Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    dd - konwertuje i kopiuje plik

SKŁADNIA

    dd [OPERATOR]...
    dd OPCJA

OPIS

    Kopiuje plik, konwertując i formatując go zgodnie z operatorami.

    bs=BAJTÓW
       odczytuje i zapisuje BAJTÓW naraz.

    cbs=BAJTÓW
       konwertuje BAJTÓW naraz

    conv=KONW
       konwertuje plik według oddzielonej przecinkami listy symboli

    count=N
       kopiuje jedynie N wejściowych bloków

    ibs=BAJTÓW
       odczytuje BAJTÓW naraz (domyślnie: 512)

    if=PLIK
       Czyta z PLIKU zamiast ze standardowego wejścia

    iflag=FLAGI
       czyta według oddzielonej przecinkami listy symbolów

    obs=BYTES
       zapisuje BAJTÓW naraz (domyślnie: 512)

    of=PLIK
       zapisuje do PLIKU zamiast na standardowe wyjście

    oflag=FLAGI
       zapisuje według oddzielonej przecinkami listy symbolów

    seek=N pomija N bloków o rozmiarze obs na początku wyjścia

    skip=N pomija N bloków o rozmiarze ibs na początku wejścia

    status=POZIOM
       POZIOM informacji wypisywanych na stderr; none wypisuje tylko komunikaty z błędami,
       noxfer wyłącza wypisywanie końcowych statystyk transferu, progress  pokazuje
       okresowe statystyki transferu

    Po N i BAJTACH mogą występować następujące przyrostki zwielokrotniające: c =1, w =2, b
    =512, kB =1000, K =1024, MB =1000*1000, M =1024*1024, xM =M, GB =1000*1000*1000, G
    =1024*1024*1024 itd. dla T, P, E, Z, i Y.

    KONW może przyjmować wartości:

    ascii z EBCDIC do ASCII.

    ebcdic z ASCII do EBCDIC

    ibm  z ASCII do alternatywnego EBCDIC

    block dopełnia rekordy oddzielone znakami nowego wiersza spacjami do rozmiaru cbs

    unblock
       zamienia końcowe spacje w rekordach cbs znakiem nowego wiersza

    lcase zamienia duże litery na małe

    ucase zamienia małe litery na duże

    sparse próbuje pomijać zamiast zapisywać i wypisywać bloki wejściowe NUL

    swab  zamienia miejscami każdą parę bajtów wejściowych

    sync  dopełnia każdy blok wejściowy bajtami zerowymi (NUL); z opcjami block i unblock
       dopełnia spacjami zamiast NUL

    excl  przerywa, jeśli plik wyjściowy już istnieje

    nocreat
       nie tworzy pliku wyjściowego

    notrunc
       nie przycina pliku wyjściowego

    noerror
       kontynuuje po błędach odczytu

    fdatasync
       fizycznie zapisuje dane pliku wyjściowego przed zakończeniem

    fsync podobnie, lecz zapisuje także metadane

    Każdy symbol FLAGA może przyjąć wartość:

    append tryb dopisywania (ma sens tylko dla wyjścia, sugeruje się użycie conv=notrunc)

    direct używa bezpośredniego wejścia/wyjścia dla danych

    directory
       zwraca błąd w przypadku innym niż katalog

    dsync używa synchronizowanego wejścia/wyjścia dla danych

    sync  podobnie, lecz także dla metadanych

    fullblock
       gromadzi pełne bloki dla danych (tylko iflag)

    nonblock
       używa asynchronicznego wejścia/wyjścia

    noatime
       nie aktualizuje czasu dostępu

    nocache
       żąda porzucenia bufora. Zobacz też oflag=sync

    noctty nie przypisuje kontrolowanego terminalu z pliku

    nofollow
       nie podąża za dowiązaniami symbolicznymi

    count_bytes
       traktuje "count=N" jako liczbę bajtów (tylko iflag)

    skip_bytes
       traktuje "skip=N" jako liczbę bajtów (tylko iflag)

    seek_bytes
       traktuje "seek=N" jako liczbę bajtów (tylko oflag)

    Wysłanie sygnału USR1 do uruchomionego procesu dd, powoduje wyświetlenie przez niego
    statystyk wejścia/wyjścia na standardowe wyjście błędów i wznowienie kopiowania.

    Dostępne opcje:

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

    Napisane przez Paula Rubina, Davida MacKenzie i Stuarta Kempa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia   błędów   w   tłumaczeniu   dd   proszę   wysyłać   na   adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest  to  wolne  oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/dd>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) dd invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>,  Wojtek  Kotwica  (PTM)  <wkotwica@post.pl>  i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  8.25
    oryginału.