,
    jak na komputerach serii DEC PDP, lub Intel 80286, etc.)

    Uruchomienie programu z opcją -r może niekiedy spowodować fałszywe komunikaty o błędach
    postaci

    "<filename>.Z already has .Z suffix - ignored"

    Mogą one zostać zignorowane. Wyjaśnienie znajduje się w komentarzu do funkcji compdir() w
    pliku compress.c.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 1 compress

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

                       local                  compress(1)