Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    date - wyświetla lub ustawia datę i czas systemowy

SKŁADNIA

    date [OPCJA]... [+FORMAT]
    date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

OPIS

    Wyświetla aktualny czas w podanym FORMACIE lub ustawia datę systemową.

    Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

    -d, --date=ŁAŃCUCH
       wyświetla czas podany w ŁAŃCUCHU, nie aktualny

    -f, --file=PLIK-DAT
       jak --date; dla każdego wiersza PLIKU-DAT

    -I[FORMAT], --iso-8601[=FORMAT]
       wypisuje datę/czas w formacie ISO 8601. FORMAT=date daje samą datę (domyślnie),
       natomiast hours, minutes, seconds lub ns daje datę i czas o określonej precyzji.
       Przykład: 2006-08-14T02:34:56-0600

    -R, --rfc-2822
       Wyświetla czas i datę w formacie RFC 2822. Przykład: Mon, 14 Aug 2006 02:34:56
       -0600

    --rfc-3339=FORMAT
       wyświetla czas i datę w formacie RFC 3339. FORMAT=date, seconds lub ns wyświetla
       czas i datę z żądaną precyzją. Przykład 2006-08-14 02:34:56-06:00

    -r, --reference=PLIK
       wyświetla czas ostatnie modyfikacji PLIKU

    -s, --set=ŁAŃCUCH
       ustawia czas na opisany w ŁAŃCUCHU

    -u, --utc, --universal
       wyświetla lub ustawia czas uniwersalny (UTC)

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

    FORMAT określa wyjście. Rozpoznawane sekwencje:

    %%   literalny znak procenta %

    %a   lokalny skrót nazwy dnia tygodnia (np. nie)

    %A   lokalna pełna nazwa dnia tygodnia (np. niedziela)

    %b   lokalny skrót nazwy miesiąca (np. sty)

    %B   lokalna pełna nazwa miesiąca (np. styczeń)

    %c   lokalna data i czas (np. czw mar 3 23:05:25 2005)

    %C   stulecie, jak %Y, tylko z obciętymi ostatnimi dwiema cyframi (np. 20)

    %d   dzień miesiąca (np. 01)

    %D   data, to samo co %m/%d/%y

    %e   dzień miesiąca uzupełniony spacjami, jak %_d

    %F   pełna data; to samo co %Y-%m-%d

    %g   ostatnie dwie cyfry roku numeru tygodnia ISO (patrz %G)

    %G   rok numeru tygodnia ISO (patrz %V); użyteczny zwykle jedynie z %V

    %h   to samo co %b

    %H   godzina (00..23)

    %I   godzina (01..12)

    %j   dzień roku (001..366)

    %k   godzina, uzupełniona spacją ( 0..23); to samo co %_H

    %l   godzina, uzupełniona spacją ( 1..12); to samo co %_I

    %m   miesiąc (01..12)

    %M   minuta (00..59)

    %n   znak nowego wiersza

    %N   nanosekundy (000000000..999999999)

    %p   lokalny odpowiednik AM lub PM; w wielu językach pusty (w tym w polskim)

    %P   jak %p, lecz małymi literami

    %r   czas w formacie 12-godzinnym (np. 11:11:04 PM)

    %R   godzina i minuty w formacie 24-godzinnym; to samo co %H:%M

    %s   liczba sekund od 00:00:00, 1 stycznia 1970 UTC

    %S   sekunda (00..60)

    %t   tabulator

    %T   czas; to samo co %H:%M:%S

    %u   dzień tygodnia (1..7); 1 to poniedziałek

    %U   numer tygodnia w roku, niedziela zaczyna tydzień (00..53)

    %V   numer tygodnia ISO, poniedziałek zaczyna tydzień (01..53)

    %w   dzień tygodnia (0..6); 0 oznacza niedzielę

    %W   numer tygodnia w roku, poniedziałek zaczyna tydzień (00..53)

    %x   lokalna reprezentacja daty (np. 19.03.2012)

    %X   lokalna reprezentacja czasu (np. 23:13:48)

    %y   dwie ostatnie cyfry roku (00..99)

    %Y   rok

    %z   numeryczna strefa czasu +hhmm (np. -0400)

    %:z  numeryczna strefa czasu +hh:mm (np. -04:00)

    %::z  numeryczna strefa czasu +hh:mm:ss (np. -04:00:00)

    %:::z numeryczna strefa czasu z : do wymaganej precyzji (np. -04, +05:30)

    %Z   alfabetyczny skrót strefy czasowej (np. EDT)

    Domyślnie, date wypełnia pola numeryczne zerami. Następujące opcjonalne modyfikatory mogą
    być umieszczone po %:

    -   (łącznik) nie wypełnia pola

    _   (podkreślenie) wypełnianie spacjami

    0   (zero) wypełnianie zerami

    ^   używa wielkich liter, jeśli to możliwe

    #   zamienia wielkość liter, jeśli to możliwe

    Po każdym modyfikatorze można opcjonalnie podać szerokość, jako liczbę dziesiętną; a na
    końcu  kolejny  opcjonalny modyfikator, który może przyjąć wartość E, aby używać
    alternatywnej, lokalnej reprezentacji, jeśli jest dostępna lub O, aby użyć alternatywnych,
    lokalnych symboli liczbowych, jeśli są dostępne.

PRZYKŁADY

    Konwertuje sekundy od epoki Uniksa (1970-01-01 UTC) na datę

       $ date --date='@2147483647'

    Pokazuje czas na zachodnim wybrzeżu USA (używa tzselect(1), aby znaleźć TZ)

       $ TZ='America/Los_Angeles' date

    Pokazuje lokalny czas dla godziny 9 rano następnego piątku na wschodnim wybrzeżu USA

       $ date --date='TZ="America/Los_Angeles" 09:00 next Fri'

ŁAŃCUCH DATY

    Łańcuch opcji --date=ŁAŃCUCH może być prawie dowolnym dającym się odczytać przez człowieka
    (po angielsku!) łańcuchem, takim jak "Sun, 29 Feb 2004 16:21:42 -0800" lub "2004-02-29
    16:21:42", a nawet "next Thursday". Łańcuch daty może zawierać odniesienia do daty
    kalendarzowej, pory dnia, strefy czasowej, dnia tygodnia, względnego czasu, względnej daty
    i liczb. Łańcuch pusty wskazuje początek dnia. Łańcuch daty jest bardziej złożony niż to
    wyjaśniono w niniejszym podręczniku, ale jest w pełni opisany w dokumentacji info.

AUTOR

    Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia  błędów  w   tłumaczeniu   date   proszę   wysyłać   na   adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i  rozpowszechniać.  Nie  ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/date>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) date invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda (PTM) <robert@debian.org>, Rafał Maszkowski (PTM)
    <rzm@icm.edu.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  8.25
    oryginału.