Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    cut - usuwa sekcje z każdego wiersza plików

SKŁADNIA

    cut [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

    Wypisuje wybrane części wierszy z każdego PLIKU na standardowe wyjście.

    Jeśli nie podano PLIKU lub gdy PLIK jest równy -, używane będzie standardowe wejście.

    Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

    -b, --bytes=LISTA
       wypisuje tylko bajty określone w LIŚCIE

    -c, --characters=LISTA
       wypisuje tylko znaki określone w LIŚCIE

    -d, --delimiter=OGRANICZNIK
       używa jako separatora pól znaku OGRANICZNIK zamiast tabulacji

    -f, --fields=LISTA
       wypisuje tylko podane pola oraz wszystkie wiersze, które nie zawierają znaku
       separatora, chyba że podano opcję -s

    -n   (ignorowane)

    --complement
       dopełnienie zestawu wybranych bajtów, znaków lub pól

    -s, --only-delimited
       nie wypisuje wierszy nie zawierających separatora

    --output-delimiter=ŁAŃCUCH
       używa ŁAŃCUCHA jako separatora danych wyjściowych; domyślnie używany jest w tej
       roli separator danych wejściowych

    -z, --zero-terminated
       kończy wiersze bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

    Należy użyć jednej i tylko jednej spośród opcji -b, -c lub -f. Każda LISTA składa się z
    jednego zakresu lub z kilku zakresów oddzielonych przecinkami. Wybrane wejście jest
    zapisywane w tej samej kolejności jak jest odczytywane i jest zapisywane dokładnie raz.
    Każdy zakres składa się z jednego z podanych wyrażeń:

    N   N-ty bajt, znak lub pole, liczone od 1

    N-   od N-tego bajtu, znaku lub pola do końca wiersza

    N-M  od N-tego do M-tego (włącznie) bajtu, znaku lub pola

    -M   od pierwszego do M-tego (włącznie) bajtu, znaku lub pola

AUTOR

    Napisane przez Davida M. Ihnata, Davida MacKezie i Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia  błędów   w   tłumaczeniu   cut   proszę   wysyłać   na   adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i  rozpowszechniać.  Nie  ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/cut>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) cut invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent
    (PTM) <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Robert Luberda (PTM) <robert@debian.org> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  8.25
    oryginału.